Европейска комисия > ЕСМ > Родителска отговорност > Румъния

Последна актуализация: 30-04-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Родителска отговорност - Румъния

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво на практика означава правният термин „родителска отговорност”? Какви са правата и задълженията на носителя на родителска отговорност? 1.
2. Като общо правило, кой носи родителска отговорност за детето? 2.
3. Ако родителите не са в състояние или не желаят да упражняват родителска отговорност за детето си, може ли друго лице да бъде назначено на тяхно място? 3.
4. Ако родителите се разведат или се разделят, как се решава въпросът за родителската отговорност за в бъдеще? 4.
5. Ако родителите сключат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви формалности трябва да се спазят, за да стане споразумението правнообвързващо? 5.
6. Ако родителите не могат да постигнат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви са алтернативните средства за разрешаване на спора, без да се стига до съд? 6.
7. Ако родителите стигнат до съд, по какви въпроси, свързани с детето, съдията може да постанови решение? 7.
8. Ако съдът реши единият родител да има еднолично попечителство над детето, означава ли това, че този родител може да решава всички въпроси, свързани с детето, без предварително да се консултира с другия родител? 8.
9. Ако съдът реши родителите да имат съвместно попечителство на детето, какво на практика означава това? 9.
10. Към кой съд или орган трябва да се обърна, ако искам да подам молба за родителска отговорност? Какви формалности трябва да се спазят и какви документи трябва да приложа към молбата си? 10.
11. По какъв ред се решават тези дела? Съществува ли бързо производство? 11.
12. Мога ли да получа правна помощ за покриване на разноските по производството? 12.
13. Възможно ли е да се обжалва решение за родителска отговорност? 13.
14. За изпълнението на решение относно родителската отговорност в някои случаи може да е необходимо да се подаде молба до съд или до друг орган. По какъв ред се извършва това? 14.
15. Какво трябва да направя, за да може решение относно родителската отговорност, издадено от съд на друга държава-членка на ЕС, да бъде признато и изпълнено в Румъния? По какъв ред се извършва това? 15.
16. Към кой съд в Румъния трябва да се обърна, за да оспоря признаването на решение за родителска отговорност, постановено от съд в друга държава-членка? По какъв ред се извършва това? 16.
17. Кое право се прилага при производство по родителска отговорност, когато детето или страните по делото не живеят в Румъния или са с различно гражданство? 17.

 

1. Какво на практика означава правният термин „родителска отговорност”? Какви са правата и задълженията на носителя на родителска отговорност?

„Родителска отговорност” означава правата и задълженията на родители към техните непълнолетни деца. В съответствие с член 97 от Семейния кодекс и двамата родители имат едни и същи права и отговорности към своите непълнолетни деца, без да се прави разграничение по отношение на това дали децата са родени във или извън брак или са осиновени, и те упражняват родителските си права единствено в интерес на своите деца.

Родителска закрила предполага съществуването на лице под 18-годишна възраст и което няма пълна дееспособност.

Тъй като родителската закрила съществува за интересите на непълнолетния, тя е най-вече въпрос на родителски задължения, а не толкова на родителски права. Те включват следното:

 • Правото и отговорността на родителите да отгледат детето (член 101, ал. 1 и 2 на Семейния кодекс): задължението да се грижат за физическото здраве на детето, задължението да възпитават детето, задължението да следят за образованието и професионалното обучение на детето;
 • Правото да изискват връщане на детето от всяко лице, което неправомерно го задържа (член 103, ал 1 на Семейния кодекс), което може да бъде или непознат, или родителят, който няма попечителство над детето в случая на развод или унищожаване на брак, или в случая на дете, родено извън брак; правото на родителя да изисква връщането на детето е неотчуждимо право;
 • Правото на съгласие за осиновяването на детето или да поиска унищожаване на осиновяването (вж. Закон Nº 273/2004 за правните разпоредби за осиновяване);
 • Правото на лични връзки с детето: това е практически проблем, когато непълнолетното лице не живее с един от родителите си. „Личните връзки” с детето може да приемат следните форми: посещения на детето в неговия дом, посещения на детето в училище или детето да прекарва по един празник с всеки от родителите си;
 • Правото да следи за отглеждането, възпитанието, образованието и професионалното обучение на детето;
 • Правото да установи къде да живее детето. В ситуации, когато родителите не живеят заедно, те решат по общо споразумение с кого ще живее детето; ако родителите не могат да се договорят по този въпрос, съдът решава, след като изслуша най-напред органа по настойничеството и самото дете, ако то е навършило 10 години, като взема под внимание интереса на детето;
 • Правото и задължението да управлява имуществото на детето (действия по управление, действия по запазване на имуществото и действия по разпореждане);
 • Правото и задължението да представлява непълнолетния в граждански документи или да одобрява такива документи от името на непълнолетния. До 14-годишна възраст детето се представлява от своите родители по отношение на граждански документи, тъй като то няма пълна дееспособност; между 14 и 18 години, детето, което има ограничена дееспособност, упражнява правата си и изпълнява задълженията си само, но единствено с предварителното съгласие на родителите си.

2. Като общо правило, кой носи родителска отговорност за детето?

(Като общо правило, тя се упражнява съвместно от двамата родители докато те живеят заедно, но може да бъде дадена на майката, ако родителите не са женени).

НагореНагоре

И двамата родители имат родителска отговорност, независимо от това дали детето е родено във или извън брак или е осиновено (член 97 на Семейния кодекс). В съответствие с член 42, ал. 1 на Семейния кодекс, след като е обявен развод, съдът решава на кой от родителите да даде попечителство над всяко непълнолетно дете. Разведен родител, на когото е дадено попечителство над дете, ще упражнява родителските права, отнасящи се до това дете. Разведен родител, на когото не е дадено попечителство над детето, запазва правото си на лични връзки с детето и на наблюдаване на отглеждането, възпитанието, образованието и професионалното обучение на детето.

В случая на дете, родено извън брак, чийто произход е бил установен по отношение и на двамата родители, за попечителството ще реши съдът чрез съдебно решение (член 65 на Семейния кодекс).

3. Ако родителите не са в състояние или не желаят да упражняват родителска отговорност за детето си, може ли друго лице да бъде назначено на тяхно място?

(Или може ли да бъде определен настойник, ако родителите са починали или са неспособни да се грижат за детето си?).

НагореНагоре

В съответствие с член 113 на Семейния кодекс в случаите, когато и двамата родители са починали, не са известни, били са им отнети родителските права, на техните родителски права са били наложени ограничения, са изчезнали или са обявени за мъртви, на детето се определя настойник.

4. Ако родителите се разведат или се разделят, как се решава въпросът за родителската отговорност за в бъдеще?

(чрез общо споразумение или чрез съдилищата).

В случая на развод съдът или ще постанови съдебно решение, потвърждаващо споразумението между страните, или при отсъствие на общо споразумение между страните, ще излезе с отделно решение.

По време на брака, когато между родителите се породи несъгласие относно упражняването на родителски права, органът по настойничеството ще вземе решение, след като изслуша родителите и вземе под внимание интересите на непълнолетното лице (член 99 от Семейния кодекс).

5. Ако родителите сключат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви формалности трябва да се спазят, за да стане споразумението правнообвързващо?

(например, одобрение от орган или съд).

НагореНагоре

Когато споразумението се отнася за дете, родено в брак, не са необходими формалности относно споразумение между родителите, тъй като самият Семеен кодекс предвижда в член 98, ал. 1, че мерките, отнасящи се до личността и имуществото на децата, се вземат от родителите с общо съгласие.

В случаи на прекратяване на брака чрез развод или случаи, включващи дете, родено извън брак, чийто произход е установен по отношение и на двамата родители, съдът ще реши относно споразумението, постигнато между страните.

6. Ако родителите не могат да постигнат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви са алтернативните средства за разрешаване на спора, без да се стига до съд?

(например, медиация).

Изискване на решение от органа по настойничество (по време на брака).

Медиация - Закон Nº 192/2006 за медиацията и организацията на медиаторската професия.

7. Ако родителите стигнат до съд, по какви въпроси, свързани с детето, съдията може да постанови решение?

(Например, къде да живее детето, дали родителите ще имат общо попечителство или дали един от родителите ще има еднолично попечителство, правата на посещение/достъп на родителите, задължението да се плаща за издръжката на детето, избора на училище на детето, име на детето и др.).

НагореНагоре

Съдията може да вземе решение за следното:

 • Попечителството на непълнолетен (в случая на развод или на дете, родено извън брак);
 • Приноса на всеки родител към разходите за отглеждане, възпитание, образование и осигуряване на професионално обучение на непълнолетния;
 • Предоставянето на права на посещение на родителя, на когото не е дадено попечителството на непълнолетния;
 • Несъгласия за обхвата на задължението относно издържането на непълнолетния, за начините на изпълнение на това задължение или за приноса на всеки родител за отглеждането на детето в случаи, когато родителите не са разведени (член 107, ал. 3 от Семейния кодекс).

8. Ако съдът реши единият родител да има еднолично попечителство над детето, означава ли това, че този родител може да решава всички въпроси, свързани с детето, без предварително да се консултира с другия родител?

(например, да се премести заедно с детето на друг адрес в същата държава, да се премести с детето в друга държава, да реши кое училище да посещава детето и т.н.).

НагореНагоре

Еднолично попечителство се дава от съда или заедно с решението за развода (за дете, родено в брак) или след уреждане на молба относно попечителството на непълнолетния (за дете, родено извън брак, когато произходът е установено по отношение и на двамата родители).

Родителят, получил попечителство над детето, упражнява своите родителски права по отношение на детето и имуществото на детето и изпълнява родителските си задължения.

Родителят, на когото не е дадено попечителство, не носи отговорност за опазване и наблюдение на детето, като вместо това запазва само правото да следи за отглеждането, възпитанието, образованието и професионалното обучение на детето. Родителят има право на лични връзки с детето, но няма право да определя къде да живее детето или да изисква то да му бъде върнато при условията, изложени в член 103 на Семейния кодекс от лице, което неправомерно задържа детето.

9. Ако съдът реши родителите да имат съвместно попечителство на детето, какво на практика означава това?

По време на брака родителите упражняват своите родителски права и задължения в еднаква степен, според закона.

НагореНагоре

Съдът се намесва само за да даде еднолично попечителство върху детето на един от неговите родители по време на решението за развод (за непълнолетен, роден в брак) или заедно с уреждането на молбата относно попечителството на непълнолетното дете (за дете, родено извън брак).

10. Към кой съд или орган трябва да се обърна, ако искам да подам молба за родителска отговорност? Какви формалности трябва да се спазят и какви документи трябва да приложа към молбата си?

По време на брак, несъгласия между родители относно упражняването на техните родителски права се разрешават от органа по настойничеството, ръководните и изпълнителните органи на селото, градските или общински органи или районните органи в случая на община Букурещ. В някои ситуации, предвидени от закона, всички разногласия между родители относно мерките, които да се предприемат във връзка с детето, се решават от съда в съответствие с общото право. Такива ситуации включват разногласия относно обхвата на задължението за издръжка, размера на плащанията за издръжка, попечителството, правата за посещение и къде да живее детето.

НагореНагоре

11. По какъв ред се решават тези дела? Съществува ли бързо производство?

Прилага се процедурата по общото право (по правило).

Изключение: Във всеки момент по време на бракоразводното производство, съдът може, чрез съдебно разпореждане, да постанови временни мерки относно попечителството на непълнолетните лица, задълженията за издръжка и използването на жилище (член 613 от Гражданския процесуален кодекс).

12. Мога ли да получа правна помощ за покриване на разноските по производството?

Правна помощ може да се получи при условията, изложени в членове 74-81 на Гражданския процесуален кодекс. Тя може да бъде предоставена във всеки един момент по време на производството или частично, или изцяло.

13. Възможно ли е да се обжалва решение за родителска отговорност?

Решенията на органа по настойничеството могат да бъдат обжалвани пред по-горестоящия орган. Съдебно решение е предмет на процедурите за обжалване, изложени в Гражданския процесуален кодекс (обжалване пред втора и трета инстанция). Ако решението относно родителската отговорност е било основен предмет на делото, крайният срок за жалби на първа инстанция/жалби пред по-горестоящ съд е 15 дни от уведомяването за решението; ако решението е засягало допълнителен аспект на дело, например в контекста на развод, крайният срок за жалби е 30 дни от уведомяване за решението.

НагореНагоре

14. За изпълнението на решение относно родителската отговорност в някои случаи може да е необходимо да се подаде молба до съд или до друг орган. По какъв ред се извършва това?

Ако съдебното решение не е изпълнено доброволно, възможно е да се потърси намесата на служителя по изпълнението в съответствие с процедурата, изложена в Гражданския процесуален кодекс, дял V (член 371 и сл.).

15. Какво трябва да направя, за да може решение относно родителската отговорност, издадено от съд на друга държава-членка на ЕС, да бъде признато и изпълнено в Румъния? По какъв ред се извършва това?

За признаването и изпълнението на решение за родителска отговорност може да се приложат разпоредбите на Регламент (EО) Nº 2201/2003 (регламент Брюксел II).

Молбата следва да се изпрати на съда по местоживеенето на ответника или по неговото/нейното местопребиваване в Румъния. Ако ответникът е с неизвестно местоживеене или местопребиваване, тя следва да се изпрати до съда по местоживеенето/местопребиваването на ищеца.

НагореНагоре

16. Към кой съд в Румъния трябва да се обърна, за да оспоря признаването на решение за родителска отговорност, постановено от съд в друга държава-членка? По какъв ред се извършва това?

За да се оспори признаването на решение, заинтересованата страна следва да се обърне към съда, където е висяща молбата за признаване. Прилагат се разпоредбите на общото право на Гражданския процесуален кодекс.

17. Кое право се прилага при производство по родителска отговорност, когато детето или страните по делото не живеят в Румъния или са с различно гражданство?

(Обяснете правилата за избор на приложимо право за всяка държава-членка).

За да се определи приложимото право към международни частноправни отношения, трябва да се обърнете към разпоредбите на Закон Nº 105/1992 за уреждане на международните частноправни отношения. Отношения между родителите и детето, включващи задълженията на родителите да издържат и възпитават детето и да управляват неговото имущество са предмет на общото национално право, но в случаи, включващи граждани на друга държава, те са предмет на правото на тяхното общо местоживеене.

Общото национално право или правото на тяхното общо местоживеене ще продължи да урежда отношенията между родителите и детето в случай, че един от тях промени своето гражданство или местоживеене.

При отсъствие на общо гражданство или общо местоживеене, отношенията между страните и детето подлежат на правото на територията, в която те имат или са имали общо местоживеене или с която и двамата запазват най-тесни връзки.

Допълнителна информация

Допълнителна информация (връзки към интернет страници).

www.just.ro română

международно съдебно сътрудничество.

« Родителска отговорност - Обща информация | Румъния - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 30-04-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство