Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Polen

Senaste uppdatering: 23-02-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Polen

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den person som har föräldraansvaret? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret för sina barn, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet skall vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utanför domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller föräldraansvar? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder skall ha ensam vårdnad om ett barn, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol skall jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument skall bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning i exceptionella situationer? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol skall jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad skall jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Polen? 15.
16. Till vilken domstol skall jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i ett mål rörande föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Polen eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den person som har föräldraansvaret?

I den polska familje- och vårdnadslagen ges ingen definition av begreppet föräldramyndighet (władza rodzicielska) eller föräldraansvar. Allmänt förstås med föräldramyndighet eller föräldraansvar de skyldigheter och rättigheter som föräldrar har gentemot ett minderårigt barn och vilkas syfte är att garantera barnet vederbörlig omsorg och skydda dess intressen.

Föräldraansvaret uppkommer enligt lagen vid barnets födelse och varar till dess att barnet blir myndigt, dvs. fyller 18 år (med vissa undantag).

Den person som har föräldraansvaret är skyldig att ta hand om barnet, dess uppfostran, sörja för barnets fysiska och psykiska utveckling samt utbildning och förvalta barnets tillgångar.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Föräldraansvaret utövas av båda föräldrarna, oavsett om de är gifta med varandra, om de bor tillsammans osv.

Om däremot faderskapet har fastställts av en domstol utövas föräldraskapet av fadern endast om domstolen genom ett särskilt beslut har tillerkänt honom faderskapet. Om en av föräldrarna har avlidit, inte har full rättskapacitet eller permanent eller tillfälligt har fråntagits sitt föräldraansvar utövas föräldraansvaret av den andra föräldern. Om faderskapet till ett barn inte har fastställts utövas föräldraskapet endast av modern.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret för sina barn, kan någon annan person då utses i deras ställe?

Om ingendera av föräldrarna kan komma ifråga för utövande av föräldraansvaret, t.ex. om de har fråntagits ansvaret till följd av att det missbrukats eller inte utövats, utses en annan vårdnadshavare för barnet.

Till börjanTill början

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Om föräldrarna skiljer sig eller separerar avgörs frågan om föräldraansvaret av en domstol.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet skall vara rättsligt bindande?

Den polska lagstiftningen föreskriver ingen möjlighet att ingå ett sådant avtal.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utanför domstol?

Det finns möjlighet till medling. Medlingen sker i en vårdnadsdomstol (sąd opiekuńczy), som kan hänvisa föräldrarna till familjeterapi i regi av någon social organisation, frivilligorganisation el. dyl.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller föräldraansvar?

Enligt lagstiftningen beslutar föräldrarna gemensamt om väsentliga frågor som rör barnet. Om föräldrarna inte når samförstånd är det vårdnadsdomstolen som beslutar om dem. I lagstiftningen fastställs inte vad som anses som väsentliga frågor. Med stöd av rättspraxis kan för barnet väsentliga frågor emellertid anses omfatta barnets hemvist, val av skola, val av för- och efternamn, beslut om läkarvård och utlandsresor.

Vårdnadsmål inbegriper inte frågor om underhåll. Om en av föräldrarna inte deltar i försörjningen av barnet har den andra föräldern rätt att vända sig till domstol för utdömande av underhållsbidrag.

Till börjanTill början

8. Om domstolen beslutar att en förälder skall ha ensam vårdnad om ett barn, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Nej. Även om en av föräldrarna har ensam vårdnad om barnet fråntas inte den andra föräldern rätten att delta i beslut om väsentliga frågor som rör barnet.

9. Om domstolen beslutar att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Föräldrarna kan ha gemensam vårdnad om barnet endast om de bor tillsammans. Om föräldrarna inte bor tillsammans tilldelas vårdnaden endast den ena av dem. Den andra föräldern behåller rätten att obehindrat kontakta barnet, och likaså sitt fulla föräldraansvar. Begreppet vårdnad bör åtskiljas från utövandet av föräldraansvar.

10. Till vilken domstol skall jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument skall bifogas?

Mål som gäller föräldraansvar faller under distriktsdomstolarnas (sąd rejonowy) behörighet, närmare bestämt avdelningarna för ärenden rörande familjer och minderåriga (vårdnadsdomstol, sąd opiekuńczy). Vilken domstol som är behörig beror på barnets hemvist.

Man bör lämna in en ansökan och till den bifoga barnets födelseattest, vigselattest (om föräldrarna är gifta med varandra), andra styrkande handlingar såsom läkarintyg, skolbetyg, pedagogiska utlåtanden osv.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning i exceptionella situationer?

Mål rörande föräldraansvar prövas som ett ”annat mål än tvistemål” (tryb nieprocesowy), vilket är en mindre formell handläggningsform än ett tvistemålsförfarande (tryb procesowy).

Till börjanTill början

I undantagsfall, t.ex. när barnets bästa äventyras, kan vårdnadsdomstolen agera på eget initiativ och fatta beslut med kort varsel. Sådana beslut verkställs omedelbart.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Mål i vårdnadsdomstolen handläggs utan kostnad. I motiverade fall kan föräldrarna dessutom kostnadsfritt företrädas i domstolen av en advokat.

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ja, varje beslut kan överklagas i högre instans.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol skall jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Frågor om verkställighet rörande ett avgörande om föräldraansvar handläggs av den domstol som meddelade avgörandet. Den berörda parten ska lämna in en ansökan om verkställighet till domstolen. Handläggningen sker enligt bestämmelserna i civilprocesslagen.

15. Vad skall jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Polen?

Polen är part i Europeiska konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn, undertecknad i Luxemburg den 20 maj 1980.

En vederbörlig ansökan bör därför lämnas in till domstol. Efter Polens anslutning till Europeiska unionen tillämpas bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen.

16. Till vilken domstol skall jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall?

Sådana mål handläggs i överklagandeförfaranden av den appellationsdomstol som är överordnad den domstol som fattade beslutet att erkänna den utländska domstolens avgörande.

Vid handläggningen tillämpas bestämmelserna i civilprocesslagen.

17. Vilken lag tillämpas i ett mål rörande föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Polen eller har olika medborgarskap?

Lagen i den stat där barnet är medborgare, i enlighet med artikel 19 i lagen av den 12 november 1965 om internationell privaträtt.

Polen är dessutom part i Haagkonventionen av den 5 oktober 1961 om myndigheters behörighet och tillämplig lag i frågor till skydd för underåriga. Enligt konventionen får lagen i den stat där den minderåriga är fast bosatt tillämpas.

« Föräldraansvar - Allmän information | Polen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-02-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket