Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Severna Irska

Zadnja sprememba: 20-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Severna Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka? 2.
3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? 3.
4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? 4.
5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Severni Irski? 15.
16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Severni Irski ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Odredba o otrocih (Severna Irska) iz leta 1995 (Children (Northern Ireland) Order 1995) opredeljuje starševsko odgovornost kot vse pravice, dolžnosti, pooblastila in odgovornosti, ki jih imajo po zakonu starši v zvezi s svojim otrokom. Odredba ne navaja, katere so te pravice in odgovornosti. Vendar je bilo priznano, da imajo osebe s starševsko odgovornostjo:

 • dolžnost, da otroka zaščitijo, mu zagotovijo dom in zanj skrbijo;
 • pravico do določitve otrokovega prebivališča;
 • pravico do odločanja, kdo ima lahko stik z otrokom;
 • dolžnost, da zagotovijo otrokovo šolanje;
 • pravico do odobritve izdaje potnega lista za otroka;
 • dolžnost, da zagotovijo zdravljenje ali zdravniško pomoč, in pravico do privolitve v takšno zdravljenje ali pomoč;
 • pravico do poimenovanja otroka;
 • pravico do zagotovitve verske vzgoje za otroka.

Starševsko odgovornost je treba ves čas izvajati v najboljšem interesu otroka, vse osebe s starševsko odgovornostjo pa se morajo pred sprejetjem pomembne odločitve posvetovati. Če sporazuma ne morejo doseči, se lahko za rešitev zadeve obrnejo na sodišče.

2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka?

Če sta bila otrokova starša v času njegovega rojstva poročena drug z drugim, imata oba starševsko odgovornost za otroka.

Če otrokova starša v času njegovega rojstva nista bila poročena drug z drugim, je materi starševska odgovornost za otroka samodejno dodeljena, oče pa jo lahko dobi tako, da:

back

Na vrh straniNa vrh strani

 • se poroči z materjo;
 • zaprosi sodišče, da izda odredbo o starševski odgovornosti v njegovo korist;
 • z materjo sklene sporazum o starševski odgovornosti (glejte vprašanje 5 spodaj); ali
 • se na matičnem uradu vpiše v register kot otrokov oče (to velja le za rojstva, ki so bila vpisana v register v Združenem kraljestvu po 15. aprilu 2002).

Če je neporočeni oče dobil starševsko odgovornost z odredbo sodišča, sporazumom ali vpisom v register, se mu lahko ta odvzame le z odredbo sodišča.

Če sodišče neporočenemu očetu izda odredbo o prebivališču za otroka, mora v njegovo korist izdati tudi odredbo o starševski odgovornosti, če je sicer ne bi imel.

Oseba, ki ni eden od staršev otroka, lahko starševsko odgovornost za otroka dobi le na podlagi odredbe sodišča.

3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo?

Oseba, ki ima starševsko odgovornost za otroka, od te odgovornosti ne more odstopiti ali je prenesti na drugo osebo. Vseeno lahko pooblasti drugo osebo za izvajanje te odgovornosti v svojem imenu.

Razen tega lahko oseba, ki ni eden od staršev, dobi starševsko odgovornost za otroka z izdajo odredbe sodišča (na primer odredbe o prebivališču za otroka, odredbe o nujni zaščiti otroka ali odredbe o oskrbi otroka.)

Običajno eden od staršev ne more samodejno izgubiti starševske odgovornosti za otroka le zato, ker jo dobi druga oseba. Vseeno pa se na podlagi odločbe o posvojitvi starševska odgovornost prenese z bioloških staršev na posvojitelje.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Če ima eden od staršev starševsko odgovornost za otroka, lahko imenuje drugo osebo za otrokovega skrbnika v primeru svoje smrti.

4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti?

Starševska odgovornost obstaja tudi po razvezi zakonske zveze in je omejena le s tem, da prostovoljni sporazum ali odredba sodišča rešuje sporna vprašanja med staršema ali med starši in tretjimi osebami.

5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč?

Če otrokova starša nista poročena, lahko skleneta sporazum o starševski odgovornosti. Ta mora biti:

 • sklenjen v obliki, ki je določena v Uredbah o otrocih (Sporazum o starševski odgovornosti) (Severna Irska) iz leta 1996 (Children (Parental Responsibility Agreement) Regulations (Northern Ireland) 1996);
 • sklenjen v navzočnosti prič; in
 • vložen, skupaj z dvema dodatnima izvodoma, pri Uradu za oskrbo in varstvo na naslovu: Office of Care and Protection in the Royal Courts of Justice, Chichester Street, Belfast, BT1 3JF.

Če sta bila starša poročena, vendar njuna življenjska skupnost preneha ali sta se razvezala, se lahko dogovorita, kako bosta izpolnjevala svoje starševske odgovornosti, in zahtevata, da se sporazum izda v obliki sodne odredbe, ki se lahko pozneje spremeni, da se upoštevajo spremenjene okoliščine.

6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča?

V Severni Irski deluje več agencij, ki zagotavljajo mediacijo (na primer Relate) in lahko pomagajo pri mirni rešitvi sporov.

back

Na vrh straniNa vrh strani

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom?

Sodišča v Severni Irski imajo na voljo velik obseg pooblastil in lahko rešujejo zlasti vprašanja v zvezi s:

 • premestitvijo otroka iz Severne Irske;
 • otrokovim stalnim prebivališčem (kje in s kom naj otrok živi);
 • pravico do stikov (kdaj, kje in s kom ima lahko otrok stik);
 • finančno ureditvijo;
 • šolanjem;
 • versko vzgojo;
 • zdravljenjem;
 • upravljanjem otrokovega premoženja.

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Sodišča priznavajo, da si je treba, kadar je to mogoče, prizadevati za čim bolj prilagodljivo in praktično ureditev položaja. Če torej za otroka skrbi le eden od staršev, mora ta imeti možnost sprejemanja vseh potrebnih odločitev, ko je otrok v njegovi oskrbi.

Hkrati pa se pričakuje, da se o pomembnejših odločitvah pogovori z drugim od staršev in da oba skupaj najdeta sporazumno rešitev. Če ne dosežeta sporazuma, lahko sodišče izda posebno odredbo (specific issues order), ki rešuje posebno vprašanje, ali odredbo o prepovedanih dejanjih (prohibited steps order), ki natančno določa vrsto odločitev, ki jih ni mogoče sprejeti brez privolitve sodišča.

Če je v veljavi odredba o prebivališču za otroka, ne more nihče brez pisne privolitve vsake osebe, ki ima starševsko odgovornost za otroka, ali privolitve sodišča sprožiti postopka za spremembo otrokovega priimka ali ga odpeljati iz Združenega kraljestva za en mesec ali več.

back

Na vrh straniNa vrh strani

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Če otrok živi pri enem od staršev, sprejema ta tudi vse vsakdanje odločitve. Vendar se pričakuje, da se o pomembnejših odločitvah posvetuje z drugim od staršev.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Vloga za izdajo odredbe o dodelitvi starševske odgovornosti se običajno vloži pri sodišču za družinske zadeve (Family Proceedings Court). Če drugi družinski postopki v zvezi z otrokom že potekajo pri drugem sodišču, se lahko vloga vloži pri tem sodišču.

Postopke, ki se sprožijo pri sodišču za družinske zadeve, je mogoče iz številnih razlogov (na primer, če so zapleteni ali če vključujejo vprašanje splošnega javnega interesa) prenesti na center za družinsko skrbstvo (Family Care Centre) ali na glavno civilno sodišče (High Court).

Naslovi in telefonske številke sodišč so navedeni v telefonskem imeniku (pod „Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Court Service)“) in na spletni strani Sodne službe Severne Irske (Northern Ireland Court Service English).

Pri tem je treba izpolniti veliko obrazcev in jih oddati v pristojni sodni pisarni. Pri večini gre za standardne obrazce. V sodni pisarni lahko dobite izvode obrazcev, razen tega pa vam lahko razložijo, kako jih izpolnite. Vseeno sodno osebje ne sme dajati pravnih nasvetov ali vam svetovati, kaj navesti v obrazcih. Plača se tudi sodna taksa.

back

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek?

Ko je vloga vložena, sodna pisarna določi datum za obravnavo in ga sporoči drugi stranki. Če se zadeva do datuma obravnave ne reši, mirovni sodnik ali sodnik začne z dokaznim postopkom in sprejme odločitev.

V nujnih primerih lahko sodišče zasliši le eno stranko in izda začasno odredbo. V takšnih okoliščinah zahtevanih obrazcev ni treba vnaprej vložiti in jih vročiti nasprotni stranki. Vseeno jih je treba vložiti in vročiti nasprotni stranki v 48 urah po vložitvi vloge, potem pa sodišče običajno določi datum obravnave za vse stranke.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Vsak lahko zaprosi za pravno pomoč. Vseeno je raven te finančne pomoči (če je odobrena) odvisna od ocene finančnih sredstev. Tudi če se ugotovi, da ste finančno primerni za pomoč, boste morda vseeno morali prispevati za stroške. Po sporazumu se lahko ta prispevek Oddelku za pravno pomoč (Legal Aid Department) plača v določenem obdobju. Razen tega, da morate izpolnjevati merila za finančno primernost, mora sodišče odločiti o utemeljenosti vloge, tj. ali obstajajo utemeljeni razlogi za sprožitev postopka ali odgovor nanj ter ali je to utemeljeno glede na vse okoliščine.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Pritožba zoper izdajo odredbe ali zoper zavrnitev izdaje odredbe s strani -

 1. sodišča za družinske zadeve (Family Proceedings Court) se lahko vloži pri centru za družinsko oskrbo (Family Care Centre); in
 2. centra za družinsko skrbstvo se lahko vloži pri glavnem civilnem sodišču (High Court).

Glavno civilno sodišče lahko v okviru pritožbenega postopka na zahtevo stranke pritožbenemu sodišču (Court of Appeal) predloži v presojo pravno vprašanje. Sicer je odločba glavnega civilnega sodišča pravnomočna.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Odločba pritožbenega sodišča o zadevi, ki mu jo je predložilo glavno civilno sodišče, je pravnomočna.

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja?

Če je odločbo izdalo sodišče v Severni Irski, je treba zahtevek za izvršitev te odločbe vložiti pri tem sodišču.

Sodišče za družinske zadeve (ki izda največ odločb o starševski odgovornosti) lahko izda sodni poziv na zaslišanje druge stranke pred sodiščem, da pove, zakaj ne izpolnjuje odločbe.

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Severni Irski?

Uredba Sveta (ES) št. 1347/2000 z dne 29. maja 2000 („Uredba“) predvideva, da se lahko nekatere odločbe o izvajanju starševske odgovornosti, izdane v eni državi članici, izvršijo v drugi državi članici.

Odločbo je treba v tej drugi državi članici razglasiti za izvršljivo. Zato je treba v Severni Irski vložiti vlogo za registracijo odločbe pri glavnem civilnem sodišču.

Če odločba o oskrbi otroka ne spada na področje uporabe te uredbe, je lahko zajeta v delu II Zakona o ugrabitvi otroka ter varstvu in vzgoji otroka iz leta 1985 (Child Abduction and Custody Act 1985), ki uveljavlja Evropsko konvencijo o priznavanju in izvrševanju odločb v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter o vrnitvi pravice do vzgoje in varstva otrok iz leta 1980 (European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on the Restoration of Custody of Children (1980)). V skladu z delom II je mogoče nekatere odločbe registrirati pri glavnem civilnem sodišču v Severni Irski. Če je odločba registrirana, jo je mogoče izvršiti, kot bi bila odločba tega sodišča.

Sodna služba Severne Irske (Northern Ireland Court Service) deluje v skladu s to konvencijo kot osrednji organ Severne Irske. Vloga za registracijo se lahko vloži pri Sodni službi Severne Irske in se, če je ustrezna, predloži naprej za registracijo.

16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Glede na Uredbo se vloga za registracijo vloži brez vročitve obvestila o tem kateri koli drugi stranki. Morebiten ugovor je treba zato vložiti pri pritožbenem sodišču.

Pritožba mora:

 • navajati razloge za pritožbo;
 • navajati vrsto odredbe, katere izdaja se zahteva; in
 • biti vročena drugi stranki v postopku pred glavnim civilnim sodiščem.

Glede na del II Zakona o ugrabitvi otroka ter varstvu in vzgoji otroka iz leta 1985 se lahko ugovori vložijo med vložitvijo vloge pri glavnem civilnem sodišču. Prosilec mora drugi stranki vročiti svoj poziv za začetek postopka, podprt z ustreznimi izjavami, potem pa ima na voljo 7 dni, da predloži utemeljene dokaze.

17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Severni Irski ali imata različno državljanstvo?

Če sodišče Severne Irske odloči, da je pristojno za obravnavo postopka, uporabi pravo Severne Irske.

Nadaljnje informacije

 • Več informacij o pravni pomoči je na voljo na spletni strani Oddelka za pravno pomoč Severne Irske (Legal Aid Department – Northern Ireland) English.
 • Več informacij o mediaciji je na voljo na spletni strani organizacije „Relate“ English in strokovnega združenja „UK College of Family Mediators“ English.

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 20-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo