Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Malta

Senaste uppdatering: 02-11-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Malta

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för barnet? (Föräldrarna har vanligtvis gemensamt föräldraansvar om de lever tillsammans, men om föräldrarna inte är gifta med varandra kan det vara modern som har föräldraansvaret.) 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? (En förvaltare kan utses om föräldrarna har avlidit eller är oförmögna att ta hand om barnet.) 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? (Genom en överenskommelse eller av domstol.) 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? (T.ex. godkännande av en myndighet eller domstol.) 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? (T.ex. medling.) 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domstolen besluta om när det gäller barnet? (T.ex. var barnet ska bo, om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska ha ensam vårdnad om barnet, föräldrarnas umgängesrätt och underhållsskyldighet, val av skola för barnet, barnets namn osv.) 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta i alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? (T.ex. flytta inom landet med barnet, flytta utomlands med barnet, besluta vilken skola barnet ska gå i osv.) 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Malta? Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Malta eller har olika medborgarskap? (Redogör för medlemsstaternas lagvalsregler.) 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har den som har föräldraansvar?

I praktiken avser det juridiska begreppet föräldraansvar ett ansvar för allt som rör barnets omvårdnad, välfärd, utbildning och underhåll samt förvaltning av barnets egendom.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för barnet? (Föräldrarna har vanligtvis gemensamt föräldraansvar om de lever tillsammans, men om föräldrarna inte är gifta med varandra kan det vara modern som har föräldraansvaret.)

Normalt har föräldrarna gemensamt föräldraansvar. En ensamstående moder har föräldraansvaret om hon inte registrerar barnets födelse tillsammans med barnets fader. Om barnets fader registrerar födseln har han också föräldraansvar.

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? (En förvaltare kan utses om föräldrarna har avlidit eller är oförmögna att ta hand om barnet.)

Domstolen kan utse en förmyndare som ska ha föräldraansvaret för barnet. En förälder kan också utse en förmyndare som ska överta föräldraansvaret i händelse av hans eller hennes död.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? (Genom en överenskommelse eller av domstol.)

Om föräldrarna separerar utan att nå en överenskommelse på egen hand eller under domstolsförhandlingarna ska domstolen hänvisa dem till en särskild avdelning vid domstolen. Beroende på hur komplicerat målet är ska en eller flera kvalificerade och för ändamålet utbildade socialarbetare göra en utredning, där de utöver föräldrarna och barnet också ska kontakta andra familjemedlemmar, lärare och andra personer som i sin yrkesutövning känner parterna. Domstolen avgör sedan målet på grundval av socialarbetarnas rapport. Föräldrarna kan också lösa frågan genom medling.

Till börjanTill början

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar, vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? (T.ex. godkännande av en myndighet eller domstol.)

För att ett separationsavtal med en överenskommelse om föräldraansvaret ska vara juridiskt bindande måste det registeras i det allmänna registret (Public Registry) och godkännas av domstolen.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? (T.ex. medling.)

Det finns möjlighet att få medling. Denna tjänst är kostnadsfri om parterna kommer till de möten som den utvalda medlaren bestämmer. Det är också möjligt att välja privat medling, men den är naturligtvis inte kostnadsfri.

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domstolen besluta om när det gäller barnet? (T.ex. var barnet ska bo, om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en förälder ska ha ensam vårdnad om barnet, föräldrarnas umgängesrätt och underhållsskyldighet, val av skola för barnet, barnets namn osv.)

Domstolen kan besluta om var barnet ska bo, vilken förälder som ska ha vårdnaden om barnet, umgängesrätten, underhållsskyldigheten, om den förälder som inte har vårdnaden ska rådfrågas inför viktiga beslut som rör barnet och andra saker som parterna kan framställa yrkanden om och som domstolen anser är viktiga för barnets välbefinnande.

Till börjanTill början

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta i alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? (T.ex. flytta inom landet med barnet, flytta utomlands med barnet, besluta vilken skola barnet ska gå i osv.)

Domstolen ger sällan en förälder hela vårdnaden om barnet, men i de fall då detta sker sker kan den föräldern bestämma viktiga saker som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern, förutsatt att den andra förälderns rättigheter, i form av t.ex. umgängesrätt, inte påverkas.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

I praktiken innebär detta att barnet växelvis bor hos föräldrarna enligt ett fast tidsschema som antingen föräldrarna har kommit överens om eller domstolen har bestämt. Dessutom måste alla beslut som rör barnet fattas gemensamt.

10. Till vilken domstol eller myndighet ska jag vända mig om jag vill ansöka om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Normalt avgörs frågan om föräldraansvaret i samband med separationsförfarandet, vilket innebär att när medlingen inte leder till någon lösning ska frågan ingå i den ansökan om separation som inges till familjedomstolen (Family Court). I andra fall ska en separat ansökan göras hos familjedomstolen.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Målet avgörs efter en huvudförhandling. Under huvudförhandlingen hörs parterna och vittnen som parterna velat kalla. Domstolen kan också, om den anser att detta behövs, utse socialarbetare och psykologer som ska göra en utredning om barnets förhållanden. De socialarbetare och psykologer som utsetts av domstolen ska, efter sina kontakter med föräldrarna, barnet och andra personer som i sin yrkesutövning har någon koppling till målet, sammanställa en rapport. Om parten som inger ansökan anger giltiga skäl till varför ansökan bör behandlas skyndsamt ska den behandlas så, men det beror också på om barnets intressen är i fara.

Till börjanTill början

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Rättshjälp går att få förutsatt att villkoren i artikel 912 i den maltesiska civilprocesslagen (Code of Organization and Civil Procedure) är uppfyllda (se ”Rättshjälp - Malta”).

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Det är endast möjligt att överklaga rättsfrågor, t.ex. om en av parterna inte får åberopa ett vittne och domstolen inte givit något giltigt skäl för att neka detta.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Om en förälder med föräldraansvar försummar sitt ansvar, t.ex. genom att inte försörja barnet, kan en ansökan inlämnas till familjedomstolen. Familjedomstolen bestämmer sedan dag för huvudförhandling.

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Malta? Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall?

För att ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat ska kunna verkställas måste man få tillgång till de handlingar som krävs enligt EG-förordning nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar. Ansökan ska inges till civildomstolens första avdelning (First Hall) och åtföljas av en kopia av domen och en kopia av det intyg (bilaga II till EG-förordning nr 2201/2003) som ska utfärdas av en domstol eller myndighet i den ursprungliga medlemsstaten. En adress som skrivelser kan skickas till måste uppges. Alla handlingar ska översättas till maltesiska eller engelska.

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall?

Om man vill motsätta sig ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat ska man inge en ansökan till civildomstolens första avdelning. Det förfarande som ska tillämpas är det som följer av EG-förordning nr 2201/2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Malta eller har olika medborgarskap? (Redogör för medlemsstaternas lagvalsregler.)

Normalt tillämpas lagen i det land där barnet har hemvist.

« Föräldraansvar - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 02-11-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket