Europos Komisija > ETIT > Tėvų atsakomybė > Malta

Naujausia redakcija: 02-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Tėvų atsakomybė - Malta

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka ,,tėvų atsakomybė“? Kokios yra asmens, turinčio tėvų atsakomybę, teisės ir pareigos? 1.
2. Kaip paprastai nustatoma, kam priklauso tėvų atsakomybė už vaiką? (Paprastai tėvams priklauso vykdyti tėvų atsakomybę tol, kol jie gyvena kartu, tačiau ji gali priklausyti motinai, jeigu tėvai nėra susituokę.) 2.
3. Ar gali būti tėvų atsakomybė paskirta kitam asmeniui, jeigu tėvai negali arba nenori vykdyti pareigų savo vaikams? (Ar gali būti paskirtas globėjas, jeigu tėvai yra mirę arba nepajėgūs pasirūpinti savo vaiku?) 3.
4. Jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, kaip išsprendžiamas tėvų atsakomybės nustatymo ateityje klausimas (bendru susitarimu arba kreipdamiesi į teismą)? 4.
5. Jeigu tėvai sudaro sutartį dėl tėvų atsakomybės, kokių formalumų reikia laikytis, kad sutartis būtų teisiškai įpareigojanti (pvz., institucijos arba teismo patvirtinimas)? 5.
6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl tėvų atsakomybės, kokios alternatyvios priemonės padeda šį konfliktą išspręsti nesikreipiant į teismą (pvz., taikinimas)? 6.
7. Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, kokius su vaiku susijusius klausimus gali išspręsti teisėjas (pvz., vaiko gyvenamoji vieta, ar vaiko globa priklauso abiem tėvams, ar tik vienam iš jų, tėvams priklausančios lankymo / buvimo su vaiku teisės, pareiga suteikti išlaikymą vaikui, vaiko mokyklos parinkimas, vaiko vardas ir t. t.)? 7.
8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi priklausyti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali visus su vaiku susijusius klausimus spręsti nepasitaręs su antruoju iš tėvų (pvz., persikelti su vaiku į kitą vietą toje pačioje valstybėje; persikelti su vaiku į kitą valstybę; nuspręsti, kurią mokyklą vaikas lankys ir t. t.)? 8.
9. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams, ką tai iš tikrųjų reiškia? 9.
10. Į kokį teismą reikia kreiptis, jeigu norima pateikti pareiškimą dėl tėvų atsakomybės? Kokių formalumų reikia laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo? 10.
11. Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? Ar galima pasinaudoti pagreitinto proceso tvarka? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl tėvų atsakomybės? 13.
14. Tam tikrais atvejais, kad būtų įvykdytas sprendimas dėl tėvų atsakomybės, gali prireikti kreiptis į teismą. Į kokį teismą reikia kreiptis ir kokia tvarka yra taikoma? 14.
15. Kokia tvarka kitoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl tėvų atsakomybės yra pripažįstamas ir vykdomas [atitinkamoje valstybėje narėje]? Kokia tvarka taikoma šiais atvejais? 15.
16. Į kokį teismą reikėtų kreiptis, kai norima apskųsti teismo sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? 16.
17. Kokios valstybės teisę teismas taiko nagrinėdamas bylą dėl tėvų atsakomybės, jei vaikas ar šalys negyvena [bylą nagrinėjančioje valstybėje narėje] arba turi skirtingą pilietybę? (Paaiškinti kiekvienos valstybės narės teisės pasirinkimo taisykles.) 17.

 

1. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka ,,tėvų atsakomybė“? Kokios yra asmens, turinčio tėvų atsakomybę, teisės ir pareigos?

Teisinė sąvoka „tėvų atsakomybė“ reiškia viską, kas yra susiję su vaiko globa, gerove, išsilavinimu, jo išlaikymu ir vaikui priklausančio turto tvarkymu.

2. Kaip paprastai nustatoma, kam priklauso tėvų atsakomybė už vaiką? (Paprastai tėvams priklauso vykdyti tėvų atsakomybę tol, kol jie gyvena kartu, tačiau ji gali priklausyti motinai, jeigu tėvai nėra susituokę.)

Paprastai tėvų atsakomybę tėvai vykdo kartu. Tėvų atsakomybė priklauso netekėjusiai motinai, išskyrus atvejus, kai tėvas gimimo faktą užregistruoja kartu su vaiko motina. Jeigu tėvas užregistruoja vaiko gimimą, jis taip pat vykdo tėvų atsakomybę.

3. Ar gali būti tėvų atsakomybė paskirta kitam asmeniui, jeigu tėvai negali arba nenori vykdyti pareigų savo vaikams? (Ar gali būti paskirtas globėjas, jeigu tėvai yra mirę arba nepajėgūs pasirūpinti savo vaiku?)

Teismas gali paskirti vykdyti tėvų atsakomybę globėjui. Tačiau vienas iš tėvų gali paskirti vaiko globėją, kuris perima tėvų atsakomybę mirus vienam iš tėvų.

4. Jeigu tėvai nutraukia santuoką arba išsiskiria, kaip išsprendžiamas tėvų atsakomybės nustatymo ateityje klausimas (bendru susitarimu arba kreipdamiesi į teismą)?

Jeigu tėvai nutraukia santuoką, išskyrus atvejus, kai jie susitaria ne teismine tvarka arba teisminio nagrinėjimo metu, tokiu atveju teismas paskirs tėvams teismines paslaugas. Tėvų padėtį, atsižvelgdamas (-i) į konkretaus atvejo sudėtingumą, išnagrinės kvalifikuotas (-i) ir patyręs (-ę) socialinis (-iai) darbuotojas (-ai), kuris (-ie) suteiks konsultacijas ne tik tėvams ir vaikams, bet ir kitiems šeimos nariams, mokytojams bei kitiems specialistams, įvertinantiems šalių ir jų bylos padėtį. Teismas sprendimą priima remdamasis socialinio darbuotojo pateiktu pranešimu. Tėvai taip pat gali išspręsti ginčą naudodamiesi taikinimo procedūra.

viršųviršų

5. Jeigu tėvai sudaro sutartį dėl tėvų atsakomybės, kokių formalumų reikia laikytis, kad sutartis būtų teisiškai įpareigojanti (pvz., institucijos arba teismo patvirtinimas)?

Kad sutartis dėl santuokos nutraukimo, kurioje išsprendžiamas tėvų atsakomybės klausimas, galiotų, ji turi būti pateikiama Viešajam registrui ir patvirtinama teismo.

6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl tėvų atsakomybės, kokios alternatyvios priemonės padeda šį konfliktą išspręsti nesikreipiant į teismą (pvz., taikinimas)?

Gali būti naudojamasi taikinimo paslaugomis. Šias paslaugas Maltos vyriausybė nemokamai teikia tol, kol šalys tvirtai laikosi pasirinkto taikintojo teikiamų nurodymų, priešingu atveju asmuo gali pasirinkti privatų taikintoją, kurio paslaugos yra mokamos.

7. Jeigu tėvai kreipiasi į teismą, kokius su vaiku susijusius klausimus gali išspręsti teisėjas (pvz., vaiko gyvenamoji vieta, ar vaiko globa priklauso abiem tėvams, ar tik vienam iš jų, tėvams priklausančios lankymo / buvimo su vaiku teisės, pareiga suteikti išlaikymą vaikui, vaiko mokyklos parinkimas, vaiko vardas ir t. t.)?

Teisėjas gali išspręsti su vaiko gyvenamąja vieta susijusius klausimus, kuriam iš tėvų turi priklausyti vaiko globa, lankymo ir buvimo su vaiku teisėmis, pareiga išlaikyti vaiką, ar su vienu iš tėvų, neturinčių vaiko globos teisių, būtina tartis, kai priimami svarbūs sprendimai, susiję su vaiko interesais, ir kitus klausimus, kuriuos šalys prašo išspręsti savo pareiškime ir atsiliepime į pareiškimą. Teismas taip pat išsprendžia klausimus, kurie, jo manymu, yra svarbūs, turint omenyje vaiko gerovę.

viršųviršų

8. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi priklausyti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali visus su vaiku susijusius klausimus spręsti nepasitaręs su antruoju iš tėvų (pvz., persikelti su vaiku į kitą vietą toje pačioje valstybėje; persikelti su vaiku į kitą valstybę; nuspręsti, kurią mokyklą vaikas lankys ir t. t.)?

Teismas retai suteikia visišką globą ir rūpybą vienam iš tėvų, tačiau jeigu taip atsitinka, tuomet vienas iš tėvų, kuriam priklauso visiška vaiko globa, gali svarbius klausimus spręsti nesitardamas su kitu tėvu tol, kol tokie sprendimai neturi įtakos kito tėvo teisėms, pvz., teisei būti su vaiku.

9. Jeigu teismas nusprendžia, kad vaiko globa priklauso abiem tėvams, ką tai iš tikrųjų reiškia?

Tai reiškia, kad vaikas turi nuolat gyventi su vienu iš tėvų, o su kitu jis gyvena tik tam tikrus apibrėžtus laikotarpius, kaip yra nustatyta tėvų susitarimu arba teismo sprendimu. Be to, kiekvienas su vaiku susijęs sprendimas turi būti priimamas bendru sutarimu.

10. Į kokį teismą reikia kreiptis, jeigu norima pateikti pareiškimą dėl tėvų atsakomybės? Kokių formalumų reikia laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo?

Paprastai tėvų atsakomybės klausimas yra sprendžiamas nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą. Jeigu dėl tėvų atsakomybės nesusitariama taikinimo metu, šeimos teismui pateikiamame pareiškime nutraukti santuoką taip pat pateikiamas ir pareiškimas išspręsti tėvų atsakomybės klausimą. Priešingu atveju šeimos teismui pateikiamas atskiras pareiškimas.

viršųviršų

11. Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? Ar galima pasinaudoti pagreitinto proceso tvarka?

Nustatoma konkreti pareiškimo nagrinėjimo data. Nagrinėdamas bylą teisėjas išklauso šalis ir jų iškviestus liudytojus. Teismas, jeigu mano, kad tai yra reikalinga, taip pat gali paskirti socialinius darbuotojus arba psichologus, kurie parengtų pranešimą apie vaiką. Teismo paskirti ekspertai pranešimą parengia pasikonsultavę su tėvais, vaiku ir kitais su byla susijusiais asmenimis. Jeigu pareiškimą pateikianti šalis nurodo pakankamai pagrįstas skubaus bylos nagrinėjimo priežastis, tuomet pareiškimas bus nagrinėjamas pagreitinto proceso tvarka, tačiau taip pat atsižvelgiama į tai, ar dėl to nebus pažeisti vaiko interesai.

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Teisinę pagalbą galima gauti tol, kol asmuo atitinka teisinės pagalbos suteikimo sąlygas, kurios nustatytos Maltos organizavimo ir civilinio proceso kodekso 912 straipsnyje (žr. „Teisinė pagalba - Malta“).

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl tėvų atsakomybės?

Apskųsti sprendimą galima tik tuomet, kai ginčijamas teisės klausimas, pavyzdžiui, jeigu vienai iš šalių nebuvo suteikta teisė iškviesti liudytoją ir teismas tokios teisės nesuteikimo pagrįstai nemotyvavo.

14. Tam tikrais atvejais, kad būtų įvykdytas sprendimas dėl tėvų atsakomybės, gali prireikti kreiptis į teismą. Į kokį teismą reikia kreiptis ir kokia tvarka yra taikoma?

Jeigu vienas iš tėvų, kuriam priklauso tėvų atsakomybė, kokiu nors būdu neįstengia vykdyti šios teisės, kaip antai neįstengia suteikti vaikui išlaikymo, tuomet galima pateikti pareiškimą šeimos teismui, ir nuo pateikimo dienos jis yra parengtas nagrinėti.

viršųviršų

15. Kokia tvarka kitoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas dėl tėvų atsakomybės yra pripažįstamas ir vykdomas [atitinkamoje valstybėje narėje]? Kokia tvarka taikoma šiais atvejais?

Norint įvykdyti kitos valstybės narės teismo priimtą sprendimą dėl tėvų atsakomybės reikia gauti dokumentus, kurių reikalaujama pagal EB reglamentą Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo. Pareiškimas pateikiamas civiliniam teismui. Prie pareiškimo pridedama kilmės valstybės narės teismo ar kitos institucijos priimto sprendimo ir pažymėjimo kopija (EB reglamento Nr. 2201/2003 1 priedas). Taip pat informavimo tikslais turi būti pateikiamas adresas. Visi dokumentai turi būti verčiami į maltiečių arba anglų kalbą.

16. Į kokį teismą reikėtų kreiptis, kai norima apskųsti teismo sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais?

Norint apskųsti kitos valstybės narės teismo priimto sprendimo dėl tėvų atsakomybės pripažinimą, pareiškimą reikia pateikti civiliniam teismui. Šiuo atveju laikomasi EB reglamente Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo nustatytos tvarkos.

17. Kokios valstybės teisę teismas taiko nagrinėdamas bylą dėl tėvų atsakomybės, jei vaikas ar šalys negyvena [bylą nagrinėjančioje valstybėje narėje] arba turi skirtingą pilietybę? (Paaiškinti kiekvienos valstybės narės teisės pasirinkimo taisykles.)

Paprastai taikoma vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės teisė.

« Tėvų atsakomybė - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė