Eiropas Komisija > ETST > Vecāku atbildība > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 14-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Vecāku atbildība - Luksemburga

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins “vecāku atbildība”? Kādas ir personu, kam ir vecāku atbildība, tiesības un pienākumi? 1.
2. Kam parasti ir vecāku atbildība pār bērnu? 2.
3. Ja vecāki nespēj vai nevēlas īstenot vecāku atbildību pār bērnu, vai var iecelt citu personu viņu vietā? 3.
4. Ja vecāki šķir laulību vai pašķiras, kā vecāku atbildība tiek īstenota turpmāk? 4.
5. Ja vecāki noslēdz nolīgumu par vecāku atbildību, kādas formalitātes ir jāievēro, lai nolīgums būtu juridiski saistošs? 5.
6. Ja vecāki nevar vienoties par vecāku atbildības jautājumu, kādi ir alternatīvi līdzekļi konflikta risināšanai, nevēršoties tiesā? 6.
7. Ja vecāki ierosina tiesas procesu, kādus jautājumus tiesnesis var izlemt attiecībā uz bērnu? 7.
8. Ja tiesa vienam vecākam piešķir pilnīgu aizbildnību pār bērnu, vai tas nozīmē, ka viņš vai viņa var pieņemt lēmumus par visiem jautājumiem attiecībā uz bērnu, no sākuma nekonsultējoties ar otru vecāku? 8.
9. Ja tiesa abiem vecākiem piešķir kopīgu aizbildnību pār bērnu, ko tas praktiski nozīmē? 9.
10. Kurā tiesā vai iestādē man būtu jāvēršas, ja vēlos iesniegt pieteikumu par vecāku atbildību? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam? 10.
11. Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos? Vai pastāv ārkārtas procedūra? 11.
12. Vai varu saņemt juridisko palīdzību procedūras izmaksu segšanai? 12.
13. Vai var pārsūdzēt lēmumu par vecāku atbildību? 13.
14. Dažos gadījumos, iespējams, būs jāvēršas tiesā, lai lēmums par vecāku atbildību tiktu izpildīts. Kāda tiesa ir izmantojama šādos gadījumos un kāda procedūra ir piemērojama? 14.
15. Kas man ir jādara, lai lēmums par vecāku atbildību, ko tiesa ir pieņēmusi citā dalībvalstī, tiktu atzīts un izpildīts Luksemburgas Lielhercogistē? Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos? 15.
16. Kurā tiesā man jāvēršas, lai apstrīdētu lēmuma par vecāku atbildību atzīšanu, ko tiesa ir pieņēmusi citā dalībvalstī? Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos? 16.
17. Kādu likumu tiesa piemēro tiesvedībā par vecāku atbildību, ja bērns vai puses nedzīvo Luksemburgas Lielhercogistē vai tām ir cita pilsonība? 17.

 

1. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins “vecāku atbildība”? Kādas ir personu, kam ir vecāku atbildība, tiesības un pienākumi?

No terminoloģijas viedokļa Luksemburgas Lielhercogistē vairāk izmanto terminu “vecāku vara”, nevis “vecāku atbildība”. Šis jēdziens ietver visas tiesības un pienākumus, ko tiesību akti piešķir vecākiem attiecībā uz mazgadīgu, vecāku varai pakļautu bērna personu un īpašumiem, lai vecāki varētu izpildīt aizsardzības, izglītošanas un uzturēšanas pienākumus.

Vecākiem pieder vecāku vara, lai viņi varētu nodrošināt bērna drošību, veselību un tikumību. Vecākiem ir aizbildnības, uzraudzības un izglītošanas tiesības un pienākumi. Vecāku vara nav vecāku absolūtas un neierobežotas tiesības. Vecāku vara jāīsteno bērna interesēs.

2. Kam parasti ir vecāku atbildība pār bērnu?

Laulības laikā parasti tēvs un māte kopīgi īsteno vecāku varu. Ja vecāki nav precējušies, principā tikai māte īsteno vecāku varu.

3. Ja vecāki nespēj vai nevēlas īstenot vecāku atbildību pār bērnu, vai var iecelt citu personu viņu vietā?

Ja vecāki ir miruši vai nav spējīgi parūpēties par saviem bērniem, jāieceļ aizbildnis. Pēdējais pārdzīvojušais vecāks var izvēlēties aizbildni. Ja šāda izvēle nav izdarīta, ģimenes padome vai, ja tādas nav, aizbildnības tiesnesis ieceļ aizbildni.

4. Ja vecāki šķir laulību vai pašķiras, kā vecāku atbildība tiek īstenota turpmāk?

Ja laulības šķiršana notiek, savstarpēji vienojoties, vecāki par kopīgi vienoties par kopīgu aizbildnību. Attiecībā uz visiem citiem laulības šķiršanas veidiem vecāku varu īsteno tas vecāks, kam tiesa piešķīrusi aizbildnību pār bērnu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Luksemburgas tiesas parasti piešķir aizbildnības tiesības mātei, īpaši, ja bērns ir mazs, izņemot, ja ir ārkārtas un nopietni apstākļi. Vecākam, kam nav piešķirta aizbildnība, ir saskarsmes un uzraudzības tiesības.

Ja aizbildnības tiesības piešķirtas trešai personai, citus vecāku varas aspektus turpina īstenot vecāki. Tomēr tiesa, ieceļot trešo personu par pagaidu aizbildni, var lemt, ka šai trešai personai jāpieprasa aizbildņa iecelšana.

5. Ja vecāki noslēdz nolīgumu par vecāku atbildību, kādas formalitātes ir jāievēro, lai nolīgums būtu juridiski saistošs?

Jebkāds vecāku noslēgts nolīgums var ar vecāku varu saistītiem jautājumiem ir juridiski saistošs tikai tādā gadījumā, ja to apstiprinājusi kompetentā tiesa.

6. Ja vecāki nevar vienoties par vecāku atbildības jautājumu, kādi ir alternatīvi līdzekļi konflikta risināšanai, nevēršoties tiesā?

Vecāki var vērsties pie ģimenes samierinātāja.

7. Ja vecāki ierosina tiesas procesu, kādus jautājumus tiesnesis var izlemt attiecībā uz bērnu?

Tiesnesis var lemt par šādiem jautājumiem:

 • aizbildnības tiesības: Luksemburgas tiesas parasti piešķir aizbildnības tiesības mātei, īpaši, ja bērns ir ļoti mazs, izņemot ārkārtas un nopietnos apstākļos;
 • tā vecāka saskarsmes un izmitināšanas tiesības, kam nav piešķirta aizbildnība: vecākam, kam nav piešķirta aizbildnība, šīs tiesības var liegt tikai tad, ja tam ir nopietns iemesls;
 • vecvecāku saskarsmes tiesības: vecvecākiem šīs tiesības var liegt, ja tam ir nopietns iemesls;
 • citu personu sarakstīšanās un saskarsmes tiesības, neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir radi: izņēmuma gadījumos tiesa piešķir šādas tiesības;
 • bērna uzturlīdzekļi: bērna uzturlīdzekļi tiek noteikti atbilstīgi bērna vajadzībām un vecāku iespējām; tie jānodrošina arī tad, ja bērns sasniedz pilngadību, ja bērns nespēj pats sevi uzturēt.

8. Ja tiesa vienam vecākam piešķir pilnīgu aizbildnību pār bērnu, vai tas nozīmē, ka viņš vai viņa var pieņemt lēmumus par visiem jautājumiem attiecībā uz bērnu, no sākuma nekonsultējoties ar otru vecāku?

Vecākam, kam ir aizbildnības tiesības, ir pienākums informēt vecāku, kuram aizbildnības tiesību nav, par svarīgiem izvēles jautājumiem un nozīmīgiem notikumiem, kas saistīti ar bērnu. Kaut arī vecākam, kam nav piešķirta aizbildnība, ir zināmas tiesības uzraudzīt bērna uzturēšanu un izglītošanu, šīs tiesības nenozīmē, ka šis vecāks jāinformē par visiem sīkumiem bērna dzīvē.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja vecāks, kam nav piešķirta aizbildnība, uzskata, ka vecāks, kam aizbildnība piešķirta, rīkojas pretēji bērna interesēm, viņš var vērsties kompetentā tiesā, lai atrisinātu domstarpības. Tādā gadījumā tiesa var izdot rīkojumu par aizbildnības maiņu, vai arī vecām, kam piešķirta aizbildnība, izvirzīt noteiktas prasības attiecībā uz bērna izglītošanu.

9. Ja tiesa abiem vecākiem piešķir kopīgu aizbildnību pār bērnu, ko tas praktiski nozīmē?

Vispārpieņemts uzskatīt, ka gadījumā, ja vecāku varu kopīgi īsteno abi vecāki, kas dzīvo atsevišķi, starp viņiem jāvalda izpratnei un vienprātība, ali nodrošinātu pastāvīgu un konstruktīvu sadarbību, pieņemot lēmumus, kas attiecas uz bērna aizbildnību, uzraudzību un izglītošanu.

10. Kurā tiesā vai iestādē man būtu jāvēršas, ja vēlos iesniegt pieteikumu par vecāku atbildību? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Lieta ir aizbildnības tiesneša kompetencē, ja vecāki nevar panākt vienošanos bērna interesēs, vai vienkāršas un skaidras tiesiskas pārraudzības ietvaros divi tiesiskie administratori, kam būtu jādarbojas kopīgi, nevar panākt vienošanos.

Laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedības laikā lēmuma pieņemšana par bērna pagaidu aizbildnību ir tā tiesneša izņēmuma piekritībā, kas izskata steidzamas lietas. Tomēr viņa rīkojumus var grozīt jauniešu tiesas tiesnesis, ja ir apdraudēta bērna fiziskā vai garīgā veselība un/vai viņa izglītošanās, vai sociālā vai tikumiskā attīstība. Laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas gadījumā tiesa, kas šķir laulību vai pieņem lēmumu par atšķiršanu, vienlaikus pieņem lēmumu arī par vecāku varu. Pēc laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas jauniešu tiesa var noteikt, grozīt vai papildināt aizbildnības tiesības. 

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pieteikumi par vecāku varas daļēju vai pilnīgu nodošanu jāiesniedz rajona tiesā pēc nepilngadīga bērna domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas. Tiesa izmanto visus lietderīgos informācijas gūšanas pasākumus, un jo sevišķi nepilngadīgā personības izpēti, jo īpaši izmantojot sociālo apstākļu izmeklēšanu, medicīnisko, psihiatrisko un psiholoģisko izmeklēšanu, bērna uzvedības novērojumus vai profesionālās orientācijas pārbaužu rezultātus. Tiesa iztaujā vecākus vai aizbildni un personu, kas ņēmusi bērnu savā aprūpē. Visbeidzot, tiesa var pieņemt jebkādus provizoriskus pasākumus attiecībā uz bērna aizbildnību un izglītību, kādus tā uzskata par lietderīgiem.

Visbeidzot, prasību par pilnīgu vai daļēju vecāku tiesību zaudēšanu ceļ prokuratūra rajona tiesā, kas izskata civillietas, pēc tēva vai mātes domicila vai dzīvesvietas. Ja tēva vai mātes domicils vai dzīvesvieta valstī nav zināms, prasību ceļ rajona tiesā pēc bērnu dzīvesvietas. Ja visi bērni nedzīvo vienā rajonā, prasību ceļ Luksemburgas rajona tiesā. Valsts prokurors ierosina izmeklēšanu par nepilngadīgā ģimenes apstākļiem un viņa vecāku tikumību. Viņiem tiek izvirzīta prasība iesniegt tiesai visas piezīmes un iebildumus, ko viņi uzskata par vajadzīgiem. Jebkurā gadījumā tiesa pēc savas ierosmes vai pušu lūguma var veikt jebkādus pagaidu pasākumus, ko tā uzskata par lietderīgiem attiecībā uz aizbildnību pār bērnu. Tāpat tiesa var jebkurā gadījumā atcelt vai grozīt šos pasākumus.

11. Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos? Vai pastāv ārkārtas procedūra?

Prasību par aizbildnību tiesnesim iesniedz pēc viena vecāka lūguma. Pusēm nav jāizmanto advokāta starpniecība.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Kas attiecas uz prasībām saistībā ar vecāku varu laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas tiesvedības ietvaros, sk. 11. punktu sadaļā “Laulības šķiršana - Luksemburga

Pēc laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas pēc vienkārša viena vecāka lūguma vai prokuratūras lūguma jautājums tiek nodots jauniešu tiesai. Lūgumu iesniedz četros eksemplāros uz parasta papīra tā rajona jauniešu tiesas ierēdnim, kurā atrodas bērna domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta. Lūgumā jānorāda ne tikai fakti, uz kuriem lūgums balstīts, bet arī pušu uzvārdi, vārdi, profesija un dzīvesvietas. Lūgumā jānorāda tā prasītāja adreses Lielhercogistē, kurš tur nedzīvo; pretējā gadījumā lūgums nav spēkā. Pusēm nav jāizmanto advokāta starpniecība.

Prasību par vecāku varas deleģēšanu iesniedz lūguma veidā. Pusēm nav jāizmanto advokāta starpniecība. Lūgumu var iesniegt valsts prokuroram, kas to iesniedz tiesai. Tēvam, mātei vai aizbildnim, kas vēlas atgūt deleģētās tiesības, jāiesniedz prasība tiesā pēc tās puses domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas, kam šīs tiesības piešķirtas.

Visbeidzot, prasību par pilnīgu vai daļēju vecāku tiesību zaudēšanu ceļ, iesniedzot lūgumu, kurā ietverti fakti un kam pievienoti apstiprinošie dokumenti. Tiesas ierēdnis paziņo par lūgumu un uzaicina vecākus vai augšupejošos radiniekus, pret kuriem iesniegta prasība. Pusēm nav jāizmanto advokāta starpniecība. Tēvam, mātei vai aizbildnim, kas vēlas atgūt atņemtās tiesības, jāiesniedz prasība tiesā pēc tās puses domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas, kam šīs tiesības piešķirtas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Vai varu saņemt juridisko palīdzību procedūras izmaksu segšanai?

Personas, kuru ienākumi saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem ir uzskatāmi par nepietiekamiem, var saņemt juridisko palīdzību. Lai saņemtu šo palīdzību, viņiem jāaizpilda anketa, ko var saņemt no centrālā sociālās palīdzības dienesta, un tā jānosūta teritoriāli piekritīgās advokātu kolēģijas priekšsēdētājam, kurš pieņem lēmumu.

Juridiskā palīdzība sedz visas ar tiesvedību, procedūrām vai dokumentiem saistītās izmaksas, attiecībā uz kurām tā piešķirta. Tā sedz, piemēram, zīmognodevas un reģistrācijas izmaksas, ierēdņa izmaksas, advokāta honorāru, tiesu izpildītāju nodevas un izmaksas, notāru izmaksas un honorāru, tehnisko darbinieku izdevumus un honorāru, liecinieku nodevas, tulku un tulkotāju honorāru, ar precedenta lēmumiem saistītās izmaksas, ceļa izdevumus, maksas, kas saistītas ar reģistrāciju, hipotēku un apgrūtinājumu, kā arī izmaksas par publikācijām avīzēs.

13. Vai var pārsūdzēt lēmumu par vecāku atbildību?

Lēmumu par vecāku atbildību iespējams pārsūdzēt apelācijas tiesas civillietu palātā. Principā pārsūdzību var iesniegt četrdesmit dienu laikā. Tomēr tiesneša lēmumu, kas izskata steidzamas lietas, var pārsūdzēt piecpadsmit dienu laikā.

14. Dažos gadījumos, iespējams, būs jāvēršas tiesā, lai lēmums par vecāku atbildību tiktu izpildīts. Kāda tiesa ir izmantojama šādos gadījumos un kāda procedūra ir piemērojama?

Luksemburgas tiesību akti paredz divas iespējas, kā nodrošināt lēmuma par vecāku varu izpildi, ja to sistemātiski liedzas pildīt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pirmkārt, ir paredzētas civila rakstura sankcijas, proti, kavējuma naudas maksājumi, kad attiecīgajai pusei jāmaksā kāda naudas summa par karu nokavēto dienu, nedēļu vai mēnesi; šādas pret spītīgo vecāku piemērojamas sankcijas paredz tiesa, lai piespiestu viņu pildīt savu pienākumu natūrā. Sankcijas tiek īstenotas, izsaucot vainīgo uz rajona tiesu pēc bērna dzīvesvietas. Pusēm jāizmanto advokāta pakalpojumi.

Otrkārt, ir paredzēts kriminālsods. Bērna atpakaļneatdošana ir pārkāpums, kas sodāms ar astoņu dienu līdz divus gadus ilgu cietumsodu un/vai naudas sodu 251 līdz 2000 euro apmērā. Ja vainīgais pilnīgi vai daļēji zaudējis vecāku varu pār bērnu, cietumsodu par palielināt līdz trīs gadiem. Prokuratūra var izskatīt lietu pēc savas iniciatīvas vai pēc cietušā lūguma, uzsākot tiesvedību krimināllietā. Rajona tiesa, kas izskata labošanas lietas, nosaka kriminālsodu un, ja vajadzīgs, kompensāciju, kas piešķirama cietušajam. Pusēm nav jāizmanto advokāta starpniecība.

15. Kas man ir jādara, lai lēmums par vecāku atbildību, ko tiesa ir pieņēmusi citā dalībvalstī, tiktu atzīts un izpildīts Luksemburgas Lielhercogistē? Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos?

Saskaņā ar Padomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par abu laulāto vecāku atbildību par bērniem (še turpmāk – Briseles II Regula), lēmums par vecāku varu, ko pieņēmusi tiesa citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tiek pilnībā atzīts Lielhercogistē. Citiem vārdiem sakot, šādu lēmumu atzīšanai nav jāpiemēro nekāda procedūra.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tomēr lēmums, ko pieņēmusi tiesa citā Eiropas Savienības dalībvalstī, par vecāku varas īstenošanu attiecībā uz abu pušu bērnu, kas ir izpildāms un nosūtīts vai paziņots, tiek izpildīts Lielhercogistē tikai pēc tam, kad tas ir izsludināts par izpildāmu pēc jebkuras ieinteresētās puses lūguma. Lūgums par izpildes deklarāciju ar advokāta starpniecību iesniedzams rajona tiesas priekšsēdētājam. Rajona tiesas priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt apelācijas tiesā. Kasācijas sūdzību par apelācijas tiesas lēmumu var iesniegt kasācijas tiesā.

16. Kurā tiesā man jāvēršas, lai apstrīdētu lēmuma par vecāku atbildību atzīšanu, ko tiesa ir pieņēmusi citā dalībvalstī? Kāda procedūra ir piemērojama šajos gadījumos?

Saskaņā ar Briseles II Regulu ikviena ieinteresētā puse var vērsties pie rajona tiesas priekšsēdētāja, lai iesniegtu lēmumu par neatzīšanu attiecībā uz vecāku varu, ko pieņēmusi tiesa citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Šai pusei jāizmanto advokāta pakalpojumi.

Lūgumu var noraidīt tikai šādu iemeslu dēļ:

 • tas ir acīmredzami pretrunā ar sabiedrisko kārtību;
 • bērns nav uzklausīts;
 • nav ievērotas aizstāvības tiesības;
 • nav saskaņā ar spriedumu, kas taisīts saistītā tiesvedībā.

Ikviena puse var apelācijas tiesā pārsūdzēt rajona tiesas priekšsēdētāja lēmumu. Kasācijas sūdzību par apelācijas tiesas lēmumu var iesniegt kasācijas tiesā.

17. Kādu likumu tiesa piemēro tiesvedībā par vecāku atbildību, ja bērns vai puses nedzīvo Luksemburgas Lielhercogistē vai tām ir cita pilsonība?

 • 1961. gada 5. Hāgas konvencija par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem attiecas uz visiem bērniem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Luksemburgā vai arī kāda citā valstī, kas ir šīs konvencijas līgumslēdzēja puse. Saskaņā ar Luksemburgas doktrīnu Konvencijas 3. pants jāinterpretē kā tāds, kas piešķir piekritību tās valsts tiesību aktiem, kuras valstspiederība ir nepilngadīgajam, attiecībā uz visiem vecāku varas aspektiem, kuri ietver prerogatīvas, piešķirot var pār bērna personu. Tas jo īpaši attiecas uz tiesībām lemt par bērna personu, piemēram, aizbildnības tiesībām, tiesībām noteikt dzīvesvietu un, iespējams, tiesībām izvēlēties izglītību. Tomēr jāatzīst, ka iepriekš minētais nosacījums neattiecas uz tiesībām un pienākumiem, kas skar īpašumu.

Saskaņā ar iepriekš minētās konvencijas 15. pantu Luksemburga saglabā to iestāžu kompetenci, kurām iesniegts lūgums pieņemt lēmumu par nepilngadīga bērna vecāku laulības anulēšanu, šķiršanu vai laulības saišu vājināšanu, veikt pasākumus lai aizsargātu bērna personu vai īpašumu. Tomēr citu līgumslēdzēju valstu iestādēm nav jāatzīst šie pasākumi.

 • Izņemot gadījumus, kad piemērojama iepriekšminētā konvencija, jānošķir bērna dabiskā un tiesiskās radniecība.
  • Dabiskas radniecības gadījumā piemēro tās valsts likumu, kuras piederīgais ir bērns.
  • Bērna tiesiskās radniecības gadījumā doktrīnai piemēro tiesību aktus, kas reglamentē laulības sekas, proti:
   • ja abiem vecākiem ir viena valstspiederība, vecāku valsts tiesību aktus;
   • ja vecākiem ir dažāda valstspiederība, viņu kopīgās dzīvesvietas tiesību aktus.

Jurisprudencē ir vispārīgi atzīts, ka pēc vecāku šķiršanās ir piemērojami šķiršanas tiesību akti, proti:

 • ja abiem laulātajiem ir viena valstspiederība, laulāto valsts tiesību akti;
 • ja laulātajiem ir dažāda valstspiederība, viņu faktiskās kopējās dzīvesvietas tiesību akti;
 • ja laulātajiem ir dažāda valstspiederība un nav faktiskas kopējas dzīvesvietas, Luksemburgas tiesību akti.

Jebkurā gadījumā var piemērot arī lex fori, t.i., Luksemburgas tiesību aktus, kas ir policijas un sabiedriskās kārtības likums.

Cita informācija

 • Legilux, Luksemburgas Lielhercogistes valdības juridiskais portāls français

« Vecāku atbildība - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 14-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste