Europese Commissie > EJN > Ouderlijke verantwoordelijkheid > Letland

Laatste aanpassing: 11-01-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Ouderlijke verantwoordelijkheid - Letland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent het begrip “ouderlijke verantwoordelijkheid” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent? 1.
2. Wie heeft normaal gesproken de ouderlijke verantwoordelijkheid over een kind? 2.
3. Kan een andere persoon in plaats van de ouders worden aangewezen, als de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid over hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen? 3.
4. Hoe wordt de ouderlijke verantwoordelijkheid geregeld als de ouders scheiden of uit elkaar gaan? 4.
5. Welke formaliteiten moeten in acht genomen worden om onderlinge overeenstemming van de ouders betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, juridisch bindend te maken? 5.
6. Als de ouders het niet eens worden over de ouderlijke verantwoordelijkheid wat voor mogelijkheden zijn er dan om het conflict buiten het gerecht om op te lossen? 6.
7. Over welke zaken betreffende het kind kan de rechter beslissen als de ouders de zaak aan de rechter voorleggen? 7.
8. Als het gerecht beslist dat slechts één ouder belast zal worden met de ouderlijke verantwoordelijkheid, betekent dit dan dat deze ouder over alle zaken betreffende het kind kan beslissen zonder eerst de andere ouder te raadplegen? 8.
9. Wat betekent het in de praktijk als het gerecht beslist dat de ouders gezamenlijk de ouderlijke verantwoordelijkheid hebben? 9.
10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik mij wenden om een verzoek betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid te doen? Aan welke formaliteiten moet ik voldoen en welke documenten moet ik bij mijn verzoek voegen? 10.
11. Welke procedure geldt in deze zaken? Is er spoedprocedure mogelijk? 11.
12. Kan ik een vergoeding krijgen van de kosten van rechtshulp en de procedure? 12.
13. Is het mogelijk in beroep te gaan tegen een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid? 13.
14. Als het nodig is zich te wenden tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid ten uitvoer te leggen, welke procedure moet ik dan toepassen? 14.
15. Wat moet ik doen om een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid, die in een andere lidstaat van de EU is gegeven, in de republiek Letland te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing? 15.
16. Tot welk gerecht in de republiek Letland moet ik mij wenden om mij te verzetten tegen een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die genomen is door een gerecht in een andere lidstaat? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing? 16.
17. Welk recht is van toepassing in een proces over ouderlijke verantwoordelijkheid, waarbij het kind of de partijen niet in Letland wonen of verschillende nationaliteiten hebben? 17.

 

1. Wat betekent het begrip “ouderlijke verantwoordelijkheid” in de praktijk? Wat zijn de rechten en plichten van degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent?

Totdat kinderen meerderjarig worden vallen ze onder ouderlijke verantwoordelijkheid (ouderlijk gezag). Degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefent, heeft een taak om voor de kinderen en hun eigendommen te zorgen en om namens de kinderen te handelen in hun persoonlijke en zakelijke verhoudingen.

2. Wie heeft normaal gesproken de ouderlijke verantwoordelijkheid over een kind?

Beide ouders hebben gezamenlijk de ouderlijke verantwoordelijkheid. Als de ouders niet gehuwd zijn, dan kan de verantwoordelijkheid door beiden worden uitgeoefend of indien zij beiden akkoord gaan, door een van hen. Als een van de ouders het ouderlijk gezag uitoefent, dan heeft de ander bezoekrecht.

3. Kan een andere persoon in plaats van de ouders worden aangewezen, als de ouders de ouderlijke verantwoordelijkheid over hun kinderen niet kunnen of willen uitoefenen?

Als ouders hun ouderlijk gezag bijzonder slecht uitoefenen of niet zorgen voor de kinderen en deze omstandigheden een gevaar opleveren voor de lichamelijke, mentale of morele ontwikkeling van de kinderen, kan een gerecht de ouder (een of beiden) ontzetten uit de ouderlijke macht of een gerecht kan een waarschuwing geven en een verplichting opleggen om acties te voorkomen.

Als beide ouders worden ontzet uit de ouderlijke macht, dan verplicht het gerecht de wezenrechtbank om een voogd voor de kinderen aan te wijzen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe wordt de ouderlijke verantwoordelijkheid geregeld als de ouders scheiden of uit elkaar gaan?

Als de ouders scheiden of uit elkaar gaan, dan wordt het gezag door beiden uitgeoefend, of indien beiden akkoord gaan, door een van hen.

Over alle kwesties over de ontwikkeling van het kind nemen de ouders samen de beslissing. In het geval van een geschil wordt dit voorgelegd aan de wezenrechtbank tenzij de wet dit anders voorschrijft. Als een wezenrechtbank het geschil tussen de ouders niet kan beslechten, dan kunnen zij de rechter stappen.

5. Welke formaliteiten moeten in acht genomen worden om onderlinge overeenstemming van de ouders betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, juridisch bindend te maken?

Als de ouders overeenstemming bereiken over de ouderlijke verantwoordelijkheid en deze vrijwillig uitoefenen, dan is het niet nodig om goedkeuring van een instantie of gerecht te krijgen.

6. Als de ouders het niet eens worden over de ouderlijke verantwoordelijkheid wat voor mogelijkheden zijn er dan om het conflict buiten het gerecht om op te lossen?

In het geval van een geschil worden de conflicten berecht door een wezenrechtbank. Als een wezenrechtbank de conflicten tussen de ouders niet kan beslechten, of een uitspraak van een wezenrechtbank niet wordt nageleefd, dan kunnen de ouders naar de rechtbank stappen.

7. Over welke zaken betreffende het kind kan de rechter beslissen als de ouders de zaak aan de rechter voorleggen?

Als de ouders de zaak aan de rechter voorleggen, dan vragen zij om gezamenlijke verantwoordelijkheid of ouderlijk gezag voor één ouder. Hiernaast beslist de rechter indien nodig over zaken als onderhoud, woonplaats, enz.. De ouder, die de ouderlijke verantwoordelijkheid heeft, oefent het ouderlijk gezag over het kind uit en dat omvat rechten om, namens de kinderen te handelen in hun persoonlijke en zakelijke verhoudingen en rechten om de woonplaats van het kind te bepalen. Beide ouders hebben het recht van toegang tot de kinderen die bij de andere ouder zijn ondergebracht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Elke ouder moet deelnemen aan het onderhoud van de kinderen die bij de andere ouder verblijven.

8. Als het gerecht beslist dat slechts één ouder belast zal worden met de ouderlijke verantwoordelijkheid, betekent dit dan dat deze ouder over alle zaken betreffende het kind kan beslissen zonder eerst de andere ouder te raadplegen?

Als het gerecht beslist dat slechts één ouder belast zal worden met de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind, dan heeft deze ouder het recht om te beslissen over alle zaken met betrekking tot het kind, maar de andere ouder heeft het recht en de plicht om een persoonlijke relatie en contacten met de kinderen te onderhouden. De ouder die niet samen met zijn of haar kinderen leeft, heeft recht op informatie over de ontwikkeling van de kinderen, hun gezondheid, interesses en voortgang op school.

9. Wat betekent het in de praktijk als het gerecht beslist dat de ouders gezamenlijk de ouderlijke verantwoordelijkheid hebben?

Als beide ouders gezamenlijk de ouderlijke verantwoordelijkheid hebben, dan mogen beide ouders namens hun kinderen handelen in hun persoonlijke en zakelijke verhoudingen. De ouders beslissen samen over alle zaken op het gebied van de ontwikkeling van het kind.

10. Tot welk gerecht of welke instantie moet ik mij wenden om een verzoek betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid te doen? Aan welke formaliteiten moet ik voldoen en welke documenten moet ik bij mijn verzoek voegen?

De eiser gaat naar de rechtbank in de woonplaats van de gedaagde. De documenten die het verzoek bevestigen, moeten bij de aanvraag worden gevoegd en ook een besluit van de wezenrechtbank over deze kwestie. 

Bovenkant paginaBovenkant pagina

11. Welke procedure geldt in deze zaken? Is er spoedprocedure mogelijk?

Het proces in civiele zaken wordt geregeld door de Letse wet betreffende het burgerlijk procesrecht.

In het belang van minderjarigen kan de rechtszitting of een deel ervan achter gesloten deuren plaatsvinden na een beargumenteerde aanvraag door een deelnemer aan de zaak of na beoordeling door het gerecht.

Volgens de Letse gerechtelijke bepalingen moeten zaken over de belangen van kinderen in een spoedprocedure worden behandeld.

12. Kan ik een vergoeding krijgen van de kosten van rechtshulp en de procedure?

Na verzoek van de betreffende persoon kan het gerecht deze persoon uitsluiten van betaling van de gerechtelijke kosten, deze kosten verminderen of de betaling in termijnen verdelen.

13. Is het mogelijk in beroep te gaan tegen een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid?

U kunt hoger beroep aantekenen tegen de beslissing bij het gerechtshof (hof van beroep) en vervolgens bij de Hoge Raad (hof van cassatie).

14. Als het nodig is zich te wenden tot een gerecht of een andere instantie om een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid ten uitvoer te leggen, welke procedure moet ik dan toepassen?

De vonnissen en de beslissingen worden uitgevoerd nadat zij rechtsgeldig worden.

Beslissingen van een gerecht en andere beslissingen worden door een gerechtsdienaar uitgevoerd.

15. Wat moet ik doen om een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid, die in een andere lidstaat van de EU is gegeven, in de republiek Letland te laten erkennen en ten uitvoer te laten leggen? Welke procedure is in deze gevallen van toepassing?

De toewijzingen en vonnissen van buitenlandse rechters worden uitgevoerd door de rechter in Letland.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Een aanvraag voor de erkenning en uitvoering van een beslissing van een buitenlandse rechter valt binnen de jurisdictie van de rechtbank voor het gebied waarin de beslissing moet worden uitgevoerd.

De rechter controleert of de redenen van de erkenbare beslissing voldoen aan de Letse wet en niet in strijd zijn met de sociale of morele normen in Letland en neemt een beslissing van erkenning.

16. Tot welk gerecht in de republiek Letland moet ik mij wenden om mij te verzetten tegen een beslissing over de ouderlijke verantwoordelijkheid die genomen is door een gerecht in een andere lidstaat? Welke procedure is in dergelijke gevallen van toepassing?

De persoon kan zich verzetten tegen de erkenning door de rechter in Letland van een beslissing over ouderlijke verantwoordelijkheid die is genomen door een gerecht in een andere lidstaat door in beroep te gaan tegen de erkenning bij het gerecht dat de erkenning heeft uitgesproken.

17. Welk recht is van toepassing in een proces over ouderlijke verantwoordelijkheid, waarbij het kind of de partijen niet in Letland wonen of verschillende nationaliteiten hebben?

Als de zaak over ouderlijke verantwoordelijkheid gerechtvaardigd is voor het Letse gerecht, dan wordt de zaak gehoord conform de Letse wet zonder inachtneming van de nationaliteit van de partijen.

Overeenkomsten en instrumenten die in andere lidstaten zijn aangegaan, worden beoordeeld op basis van de staat waarin zij zijn opgesteld en worden als geldend beoordeeld tenzij een bepaling hierin in strijd is met de openbare orde en de Letse wet.

Nadere inlichtingen

http://www.tiesas.lv/eng latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Ouderlijke verantwoordelijkheid - Algemene informatie | Letland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 11-01-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk