Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Letland

Seneste opdatering : 12-04-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Letland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har indehaveren af forældremyndigheden? 1.
2. Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn? 2.
3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene? 3.
4. Hvordan afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden? 4.
5. Hvis forældrene indgår en aftale om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende? 5.
6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om forældremyndigheden, hvilke alternativer findes der så for at løse konflikten uden at gå rettens vej? 6.
7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen så træffe afgørelse om vedrørende barnet? 7.
8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder det så, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en ansøgning om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning? 10.
11. Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed? 13.
14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive ansøgning til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken domstol skal jeg henvende mig til i sådanne tilfælde, og hvilken procedure finder anvendelse? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Letland? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken domstol i Letland skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 16.
17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i Letland eller er af forskellig nationalitet? 17.

 

1. Hvad betyder det retlige begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og forpligtelser har indehaveren af forældremyndigheden?

Indtil myndighedsalderen er børn under forældrenes myndighed (forældremyndighed). Indehaveren af forældremyndigheden har pligt til at tage sig af børnene og af deres ejendom og handle på deres vegne i den henseende.

2. Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn?

Begge forældre udøver i fællesskab forældremyndigheden. Hvis forældrene ikke er gift, kan forældremyndigheden udøves af begge forældre, eller efter aftale af den ene forælder. Hvis den ene af forældrene har forældremyndigheden, har den anden samkvemsret.

3. Kan en anden person udpeges i forældrenes sted, hvis disse er ude af stand eller uvillige til at udøve forældremyndigheden over børnene?

Hvis forældrene udøver forældremyndigheden specielt dårligt eller ikke tager sig af børnene, og hvis disse omstændigheder kan bringe børnenes fysiske, psykiske eller moralske udvikling i fare, kan en domstol fratage den pågældende forælder (den ene eller dem begge) forældremyndigheden, eller en domstol kan udstede en advarsel og har pligt til at træffe egnede foranstaltninger.

Hvis begge forældre er frataget forældremyndigheden, vil domstolen pålægge domstolen for mindreårige at udpege en værge for børnene.

4. Hvordan afgøres spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene skilles eller går fra hinanden?

Hvis forældrene skilles eller går fra hinanden, udøves forældremyndigheden af begge forældre eller efter aftale af den ene forælder.

TopTop

I alle spørgsmål vedrørende barnets udvikling, skal forældrene træffe beslutning sammen. Hvis der opstår en tvist, afgøres den af en domstol for mindreårige, medmindre andet er foreskrevet i loven. Hvis domstolen for mindreårige ikke kan løse tvisten mellem forældrene, skal de henvende sig til en domstol.

5. Hvis forældrene indgår en aftale om forældremyndighed, hvilke formaliteter skal da overholdes for at gøre aftalen retligt bindende?

Hvis forældrene indgår en aftale om forældremyndighed og gennemfører den af egen fri vilje, er det ikke nødvendigt at indhente godkendelse hos nogen myndighed eller domstol.

6. Hvis forældrene ikke kan nå til en aftale om forældremyndigheden, hvilke alternativer findes der så for at løse konflikten uden at gå rettens vej?

Hvis der opstår en tvist, løses den af en domstol for mindreårige. Hvis en domstol for mindreårige ikke kan løse tvisten mellem forældrene, eller en kendelse afsagt af en domstol for mindreårige ikke gennemføres, skal forældrene gå til distriktsdomstolen.

7. Hvis forældrene går rettens vej, hvilke spørgsmål kan domstolen så træffe afgørelse om vedrørende barnet?

Hvis forældrene går rettens vej, anmoder de om fælles forældremyndighed eller eneforældremyndighed. Dommeren afgør om nødvendigt spørgsmålet om underhold, bopæl osv. Den forælder, der har eneforældremyndighed, udøver forældremyndigheden over barnet, hvilket indebærer ret til at handle på børnenes vegne i personlige forhold og ejendomsforhold, og ret til at bestemme, hvor barnet skal bo. Hver forælder har ret til samkvem med de børn, der bor hos den anden forælder.

TopTop

Begge forældre skal deltage i underhold af de børn, der bor hos den anden forælder.

8. Hvis retten bestemmer, at den ene forælder alene skal have forældremyndigheden over et barn, betyder det så, at han/hun kan træffe afgørelse om alle spørgsmål vedrørende barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder?

Hvis retten beslutter, at den ene forælder skal have eneforældremyndighed over et barn, har denne forælder ret til at træffe beslutning om alle spørgsmål vedrørende barnet, men den anden forælder har ret og pligt til at opretholde personlige relationer og kontakt med barnet. Den forælder, der ikke bor sammen med barnet, har ret til at få oplysninger om barnets udvikling, helbred, interesser og skolegang.

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten bestemmer, at forældrene skal have fælles forældremyndighed over et barn?

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed, kan begge forældre handle på børnenes vegne med hensyn til personlige forhold og ejendomsforhold. I alle spørgsmål vedrørende barnets udvikling, skal forældrene træffe beslutning sammen.

10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til, hvis jeg ønsker at indgive en ansøgning om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Sagsøger skal henvende sig til distriktsdomstolen i den retskreds, hvor sagsøgte har bopæl. De dokumenter, der støtter kravet, skal vedlægges ansøgningen sammen med de relevante konklusioner fra en domstol for mindreårige.

TopTop

11. Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? Er der mulighed for en hasteprocedure?

Civile søgsmål reguleres af Letlands retsplejelov.

For at beskytte mindreåriges interesser og efter begrundet anmodning fra en af sagens parter eller hvis retten finder det nødvendigt, kan alle eller nogle af retsmøderne holdes for lukkede døre.

Ifølge de gældende retsregler i Letland skal sager, der involverer børns interesser, behandles som en hasteprocedure.

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Efter personlig anmodning kan retten fritage en person fra betaling af sagsomkostninger, nedsætte sagsomkostningerne eller opdele betalingen i rater.

13. Er det muligt at anke en afgørelse om forældremyndighed?

Dommen kan appelleres til regionaldomstolen (appelret) og herefter til højesteret (kassationsret).

14. Det er i visse tilfælde nødvendigt at indgive ansøgning til en domstol for at få en afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken domstol skal jeg henvende mig til i sådanne tilfælde, og hvilken procedure finder anvendelse?

Domstolsafgørelser skal fuldbyrdes, når de har fået retskraft.

Domstolsafgørelser og andre afgørelser skal fuldbyrdes gennem en foged.

15. Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Letland? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Domme og afgørelser fra udenlandske domstole skal gennemføres af Letlands domstole.

En ansøgning om anerkendelse og fuldbyrdelse af en udenlandsk domstols afgørelse indgives til den distriktsdomstol, i hvis retskreds afgørelsen skal fuldbyrdes.

Domstolen undersøger, om grundlaget for den afgørelse, der ønskes anerkendt, er i overensstemmelse med Letlands lov og ikke er i modstrid med de sociale eller moralske regler i Letland, og træffer derefter afgørelse om anerkendelse.

16. Hvilken domstol i Letland skal jeg rette henvendelse til for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

En person, der ønsker at anfægte en lettisk domstols anerkendelse af en afgørelse om forældremyndighed udstedt af en domstol i en anden medlemsstat, kan appellere anerkendelsen til den domstol, der har udstedt anerkendelsen.

17. Hvilken lovgivning anvender domstolene i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i Letland eller er af forskellig nationalitet?

Hvis sagen om forældremyndighed er berettiget ifølge den lettiske domstol, vil sagen blive behandlet efter lettisk lov uden hensyntagen til parternes nationalitet.

Aftaler, der er indgået i andre lande, vil blive behandlet under hensyntagen til det land, i hvilken de er indgået, og de vil blive betragtet som gyldige, medmindre en bestemmelse i aftalen er i modstrid med Letlands lovgivning.

Yderligere oplysninger

http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv English - latviešu valoda

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Letland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 12-04-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige