Europese Commissie > EJN > Ouderlijke verantwoordelijkheid > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 06-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Ouderlijke verantwoordelijkheid - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Er bestaan verscheidene internationale conventies over kinderbescherming en ouderlijke verantwoordelijkheid

Kinderbescherming is een belangrijke aangelegenheid die door een groot aantal internationale conventies behandeld wordt. Hoewel het toepassingsgebied van de conventies verschilt, hebben zij alle tot doel het welzijn van het kind op internationaal niveau te stimuleren.

De Verenigde Naties
 • Het Verdrag English - français - español inzake de rechten van het kind van 1989
Deze Conventie stelt dat alle kinderen gelijk zijn en het recht hebben op overleven, op ontwikkeling, deelneming en bescherming. Zij bevat het beginsel dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind de eerste overweging vormen. Alle lidstaten hebben de het Verdrag geratificeerd.

De Raad van Europa

 • Europees Verdrag Deutsch - English - français - italiano tot bescherming van de rechten van de mens van 1950
Bij dit Verdrag worden de fundamentele rechten en vrijheden beschermd en wordt het Europees Hof voor de rechten van de mens opgericht teneinde de naleving te verzekeren van de verplichtingen die in het Verdrag zijn vastgelegd. Een aantal bepalingen hebben betrekking op kinderen en de eerbiediging van het gezinsleven (artikel 8). Het Verdrag is door alle lidstaten geratificeerd.
 • Europese Overeenkomst Deutsch - English - français - italiano inzake de adoptie van kinderen van 1967
Deze Overeenkomst heeft tot doel de wetten van de lidstaten te harmoniseren en rechtsconflicten te vermijden wanneer door de adoptie het kind van de ene staat naar de andere moet worden overgebracht. Zij behandelt de voorwaarden voor en de wettelijke gevolgen van een adoptie. De Overeenkomst is geratificeerd door Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
 • Europees Verdrag Deutsch - English - français - italiano inzake de wettelijke status van buiten het huwelijk geboren kinderen van 1975
Dit Verdrag heeft ten doel de wettelijke status van buiten het huwelijk geboren kinderen geleidelijk in overeenstemming te brengen met die van binnen het huwelijk geboren kinderen. Het is geratificeerd door Oostenrijk, Denemarken, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
 • Europees Verdrag Deutsch - English - français - italiano betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen van 1980
In de preambule van dit Verdrag wordt erkend dat het welzijn van het kind van doorslaggevend belang is bij het nemen van beslissingen over het gezag. Het Verdrag moet een oplossing bieden voor de moeilijkheden die veroorzaakt worden door conflicten tussen ouders die in verschillende Europese staten wonen. Het Verdrag is door alle lidstaten geratificeerd.
 • Europese Overeenkomst Deutsch - English - français - italiano inzake de uitoefening van de rechten van het kind van 1996
Deze Overeenkomst heeft tot doel het hoogste belang van kinderen te beschermen. Zij omvat een aantal proceduremaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rechten van het kind gerespecteerd worden. De Overeenkomst is geratificeerd door Duitsland en Griekenland.
 • Nieuw Verdrag Deutsch - English - français - italiano inzake het omgangsrecht
Dit Verdrag heeft tot doel de algemene beginselen te bepalen die dienen te worden toegepast op de omgang met kinderen, evenals waarborgen en garanties vast te stellen om ervoor te zorgen dat het omgangsrecht correct wordt toegepast en dat de kinderen na de omgangsperiode onmiddellijk worden teruggegeven. Dit Verdrag is nog niet in werking getreden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De Haagse Conferentie

Tijdens de Haagse Conferentie werden verschillende conventies op het vlak van kinderbescherming aangenomen. De belangrijkste van de meer recente Conventies zijn:

 • Verdrag English - français inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie van 1993
Dit Verdrag heeft tot doel adoptiekinderen in hun Staat van herkomst te beschermen, indien mogelijk door hen een thuis te geven in deze Staat. Met het Verdrag wordt beoogd een samenwerkingsverband tussen de autoriteiten van de verschillende Staten tot stand te brengen. Het Verdrag is geratificeerd door Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zweden.
 • Verdrag English - français betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen van 1980
Dit Verdrag heeft tot doel kinderen te beschermen tegen de nadelige gevolgen van ontvoering en vasthouding over internationale grenzen heen door een procedure in te stellen waardoor hun onmiddellijke terugkeer door samenwerking tussen de centrale autoriteiten wordt verzekerd. Dit Verdrag is door alle lidstaten geratificeerd.
 • Verdrag English - français inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen van 1996
In dit Verdrag worden regels vastgelegd inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van maatregelen op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbescherming. In principe ligt de bevoegdheid bij de Verdragsluitende Staat van de gewone verblijfplaats van het kind. Er wordt een mechanisme tot stand gebracht voor de samenwerking tussen de centrale autoriteiten. Het Verdrag is nog niet in werking getreden.

Referentiedocumenten

 • Verdrag English - français - español inzake de rechten van het kind (Verenigde Naties)
 • Verdrag Deutsch - English - français - italiano tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Raad van Europa)
 • Europese Overeenkomst Deutsch - English - français - italiano inzake de adoptie van kinderen (Raad van Europa)
 • Europees Verdrag Deutsch - English - français - italiano inzake de wettelijke status van buiten het huwelijk geboren kinderen (Raad van Europa)
 • Europees Verdrag Deutsch - English - français - italiano betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen (Raad van Europa)
 • Europese Overeenkomst Deutsch - English - français - italiano inzake de uitoefening van de rechten van het kind (Raad van Europa)
 • Nieuw Europees Verdrag Deutsch - English - français - italiano inzake het omgangsrecht (Raad van Europa)
 • Verdrag English - français inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie (Raad van Europa)
 • Verdrag English - français betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Haagse Conferentie)
 • Verdrag English - français inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen (Haagse Conferentie)

« Ouderlijke verantwoordelijkheid - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 06-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk