Europos Komisija > ETIT > Tėvų atsakomybė > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 06-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Tėvų atsakomybė - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Yra nemažai tarptautinių konvencijų, susijusių su vaiko apsauga ir tėvų atsakomybe.

Vaiko apsauga yra svarbus klausimas, kurį reglamentuoja nemažai tarptautinių konvencijų. Šių konvencijų taikymo sritis skiriasi, tačiau visų jų tikslas – tarptautiniu lygiu rūpintis vaiko gerove.

Jungtinės Tautos

 • 1989 m. Vaiko teisių konvencija English - français - español

Konvencija patvirtina, kad visi vaikai yra lygūs ir turi teisę gyventi, vystytis, dalyvauti sprendžiant su jais susijusius klausimus ir būti apsaugoti. Ji nustato principą, kad svarstant visus su vaiku susijusius klausimus pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus. Visos valstybės narės ratifikavo šią konvenciją.

Europos Taryba

 • 1950 m. Europos žmogaus teisių konvencija Deutsch - English - français - italiano

Konvencija saugo pagrindines žmogaus teises ir laisves ir įsteigia Europos žmogaus teisių teismą, kuris užtikrina šių teisių apsaugą. Dauguma nuostatų yra susijusios su šeima ir vaikais, pvz., teisė į tai, kad būtų gerbiamas šeimos gyvenimas (8 straipsnis). Šią konvenciją ratifikavo visos valstybės narės.

viršųviršų

 • 1967 m. Europos konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl įvaikinimo

Konvencijos tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir išvengti įstatymų kolizijos vaiką perduodant iš vienos valstybės į kitą. Ji nustato įvaikinimo sąlygas ir teisines pasekmes. Konvenciją ratifikavo Danija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Portugalija, Švedija ir Jungtinė Karalystė.

 • 1975 m. Europos konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso

Konvencijos tikslas – suvienodinti nesantuokinių ir santuokoje gimusių vaikų statusą. Šią konvenciją ratifikavo Austrija, Danija, Graikija, Airija, Liuksemburgas, Portugalija, Švedija ir Jungtinė Karalystė.

 • 1980 m. Europos konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo

Konvencijos preambulėje pripažįstama, kad sprendžiant vaiko globos klausimą svarbiausia – vaiko gerovė. Konvencijos tikslas – nustatyti teisines priemones, kuriomis būtų galima išspręsti sunkumus, kylančius dėl globos ginčų tarp skirtingose Europos valstybėse gyvenančių tėvų. Ją ratifikavo visos valstybės narės.

viršųviršų

 • 1996 m. Europos konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl vaiko teisių įgyvendinimo

Konvencijos tikslas – apsaugoti vaiko interesus. Joje yra numatytos procesinės priemonės, skirtos užtikrinti pagarbą vaiko teisėms.

Konvenciją ratifikavo Vokietija ir Graikija.

 • Nauja konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl teisės matytis su vaiku

Konvencijos tikslas – nustatyti bendrus principus, taikomus sprendimams dėl teisės matytis su vaiku, taip pat nustatyti atitinkamas apsaugos priemones ir garantijas, kurios užtikrintų tinkamą teisės matytis su vaiku įgyvendinimą ir skubų vaiko grąžinimą pasibaigus teisės matytis su vaiku laikotarpiui. Konvencija dar neįsigaliojo.

Hagos konferencija

Hagos konferencija priėmė keletą konvencijų vaikų apsaugos srityje. Svarbiausios neseniai priimtos konvencijos yra šios:

viršųviršų

 • 1993 m. Konvencija English - français dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarpvalstybinio įvaikinimo atveju

Konvencijos tikslas – suteikti apsaugą įvaikintiems vaikams jų gimtojoje valstybėje, jeigu yra galimybių pasiūlyti jiems gyvenamąją vietą šiose valstybėse. Konvencijoje yra numatytas įvairių valstybių institucijų bendradarbiavimas. Ją ratifikavo Austrija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Ispanija ir Švedija.

 • 1980 m. Konvencija English - français dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

Konvencijos tikslas – tarptautiniu mastu apsaugoti vaikus nuo žalingų padarinių, kuriuos sukelia neteisėtas jų išvežimas ar laikymas, nustačius greito jų grąžinimo į valstybę, kurioje jie nuolat gyvena, tvarką. Tai atliekama nustačius centrinių institucijų bendradarbiavimo sistemą. Konvenciją ratifikavo visos valstybės narės.

 • 1996 m. Konvencija English - français dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, sprendimų vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų atsakomybės ir vaikų apsaugos priemonių srityse

Konvencija nustato jurisdikcijos, taikytinos teisės, sprendimų dėl tėvų atsakomybės pripažinimo ir vykdymo bei vaikų apsaugos taisykles. Jurisdikcija paprastai priklauso vaiko įprastinės gyvenamosios vietos susitariančiajai valstybei. Nustatytas centrinių institucijų bendradarbiavimo mechanizmas. Konvencija dar neįsigaliojo.

viršųviršų

Informaciniai dokumentai

 • Vaiko teisių konvencija English - français - español (Jungtinės Tautos)
 • Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija Deutsch - English - français - italiano (Europos Taryba)
 • Europos konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl įvaikinimo (Europos Taryba)
 • Europos konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso (Europos Taryba)
 • Europos konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl sprendimų, susijusių su vaikų globa, pripažinimo ir vykdymo bei vaikų globos atnaujinimo (Europos Taryba)
 • Europos konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl vaiko teisių įgyvendinimo (Europos Taryba)
 • Konvencija Deutsch - English - français - italiano dėl teisės matytis su vaiku (Europos Taryba)
 • Konvencija English - français dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarpvalstybinio įvaikinimo atveju (Hagos konferencija)
 • Konvencija English - français dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų (Hagos konferencija)
 • Konvencija English - français dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, sprendimų vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų atsakomybės ir vaikų apsaugos priemonių srityse (Hagos konferencija)

« Tėvų atsakomybė - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė