Euroopa Komisjon > EGV > Vanemlik vastutus > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 06-07-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Vanemlik vastutus - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Lastekaitset ja vanemlikku vastutust käsitlevad mitmed rahvusvahelised konventsioonid

Lastekaitse on oluline teema, mida käsitlevad paljud rahvusvahelised konventsioonid. Kuigi konventsioonide kohaldamisala on erinev, on nende kõigi eesmärk edendada rahvusvahelisel tasandil laste heaolu.

ÜRO

 • 1989. aasta lapse õiguste konventsioon English - français - español

Konventsiooni kohaselt on kõik lapsed on võrdsed ja neil on õigus ellujäämisele, arengule, osalemisele ja õigus olla kaitstud. Selles on sätestatud põhimõte, et kõigis lastega seonduvates tegevustes tuleb eelkõige arvesse võtta lapse parimaid huve. Konventsiooni on ratifitseerinud kõik liikmesriigid.

Euroopa Nõukogu

 • 1950. aasta Euroopa inimõiguste konventsioon Deutsch - English - français - italiano

Konventsioon kaitseb põhiõigusi ja -vabadusi ning sellega loodi Euroopa Inimõiguste Kohus, mis tagab nende järgimise. Pere ja laste seisukohast on olulised paljud sätted, näiteks õigus pereelu puutumatusele (artikkel 8). Konventsiooni on ratifitseerinud kõik liikmesriigid.

ÜlesÜles

 • Lapsendamise 1967. aasta Euroopa konventsioon Deutsch - English - français - italiano

Konventsiooni eesmärk on ühtlustada liikmesriikide seadused ja hoida ära seaduste konflikt, kui lapsendamisega kaasneb lapse viimine ühest riigist teise. Selles käsitletakse lapsendamise tingimusi ja õiguslikke tagajärgi. Konventsiooni on ratifitseerinud Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Portugal, Rootsi, Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriik.

 • Registreerimata abielust sündinud laste õiguslikku seisundit käsitlev 1975. aasta Euroopa konventsioon Deutsch - English - français - italiano

Konventsiooniga püütakse muuta väljaspool abielu sündinud laste õiguslik seisund sarnaseks abielust sündinud laste õigusliku seisundiga. Konventsiooni on ratifitseerinud Austria, Iirimaa, Kreeka, Luksemburg, Portugal, Rootsi, Taani ja Ühendkuningriik.

 • Laste eestkoste ja laste eestkoste taastamisega seotud otsuste tunnustamist ja täitmist käsitlev 1980. aasta Euroopa konventsioon Deutsch - English - français - italiano

Konventsiooni preambulis tunnistatakse, et lapse heaolu on lastele eeskoste seadmisel esmatähtis. Selle eesmärk on näha ette õiguslikud vahendid probleemide lahendamiseks, mis tõusetuvad eri Euroopa riikides elavate vanemate vahelistest vaidlustest eestkoste seadmise üle. Konventsiooni on ratifitseerinud kõik liikmesriigid.

ÜlesÜles

 • Laste õiguste teostamise 1996. aasta Euroopa konventsioon Deutsch - English - français - italiano

Konventsiooni eesmärk on kaitsta laste parimaid huve. Selles on sätestatud mitmed menetluslikud meetmed, mille eesmärk on kindlustada laste õiguste järgimine.

Konventsiooni on ratifitseerinud Kreeka ja Saksamaa.

 • Uus lastega suhtlemise konventsioon Deutsch - English - français - italiano

Konventsiooni eesmärk on määrata kindlaks üldpõhimõtted, mida kohaldatakse suhtlusõigust käsitlevate kohtulahendite korral, samuti määrata kindlaks asjakohased ettevaatusabinõud ja tagatised, et kindlustada suhtlemise toimumine ning laste kohene tagasipöördumine pärast suhtlemiseks ettenähtud ajavahemiku lõppemist. Konventsioon ei ole veel jõustunud.

Haagi konvenrents

Haagi konverents on võtnud lastekaitse valdkonnas vastu mitu konventsiooni. Viimastest konventsioonidest kõige olulisemad on:

ÜlesÜles

 • Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtavat koostööd käsitlev 1993. aasta konventsioon English - français

Konventsiooni eesmärk on kaitsta lapsendatavaid lapsi nende elukohariigis, pakkudes neile võimaluse korral kodu selles riigis. Selles on sätestatud eri riikide ametiasutuste vaheline koostöö. Konventsiooni on ratifitseerinud Austria, Itaalia, Hispaania, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani.

 • 1980. aasta rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslike küsimuste konventsioon English - français 

Konventsiooni eesmärk on kaitsta lapsi lapseröövi ja rahvusvahelistest piiridest üleviimise kahjulike mõjude eest, sätestades nende kohese tagasipöördumise menetluse keskasutustevahelise koostöö süsteemi kaudu. Konventsiooni on ratifitseerinud kõik liikmesriigid.

 • Vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitlev 1996. aasta konventsioon English - français

Konventsioonis on sätestatud eeskirjad vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvuse, kohaldatava seaduse ning nende meetmete tunnustamise ja täitmise kohta. Pädevus kuulub põhimõtteliselt konventsiooniga ühinenud lapse elukohariigi kohtule. Loodi keskvalitsustevahelise koostöö süsteem. Konventsioon ei ole veel jõustunud.

ÜlesÜles

Allikad

 • Lapse õiguste konventsioon English - français - español (ÜRO)
 • Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon Deutsch - English - français - italiano (Euroopa Nõukogu)
 • Lapsendamise Euroopa konventsioon Deutsch - English - français - italiano (Euroopa Nõukogu)
 • Registreerimata abielust sündinud laste õiguslikku seisundit käsitlev Euroopa konventsioon Deutsch - English - français - italiano (Euroopa Nõukogu)
 • Laste eestkoste ja laste eestkoste taastamisega seotud otsuste tunnustamist ja täitmist käsitlev Euroopa konventsioon Deutsch - English - français - italiano (Euroopa Nõukogu)
 • Laste õiguste teostamise Euroopa konventioon Deutsch - English - français - italiano (Euroopa Nõukogu)
 • Lastega suhtlemise konventsioon Deutsch - English - français - italiano (Euroopa Nõukogu)
 • Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtavat koostööd käsitlev konventsioon English - français (Haagi konverents)
 • Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslike küsimuste konventsioon English - français (Haagi konverents)
 • Vanemliku vastutuse ja lastekaitsemeetmetega seotud kohtualluvust, kohaldatavat seadust, tunnustamist, kohtuotsuste täitmist ja koostööd käsitlev konventsioon English - français (Haagi konverents)

« Vanemlik vastutus - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 06-07-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik