Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Grécko

Posledná úprava: 22-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená v praxi právnický termín „rodičovská zodpovednosť“? Aké sú práva a povinnosti zodpovedného rodiča? 1.
2. Kto má zvyčajne rodičovskú zodpovednosť za dieťa? 2.
3. Ak rodičia nemôžu alebo nechcú uplatniť rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, možno namiesto nich určiť inú osobu? 3.
4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozhodnú žiť oddelene, ako sa pre budúcnosť určuje otázka rodičovskej zodpovednosti? 4.
5. Ak rodičia uzavrú dohodu o otázke rodičovskej zodpovednosti, aké formality treba rešpektovať, aby bola táto dohoda právne záväzná? 5.
6. Ak rodičia nemôžu dospieť k dohode v otázke rodičovskej zodpovednosti, aké sú alternatívne spôsoby riešenia konfliktu okrem súdneho konania? 6.
7. Ak rodičia idú na súd, o akých otázkach môže sudca rozhodnúť v súvislosti s dieťaťom? 7.
8. Ak súd rozhodne, že jeden z rodičov bude mať dieťa vo výlučnej opatere, znamená to, že môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez predchádzajúcej konzultácie s druhým rodičom? 8.
9. Ak súd rozhodne, že rodičia majú dieťa v spoločnej opatere, čo to znamená v praxi? 9.
10. Na aký súd alebo orgán sa treba obrátiť pri podávaní žiadosti o rodičovskú zodpovednosť? Aké formality treba rešpektovať a aké doklady treba priložiť k žiadosti? 10.
11. Ako sa postupuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii postup pre urgentné prípady? 11.
12. Možno dostať právnu pomoc vzhľadom na pokrytie nákladov konania? 12.
13. Možno sa odvolať proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti? 13.
14. V niektorých prípadoch môže byť potrebné požiadať súd alebo iný orgán o výkon rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti. Ako sa postupuje v týchto prípadoch? 14.
15. Čo treba urobiť na uznanie a vykonanie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti v Grécku, ktoré bolo vydané súdom v inom členskom štáte? Ako sa postupuje v týchto prípadoch? 15.
16. Na aký súd sa treba v Grécku obrátiť s odvolaním proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Ako sa postupuje v týchto prípadoch? 16.
17. Aké právo sa uplatňuje v konaní o rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo strany nežijú v Grécku alebo sú rôznych národností? 17.

 

1. Čo znamená v praxi právnický termín „rodičovská zodpovednosť“? Aké sú práva a povinnosti zodpovedného rodiča?

Právnický termín „rodičovská zodpovednosť“ znamená, že rozhodnutia týkajúce sa osobných záležitostí alebo majetku dieťaťa robia v prvom rade jeho rodičia. Rodičia majú právo a povinnosť starať sa o dieťa, spravovať jeho majetok a zastupovať ho v akejkoľvek veci, transakcii alebo konaní, ktoré sa týka jeho osoby alebo majetku.

2. Kto má zvyčajne rodičovskú zodpovednosť za dieťa?

Zvyčajne majú rodičovskú zodpovednosť za dieťa jeho rodičia za predpokladu, že sú manželia a žijú spolu; ak jeden z nich umrie, alebo je vyhlásený za pravdepodobne mŕtveho z dôvodu nezvestnosti, alebo je pozbavený rodičovskej zodpovednosti, rodičovskú zodpovednosť uplatňuje výlučne druhý rodič. Tak isto, ak existujú iné právoplatné dôvody, prečo jeden rodič nemôže uplatniť rodičovskú zodpovednosť, alebo ak jeden rodič nie je spôsobilý vykonávať právne transakcie alebo je jeho spôsobilosť len obmedzená, rodičovskú zodpovednosť uplatňuje druhý rodič. V prípade adoptovaného dieťaťa uplatňujú rodičovskú zodpovednosť adoptívni rodičia. Ak sa dieťa narodilo mimo manželstva a tento stav pokračuje, rodičovskú zodpovednosť má matka.

3. Ak rodičia nemôžu alebo nechcú uplatniť rodičovskú zodpovednosť za svoje deti, možno namiesto nich určiť inú osobu?

Áno. Ak rodičia nemôžu alebo nechcú uplatniť rodičovskú zodpovednosť, alebo ak sa ich rodičovská zodpovednosť z nejakého dôvodu ukončí, súd určí poručníka s rodičovskou zodpovednosťou.

HoreHore

4. Ak sa rodičia rozvedú alebo rozhodnú žiť oddelene, ako sa pre budúcnosť určuje otázka rodičovskej zodpovednosti?

Pri rozvode po vzájomnej dohode uzavrú rodičia dohodu o navrhovanom spôsobe uplatnenia rodičovskej zodpovednosti alebo opatrovníctva dieťaťa a priložia ju k žiadosti o rozvod manželstva, ktorú predložia samosudcovi na miestne príslušnom súde prvej inštancie; nasleduje postup používaný pre nesporné prípady. Ak namiesto toho požiadajú o rozvod svojho manželstva viacčlenný miestne príslušný súd prvej inštancie na základe nenapraviteľného rozvratu, nasleduje postup používaný pri manželských sporoch; v takejto žiadosti treba požiadať aj o pridelenie rodičovskej zodpovednosti jednému alebo obom rodičom, alebo možno viesť samostatné konania pred samosudcom na miestne príslušnom súde, ktorý prípad prejednáva podľa postupu článku 681B Občianskeho súdneho poriadku a rozhoduje s ohľadom na najlepšie záujmy dieťaťa. Ak vznikne v súvislosti s rozvodom alebo odlukou bezprostredné nebezpečenstvo alebo naliehavá situácia, samosudca miestne príslušného súdu prvej inštancie môže vydať opatrenie, ktoré dočasne rieši otázku rodičovskej zodpovednosti.

5. Ak rodičia uzavrú dohodu o otázke rodičovskej zodpovednosti, aké formality treba rešpektovať, aby bola táto dohoda právne záväzná?

Ak rodičia súhlasia so spôsobom uplatňovania rodičovskej zodpovednosti, predložia písomnú dohodu v otázke na konaní pred miestne a vecne príslušným súdom a túto dohodu uvedú vo svojich písomných podaniach; súd posúdi, či je dohoda v najlepších záujmoch dieťaťa, a ak áno, rozhodne o otázke rodičovskej zodpovednosti dohodnutým spôsobom.

HoreHore

6. Ak rodičia nemôžu dospieť k dohode v otázke rodičovskej zodpovednosti, aké sú alternatívne spôsoby riešenia konfliktu okrem súdneho konania?

Zákon neuvádza žiadne alternatívne spôsoby riešenia rodičovskej zodpovednosti okrem súdneho konania.

7. Ak rodičia idú na súd, o akých otázkach môže sudca rozhodnúť v súvislosti s dieťaťom?

Ak rodičia idú na súd, sudca môže prideliť rodičovskú zodpovednosť jednému alebo obom rodičom, rozdeliť ju medzi nich, alebo ju prideliť tretej strane. V prípade rozvodu, odluky alebo anulovania manželstva sa opatrovníctvo dieťaťa zverí rodičovi, s ktorým dieťa žije; opatrovníctvo zahŕňa výchovu, dozor, vzdelanie a miesto trvalého bydliska dieťaťa. Sudca stanoví aj výšku výživného, ktoré má platiť druhý rodič, a určí právo dieťaťa na styk s týmto rodičom.

8. Ak súd rozhodne, že jeden z rodičov bude mať dieťa vo výlučnej opatere, znamená to, že môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez predchádzajúcej konzultácie s druhým rodičom?

Pravidlom je, že o každej záležitosti týkajúcej sa uplatňovania rodičovskej zodpovednosti musia rozhodovať obaja rodičia. Ak však súd rozhodne, že dieťa zostáva vo výlučnej opatere jedného z rodičov, tento rodič sám môže vykonávať bežné úkony súvisiace s opatrovníctvom dieťaťa, vykonávať bežnú správu majetku dieťaťa, alebo vykonávať akékoľvek naliehavé úkony a prijímať akékoľvek právne úkony adresované dieťaťu. Navyše vznáša rodič, ktorému bolo pridelené opatrovníctvo dieťaťa, žiadosť o výživné v mene dieťaťa proti rodičovi, ktorý nemá opatrovníctvo. Ak druhý rodič namieta voči úkonu rodiča, v ktorého opatere je dieťa, s tým, že vykonaný úkon nespadá do priebehu bežného opatrovníctva alebo bežnej správy majetku dieťaťa a nebol ani naliehavý, poškodený rodič môže žiadať odškodnenie na súde s tým, že úkon predstavoval porušenie povinnosti alebo zneužitie rodičovskej zodpovednosti. Aj keď má jeden rodič právo konať samostatne, neoznámenie vykonaného úkonu druhému rodičovi môže predstavovať zneužitie rodičovskej zodpovednosti.

HoreHore

9. Ak súd rozhodne, že rodičia majú dieťa v spoločnej opatere, čo to znamená v praxi?

Keď súd rozhodne, že rodičia majú mať dieťa v spoločnej opatere, o opatrovníctve rozhodujú spolu v najlepšom záujme dieťaťa.

10. Na aký súd alebo orgán sa treba obrátiť pri podávaní žiadosti o rodičovskú zodpovednosť? Aké formality treba rešpektovať a aké doklady treba priložiť k žiadosti?

Súd s právomocou v prípadoch rodičovskej zodpovednosti je zvyčajne samosudca súdu prvej inštancie; ak je žiadosť o rodičovskú zodpovednosť zahrnutá v žiadosti o rozvod na základe nenapraviteľného rozvratu alebo v žiadosti o anulovanie manželstva, príslušným súdom je viacčlenný súd prvej inštancie.

V prípade občanov iných členských štátov EÚ je miestne príslušným súdom súd štátu uvedeného v článkoch 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 1347/2000. Súdom s teritoriálnou jurisdikciou je teda súd v mieste posledného spoločného trvalého bydliska manželského páru a potom súd v mieste trvalého bydliska odporcu. Žiadosť sa podáva na sekretariáte súdu, stanoví sa dátum pojednávania a právnik navrhovateľa dozerá na to, aby odporca dostal kópiu. Ak sa kópia doručuje v rámci toho istého štátu, odporcovi ju doručí súdny zriadenec. Ak ju treba doručiť do zahraničia, v prípade členského štátu sa uplatňuje nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 a v prípade štátu viazaného Haagskym dohovorom sa na doručovanie dokumentov do zahraničia uplatňuje Haagsky dohovor z 15. novembra 1965; inak sa kópia žiadosti odovzdáva príslušnému štátnemu prokurátorovi, ktorý ju zas zašle na ministerstvo zahraničných vecí, aby ju odporcovi doručilo podľa zákonov cudzieho štátu. Kópia žiadosti sa navyše doručí prokurátorovi a ak nie je známa adresa odporcu, súhrn sa uverejní v dvoch novinách, z ktorých jedny sa vydávajú v Aténach a druhé v obvode súdu, na ktorom sa prípad prejednáva. Na pojednávaní prípadu sa podávajú písomné vyjadrenia a listinné dôkazy k návrhom oboch strán a vypočúvajú sa svedkovia na dokázanie obvinení každej strany. Ak bol odporca právoplatne a v primeranom čase predvolaný a odporca sa nedostaví, súd prejednáva prípad, akoby bol odporca prítomný. Protinávrh sa podáva na tom istom súde podaním žiadosti a jej doručením odporcovi päť dní pred dátumom pojednávania. Sociálnu stránku prípadu vyšetrujú sociálne služby pred dátumom pojednávania a súdu predkladajú podrobnú správu; ak to súd pokladá za potrebné, vypočuje si aj názor maloletého. Po dátume pojednávania majú strany právo do troch pracovných dní pridať protidôkazy. Po nejakom čase súd doručí svoje rozhodnutie o spôsobe výkonu rodičovskej zodpovednosti.

HoreHore

11. Ako sa postupuje v týchto prípadoch? Je k dispozícii postup pre urgentné prípady?

V týchto prípadoch sa uplatňuje postup uvedený v článku 681B Občianskeho súdneho poriadku, ktorý je relatívne rýchly a v rámci ktorého sa dátum pojednávania stanoví rýchlejšie ako v ostatných žalobách a rozhodnutie sa zvyčajne doručí skôr. Ak je prípad naliehavý alebo hrozí bezprostredné nebezpečenstvo, samosudca súdu prvej inštancie s teritoriálnou jurisdikciou môže nariadiť predbežné a bezpečnostné opatrenia: po podaní žiadosti na sekretariát súdu sa veľmi skoro stanoví dátum pojednávania a lehota na doručenie žiadosti odporcovi, ktorého možno predvolať aj telefonicky alebo telegramom, je krátka; na pojednávaní alebo do termínu stanoveného súdom sa predložia papiere, v ktorých sú uvedené nároky strán, s príslušnými dokladmi, svedkovia sa vypočúvajú na otvorenom pojednávaní a súd krátko na to vynesie svoje rozhodnutie o vyváženosti možností. Akýkoľvek protinávrh sa vyšetruje ústne na pojednávaní.

12. Možno dostať právnu pomoc vzhľadom na pokrytie nákladov konania?

Áno, právna pomoc je k dispozícii, ak sa ukáže, že strana nemôže uhradiť súdne výdaje bez toho, aby sa neobmedzili prostriedky potrebné na život tejto strany a jej rodiny, pokiaľ súd nezistí, že súdne konanie je zjavne neopodstatnené alebo konané v osobnom záujme.

13. Možno sa odvolať proti rozhodnutiu o rodičovskej zodpovednosti?

Áno, na príslušný odvolací súd.

HoreHore

14. V niektorých prípadoch môže byť potrebné požiadať súd alebo iný orgán o výkon rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti. Ako sa postupuje v týchto prípadoch?

Rozsudky o pridelení rodičovskej zodpovednosti alebo opatrovníctva nejakej osobe nariaďujú aj odovzdanie dieťaťa tejto osobe, a ak osoba, ktorá musí odovzdať dieťa, tak neurobí, súd z vlastného popudu nariadi peňažný trest alebo súdnu väzbu, alebo oba tieto tresty. Navyše ak osoba, ktorá má odovzdať dieťa, nedodrží súdne nariadenie, súd môže nariadiť nepriamy výkon a môže prikázať, aby boli vyjadrenia urobené pod prísahou.

15. Čo treba urobiť na uznanie a vykonanie rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti v Grécku, ktoré bolo vydané súdom v inom členskom štáte? Ako sa postupuje v týchto prípadoch?

Podľa nariadenia Rady (ES) 1347/2000 rozsudky vydané v členskom štáte EÚ sa v ostatných členských štátoch uznávajú bez akéhokoľvek potrebného špeciálneho postupu. Osoba, ktorá si želá uznanie rozsudku o rodičovskej zodpovednosti Grécku, musí predložiť žiadosť samosudcovi na súde prvej inštancie v mieste normálneho trvalého bydliska osoby, proti ktorej sa rozhodnutie vykonáva, alebo v mieste normálneho trvalého bydliska dieťaťa, alebo nakoniec aj v mieste, kde sa vykonáva rozhodnutie. Spolu so žiadosťou treba predložiť aj nasledujúce:

 1. kópiu rozsudku, ktorý spĺňa podmienky nevyhnutné na zistenie jeho autenticity;
 2. osvedčenie uvedené v článku 33 o súde, ktorý vyniesol rozsudok, o dotknutých osobách, či bol rozsudok vynesený v neprítomnosti, či sa možno proti nemu odvolať, či bola poskytnutá právna pomoc atď.;
 3. ak bol rozsudok vynesený v neprítomnosti, originál alebo overenú kópiu dokladu o predvolaní strany na pojednávanie alebo ekvivalentného dokladu, alebo akéhokoľvek iného dokumentu naznačujúceho, že odporca jednoznačne akceptoval rozhodnutie.

Po prijatí dátumu pojednávania musí navrhovateľ doručiť kópiu návrhu odporcovi spolu s dokladom o dátume pojednávania a predvolaním na pojednávanie. Súd nemusí preverovať jurisdikciu súdu členského štátu EÚ, ktorý vydal rozsudok; posudzuje, či uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s jeho vlastnou verejnou politikou, či bol návrh, ktorý inicioval pojednávanie, doručený neprítomnej strane v primeranom čase, aby sa táto strana mohla obhajovať, alebo či táto strana jednoznačne akceptovala rozhodnutie, a či je rozsudok zmieriteľný s rozsudkom vydaným predtým v konaní medzi tými istými stranami v členskom štáte, v ktorom sa žiada jeho uznanie, alebo v inom členskom štáte, prípadne v nečlenskom štáte, ktorý spĺňa podmienky nevyhnutné na jeho uznanie v členskom štáte, v ktorom sa o uznanie žiada; a ak je súd spokojný, rozsudok uzná.

HoreHore

16. Na aký súd sa treba v Grécku obrátiť s odvolaním proti uznaniu rozhodnutia o rodičovskej zodpovednosti, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Ako sa postupuje v týchto prípadoch?

Na napadnutie uznania rozsudku vydaného súdom v inom členskom štáte treba podať žalobu na odvolací súd a postup je rovnaký ako v sporných prípadoch. Konečný termín na podanie odvolania je jeden mesiac po doručení rozsudku alebo dva mesiace od doručenia rozsudku, ak strana, proti ktorej má byť rozsudok uznaný, má normálne trvalé bydlisko v inom členskom štáte než v ktorom bol nariadený výkon. Tento termín sa nemôže predĺžiť z dôvodov vzdialenosti. Ak sa strana, proti ktorej sa uznanie žiada, nedostaví, súd musí zastaviť konanie, pokiaľ sa neukáže, že táto strana bola právoplatne a v riadnom čase predvolaná, alebo že bolo za týmto cieľom vynaložené všetko úsilie. Rozsudok odvolacieho súdu možno napadnúť v bodoch zákona na najvyššom súde.

17. Aké právo sa uplatňuje v konaní o rodičovskej zodpovednosti, keď dieťa alebo strany nežijú v Grécku alebo sú rôznych národností?

Hmotné právo uplatňované na rodičovskú zodpovednosť má takéto poradie:

 1. právo podľa posledného spoločného štátneho občianstva rodičov a detí
 2. právo podľa posledného spoločného normálneho trvalého bydliska a
 3. právo podľa občianstva dieťaťa; ak je dieťa občanom Grécka a zároveň aj iného štátu, uplatňuje sa právo gréckeho štátneho občianstva. Ak je dieťa štátnym príslušníkom viacerých štátov, potom sa uplatňuje právo jedného zo štátov, ku ktorému má dieťa najsilnejšie väzby.

Procesné právo sa v gréckom práve uplatňuje v súlade s princípom lex fori.

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo