Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Gibraltar

Zadnja sprememba: 30-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Gibraltar

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka? 2.
3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? 3.
4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? 4.
5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja?  14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Gibraltarju? 15.
16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Gibraltarju ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Po pravu Gibraltarja izraz starševska odgovornost pomeni varstvo in vzgojo otroka ter nadzor nad njim, kar običajno izvaja eden od staršev ali oba starša ali skrbnik, ki ga imenuje sodišče. Eden od staršev ali skrbnik je na splošno odgovoren za varstvo in vzgojo otroka ter za upravljanje morebitnega premoženja, ki pripada otroku ali se zanj hrani v skrbniškem skladu.

2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka?

Mati ima običajno v zvezi z varstvom ali vzgojo otroka in upravljanjem morebitnega premoženja enake pravice in pooblastila kot oče. Takšne pravice in pooblastila matere in očeta so enakovredni in jih lahko vsak od staršev uresničuje sam. Te splošne pravice ureja vsaka odredba, ki jo izdajo gibraltarska sodišča.

3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo?

V primeru smrti enega od staršev postane tisti od staršev, ki je preživel, otrokov skrbnik, in sicer sam ali skupaj s katerim koli skrbnikom, ki ga je imenoval pokojnik. Če pokojnik ni imenoval nobenega skrbnika ali če je imenovani skrbnik mrtev ali zavrne prevzem varstva in vzgoje, potem lahko skrbnika imenuje sodišče, če meni, da je to ustrezno.

Sodišče lahko na zahtevo otrokove matere ali očeta izda odredbo v zvezi s pravico do varstva in vzgoje otroka ter pravico do stikov z otrokom. Sodišče je tudi pooblaščeno, da dodeli pravico do varstva in vzgoje otroka kateri koli osebi (ne glede na to, ali je ta oseba eden od staršev ali ne). Vseeno pa prenos pravice do varstva in vzgoje otroka na enega od staršev ni izvršljiv, dokler oba starša živita skupaj.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Če je mogoče dokazati, da otrok potrebuje oskrbo in zaščito, lahko sodišče za mladoletnike otroka zaupa v varstvo in oskrbo ustrezne osebe, ki je pripravljena prevzeti njegovo oskrbo, ali pa postavi otroka pod nadzor svetovalca za vzgojo.

4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti?

V primeru razveze zakonske zveze lahko Vrhovno sodišče v Gibraltarju (Supreme Court of Gibraltar) pred izdajo pravnomočne odločbe ali po njej izda odločbo o varstvu in vzgoji, preživnini in izobraževanju zakonskih otrok ali celo napoti na postopek za izročitev otroka v skrbništvo sodišča. Vrhovno sodišče ne more izdati pravnomočne odločbe o razvezi zakonske zveze, če niso zagotovljeni ustrezni sporazumi v zvezi z otroki.

V primeru prenehanja življenjske skupnosti lahko stranki skleneta sporazum, pri čemer se lahko ena od njiju odloči, da se odreče vsem ali nekaterim starševskim pravicam. Vseeno sodišče takšnega sporazuma ne prizna, če meni, da njegovo izvajanje ne bi bilo v korist otroka.

5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč?

Kot je navedeno že v vprašanju 4 zgoraj, velja, da če eden od staršev sklene sporazum o prenehanju življenjske skupnosti, s katerim se odreče vsem ali nekaterim starševskim pravicam, bo sodišče takšen sporazum priznalo le, če bo menilo, da bi bilo njegovo izvajanje v korist otroka.

6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, kakšna so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča?

Če je bilo vprašanje starševske odgovornosti sproženo v povezavi s postopkom razveze zakonske zveze, je za odločanje o tem vprašanju pristojno Vrhovno sodišče v Gibraltarju. Vseeno je mogoče socialno pomoč poiskati prek zakonskega svetovanja. Zagotavlja ga Rimskokatoliška cerkev v Gibraltarju. Nekatera sporna vprašanja je mogoče rešiti tudi z mediacijo.

back

Na vrh straniNa vrh strani

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o kakšnih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom?

Sodnik lahko odloča o vseh vprašanjih, ki po njegovem mnenju lahko vplivajo na dobrobit otroka.

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Ko se enemu od staršev dodeli izključna pravica do varstva in vzgoje otroka, lahko ta odloča o vseh zadevah, ki so povezane z otrokom, ne da bi se prej moral posvetovati z drugim od staršev, razen če s tem krši obstoječo sodno odredbo; na primer odredbo v zvezi s pravico do stikov z otrokom.

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Skupna pravica do varstva in vzgoje otroka pomeni, da imata v zvezi z otrokom oba starša enake pravice in obveznosti. Te pravice lahko uresničujeta skupaj ali ločeno.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Če se vloga za starševsko odgovornost vloži v povezavi s postopkom razveze zakonske zveze ali kot posledica takšnega postopka, jo je treba vložiti pri Vrhovnem sodišču v Gibraltarju. Vloga se vloži s sodnim pozivom, podprtim z utemeljenimi dokazi. Po predložitvi te dokumentacije sodna pisarna vrhovnega sodišča določi datum za obravnavo vloge.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Tudi vloge, na podlagi katerih je skrbništvo otroka, ki potrebuje oskrbo, dodeljeno sodišču, je treba vložiti pri Vrhovnem sodišču v Gibraltarju.

Če vprašanje starševske odgovornosti ne izvira iz postopka razveze zakonske zveze, se lahko vloga vloži pri mirovnem sodišču (Magistrates’ Court) v Gibraltarju. Vložiti jo je treba v obliki pisne tožbe, ki opredeljuje zahtevano pravno varstvo in razloge, ki jo utemeljujejo. Vlogi je treba priložiti tudi kopijo otrokovega rojstnega lista in kopijo poročnega lista, kjer je primerno. Po prejemu tožbe sodišče uvrsti zadevo na seznam in obvesti stranki o datumu obravnave.

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek?

V vseh primerih vrhovno sodišče ali mirovno sodišče določi datum za obravnavo vloge in o njem obvesti stranki. Stranki morata na ta dan priti na sodišče skupaj s pravnima zastopnikoma, če sta ta potrebna.

Če se zdi, da otrok potrebuje oskrbo, se lahko uporabi hitri postopek. V takšnih primerih se lahko na osnovi izjave, dane pod prisego pred mirovnim sodnikom, o tem, da se otroka morda zlorablja, trpinči ali zanemarja, izda sodni nalog za pridržanje otroka in njegovo premestitev na varno mesto, dokler ni priveden pred sodišče za mladoletnike.

Prav tako je mogoče, da se skrbništvo otroka dodeli sodišču. Takšno vlogo je treba vložiti pri Vrhovnem sodišču v Gibraltarju.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Na mirovnem sodišču in vrhovnem sodišču se lahko zagotovi pravna pomoč, če prosilčev letni dohodek znaša manj kot 5 000 GBP in če je bilo preverjeno njegovo premoženjsko stanje. Vlogo za pravno pomoč na katerem koli sodišču je treba vložiti pri vrhovnem sodišču, obrazci za vlogo pa so na voljo pri sodni pisarni vrhovnega sodišča (Supreme Court Registry).

back

Na vrh straniNa vrh strani

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Če odločbo o starševski odgovornosti izda mirovno sodišče, se lahko pritožba vloži pri vrhovnem sodišču. Če odločbo izda vrhovno sodišče, je pritožbo mogoče vložiti pri pritožbenem sodišču (Court of Appeal).

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja?  

Zahtevek je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo prvotno odredbo o starševski odgovornosti. Če je odredbo izdalo mirovno sodišče, je treba vložiti tožbo, v kateri so navedeni razlogi zanjo. Če pa je odredbo izdalo vrhovno sodišče, je treba vložiti sodni poziv, podprt z utemeljenimi dokazi, kjer je potrebno.

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Gibraltarju?

Sodna odločba o starševski odgovornosti, ki se izda v državi članici v povezavi s postopkom razveze zakonske zveze, prenehanja življenjske skupnosti ali razveljavitve zakonske zveze, se lahko prizna v Gibraltarju. Zato da se takšna sodna odločba izvrši, je treba pri Vrhovnem sodišču v Gibraltarju vložiti zahtevek za razglasitev izvršljivosti.

16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Pritožbo zoper odločbo o zahtevku za razglasitev izvršljivosti lahko vloži katera koli stranka. Pritožba se predloži pritožbenemu sodišču, pritožbo zoper razglasitev izvršljivosti pa je treba vložiti v enem mesecu od datuma vročitve obvestila o odločbi. Če ima stranka, zoper katero se zahteva izvršitev, stalno prebivališče zunaj Gibraltarja, je rok za vložitev pritožbe dva meseca od datuma vročitve.

17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Gibraltarju ali imata različno državljanstvo?

Sodišča v Gibraltarju uporabljajo pravo Gibraltarja, ki vključuje lokalno zakonodajo in vse zakone ali druge predpise, ki se od časa do časa razširjajo na Gibraltar.

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 30-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo