Európai Bizottság > EIH > Szülői felelősség > Gibraltár

Utolsó frissítés: 30-10-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Szülői felelősség - Gibraltár

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei? 1.
2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget? 2.
3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy? 3.
4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról? 4.
5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a megállapodásuk jogilag kötelező érvényű legyen? 5.
6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére? 6.
7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban? 7.
8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben? 8.
9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felelősséget? 9.
10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérvényhez? 10.
11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás? 11.
12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat ellen? 13.
14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell folyamodni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Melyik bírósághoz kell fordulni, és milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 14.
15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Gibraltáron akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 15.
16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 16.
17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Gibraltáron élnek, illetve más az állampolgárságuk? 17.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei?

A gibraltári jogrend alkalmazásában a szülői felelősség a gyermek felügyeletét, a gyermekről való gondoskodást, illetve a gyermek irányítását jelenti. Szülői felelősséggel általában az egyik vagy mindkét szülő, illetve a kinevezett gyám rendelkezik. Általában a szülő vagy a gyám kötelessége a gyermek felügyelete és nevelése, illetve a gyermek vagyonának vagy gyámi fenntartásos betétben elhelyezett vagyonának kezelése.

2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget?

A gyermek felügyeletét vagy nevelését, illetve vagyonának kezelését illetően az anya általában ugyanazon jogokkal és hatáskörrel rendelkezik, mint az apa. Ezen jogok és hatáskörök egyenrangúak, és a két szülő egymás nélkül is gyakorolhatja őket. Ezen általános jogok a gibraltári bíróságok által hozott határozatoktól függnek.

3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy?

Az egyik szülő halálával az életben maradt szülő lesz a gyermek gyámja, egyedül vagy az elhunyt szülő által kinevezett gyámmal együtt. Amennyiben az elhunyt szülő nem nevezett ki gyámot, vagy a megjelölt gyám elhunyt, vagy nem hajlandó ebben a minőségben eljárni, a bíróság saját belátása szerint másik gyámot nevezhet ki.

back

Lap tetejeLap teteje

A bíróság a gyermek anyja vagy apja kérésére határozatot hozhat a gyermek felügyeletét illetően, valamint a gyermek anyjának vagy apjának láthatási jogával kapcsolatban. A bíróság a gyermek felügyeletét más személyre (az egyik szülőre vagy egy másik személyre) is bízhatja. Az egyik szülő számára kizárólagosan megítélt szülői felelősség azonban nem érvényesíthető, amíg a szülők együtt élnek.

Ha a gyermeknek bizonyíthatóan gondoskodásra és védelemre van szüksége, a fiatalkorúak bírósága illetékes abban, hogy a gyermeket hivatalos pártfogó felügyelete mellett egy alkalmas személy gondjaira bízza.

4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról?

Válás esetén a Gibraltári Legfelsőbb Bíróság rendelkezik a végleges ítélet előtt vagy után gyakorolható jogkörrel, amelynek értelmében rendelkezhet a házasságból született gyermek felügyeleti jogáról, tartásáról és iskoláztatásáról, illetve elrendelheti a gyermeket a Legfelsőbb Bíróság védelmébe helyező eljárás megindítását is. A Legfelsőbb Bíróság csak abban az esetben emeli jogerőre a válásról szóló ítéletet, ha meggyőződött arról, hogy a gyermekeket illetően megfelelő intézkedésekre került sor.

A szülők különválása esetén a felek megállapodást köthetnek, amelynek értelmében valamelyik szülő feladhatja szülői jogait vagy azoknak egy részét. Ha azonban a bíróság úgy ítéli meg, hogy a megállapodás hatályosítása nem szolgálná a gyermek érdekét, nem hajtja azt végre.

back

Lap tetejeLap teteje

5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a megállapodásuk jogilag kötelező érvényű legyen?

Amint a 4. kérdésre adott válasz már jelezte, ha a szülő különválási megállapodást köt, amelynek értelmében feladja szülői jogait vagy azoknak egy részét, a bíróság csak akkor hajtja végre a megállapodást, ha úgy ítéli meg, hogy annak hatályosítása a gyermek érdekét szolgálja.

6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére?

Ha a szülői felelősség kérdésének tárgyalására válóper keretében kerül sor, a kérdésben a Gibraltári Legfelsőbb Bíróság illetékes dönteni, de bizonyos szociális segítség igényelhető házassági tanácsadás formájában. Házassági tanácsadást Gibraltáron a Római Katolikus Egyház biztosít. Bizonyos kérdések mediáció keretében is rendezhetők.

7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban?

A bíró minden olyan kérdésben határozhat, amely megítélése szerint befolyásolhatja a gyermek jólétét.

8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben?

Ha a szülő teljes körű szülői felelősséget nyer, a másik szülő bevonása nélkül dönthet a gyermeket illető minden kérdésben, kivéve, ha ez valamely fennálló bírósági határozat – például a gyermek láthatásával kapcsolatos határozat – megszegését jelenti.

back

Lap tetejeLap teteje

9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felelősséget?

A szülői felügyelet közös gyakorlása azt jelenti, hogy a gyermeket illetően mindkét szülőnek azonos jogai és kötelességei vannak. Ezen jogok együttesen vagy külön-külön is gyakorolhatók.

10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérvényhez?

Amennyiben a szülői felelősséggel kapcsolatos kérelem válóper kapcsán vagy annak következményeként kerül benyújtásra, a kérelmet a Gibraltári Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani. A kérelmet esküvel megerősített bizonyítékkal alátámasztott perindító irat formájában kell benyújtani. Ezen okiratok benyújtását követően a Legfelsőbb Bíróság Nyilvántartó Hivatala kijelöli a kérelem tárgyalásának napját.

A gondozásra szoruló és a bíróság védnöksége alá helyezendő gyermekkel kapcsolatos kérelmet szintén a Gibraltári Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani.

Ha a szülői felelősség kérdése nem válóper kapcsán merül fel, a kérelmet a gibraltári törvényszékhez kell benyújtani keresetlevél formájában, az igényelt jogorvoslat és a kereset indokainak megjelölésével. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, illetve adott esetben a házassági anyakönyvi kivonat másolatát. A keresetlevél beérkezésekor a bíróság előjegyzi az ügyet, és tájékoztatja a feleket a visszaküldés napjáról.

back

Lap tetejeLap teteje

11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás?

A kérelem tárgyalásának napját minden esetben a Legfelsőbb Bíróság vagy a törvényszék jelöli ki és tudatja az érintett felekkel. A feleknek a kijelölt napon adott esetben jogi képviselőjükkel együtt kell megjelenni.

Sürgősségi eljárások igénybe vehetők azon esetekben, ahol a gyermek gondozásra szorulhat. Ilyen esetekben a Gibraltáron békebíró jelenlétében, eskü alatt a gyermek bántalmazásával, rossz bánásmóddal vagy elhanyagolásával kapcsolatban szolgáltatott információ nyomán utasítás adható ki, hogy a gyermeket a fiatalkorúak bírósága előtti megjelenéséig vegyék őrizetbe, és szállítsák biztos helyre.

A gyermek a bíróság védnöksége alá is helyezhető. Az erre irányuló kérelmet a Gibraltári Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani.

12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére?

Mind a törvényszék, mind a Legfelsőbb Bíróság előtt folyó eljárás esetében igényelhető jogi segítség a vagyoni helyzet vizsgálata függvényében, illetve ha a kérelem benyújtójának éves jövedelme nem haladja meg a 5.000 fontot. A jogi segítség iránti kérelmet mindkét bíróság esetében a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani. A kérelemhez szükséges formanyomtatvány a Legfelsőbb Bíróság Nyilvántartó Hivatalában kapható.

13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat ellen?

Amennyiben a szülői felelősséggel kapcsolatos határozatot a törvényszék hozta, fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz lehet benyújtani. Ha a határozatot a Legfelsőbb Bíróság hozta, a Fellebbviteli Bíróságnál lehet fellebbezni.

back

Lap tetejeLap teteje

14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell folyamodni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Melyik bírósághoz kell fordulni, és milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A kérelmet a szülői felelősséggel kapcsolatban eredetileg határozatot hozó bírósághoz kell benyújtani. Amennyiben a határozatot a törvényszék hozta, az indokokat megjelölő keresetet kell benyújtani. A Legfelsőbb Bíróság esetében perindító iratot kell benyújtani, adott esetben esküvel megerősített bizonyítékok kíséretében.

15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Gibraltáron akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A válási, különválási vagy érvénytelenítési eljárás keretében valamely tagállamban megítélt szülői felelősség Gibraltáron elismerhető. Az ítélet végrehajtásához a végrehajthatóság megerősítésére irányuló kérelmet kell benyújtani a Gibraltári Legfelsőbb Bírósághoz.

16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A végrehajthatóság megerősítésére irányuló kérelem kapcsán hozott határozat ellen bármelyik fél fellebbezhet. A fellebbezést a Fellebbviteli Bírósághoz kell benyújtani, és a végrehajthatóság megerősítése elleni fellebbezést a döntésről szóló értesítés kikézbesítése napjától számított egy hónapon belül kell benyújtani. Amennyiben az a fél, aki ellen a végrehajtást kérik, Gibraltáron kívül rendelkezik állandó lakóhellyel, a fellebbezés határideje a kikézbesítés napjától számított két hónap.

17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Gibraltáron élnek, illetve más az állampolgárságuk?

A gibraltári bíróságok a gibraltári jogot alkalmazzák, amelybe beletartozik a helyi törvénykezés, illetve a Gibraltárra időről időre kiterjesztett hatályú törvények és más rendelkezések.

« Szülői felelősség - Általános információk | Egyesült királyság - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 30-10-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság