Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Tyskland

Seneste opdatering : 28-12-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Tyskland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder udtrykket "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden? 1.
2. Hvem har generelt forældremyndigheden over et barn? 2.
3. Kan der udpeges en anden person end forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn? 3.
4. Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses? 4.
5. Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver juridisk bindende? 5.
6. Hvilke alternative udenretslige konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden? 6.
7. Hvilke spørgsmål kan dommeren afgøre med hensyn til barnet, hvis forældrene indbringer sagen for retten? 7.
8. Hvis retten træffer afgørelse om, at en forælder kan udøve forældremyndigheden over et barn alene, betyder det så, at den pågældende kan træffe afgørelse om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten træffer afgørelse om, at forældrene har fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til for at indgive en begæring vedrørende forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 10.
11. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure? 11.
12. Kan jeg få hjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at appellere en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed? 13.
14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at rette henvendelse til en ret eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Tyskland? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde? 15.
16. Hvilken ret i Tyskland skal jeg henvende mig til for at forhindre, at en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, anerkendes? 16.
17. Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag vedrørende forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor i Tyskland eller har forskellig nationalitet? 17.

 

1. Hvad betyder udtrykket "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden?

Ved begrebet ”forældremyndighed” forstås alle de rettigheder og pligter, som forældrene har over for barnet. En væsentlig bestanddel af forældremyndigheden er forældrenes omsorgspligt. Forældrene har pligt og ret til at drage omsorg for deres mindreårige barn. Forældrenes omsorgspligt indebærer både, at de skal sørge for barnets person, og at de skal forvalte barnets formue og repræsentere barnet. Desuden omfatter forældremyndigheden samkvemsret og underholdspligt over for barnet.

2. Hvem har generelt forældremyndigheden over et barn?

Forældrene har fælles forældremyndighed:

 1. når barnet fødes i ægteskab,
 2. når forældrene gifter sig efter barnets fødsel,
 3. når forældrene erklærer, at de vil påtage sig forældremyndigheden i fællesskab (Sorgeerklärung).

En Sorgeerklärung skal attesteres af myndighederne, hvilket kan ske ved Jugendamt eller ved en notar. Hvis forældrene ikke afgiver en Sorgeerklärung og ikke er gift med hinanden, er det moderen alene, der har forældremyndigheden.

I tysk ret lægges det til grund, at det er til gavn for barnet, at dette har samkvem med begge forældre, og barnet har derfor en ret til at have samkvem med forældrene. Samtidig er hver af forældrene berettiget og forpligtet til samkvem med barnet.

Samkvemsretten giver først og fremmest en forælder ret til at se og tale med barnet med regelmæssige mellemrum. Men ud over denne ret til at kunne mødes personligt omfatter den også ret til brev- og telefonkontakt.

TopTop

Den til omsorgspligten hørende forpligtelse til at sørge for barnets underhold påhviler begge forældre. Forældrene kan for så vidt angår deres ugifte børn selv bestemme, hvordan de sørger for barnets underhold. De kan f.eks. beslutte, at der i vidt omfang sørges for barnets underhold ved naturalydelser i forældrenes hjem (husly, forplejning, tøj osv.).

Hvis forældrene lever adskilt, opfylder den forælder, hos hvem barnet vokser op, som regel sin underholdspligt gennem pleje og opdragelse. Det forventes i så fald ikke, at denne forælder skal betale penge. Den anden forælder skal derimod betale underholdsbidrag.

3. Kan der udpeges en anden person end forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn?

Hvis forældrene ikke kan udøve forældremyndigheden, eller hvis forældrene hverken hvad angår barnets person eller barnets formue er berettigede til at repræsentere et mindreårigt barn, udpeges der en værge for den mindreårige. Dette skal ske ved, at værgen beskikkes af Vormundschaftsgericht.

4. Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses?

Hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab og bringer deres samliv til ophør, så har de fortsat fælles forældremyndighed, uanset om de er gift.

Familiengericht kan dog på begæring af en af forældrene træffe afgørelse om, at forældremyndigheden nu kun skal tilkomme den ene af forældrene. En sådan begæring imødekommes, hvis det må forventes, at det tjener barnets tarv bedst at bringe den fælles forældremyndighed til ophør og at lade den, der fremsætter begæringen, få forældremyndigheden alene.

TopTop

Også ved skilsmisse træffes en sådan afgørelse kun efter begæring fra en af forældrene. Indgives der ikke en sådan begæring, har forældrene fortsat forældremyndigheden i fællesskab.

5. Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver juridisk bindende?

Principielt kan forældrene frit og uden formkrav tilrettelægge udøvelsen af den fælles forældremyndighed. Lever forældrene adskilt, kan de ved Jugendamt få hjælp til udarbejdelse af en aftale om, hvordan forældremyndigheden skal udøves. En sådan aftale kan tjene som grundlag for en domstolsafgørelse vedrørende forældremyndighed. Hvis forældrene er enige om, at forældremyndigheden i fremtiden kun skal tilkomme den ene af dem, kan de indgive en begæring herom til Familiengericht.

Forældrene kan også uden formkrav aftale, hvordan udøvelsen af samkvemsretten skal foregå. Hvis en sådan aftale indgås ved en domstol, er aftalen som enhver anden domstolsafgørelse retligt bindende, og den kan i givet fald tvangsfuldbyrdes, hvis domstolen har givet sit samtykke til aftalen.

6. Hvilke alternative udenretslige konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden?

Hvis forældrene ikke selv kan løse deres konflikter, har de mulighed for at henvende sig til Jugendamt eller til en af de private organisationer, der har officiel anerkendelse til at yde rådgivning (Träger der freien Jugendhilfe). Her kan forældrene få rådgivning og støtte til løsning af deres problemer. Samtlige rådgivningskontorer er opført i en database på følgende adresse: www.dajeb.de Deutsch. Der er desuden mulighed for gennem mægling at nå frem til en mindelig ordning. Yderligere oplysninger om familiemægling findes på adressen: www.bafm-mediation.de Deutsch.

TopTop

7. Hvilke spørgsmål kan dommeren afgøre med hensyn til barnet, hvis forældrene indbringer sagen for retten?

En dommer kan træffe afgørelse om forældremyndighed, samkvemsret, udlevering af et barn og underholdspligt. Desuden kan retten påbyde sådanne foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at undgå forhold, der kan være til fare for barnets ve og vel.

8. Hvis retten træffer afgørelse om, at en forælder kan udøve forældremyndigheden over et barn alene, betyder det så, at den pågældende kan træffe afgørelse om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder?

Ja. Den forælder, der ikke har forældremyndighed, har ingen medbestemmelsesret. Vedkommende har dog ret til at have samkvem med barnet og kan, hvis der foreligger en berettiget interesse, kræve, at den anden forælder giver oplysning om barnets personlige forhold.

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten træffer afgørelse om, at forældrene har fælles forældremyndighed over et barn?

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed og ikke lever adskilt, skal de i alle spørgsmål, der vedrører forældremyndigheden, blive enige om en fælles løsning.

Lever forældrene adskilt, er dette kun tilfældet, for så vidt angår forhold, der er af væsentlig betydning for barnet. I spørgsmål vedrørende dagligdagen har den forælder, hos hvem barnet bor, ret til selv at bestemme.

10. Hvilken ret eller myndighed skal jeg henvende mig til for at indgive en begæring vedrørende forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

Sager vedrørende forældremyndighed behandles normalt af Familiengericht, der er en afdeling af Amtsgericht. Begæringen kan indgives til dommerkontoret ved den stedlige domstol. Kun i undtagelsestilfælde gælder der krav om, at der skal medvirke en advokat, f.eks. ved en begæring under en verserende skilsmissesag. Der kan ikke gives noget generelt svar på, om begæringen skal vedlægges dokumenter; retten vil i givet fald opfordre til forelæggelse af de nødvendige dokumenter.

TopTop

Hvis forældrene ikke er gift på tidspunktet for barnets fødsel, kan den person ved Jugendamt, der er ansvarlig for registreringer, attestere en Sorgeerklärung (om at forældremyndigheden udøves i fællesskab).

11. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure?

I sager vedrørende forældremyndighed gælder det såkaldte officialprincip, dvs. at retten har ret og pligt til efter eget skøn selv at søge sagen oplyst og ikke er forpligtet til kun at tage hensyn til de af parterne forelagte beviser.

I sådanne sager kan der træffes foreløbige forholdsregler, og det gælder såvel, hvor sagen indledes som en selvstændig sag, som hvor den indgår som led i en skilsmissesag.

12. Kan jeg få hjælp til dækning af sagsomkostningerne?

En borger, som på grund af sine personlige og økonomiske forhold ikke eller kun delvis eller kun i form af rater kan dække omkostningerne ved at føre sag, kan få hel eller delvis fri proces i forbindelse med borgerlige sager. Betingelserne er, at den part, der anmoder om hel eller delvis fri proces, har en rimelig mulighed for at få medhold, og at der ikke er tale om unødig trætte. På denne måde får også økonomisk svagere stillede adgang til domstolene. Fri proces dækker alt efter indtægt helt eller delvist partens egne retsomkostninger og advokatomkostninger.

13. Er det muligt at appellere en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed?

Afgørelser i en sag om forældremyndighed kan appelleres. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om der er tale om en hovedsag (hvor der inden for en bestemt frist kan indgives Beschwerde), eller om spørgsmålet behandles i forbindelse med en skilsmissesag (i så fald er der tale om Berufung).

TopTop

Begge disse retsmidler skal indgives inden for en frist på en måned fra forkyndelsen af afgørelsen.

Foreløbige forholdsregler kan straks appelleres (Beschwerde), når afgørelsen herom træffes i forbindelse med sagens mundtlige behandling. Det skal imidlertid ske inden for en frist på to uger. I øvrigt bortfalder de foreløbige forholdsreglers retsvirkninger ved ikrafttrædelsen af en anden afgørelse, der regulerer samme forhold.

14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at rette henvendelse til en ret eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde?

Udlevering af et barn – med henblik på udøvelse af samkvemsret – kan ikke gennemføres ved anvendelse af fysisk magt over for barnet. Anderledes forholder det sig, hvis det er barnets tilbagevenden til en af forældrene, der skal gennemtvinges. I et sådant tilfælde kan fogeden anvende fysisk magt.

Normalt skal retten dog først give meddelelse om, at der i givet fald vil blive anvendt et sådant tvangsmiddel; hæfte til gennemtvingelse af udlevering af en person kan eventuelt også komme på tale.

15. Hvad skal jeg gøre for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Tyskland? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde?

Afgørelser vedrørende forældremyndighed, der er truffet i en medlemsstat, anerkendes i Tyskland i henhold til forordning (EF) nr. 1347/2000 uden nogen særlig procedure.

TopTop

Inden en afgørelse om forældremyndighed fra en anden medlemsstat kan fuldbyrdes i Tyskland, skal den i overensstemmelse med ovennævnte forordning ved en særskilt procedure erklæres for eksigibel, dvs. at det tillades, at den kan tvangsfuldbyrdes i Tyskland. Det forudsætter en anmodning om eksigibilitetserklæring, som skal indgives til Familiengericht ved den Oberlandesgericht, der i henhold til EF-forordningen har den stedlige kompetence. Anmodningen skal vedlægges en genpart af afgørelsen og en attest fra retten i oprindelsesmedlemsstaten. Det kræves ikke, at parten skal være repræsenteret ved en advokat. Afgørelsen træffes af Familiengericht uden nogen mundtlig behandling af sagen. Den afgørelse, som Familiengericht træffer, kan appelleres til Oberlandesgericht. En afgørelse fra Oberlandesgericht kan appelleres til Bundesgerichtshof.

Forordning (EF) nr. 1347/2000 er fra den 1. marts 2005 blevet erstattet af en ny forordning om forældreansvar. Den nye forordning giver i forbindelse med visse afgørelser om samkvemsret og om tilbagelevering af barnet mulighed for fuldbyrdelse uden forudgående eksigibilitetserklæring.

16. Hvilken ret i Tyskland skal jeg henvende mig til for at forhindre, at en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, anerkendes?

En sag om, at en afgørelse vedrørende forældremyndighed ikke skal anerkendes, skal generelt anlægges ved Familiengericht ved den Oberlandesgericht, i hvis stedlige kompetenceområde sagsøgeren eller det af afgørelsen berørte barn opholder sig.

17. Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag vedrørende forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor i Tyskland eller har forskellig nationalitet?

Spørgsmål vedrørende forældremyndighed afgøres efter den lovgivning, der gælder på barnets normale opholdssted (artikel 21 i Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche – EGBGB), medmindre andet følger af konventionen af 1961 om beskyttelse af mindreårige.

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Tyskland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 28-12-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige