Evropská komise > ESS > Rodičovská odpovědnost > Francie

Poslední aktualizace: 12-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rodičovská odpovědnost - Francie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená „rodičovská zodpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby, která má rodičovskou zodpovědnost? 1.
2. Komu obecně přísluší rodičovská zodpovědnost za dítě? 2.
3. Pokud rodiče buď nejsou schopni, vykonávat rodičovskou zodpovědnost nad svými dětmi anebo její výkon odmítají, může být na jejich místo jmenována jiná osoba? 3.
4. Pokud se rodiče rozvedou nebo se odloučí, jak se do budoucna rozhoduje o podmínkách výkonu rodičovské zodpovědnosti? 4.
5. Uzavřou-li rodiče dohodu ohledně rodičovské zodpovědnosti, jaké požadavky je nutno dodržet, aby byla dohoda platná? 5.
6. Pokud se rodiče nedohodnou v otázce rodičovské zodpovědnosti, jaké alternativní prostředky k vyřešení sporu mají k dispozici, aniž by věc předložili soudu? 6.
7. Pokud se rodiče obrátí na soud, na jakých otázkách může soudce stavět ohledně dítěte? 7.
8. Pokud soud rozhodne, že jeden z rodičů bude výhradním opatrovníkem dítěte, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všech záležitostech, které se dítěte týkají, aniž by se musel nejprve poradit s druhým rodičem? 8.
9. Pokud soud rozhodne, že rodiče budou společnými opatrovníky dítěte, co to znamená v praxi? 9.
10. Na který soud (nebo jiný orgán) je třeba se obrátit s předložením žádosti, jež se týká rodičovské zodpovědnosti? Jaké formality je nutno dodržet a jaké dokumenty se k žádosti přikládají? 10.
11. Jaké řízení se v těchto případech uplatňuje? Existuje možnost zkráceného řízení? 11.
12. Mohu získat k zajištění soudního řízení bezplatnou právní pomoc? 12.
13. Je možné se proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti odvolat? 13.
14. V určitých případech může vyvstat nutnost obrátit se s výkonem rozsudku o rodičovské zodpovědnosti na soud. Na jaký soud je třeba se obrátit a jaký postup je nutno dodržet? 14.
15. Co musím provést, aby mohlo být ve Francii uznáno a vykonáno rozhodnutí soudu jiného státu Evropské unie ve věci rodičovské zodpovědnosti? Jaké řízení se v tomto případě uplatní? 15.
16. Ke kterému soudu ve Francii je třeba podat odvolání proti uznání rozhodnutí soudu jiného státu Evropské unie ve věci rodičovské zodpovědnosti? Jaké řízení se v tomto případě uplatní? 16.
17. Jaké právo uplatní soud v řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti, jestliže dítě nebo strany nemají bydliště ve Francii nebo jsou občany různých států? 17.

 

1. Co znamená „rodičovská zodpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby, která má rodičovskou zodpovědnost?

Pravidla týkající se zodpovědnosti rodičů nezávisle na jejich situaci jsou obsažena v občanském zákoníku v téže hlavě, v níž jsou upraveny práva a povinnosti rodičů.  Jedná se o práva a povinnosti otce a matky vůči nezletilým dětem s cílem ochrany zájmů těchto dětí.

Rodiče mají povinnost chránit bezpečnost, zdraví a mravní integritu dítěte, zajišťovat jeho výchovu a umožňovat jeho vývoj při respektování jeho osobnosti. Každý z rodičů musí přispívat na výživu a výchovu dítěte v poměru ke svým finančním zdrojům a finančním zdrojům druhého rodiče.

2. Komu obecně přísluší rodičovská zodpovědnost za dítě?

Rodičovskou zodpovědnost vykonávají společně oba rodiče bez ohledu na to, zda jsou manžely, ať již žijí spolu či odděleně, jestliže bylo do dosažení prvého roku věku prokázáno otcovství popřípadě mateřství k dítěti.

V ostatních případech vykonává rodičovskou zodpovědnost pouze ten rodič, jehož otcovství popřípadě mateřství bylo prokázáno. Rodičovskou zodpovědnost však mohou vykonávat oba rodiče společně na základě společného prohlášení před vedoucím kanceláře prvostupňového soudu nebo z rozhodnutí soudce rodinného soudu.

3. Pokud rodiče buď nejsou schopni, vykonávat rodičovskou zodpovědnost nad svými dětmi anebo její výkon odmítají, může být na jejich místo jmenována jiná osoba?

Soudce může ve výjimečných případech, vyžaduje-li to zájem dítěte, rozhodnout o svěření dítěte třetí osobě, přičemž je pokud možno dána přednost příbuzným dítěte.

NahoruNahoru

Je-li ohrožena výchova dítěte, může soud nařídit výchovné opatření. Třebaže dítě musí být pokud možno vychováváno ve svém rodinném prostředí, může být v případě nutnosti svěřeno druhému rodiči, některému členu rodiny nebo třetí důvěryhodné osobě, popřípadě specializovanému zařízení.

Pokud jeden z rodičů zemře nebo je zbaven výkonu rodičovské zodpovědnosti, vykonává rodičovskou zodpovědnost zpravidla druhý rodič. Nemůže-li rodičovskou zodpovědnost vykonávat ani jeden z rodičů, je dítěti ustanoven opatrovník.

4. Pokud se rodiče rozvedou nebo se odloučí, jak se do budoucna rozhoduje o podmínkách výkonu rodičovské zodpovědnosti?

Žijí-li rodiče odděleně, nemá to vliv na výkon jejich rodičovské zodpovědnosti. Rodičovskou zodpovědnost vykonávají i nadále oba rodiče  společně, není-li v zájmu dítěte nutné svěřit výkon rodičovské zodpovědnosti pouze jednomu rodiči.

Podmínky výkonu rodičovské zodpovědnosti, bydliště dítěte (střídavě v bydlišti jednoho i druhého rodiče nebo bydlišti pouze jednoho z obou rodičů), jakož i výše a forma příspěvku na výživu a výchovu dítěte mohou být stanoveny dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu.

5. Uzavřou-li rodiče dohodu ohledně rodičovské zodpovědnosti, jaké požadavky je nutno dodržet, aby byla dohoda platná?

V případě rozluky mezi manželi nebo druhem a družkou není zapotřebí rozhodnutí soudu. Rodiče mají právo upravit důsledky své rozluky ve vztahu ke svým dětem pouze vzájemnou dohodou, anebo může být tato dohoda předložena ke schválení soudu.

NahoruNahoru

V případě rozvodu mohou rodiče rovněž předložit dohodu ke schválení soudu.

V obou případech soud tuto dohodu schválí, ledaže zjistí, že dohoda dostatečně nechrání zájem dítěte, anebo pokud souhlas rodičů není výrazem jejich svobodné vůle.

6. Pokud se rodiče nedohodnou v otázce rodičovské zodpovědnosti, jaké alternativní prostředky k vyřešení sporu mají k dispozici, aniž by věc předložili soudu?

V případe sporu mezi stranami se soud pokusí o dosažení smíru. Ve snaze pomoci rodičům pomoc k dosažení vzájemné shody při výkonu rodičovské zodpovědnosti může se souhlasem rodičů nařídit mediační opatření.

Soudce může rovněž nařídit stranám, aby se setkali s prostředníkem pro rodinné záležitosti, aby je informoval o předmětu a průběhu tohoto opatření.

7. Pokud se rodiče obrátí na soud, na jakých otázkách může soudce stavět ohledně dítěte?

Soudce pro rodinné záležitosti má příslušnost pro řešení veškerých otázek týkajících se bydliště dítěte, příspěvku na výživu a výchovu dítěte a obecně jakéhokoli sporu mezi rodiči, jehož předmětem je výkon rodičovské zodpovědnosti (zápis do školy, volba náboženské příslušnosti, otázky zdraví dítěte…).

Soudce může přijmout veškerá opatření k zajištění styku každého z obou rodičů s dítětem a především nařídit, aby byl do cestovního pasu každého z nich zapsán zákaz opuštění území Francie společně s dítětem bez souhlasu obou rodičů.

NahoruNahoru

O změně příjmení vlastních dětí rodičů rozhodne soud, není-li určena dohodou rodičů.

8. Pokud soud rozhodne, že jeden z rodičů bude výhradním opatrovníkem dítěte, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všech záležitostech, které se dítěte týkají, aniž by se musel nejprve poradit s druhým rodičem?

Jestliže soud svěří dítě do výlučné osobní péče jednomu rodiči, druhý rodič má právo dítě navštěvovat a brát si je k sobě (s výjimkou závažných případů). Kromě toho si zachovává právo a povinnost dohlížet na péči o dítě a jeho výchovu a musí být informován o významných záležitostech týkajících se výběru školy, volby náboženství, žádosti o změnu příjmení dítěte a podobně.

Má-li jeden z rodičů v úmyslu se přestěhovat a změna bydliště bude mít za následek změnu výkonu rodičovské zodpovědnosti, musí o tom tento rodič předem včas informovat druhého rodiče.

9. Pokud soud rozhodne, že rodiče budou společnými opatrovníky dítěte, co to znamená v praxi?

Předpokladem společného výkonu rodičovské zodpovědnosti je to, že rodiče budou společně přijímat rozhodnutí týkající se jejich dítěte. S cílem usnadnit rodičům běžný každodenní život zákon stanoví, že jestliže některý z rodičů vykoná obvyklý úkon v rámci rodičovské zodpovědnosti sám, platí domněnka, že jej vykonává se souhlasem druhého rodiče. Definice obvyklého úkonu dána judikaturou. Za takovýto obvyklý úkon je pokládáno například běžný chirurgický zákrok, zápis dítěte do cestovního pasu jednoho z rodičů apod.

NahoruNahoru

Naopak k významným úkonům je nutný výslovný souhlas obou rodičů.

10. Na který soud (nebo jiný orgán) je třeba se obrátit s předložením žádosti, jež se týká rodičovské zodpovědnosti? Jaké formality je nutno dodržet a jaké dokumenty se k žádosti přikládají?

Podání týkající se rodičovské zodpovědnosti náleží do příslušnosti soudu pro rodinné záležitosti, tedy soudce prvoinstančního soudu zmocněného vykonávat tuto funkci.

Na tento soud se navrhovatel obrací v zásadě mimo rozvodové řízení formou pouhého návrhu a nemusí být zastoupen advokátem. Návrh musí obsahovat předmět žádosti a stručný výčet důvodů navrhovaného opatření. Musí k němu být přiloženy listinné důkazy například osvědčení nebo jiné dokumenty týkající se návrhu.

11. Jaké řízení se v těchto případech uplatňuje? Existuje možnost zkráceného řízení?

O návrzích týkajících se jednotlivých stran soudce rozhodne, aniž by bylo nutno splnit určité formální požadavky.

Soudce pro rodinné záležitosti může rozhodnout i ve zkráceném řízení formou soudního příkazu, jehož předpokladem je intervence soudního vykonavatele.

12. Mohu získat k zajištění soudního řízení bezplatnou právní pomoc?

Právní pomoc může být poskytnuta tehdy, jestliže vlastní peněžní prostředky žadatele nedosahují určitého maxima (srovnej „Aide judiciaire - France“ (Právní pomoc – Francie)).

NahoruNahoru

13. Je možné se proti rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti odvolat?

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů od doručení rozhodnutí.

14. V určitých případech může vyvstat nutnost obrátit se s výkonem rozsudku o rodičovské zodpovědnosti na soud. Na jaký soud je třeba se obrátit a jaký postup je nutno dodržet?

 • Týká-li se problém výkonu úhrady příspěvku na výživu a výchovu dítěte, viz téma créances alimentaires (pohledávky výživného)(odst. 12 a násl.)).
 • Týká-li se neplnění povinností podmínek, za nichž je rodiči umožněno brát dítě k sobě, například respektování práva na styk s dítětem stanoveného dohodou nebo soudním rozhodnutím, má rodič možnost podat na policii nebo četnictvu trestní oznámení pro nevydání dítěte, anebo se přímo obrátit na prokuraturu při prvostupňovém soudu.

15. Co musím provést, aby mohlo být ve Francii uznáno a vykonáno rozhodnutí soudu jiného státu Evropské unie ve věci rodičovské zodpovědnosti? Jaké řízení se v tomto případě uplatní?

Tato soudní rozhodnutí jsou zpravidla uznávána v plném rozsahu, ale je-li zapotřebí opatření k nucenému výkonu rozhodnutí, je nutno podat prvostupňovému soudu návrh na vyhlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí soudu jiného členského státu ve Francii (návrh na vyhlášení vykonatelnosti cizozemského soudního rozhodnutí). Řízení je různé v závislosti na datu předmětného soudního rozhodnutí.

NahoruNahoru

Jde-li o soudní rozhodnutí ve věci žaloby podané před 1. březnem 2001 vynesené v v řízení o rozvod manželství, uplatí se tzv. „Bruselské nařízení II“ ze dne 29. května 2000. Řízení exequatur je zjednodušené. Jedná se o řízení na návrh doručený předsedovi prvostupňového soudu: toto řízení je rychlé, jelikož se jedná o nesporné řízení.

Co se týče rozhodnutí soudu ve věci žaloby související s rozvodem a podané před 1. březnem 2001 nebo rozhodnutí, které nebylo zahájeno návrhem na rozvod, uplatní se základní řízení ve věci uznání vykonatelnosti cizozemského soudního rozhodnutí. Řízení je zahájeno předvoláním k předsedovi prvostupňového soudu.

Místní příslušnost soudu se řídí místem bydliště odpůrce. Nemá-li odpůrce trvalé bydliště nebo místo pobytu ve Francii, je navrhovatel oprávněn podat žalobu soudu, který si sám zvolí, splňuje-li tento soud požadavky na zajištění řádného výkonu spravedlnosti.

16. Ke kterému soudu ve Francii je třeba podat odvolání proti uznání rozhodnutí soudu jiného státu Evropské unie ve věci rodičovské zodpovědnosti? Jaké řízení se v tomto případě uplatní?

Odvolání proti uznání tohoto rozhodnutí lze podat formou žaloby na nevymahatelnost k prvostupňovému soudu. Soudní rozhodnutí o nevymahatelnosti umožňuje odporovat pozdějšímu návrhu protistrany na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí soudu jiného členského státu ve Francii (návrh na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí cizozemského soudu).

V tomto případě se uplatní stejné řízení jako u návrhů, jejichž cílem je dosáhnout prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí soudu jiného členského státu (žaloby na vykonatelnost cizozemského soudního rozhodnutí).

17. Jaké právo uplatní soud v řízení ve věci rodičovské zodpovědnosti, jestliže dítě nebo strany nemají bydliště ve Francii nebo jsou občany různých států?

Haagská úmluva ze dne 5. října 1961 English - français se uplatní ohledně všech dětí, jež mají bydliště ve Francii nebo ve státě, který přistoupil k této úmluvě. Stanoví, že ohledně vztahů rodičovské zodpovědnosti se uplatní zákon státu občanství nezletilého dítěte. Co se týče ochranných opatření, použije se zákon státu, kde má nezletilé dítě obvyklé bydliště nebo zákon státu občanství nezletilého dítěte.

Kromě případů, v nichž se použije Haagská úmluva, se zpravidla uplatní zákon o manželství, jedná-li se o manželské dítě a zákon o státním občanství, jedná-li se o dítě nemanželské.

Bližší informace

 • Internetová stránka ministerstva spravedlnosti Ministère de la Justice français
 • Légifrance: français základní informace o francouzském právním řádu

« Rodičovská odpovědnost - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 12-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království