Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Finland

Senaste uppdatering: 04-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Finland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har en vårdnadshavare? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller föräldraansvar? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol ska jag vända mig om jag vill inleda en rättegång om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Finland? 15.
16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande och verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Finland eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? Vilka rättigheter och skyldigheter har en vårdnadshavare?

”Syftet med vårdnaden om barn är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden bör trygga positiva och nära människokontakter i synnerhet mellan barnet och föräldrarna.

Barn skall ges en god vård och uppfostran samt ägnas en med hänsyn till barnets ålder och utveckling behövlig tillsyn och omsorg. Barnet bör såvitt möjligt ges en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt en utbildning som motsvarar dess anlag och önskemål.

Barn bör uppfostras så att det får förståelse, trygghet och ömhet. Barnet får inte undertryckas, agas eller utsättas för annan kränkande behandling. Barnet bör stödas och uppmuntras i sin utveckling till självständighet ansvarsfullhet och vuxenhet.” (Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt, 1 §.)

Vårdnadshavaren är skyldig att trygga barnets utveckling och välbefinnande. Vårdnadshavaren har därför rätt att fatta beslut om hur barnet ska vårdas och uppfostras, var barnet ska bo och andra personliga frågor. Barnet åsikter bör alltid beaktas när sådana beslut fattas.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Om föräldrarna är gifta när barnet föds får båda vårdnaden barnet. Om föräldrarna är ogifta när barnet föds får modern ensam vårdnad. Om den ena föräldern har ensam vårdnad och föräldrarna gifter sig blir båda föräldrarna vårdnadshavare till barnet.

Till börjanTill början

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

En domstol kan besluta att anförtro vårdnaden till en eller flera personer som gett sitt samtycke till detta, vid sidan av eller i stället för föräldrarna. Ett sådant beslut måste alltid fattas med tanke på barnets bästa och endast när det finns ytterst vägande skäl till att anförtro vårdnaden till någon annan än en förälder. Om barnets föräldrar är döda ska socialnämnden se till att en vårdnadshavare utses för barnet.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Frågor om vårdnad och umgängesrätt måste alltid lösas med tanke på barnets bästa och med tanke på de bästa framtidsutsikterna. Föräldrarna kan sluta ett vårdnadsavtal. Om föräldrarna inte kan enas om avtalet, måste frågan lösas i en domstol.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet ska vara rättsligt bindande?

Ett vårdnadsavtal måste vara skriftligt och föräldrarna kan anhålla om att kommunens socialmyndigheter bestyrker avtalet. Socialmyndigheterna måste se till att barnets bästa beaktas i avtalet. Ett avtal som har bestyrkts av socialnämnden har samma giltighet och verkställbarhet som ett laga beslut från en domstol.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

I sådana fall kan makarna få hjälp och stöd från socialnämndens medlare i familjefrågor. Medlarens mål är att samförstånd kan nås om bästa möjliga lösning för alla parter. Medlaren hjälper med avtal och andra åtgärder för att lösa konflikterna. Medlaren ska särskilt se till att trygga ställningen för familjens underåriga barn.

Till börjanTill början

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller föräldraansvar?

En domstol kan fatta beslut om barns vårdnad, boende och umgängesrätt. Vid behov kan domstolen också besluta om vårdnadshavarens uppgifter, rättigheter och skyldigheter och hur uppgifterna fördelas mellan vårdnadshavarna. När en domstol meddelar beslut om umgängesrätt ska den också bestämma närmare om villkoren för umgänge och vistelser. I samband med beslut om vårdnad kan domstolen också besluta om underhållsbidrag till barnet.

8. Om domstolen beslutar att en förälder ska ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

En ensam vårdnadshavare beslutar själv om frågor som gäller vårdnad om barnet. Vårdnadsbeslutet från domstolen kan ändå innehålla bestämmelser om en ensam vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter, till exempel rätten att flytta barnet till en annan bostadsort.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Personer som har gemensam vårdnad är gemensamt ansvariga för vårdnaden om barnet. Om vårdnadshavarna bor isär fattas besluten om dagliga frågor av den vårdnadshavare som barnet vistas hos. I viktiga frågor behövs dock samtycke från båda vårdnadshavarna. Sådana frågor är till exempel byte av religion eller boende, utrikespass, beslut om utbildning och beslut om hälso- eller sjukvård.

10. Till vilken domstol ska jag vända mig om jag vill inleda en rättegång om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument ska bifogas?

Ärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt anhängiggörs genom en skriftlig ansökan till tingsrätten i barnets hemkommun. Ansökan kan göras gemensamt av föräldrarna, den ena föräldern, barnets vårdnadshavare eller socialnämnden. Den ska innehålla ett yrkande med motivering. Ansökan ska åtföljas av de handlingar som man vill anföra som bevis. Den ska undertecknas och lämnas in till tingsrätten personligen eller genom ett ombud med fullmakt. Ansökan kan också skickas per post eller fax. Ärendet anhängiggörs när ansökan har kommit till tingsrätten.

Till börjanTill början

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Vid behandlingen av vårdnadsfrågor tillämpas Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Enligt denna lag ska domstolen ge barnets föräldrar och vårdnadshavare tillfälle att bli hörda vid behandling av ärenden som gäller vårdnad om barn eller umgängesrätt. Barn kan höras personligen i domstolen om det av vägande skäl är nödvändigt för frågans lösning. Domstolen inhämtar i regel också en utredning från kommunens socialnämnd om barnets situation.

Medan ärendet är anhängigt vid domstolen kan den meddela ett interimistiskt (tillfälligt) beslut om var barnet ska bo, om umgängesrätten och om de villkor som gäller för den. Om det finns särskilda skäl kan domstolen bestämma vem som ska anförtros vårdnaden om barnet tills ärendet avgörs slutligt. Ett interimistiskt beslut kan inte överklagas. Ett sådant beslut är i kraft tills domstolen fattar det slutliga beslutet.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Rättshjälp kan beviljas för rättegångar som gäller vårdnad om barn. (Se ”Rättshjälp i Finland”)

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ett beslut från tingsrätten kan överklagas hos hovrätten.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol ska jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Verkställigheten av ett vårdnadsbeslut regleras enligt lag (Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt). Man ansöker skriftligt om verkställighet hos tingsrätten i barnets eller motpartens hemkommun. Ansökan om verkställighet av ett vårdnadsbeslut kan också lämnas till utsökningsväsendet, förutsatt att beslutet har meddelats för mindre än tre månader sedan. Ansökan ska åtföljas av själva vårdnadsbeslutet.

Till börjanTill början

När domstolen har tagit emot ansökan och motparten har svarat utser domstolen i regel en medlare från socialnämnden. Medlaren kontaktar föräldrarna och diskuterar frågan med dem och i mån av möjlighet även med barnet. Medlaren lämnar en rapport till domstolen som sedan fattar ett beslut. Domstolen kan också förordna att barnet ska undersökas av en läkare.

Om domstolen förordnar att vårdnadsbeslutet ska verkställas måste motparten överlåta barnet. Som påtryckningsmedel kan man använda vite. Som en sista utväg kan barnet hämtas från den part som inte rättar sig efter domstolens beslut.

15. Vad ska jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Finland?

Vårdnadsbeslut från annan medlemsstat omfattas som regel av rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (för närmare upplysningar, se ”Föräldraansvar – Gemenskapsrätt”). Förordningen gäller inte Danmark.

Enligt förordningen erkänns en dom som meddelats i samband upplösning av äktenskap automatiskt i de övriga medlemsstaterna utan några som helst formaliteter. Alla inblandade kan dock begära att en domstol fastställer om domen ska erkännas eller inte. Ansökan om fastställande lämnas i Finland till tingsrätten i barnets hemkommun.

Vårdnadsbeslut från Danmark och vårdnadsbeslut från Sverige som utfärdats på andra grunder än EG-förordningen verkställs enligt Lag om nordiska domar från 1977. Sådana beslut kan inte fastställas särskilt. Ansökan om verkställighet lämnas hos tingsrätten.

Övriga utländska vårdnadsbeslut erkänns i Finland utan särskilt fastställande. Helsingfors hovrätt kan dock på begäran fastställa att ett beslut erkänns eller inte erkänns i Finland.

Verkställighet för ett vårdnadsbeslut som får verkställas söks hos tingsrätten inom den domkrets där barnet eller sökandens motpart bor eller vistas (verkställighetsförfarandet beskrivs närmare i fråga 14).

16. Till vilken domstol ska jag vända mig för att motsätta mig erkännande och verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Samma förfarande som beskrivs i fråga 15.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Finland eller har olika medborgarskap?

På vårdnadsfrågor som behandlas i Finland tillämpas finländsk lag.

Ytterligare information

« Föräldraansvar - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket