Europos Komisija > ETIT > Tėvų atsakomybė > Suomija

Naujausia redakcija: 30-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Tėvų atsakomybė - Suomija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką praktiškai reiškia teisės terminas „vaiko globa“? Kokios teisės ir pareigos tenka vaiko globėjui? 1.
2. Kas paprastai laikomas vaiko globėju? 2.
3. Ar vaikui gali būti paskirtas kitas teisėtas globėjas, jei tėvai negali arba nenori rūpintis vaiku? 3.
4. Kaip nustatoma globa, jeigu tėvai nutraukia santuoką arba gyvena skyrium? 4.
5. Jeigu tėvai susitaria dėl globos, ką reikia padaryti, kad šis susitarimas įgytų teisinę galią? 5.
6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl globos, kokių yra kitų neteisminių būdų išspręsti ginčą? 6.
7. Kokius su vaiko globa susijusius klausimus gali spręsti teisėjas, jeigu tėvai kreipiasi į teismą? 7.
8. Jeigu teisingumo teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi tekti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali spręsti visus su vaiku susijusius klausimus, prieš tai nepasitaręs su kitu iš tėvų? 8.
9. Jeigu teisingumo teismas priima sprendimą dėl tėvų bendros globos, ką tai iš tiesų reiškia? 9.
10. Į kokią instituciją ar teisingumo teismą reikėtų kreiptis, paduodant ieškinį dėl globos? Kokių formalumų reikėtų laikytis ir kokius dokumentus pateikti kartu su ieškiniu? 10.
11. Kaip nagrinėjamos šios bylos? Ar yra numatyta speciali procedūra skubioms byloms? 11.
12. Ar galima gauti finansinės pagalbos teismo išlaidoms apmokėti? 12.
13. Ar galima apskųsti sprendimą dėl globos? 13.
14. Kai kuriais atvejais būtina pateikti prašymą, kad teismo ar kitos teisinės institucijos priimtas sprendimas dėl globos būtų vykdomas. Kokios procedūros taikomos šioms byloms? 14.
15. Kaip galima pasiekti, kad kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl globos būtų pripažintas ir vykdomas Suomijoje? Kokios procedūros taikomos šioms byloms? 15.
16. Kuriame Suomijos teisme nagrinėjamos apeliacijos dėl kitoje valstybėje narėje priimto sprendimo dėl globos pripažinimo? Kokios procedūros taikomos šioms byloms? 16.
17. Kokia teisė taikoma globos bylose, jeigu vaikas ar šalys negyvena Suomijoje arba turi kitos valstybės pilietybes? 17.

 

1. Ką praktiškai reiškia teisės terminas „vaiko globa“? Kokios teisės ir pareigos tenka vaiko globėjui?

Vaiko rūpybos ir globos tikslas yra užtikrinti subalansuotą vaiko vystymąsi ir gerovę pagal jo individualius poreikius bei pageidavimus. Tai turėtų užtikrinti teigiamus ir artimus ryšius, ypač tarp vaiko ir jo tėvų.

Vaikui turėtų būti garantuojamas tinkamas rūpinimasis ir auklėjimas, taip pat ir priežiūra bei parama, atitinkanti vaiko amžių ir vystymosi etapą. Vaikui reikėtų sudaryti saugią ir skatinančią aplinką bei suteikti išsilavinimą, atitinkantį vaiko sugebėjimus ir pageidavimus.

Vaiką derėtų auginti užtikrinant supratingumą, saugumą ir užuojautą. Nederėtų vaiko fiziškai bausti arba kaip kitaip neleistinai su juo elgtis. Vaiką reikėtų palaikyti ir skatinti siekti nepriklausomybės, atsakomybės ir brandos. (Vaiko globos ir teisės matytis su vaiku įstatymo 1 skyrius.)

Globėjas privalo užtikrinti vaiko vystymąsi ir gerovę, kaip aprašyta pirmiau. Šiuo tikslu globėjas turi teisę priimti sprendimus dėl vaiko globos, ugdymo, gyvenamosios vietos ir kitų asmeninių reikalų. Priimant sprendimą, reikėtų atsižvelgti į vaiko pageidavimus.

2. Kas paprastai laikomas vaiko globėju?

Tėvai, kurie vaiko gimimo metu yra susituokę, abu yra vaiko globėjai. Jeigu vaiko gimimo metu tėvai nėra susituokę, vaiko globėja yra motina. Jeigu vienam iš tėvų paskirta išskirtinė globos teisė ir vėliau tėvai susituokia, abu tėvai tampa vaiko globėjais.

viršųviršų

3. Ar vaikui gali būti paskirtas kitas teisėtas globėjas, jei tėvai negali arba nenori rūpintis vaiku?

Teisingumo teismas gali nuspręsti skirti vaiko globos teisę, vykdomą kartu su tėvais arba vietoje tėvų, kitam asmeniui ar asmenims, jeigu šis asmuo ar asmenys su tuo sutinka. Sprendimas visais atvejais privalo būti pagrįstas vaiko interesais ir priimamas tik esant priverstinei priežasčiai paskirti globą asmeniui, kuris nėra vienas iš tėvų. Jeigu tėvai yra mirę, socialinės rūpybos taryba turi imtis veiksmų vaiko globai paskirti.

4. Kaip nustatoma globa, jeigu tėvai nutraukia santuoką arba gyvena skyrium?

Vaiko globos teisė ir teisė lankyti vaiką turi būti sutvarkytos taip, kad geriausiai atitiktų vaiko interesus ir jas būtų realiai įmanoma įgyvendinti ateityje. Tėvai gali susitarti dėl globos. Tėvams nepasiekus susitarimo, bylą būtina perduoti teisingumo teismui.

5. Jeigu tėvai susitaria dėl globos, ką reikia padaryti, kad šis susitarimas įgytų teisinę galią?

Susitarimą dėl globos būtina sudaryti raštu ir tėvai gali prašyti, kad vietos socialinės rūpybos institucija oficialiai patvirtintų susitarimą. Socialinės rūpybos institucija privalo užtikrinti, kad susitarimas atitiktų vaiko interesus. Socialinės rūpybos tarnybos patvirtintas susitarimas galioja ir yra vykdytinas taip pat kaip teisingumo teismo priimtas teisinę galią turintis sprendimas.

6. Jeigu tėvai negali susitarti dėl globos, kokių yra kitų neteisminių būdų išspręsti ginčą?

Jeigu sutuoktiniai negali susitarti, jie gali socialinės rūpybos tarnybos prašyti tarpininkų šeimos klausimais pagalbos. Tarpininkas bando padėti porai pasiekti tarpusavio supratimą dėl visiems šeimoms nariams priimtų šeimos nesutarimų sprendimų būdų. Tarpininkas padeda sudaryti susitarimus ir teikia pagalbą kitose procedūrose, skirtose ginčui išspręsti. Jis privalo pabrėžti visų nepilnamečių šeimos narių saugumą.

viršųviršų

7. Kokius su vaiko globa susijusius klausimus gali spręsti teisėjas, jeigu tėvai kreipiasi į teismą?

Teisingumo teismo sprendžiamoji galia apima vaiko globą, pragyvenimą ir teises lankyti vaiką. Jeigu reikia, teisingumo teismas gali nuspręsti dėl globėjo užduočių, teisių ir pareigų bei dėl pareigų paskirstymo tarp globėjų. Nutardamas dėl teisės lankyti vaiką, teisingumo teismas privalo nustatyti išsamias nuostatas dėl lankymo sąlygų ir vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos. Išlaikymo išmokas taip pat galima nustatyti, priimant sprendimą dėl globos.

8. Jeigu teisingumo teismas nusprendžia, kad vaiko globa turi tekti tik vienam iš tėvų, ar tai reiškia, kad jis gali spręsti visus su vaiku susijusius klausimus, prieš tai nepasitaręs su kitu iš tėvų?

Jeigu globos teisė suteikiama tik vienam iš tėvų, jis arba ji priima visus su vaiko globa susijusius sprendimus. Tačiau teisingumo teismo sprendime gali būti numatytos nuostatos dėl vieno globėjo teisių ir pareigų, pavyzdžiui, dėl teisės keisti vaiko nuolatinę gyvenamąją vietą.

9. Jeigu teisingumo teismas priima sprendimą dėl tėvų bendros globos, ką tai iš tiesų reiškia?

Bendros globos teisę turintiems globėjams tenka bendra atsakomybė dėl visų su vaiku susijusių klausimų. Jeigu globėjai gyvena skyrium, kasdieniai su vaiku susiję sprendimai priimami priklausomai nuo to, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvena. Tačiau priimant svarbius sprendimus reikalingas abiejų tėvų sutikimas. Šie sprendimai yra, pavyzdžiui, vaiko religijos ar gyvenamosios vietos pakeitimas, pasas, švietimo, sveikatos apsaugos ar gydymo ligoninėje klausimai.

viršųviršų

10. Į kokią instituciją ar teisingumo teismą reikėtų kreiptis, paduodant ieškinį dėl globos? Kokių formalumų reikėtų laikytis ir kokius dokumentus pateikti kartu su ieškiniu?

Raštišką prašymą dėl globos ir teisės lankyti vaiką reikėtų pateikti vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Prašymą gali pateikti vienas iš tėvų ar abu, globėjas arba globos ir rūpybos taryba. Prašyme reikėtų nurodyti reikalavimą ir jo pagrindus. Būtina pridėti visus įrodančius dokumentus. Prašymas turi būti pasirašytas ir pateiktas apylinkės teismui asmeniškai arba per įgaliotą atstovą. Prašymą taip pat galima siųsti paštu arba faksu. Apylinkės teismui gavus prašymą, byla laikoma laukianti sprendimo.

11. Kaip nagrinėjamos šios bylos? Ar yra numatyta speciali procedūra skubioms byloms?

Bylose dėl globos taikomas įstatymas dėl vaiko globos ir teisės matytis su vaiku. Remdamasis šiuo įstatymu teisingumo teismas privalo suteikti tėvams ir globėjams galimybę pareikšti savo nuomonę nagrinėjant bylą dėl globos ar lankymo teisės. Pats vaikas taip pat gali duoti parodymus teisingumo teisme, jei nusprendžiama, kad to reikia bylai išspręsti. Paprastai teisingumo teismas gauna vaiko padėties ataskaitą, parengtą globos ir rūpybos tarybos.

Kai byla laukia sprendimo, teisingumo teismas gali priimti laikiną sprendimą, su kuo vaikas turėtų gyventi, dėl lankymo teisių ir sąlygų. Esant ypatingoms aplinkybėms, iki tol, kol yra priimamas galutinis sprendimas, teisingumo teismas gali paskirti globėją. Laikino sprendimo negalima apskųsti. Jis galioja iki tol, kol teisingumo teismas priima galutinį sprendimą.

viršųviršų

12. Ar galima gauti finansinės pagalbos teismo išlaidoms apmokėti?

Bylose dėl globos galima gauti teisinę pagalbą. (Žr. temą „Teisinė pagalba – Suomija“)

13. Ar galima apskųsti sprendimą dėl globos?

Teisingumo teismo sprendimą galima apskųsti apeliaciniam teismui.

14. Kai kuriais atvejais būtina pateikti prašymą, kad teismo ar kitos teisinės institucijos priimtas sprendimas dėl globos būtų vykdomas. Kokios procedūros taikomos šioms byloms?

Sprendimas dėl globos vykdomos pagal įstatymą dėl vaiko globos ir teisės matytis su vaiku. Prašymas dėl vykdymo teikiamas raštu apylinkės teismui ten, kur vaikas nuolatos gyvena. Tačiau prašymą, susijusį su sprendimo dėl globos vykdymu, taip pat galima pateikti antstoliui, jeigu sprendimas priimtas mažiau nei prieš tris mėnesius. Kartu su prašymu būtina pateikti sprendimą dėl globos.

Gavęs prašymą ir kitos šalies pareiškimą, teisingumo teismas paprastai šiai bylai spręsti paskiria tarpininką iš globos ir rūpybos tarybos. Tarpininkas susiekia su tėvais ir aptaria klausimą su jais ir, jei įmanoma, su vaiku. Tarpininkas pateikia ataskaitą teisingumo teismui ir po to teisingumo teismas priima sprendimą. Be to, teisingumo teismas gali nurodyti, kad vaiką apžiūrėtų gydytojas.

Jeigu teisingumo teismas nutaria, kad sprendimas dėl globos privalo būti vykdomas, priešinga šalis įpareigojama perduoti vaiką. Jeigu šalis atsisako, jai skiriama bauda. Kaip paskutinė išeitis, vaiką galima jėga atimti iš sprendimo nesilaikančios šalies.

viršųviršų

15. Kaip galima pasiekti, kad kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl globos būtų pripažintas ir vykdomas Suomijoje? Kokios procedūros taikomos šioms byloms?

Kitoje valstybėje narėje priimtam sprendimui dėl globos pripažinti taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003, jeigu šis nutarimas priklauso šio teisės akto taikymo sričiai. (Žr. temą „Vaiko globa – Bendrijos įstatymai“ ) Šis reglamentas netaikomas Danijoje.

Remiantis šiuo reglamentu, sprendimas santuokos nutraukimo byloje pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant kokių nors specialių procedūrų. Tačiau bet kuri šalis, kurios interesus paveikia sprendimas, gali kreiptis dėl sprendimo pripažinimo arba nepripažinimo. Šis ieškinys paduodamas Suomijoje apylinkės, kurioje vaikas nuolatos gyvena, teismui.

Danijoje ir Švedijoje priimti sprendimai dėl globos, išskyrus remiantis pirmiau minėtu reglamentu priimtus sprendimus, vykdomi pagal 1977 m. įstatymą dėl Šiaurės šalyse priimtų sprendimų. Negalima gauti atskiro patvirtinimo dėl sprendimo pripažinimo. Prašymas vykdyti sprendimą pateikiamas apylinkės teismui.

Visi kiti užsienio šalyse priimti sprendimai dėl globos pripažįstami Suomijoje be jokių specifinių patvirtinimų. Tačiau, pateikus prašymą, Helsinkio apeliacinis teismas gali patvirtinti sprendimo pripažinimą arba nepripažinimą Suomijoje.

Pareiškimas dėl vykdytino sprendimo dėl globos vykdymo pateikiamas apylinkės, kurioje nuolatos ar laikinai gyvena vaikas arba pareiškėjas, teismui. (Dėl vykdymo procedūrų žr. 14 klausimą.)

16. Kuriame Suomijos teisme nagrinėjamos apeliacijos dėl kitoje valstybėje narėje priimto sprendimo dėl globos pripažinimo? Kokios procedūros taikomos šioms byloms?

Taikoma ta pati procedūra, kaip aprašyta atsakyme į 15 klausimą.

17. Kokia teisė taikoma globos bylose, jeigu vaikas ar šalys negyvena Suomijoje arba turi kitos valstybės pilietybes?

Vaiko globos byloms taikomi Suomijos įstatymai.

Papildoma informacija

 • Vaiko globa ir teisė matytis su vaiku  (teisingumo teismai) suomi
 • Išlaikymas, vaiko globa, teisė matytis su vaiku (Teisingumo ministerija) English - suomi - svenska
 • Šeimos sutaikinimas (Teisingumo ministerija) suomi - svenska

« Tėvų atsakomybė - Bendro pobūdžio informacija | Suomija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė