Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Finland

Seneste opdatering : 04-07-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Finland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder det juridiske begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke pligter og rettigheder har indehaveren af forældremyndigheden over et barn? 1.
2. Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn? 2.
3. Kan forældremyndigheden overføres til en anden person, hvis barnets forældre ikke er i stand til eller ikke ønsker at tage sig af barnet? 3.
4. Hvordan afgøres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt eller flytter fra hinanden? 4.
5. Hvis forældrene selv indgår en aftale om forældremyndigheden, hvordan gøres den så juridisk bindende? 5.
6. Hvilke alternative, udenretslige konfliktløsningsmuligheder er der, hvis forældrene ikke når til enighed om forældremyndigheden? 6.
7. Hvis forældrene indbringer sagen for retten, hvilke spørgsmål vedrørende barnet kan dommeren så træffe afgørelse om? 7.
8. Hvis retten beslutter at tildele en af forældrene forældremyndigheden alene, indebærer dette så, at denne forælder kan træffe beslutninger om samtlige forhold vedrørende barnet uden at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten beslutter, at forældrene skal have fælles forældremyndighed? 9.
10. Hvilken retslig instans eller anden myndighed skal man henvende sig til, hvis man ønsker at anlægge en sag om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal vedlægges begæringen? 10.
11. Hvilken procedure anvendes ved denne type sager? Findes der en hasteprocedure? 11.
12. Ydes der retshjælp til sagsomkostningerne? 12.
13. Kan en afgørelse om forældremyndighed ankes? 13.
14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at anmode en retslig instans eller anden myndighed om fuldbyrdelse af en afgørelse om forældremyndighed. Hvilken fremgangsmåde anvendes i sådanne tilfælde? 14.
15. Hvilken fremgangsmåde skal anvendes, hvis man ønsker, at en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en retslig instans i et andet medlemsland, skal anerkendes og fuldbyrdes i Finland? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde? 15.
16. Hvilken retslig instans skal man henvende sig til, hvis man ønsker at modsætte sig, at en afgørelse om forældremyndighed truffet af en retslig instans i et andet medlemsland anerkendes i Finland? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde? 16.
17. Hvilken lov anvendes i sager om forældremyndighed, hvis barnet eller sagens parter ikke bor i Finland eller ikke er finske statsborgere? 17.

 

1. Hvad betyder det juridiske begreb "forældremyndighed" i praksis? Hvilke pligter og rettigheder har indehaveren af forældremyndigheden over et barn?

Formålet med forældremyndigheden er at sikre barnet en harmonisk udvikling og trivsel i overensstemmelse med dets individuelle behov og ønsker. Forældremyndigheden skal udøves på en sådan måde, at barnet oplever positive og nære menneskelige relationer, især til dets forældre.

Barnet har krav på god omsorg og opdragelse samt fornødent tilsyn og omsorg i forhold til dets alder og udviklingstrin. Det skal tilstræbes, at barnet får en opvækst i et trygt og stimulerende miljø samt en skolegang, der er i overensstemmelse med dets evner og interesser.

Barnet skal opdrages med forståelse, tryghed og ømhed. Barnet må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Barnet skal understøttes og opmuntres i sin udvik�ling frem mod selvstændighed, ansvarsbevidsthed og voksenalder (Lov om forældremyndighed og samværsret § 1).

Indehaveren af forældremyndigheden skal sikre de vilkår for barnets udvikling og trivsel, som er beskrevet ovenfor. Ud fra disse hensyn har indehaveren af forældremyndigheden ret til at træffe beslutninger om barnets pleje, opdragelse, opholdssted samt andre personlige anliggender. Barnets synspunkt skal tages i betragtning i forbindelse med sådanne beslutninger.

2. Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn?

Forældrene har fælles forældremyndighed, hvis de er gift med hinanden, når barnet bliver født. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, når barnet bliver født, har moderen forældremyndigheden alene. Hvis den ene af forældrene har forældremyndigheden alene, og forældrene senere bliver gift med hinanden, får forældrene fælles forældremyndighed.

TopTop

3. Kan forældremyndigheden overføres til en anden person, hvis barnets forældre ikke er i stand til eller ikke ønsker at tage sig af barnet?

Retten kan træffe afgørelse om, at forældremyndigheden enten kan deles mellem forældrene og en eller flere personer, der har givet samtykke hertil, eller fuldstændigt fratages forældrene. Afgørelsen skal altid træffes ud fra barnets interesse, og kun hvis der ud fra barnets perspektiv er tungtvejende årsager til at overføre forældremyndigheden til en anden. Hvis barnets forældre dør, er det det sociale nævns opgave at udpege en person, der kan overdrages forældremyndigheden.

4. Hvordan afgøres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt eller flytter fra hinanden?

Forældremyndighed og samværsret skal altid fastsættes i overensstemmelse med barnets interesse og på en sådan måde, at de i det videre forløb kan gennemføres mest hensigtsmæssigt. Forældrene kan selv træffe aftale om forældremyndigheden. Hvis forældrene ikke kan nå til enighed, afgøres sagen ved retten.

5. Hvis forældrene selv indgår en aftale om forældremyndigheden, hvordan gøres den så juridisk bindende?

En aftale om forældremyndighed skal udformes skriftligt, og forældrene kan anmode kommunens socialkontor om at stadfæste den. Socialkontoret skal bekræfte, at aftalen er i overensstemmelse med barnets interesse. En aftale, som det sociale nævn har stadfæstet, er gældende og kan fuldbyrdes på samme måde som en retskraftig domstolsafgørelse.

TopTop

6. Hvilke alternative, udenretslige konfliktløsningsmuligheder er der, hvis forældrene ikke når til enighed om forældremyndigheden?

Hvis ægtefællerne ikke kan nå til enighed, kan de anmode et socialt nævn under kommunen om hjælp og bistand fra mæglere med speciale i familiesager. En mægler vil forsøge at skabe enighed om, hvordan konflikterne i familien løses på den mest hensigtsmæssige måde for alle parter. Mæglerne hjælper med at udarbejde aftaler og andre forholdsregler for at løse konflikterne. En mægler skal være særlig opmærksom på, at familiens mindreårige børn får sikret deres stilling.

7. Hvis forældrene indbringer sagen for retten, hvilke spørgsmål vedrørende barnet kan dommeren så træffe afgørelse om?

Retten kan træffe afgørelse om anliggender vedrørende forældremyndighed, bopæl og samværsret. Retten kan om nødvendigt komme med påbud i forhold til de opgaver, rettigheder og forpligtelser, som indehaveren af forældremyndigheden har, samt fastsætte opgavernes fordeling mellem indehaverne af forældremyndigheden. Retten skal ved afgørelser om samværsret fastsætte nøjagtige betingelser for samvær og ophold. Beløb for børnebidrag kan fastsættes i forbindelse med afgørelser om forældremyndighed.

8. Hvis retten beslutter at tildele en af forældrene forældremyndigheden alene, indebærer dette så, at denne forælder kan træffe beslutninger om samtlige forhold vedrørende barnet uden at rådføre sig med den anden forælder?

En forælder, der er eneindehaver af forældremyndigheden, træffer selv beslutningerne vedrørende barnets omsorg. I afgørelser om forældremyndighed kan retten dog fastsætte bestemmelser om eneindehaverens rettigheder og forpligtelser, f.eks. om retten til at ændre barnets bopæl.

TopTop

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten beslutter, at forældrene skal have fælles forældremyndighed?

Forældre, der har fælles forældremyndighed over et barn, har fælles ansvar for anliggender vedrørende barnets omsorg. Hvis indehaverne af forældremyndigheden bor hver for sig, er den forælder, som barnet på et givet tidspunkt opholder sig hos, ansvarlig for beslutninger om barnets dagligdag. Beslutninger om mere betydningsfulde anliggender kræver derimod samtykke fra begge indehavere af forældremyndigheden. Sådanne anliggender kan f.eks. være ændring af barnets bopæl eller tilhørsforhold til trossamfund, udstedelse af pas, beslutninger vedrørende uddannelsesretning samt sundheds- og sygepleje.

10. Hvilken retslig instans eller anden myndighed skal man henvende sig til, hvis man ønsker at anlægge en sag om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal vedlægges begæringen?

Man anlægger en sag om forældremyndighed og samværsret ved at indgive en skriftlig begæring herom til underretten (tingsrätt/käräjäoikeus) i den retskreds, hvor barnet har bopæl. Begæringen kan indgives af barnets forældre i fællesskab, den ene af forældrene, barnets værge eller det sociale nævn. Den skal indeholde krav og begrundelser samt være vedlagt eventuelle dokumenter, der ønskes anvendt som bevis. Den skal underskrives og indgives til tingsrätten enten personligt eller af en bemyndiget repræsentant. Den kan også sendes pr. post eller fax. Sagen er anlagt, når tingsrätten har modtaget begæringen.

TopTop

11. Hvilken procedure anvendes ved denne type sager? Findes der en hasteprocedure?

Ved behandling af en sag vedrørende forældremyndighed finder loven om forældremyndighed og samværsret anvendelse. I medfør af denne lov skal retten ved behandling af en sag vedrørende forældremyndighed og samværsret give barnets forældre og indehavere af forældremyndigheden mulighed for at blive hørt. Barnet kan desuden blive indkaldt til høring i retten, hvis dette af tungtvejende årsager er nødvendigt for afgørelsen af en sag. Retten vil desuden normalt anmode kommunens sociale nævn om en redegørelse for barnets situation.

Når en sag er anlagt ved retten, kan retten træffe en midlertidig afgørelse om, hvem barnet skal bo hos, samt fastsætte samværsret og betingelser i denne forbindelse. Hvis særlige årsager taler herfor, kan retten afgøre, hvor forældremyndigheden skal placeres, indtil sagen er endelig afgjort. En midlertidig afgørelse kan ikke ankes. Den er gældende, indtil retten træffer den endelige afgørelse i sagen.

12. Ydes der retshjælp til sagsomkostningerne?

Der ydes retshjælp i forbindelse med sager vedrørende forældremyndighed. (Se siden "Retshjælp – Finland")

13. Kan en afgørelse om forældremyndighed ankes?

Tingsrättens afgørelse kan ankes til appelretten (hovrätt/hovioikeus).

14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at anmode en retslig instans eller anden myndighed om fuldbyrdelse af en afgørelse om forældremyndighed. Hvilken fremgangsmåde anvendes i sådanne tilfælde?

En afgørelse om forældremyndighed fuldbyrdes efter reglerne i lov om fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed og samværsret (Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt). Begæring om fuldbyrdelse skal ske skriftligt til tingsrätten i den retskreds, hvor barnet eller modparten har bopæl. Begæring om fuldbyrdelse af en afgørelse vedrørende forældremyndighed kan dog indgives til fogedinstitutionen (utsökningsväsendet/ulosottotoimi) , hvis der er gået mindre end tre måneder, siden afgørelsen blev truffet. Begæringen skal vedlægges afgørelsen om forældremyndighed.

TopTop

Når retten har modtaget begæringen samt modpartens erklæring, udpeger retten sædvanligvis en mægler fra det sociale nævn til at mægle i sagen. Mægleren tager kontakt til forældrene med henblik på samtale med dem samt, om muligt, med barnet. Mægleren aflægger rapport om sin opgave til retten, der derpå træffer afgørelsen. Retten kan desuden beslutte, at barnet skal undersøges af en læge.

Hvis retten beslutter, at afgørelsen om forældremyndighed skal fuldbyrdes, pålægger den modparten at overdrage barnet. Påbuddet kan understøttes af tvangsbøde, og barnet kan som en sidste udvej fjernes fra den part, der ikke har efterkommet påbuddet.

15. Hvilken fremgangsmåde skal anvendes, hvis man ønsker, at en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en retslig instans i et andet medlemsland, skal anerkendes og fuldbyrdes i Finland? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde?

Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 finder anvendelse ved anerkendelse af en afgørelse om forældremyndighed truffet i et andet EU-medlemsland under forudsætning af, at afgørelsen er truffet i forbindelse med en sag, der falder ind under forordningens anvendelsesområde. (Se siden "Forældremyndighed – Fællesskabsret"). Forordningen finder ikke anvendelse i Danmark.

I medfør af den nævnte forordning skal en retsafgørelse, der er truffet i et andet medlemsland i forbindelse med en sag vedrørende opløsning af ægteskab, anerkendes i de øvrige medlemslande, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig fremgangsmåde. En berettiget part i forbindelse med anerkendelsen af en retsafgørelse kan dog anmode om at få fastslået, at en retsafgørelse skal anerkendes, eller at en retsafgørelse ikke skal anerkendes. I Finland skal en sådan anmodning indgives til tingsrätten i den retskreds, hvor barnet har bopæl.

Afgørelser om forældremyndighed, der er truffet i Danmark, samt afgørelser, der er truffet i Sverige, men som ikke falder ind under den nævnte EF-forordning, fuldbyrdes i overensstemmelse med den nordiske domslov fra 1977. Separat stadfæstelse af anerkendelsen af en afgørelse er ikke mulig. En begæring om fuldbyrdelse skal indgives til tingsrätten.

Øvrige udenlandske afgørelser om forældremyndighed anerkendes i Finland uden separat stadfæstelse. Hovrätten i Helsingfors kan dog efter begæring stadfæste, at en afgørelse skal anerkendes, eller at en afgørelse ikke skal anerkendes, i Finland.

En afgørelse om forældremyndighed, der er blevet erklæret gyldig til fuldbyrdelse, kan begæres fuldbyrdet ved henvendelse til tingsrätten i den retskreds, hvor barnet eller modparten har bopæl eller opholder sig. (Procedure for fuldbyrdelse, se punkt 14).

16. Hvilken retslig instans skal man henvende sig til, hvis man ønsker at modsætte sig, at en afgørelse om forældremyndighed truffet af en retslig instans i et andet medlemsland anerkendes i Finland? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde?

Proceduren er den samme som beskrevet i punkt 15.

17. Hvilken lov anvendes i sager om forældremyndighed, hvis barnet eller sagens parter ikke bor i Finland eller ikke er finske statsborgere?

Finsk lovgivning finder anvendelse på sager vedrørende forældremyndighed.

Yderligere oplysninger

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Finland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 04-07-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige