Európska komisia > EJS > Rodičovské práva a povinnosti > Estónsko

Posledná úprava: 30-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rodičovské práva a povinnosti - Estónsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“ v praktickom ponímaní? Aké má nositeľ rodičovskej zodpovednosti práva a povinnosti? 1.
2. Kto má spravidla rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu? 2.
3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní uplatňovať rodičovské práva a povinnosti voči svojim deťom, môže tým byť namiesto nich poverená iná osoba? 3.
4. Ako sa ustanovujú budúce rodičovské práva a povinnosti v prípade, že sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene? 4.
5. Ak rodičia uzatvoria dohodu týkajúcu sa rodičovských práv a povinností, aké postupy musia dodržať, aby bola dohoda právne záväzná? 5.
6. Ak rodičia nedospejú k dohode o rodičovských právach a povinnostiach, ako inak môžu tento problém mimosúdne riešiť? 6.
7. Ak pôjdu rodičia k súdu, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa, môže sudca rozhodnúť? 7.
8. Ak súd rozhodne o tom, že dieťa zverí do starostlivosti iba jednému z rodičov, znamená to, že on alebo ona môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najskôr poradil(a) s druhým rodičom? 8.
9. Ak súd rozhodne o tom, že rodičia budú mať spoločnú starostlivosť o dieťa, čo to znamená v praxi? 9.
10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť týkajúcu sa rodičovských práv a povinností? Aké postupy musím dodržať a aké dokumenty je potrebné k žiadosti priložiť? 10.
11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je možné využiť núdzové postupy? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc, ktorá pokryje trovy konania? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach? 13.
14. Niekedy môže byť nevyhnutné obrátiť sa kvôli výkonu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach na súd alebo iný orgán. Aké postupy sa v takýchto prípadoch uplatňujú? 14.
15. Čo musím urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznávalo a vykonávalo v Estónsku? Aké postupy sa uplatňujú v tomto prípade? 15.
16. Na aký súd v Estónsku sa mám obrátiť, ak sa chcem brániť pred uznaním rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aké postupy sa pritom uplatňujú? 16.
17. Ktoré právne predpisy sa uplatňujú pri konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo príslušné strany nežijú v Estónsku alebo majú inú štátnu príslušnosť? 17.

 

1. Čo znamená právny pojem „rodičovské práva a povinnosti“ v praktickom ponímaní? Aké má nositeľ rodičovskej zodpovednosti práva a povinnosti?

Podľa estónskej ústavy a zákona o rodine majú rodičia rovnaké práva a povinnosti voči svojim deťom.

Rodičia majú právo a povinnosť vychovávať dieťa a starať sa o neho. Od rodiča sa vyžaduje chrániť práva a záujmy svojho dieťaťa. Rodič je právnym zástupcom svojho dieťaťa. Ako právny zástupca má rodič poverenie opatrovníka. Rodič má právo žiadať dieťa naspäť od kohokoľvek, kto má kontrolu nad dieťaťom bez právneho základu. Rodič musí uplatňovať rodičovské práva a povinnosti v záujme dieťaťa. Povinnosť výživného voči dieťaťu má rodič bez ohľadu na to, či je určeným nositeľom rodičovských práv a povinností alebo nie.

2. Kto má spravidla rodičovské práva a povinnosti voči dieťaťu?

Podľa estónskeho zákona vznikajú rodičovské práva a povinnosti len na náklade pokrvného príbuzenstva. Ak bolo pokrvné príbuzenstvo priznané len jednému z rodičov, je tento držiteľom /nositeľom/ rodičovských práv a povinností. Ak bolo pokrvné príbuzenstvo priznané obidvom rodičom, sú spoločne nositeľmi rodičovských práv a povinností voči svojmu dieťaťu.

Rodič môže byť zbavený rodičovských práv na základe rozhodnutia súdu.

3. Ak rodičia nie sú schopní alebo ochotní uplatňovať rodičovské práva a povinnosti voči svojim deťom, môže tým byť namiesto nich poverená iná osoba?

Dieťaťu, ktorého rodičia zomreli, sú nezvestní alebo nie sú plne spôsobilí vykonávať rodičovské práva alebo sú zbavení rodičovských práv, ustanoví súd opatrovníka. Súd môže ustanoviť opatrovníka dieťaťu, ktoré ostalo bez rodičovskej starostlivosti z iných dôvodov (napríklad ak rodičia zanedbávajú výkon svojich rodičovských práv a povinností).

HoreHore

Účelom ustanovenia opatrovníka dieťaťu je zaistenie jeho starostlivosti a zaistenie jeho/jej ochrany osobných a vlastníckych práv a záujmov. Opatrovníctvo vykonáva opatrovník, ustanovený súdom. Opatrovnícky úrad navrhne vymenovanie fyzickej osoby ako opatrovníka.

4. Ako sa ustanovujú budúce rodičovské práva a povinnosti v prípade, že sa rodičia rozvedú alebo žijú oddelene?

Rozvod alebo rozchod rodičov ako taký neovplyvňuje práva a povinnosti žiadneho z nich. Obidvom rodičom sú ponechané všetky práva a povinnosti, aj keď žijú oddelene.

Od rodičov sa očakáva dohoda o ustanovení s kým bude dieťa bývať a akým spôsobom sa budú rodičia podieľať na výchove dieťaťa. Takáto dohoda môže byť neformálna. V prípade, že nie je dohoda medzi rodičmi, opatrovateľský úrad alebo súd urovná spor na žiadosť jedného z rodičov. Súd môže potvrdiť dohodu rodičov alebo rozhodnutím upraviť otázky rodičovskej zodpovednosti.

5. Ak rodičia uzatvoria dohodu týkajúcu sa rodičovských práv a povinností, aké postupy musia dodržať, aby bola dohoda právne záväzná?

Ako je vyššie uvedené, dohoda o rodičovskej starostlivosti môže byť uzavretá neformálne, t.j. bez špecifickej formy. Rodičia môžu uzavrieť dohodu v písomnej alebo notárskej forme, ale na takéto dohody medzi rodičmi sa nevzťahuje výkon rozhodnutia súdnou cestou bez ohľadu na jej formu. V prípade, ak vznikne spor ohľadom ustanovení v dohode medzi rodičmi, súd môže posúdiť dohodu z hľadiska skutkovej podstaty veci. Dohody medzi rodičmi môžu byť potvrdené uznesením opatrovateľského úradu alebo súdu. Obidva druhy uznesenia sú právne záväzné a právne vykonateľné, ale sú bežným spôsobom preskúmateľné súdom.

HoreHore

6. Ak rodičia nedospejú k dohode o rodičovských právach a povinnostiach, ako inak môžu tento problém mimosúdne riešiť?

Alternatívne k súdnym postupom môže opatrovateľský úrad (úrad sociálnej starostlivosti miestnej samosprávy) usporiadať spory medzi rodičmi ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností, ako napríklad akým spôsobom sa bude rodič žijúci oddelene od dieťaťa podieľať na jeho výchove a akým spôsobom sa bude s dieťaťom stretávať. Opatrovateľský úrad môže vyriešiť túto záležitosť uznesením. Opatrovateľský úrad bežne zapojí do vyriešenia sporu sociálneho pracovníka.

7. Ak pôjdu rodičia k súdu, o akých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa, môže sudca rozhodnúť?

Sudca môže rozhodnúť o množstve iných otázok týkajúcich sa dieťaťa. Takéto otázky nie sú v zákone vymedzené taxatívne. Právomoc súdu zahŕňa záležitosti týkajúce sa bydliska dieťaťa, práva rodičov na styk s dieťaťom, ako aj povinnosti platenia výživného a vecí s tým súvisiacimi. Súd tiež môže určiť, akým spôsobom sa rodič, ktorý žije oddelene od dieťaťa, bude podieľať na jeho výchove.

V súčasnosti estónsky zákon o rodine nepredpokladá možnosť zverenia dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov, ale ako je vyššie uvedené, súd je oprávnený vyriešiť spory vo všetkých individuálnych záležitostiach ktoré inak patria do oblasti rodičovských práv a povinností.

8. Ak súd rozhodne o tom, že dieťa zverí do starostlivosti iba jednému z rodičov, znamená to, že on alebo ona môže rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa bez toho, aby sa najskôr poradil(a) s druhým rodičom?

Estónsky právny systém nepozná v súčasnosti pojem zverenia dieťaťa do starostlivosti iba jednému z rodičov. Ako sa uvádza pod číslami 2 a 8, rodičia majú vo všeobecnosti rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na to, s ktorým rodičom dieťa býva. Od rodičov sa očakáva, že sa dohodnú v záležitostiach týkajúcich sa dieťaťa, vrátane otázky, ako sa bude každý z nich podieľať na rozhodovaní o týchto záležitostiach. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, súd je na základe žaloby rodiča oprávnený vyriešiť rozpor vo všetkých jednotlivých záležitostiach, ktoré inak patria do okruhu rodičovských práv a povinností.

HoreHore

9. Ak súd rozhodne o tom, že rodičia budú mať spoločnú starostlivosť o dieťa, čo to znamená v praxi?

Estónsky právny systém nepozná v súčasnosti pojem „spoločnej starostlivosti“. Obaja rodičia majú rovnaké práva a povinnosti na základe pokrvnej príbuznosti. Predpokladá sa teda, že vykonávajú práva a povinnosti spoločne. V prípade sporu ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností súd v podstate môže obmedziť určité právomoci rodiča, ktoré zvyčajne patria do okruhu rodičovských práv a povinností.

10. Na ktorý súd alebo orgán sa mám obrátiť, ak chcem podať žiadosť týkajúcu sa rodičovských práv a povinností? Aké postupy musím dodržať a aké dokumenty je potrebné k žiadosti priložiť?

Ako je uvedené v bode číslo 6, spor týkajúci sa rodičovských práv a povinností môže byť rozhodnutý opatrovateľským úradom alebo súdom. K rozhodnutiu opatrovateľským úradom nie sú potrebné žiadne špeciálne formálne náležitosti. Žiadosť môže byť podaná na súde v mieste trvalého bydliska žalobcu (prvostupňový súd: mestský alebo okresný súd – linna – alebo maakohus). Žalobca môže podať žiadosť o platenie výživného na súd podľa miesta svojho trvalého bydliska. Žiadosť o rozvod môže byť tiež podaná na súde v mieste bydliska žalobcu, ak maloleté deti bývajú so žalobcom (záležitosti spojené s rodičovskými právami a povinnosťami môžu byť zhodnotené spolu so žiadosťou o rozvod. Žaloba a listinné dôkazy musia byť podané na estónsky súd v písomnej forme. Ak je písomná žiadosť, žaloba alebo listinný dôkaz podaný na súd účastníkom konania v inom ako v estónskom jazyku, súd môže vyžadovať overený preklad žiadosti, žaloby alebo listinného dôkazu do určeného termínu. Ak preklad nie je dodaný do určeného termínu, súd nemusí vziať žiadosť alebo dokument na vedomie. Žiadosti, žaloby, žiadosti o zrušenie rozhodnutia súdu, odvolania proti rozsudkom a písomné odpovede podané na súd majú byť čitateľné a písané na písacom stroji vo formáte A4. Žaloba musí obsahovať názov súdu, osobné údaje žiadateľa a odporcu (manžela/manželky), ako aj údaje ich spoločných maloletých detí a jasne formulovanú požiadavku navrhovateľa. Žaloba musí obsahovať skutočnosti, na ktorých sa zakladá, navrhovateľ musí spísať (preukázať) svoje dispozičné právo v stanovení žalobného nároku. Žaloba musí byť podpísaná navrhovateľom alebo jeho/jej zástupcom. Zástupca priloží splnomocnenie alebo iný dokument, ktorý ho splnomocňuje na zastupovanie. Listinné dôkazy, ktoré sú uvedené ako prílohy k žalobe, musia byť pripojené k žalobe. Žaloba spolu s prílohami sa podá na súd spolu s jednou kópiou žaloby s prílohami pre každého odporcu a pre tretiu stranu.

HoreHore

11. Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? Je možné využiť núdzové postupy?

Súdy rozhodujú vo veciach rodičovských práv a povinností podľa ustanovení občianskeho súdneho poriadku.

V naliehavých prípadoch môžu byť použité prostriedky na zabezpečenie konania. Zabezpečenie konania je prípustné, ak by bez takého zabezpečenia bol výkon rozsudku sťažený alebo nemožný. Medzi prostriedky na zabezpečenie konania patrí napríklad zákaz na opustenie bydliska odporcom, zákaz daný odporcovi na uzatváranie určitých dohôd alebo uskutočňovanie určitých úkonov. Súd môže tiež zaistiť majetok odporcu (vrátane zriadenia sudcovského záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve odporcu, registrácie poznámky v registri majetku o zákaze nakladania s majetkom alebo zadržania hnuteľnej veci vo vlastníctve odporcu, ktorá je v držbe odporcu alebo tretej osoby).

Súd rozhodne o návrhu na zabezpečenie konania najneskôr v nasledujúci pracovný deň po podaní návrhu na zabezpečenie konania. Uznesenie o zabezpečení konania sa vykoná bezodkladne. Súd doručí rozhodnutie súdnemu vykonávateľovi, exekútorovi alebo inej osobe zodpovednej za výkon rozhodnutia.

12. Môžem získať právnu pomoc, ktorá pokryje trovy konania?

Súd môže úplne alebo čiastočne oslobodiť fyzickú osobu od platby za právnu pomoc a zaťažiť právnymi poplatkami štát, keď uzná, že jej finančná situácia neumožňuje znášať tieto náklady.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach?

Áno. Je možné sa odvolať proti rozhodnutiu o rodičovských právach a povinnostiach podľa všeobecných ustanovení, ktoré upravujú odvolacie konania, ak odvolávajúci sa je názoru, že prvostupňový rozsudok obsahuje chyby (napr. ak prvostupňový súd nesprávne aplikoval zákon alebo ak boli porušené ustanovenia procesného práva).

HoreHore

14. Niekedy môže byť nevyhnutné obrátiť sa kvôli výkonu rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach na súd alebo iný orgán. Aké postupy sa v takýchto prípadoch uplatňujú?

V prípadoch potreby výkonu rozhodnutia sa osoba požadujúca výkon rozhodnutia musí obrátiť na súdneho vykonávateľa. Rozhodnutie opatrovníckeho úradu, dohoda medzi rodičmi potvrdená súdom a rozhodnutie súdu môžu byť základom pre výkon rozhodnutia (nariadenie výkonu rozhodnutia).

Výkon rozhodnutia uskutočňuje súdny vykonávateľ pôsobiaci na mestskom alebo okresnom súde v mieste bydliska odporcu alebo v mieste jeho/jej majetku Výkon rozhodnutia sa začína na návrh osoby, ktorá výkon požaduje. K návrhu sa musí pripojiť nariadenie výkonu rozhodnutia. Návrh musí byť písomný a musí obsahovať tieto údaje:

 • Meno súdneho vykonávateľa
 • Osobné údaje navrhovateľa a odporcu
 • Údaje o zástupcovi navrhovateľa
 • Splnomocnenie a údaje o majetku odporcu, pokiaľ sú dostupné

Návrh musí obsahovať zoznam príloh.

Ak je podľa nariadenia výkonu rozhodnutia odporca povinný odovzdať dieťa, súdny vykonávateľ uskutoční výkon rozhodnutia za prítomnosti opatrovníckeho alebo výchovného orgánu. Ak je to potrebné, súdny vykonávateľ môže pred opatrovníckym orgánom navrhnúť dočasné umiestnenie dieťaťa do ústavnej výchovy. V prípade nezaplatenia výživného sa žaloba o zaplatenie môže vzťahovať všeobecne na majetok dlžníka.

15. Čo musím urobiť, aby sa rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach vydané súdom v inom členskom štáte uznávalo a vykonávalo v Estónsku? Aké postupy sa uplatňujú v tomto prípade?

Rozhodnutie uznávať rozsudok zahraničného súdu môže v prvom rade vyplývať z medzinárodných dohôd, ku ktorým sa Estónsko zaviazalo. V Estónsku je možné uznávať a vykonávať rozhodnutia týkajúce sa vyživovacej povinnosti a rodičovských práv a povinností na základe týchto dohovorov:

HoreHore

 1. Haagsky dohovor z 2. októbra 1973 o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa vyživovacej povinnosti,
 2. New Yorkský dohovor z 20. júna 1956 o vymáhaní výživného v cudzine,
 3. Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (Luxemburg, 20. mája 1980).

Ústredný orgán príslušnej krajiny musí poslať dokumenty na Ministerstvo spravodlivosti Estónska. K žiadosti o uznanie rozhodnutia o príspevku na výživné je nutné pripojiť:

 • kópiu rozsudku súdu, overenú v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom sídli súd alebo arbitrážny tribunál, ktorý rozsudok vydal, a úradné potvrdenie týkajúce sa nadobudnutia účinnosti rozsudku,
 • dokument, ktorý potvrdí, že odporcovi, ktorý sa na súdnom konaní nezúčastnil, bolo v riadnom čase doručené predvolanie na súd a to aspoň pri jednej príležitosti,
 • dokument, ktorý preukáže, že rozsudok je vykonateľný v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom sa vydal, a bol odporcovi doručený,
 • dokument týkajúci sa výkonu rozsudku, ak sa rozsudok vykonal,
 • overené preklady dokumentov do estónskeho jazyka.

Pri predkladaní žiadosti o uznávanie a výkon rozhodnutia týkajúceho sa práv starostlivosti o deti sa musia zohľadňovať podmienky ustanovené v „Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti“.

Ministerstvo spravodlivosti Estónska odošle dokumenty mestskému alebo okresnému súdu v mieste bydliska odporcu. Súd príjme rozhodnutie, ktorým uzná rozsudok zahraničného súdu a umožní jeho výkon alebo uznanie rozsudku zamietne. Kópiu rozhodnutia pošle žiadateľovi spolu s informáciami o tom, ako sa výkon rozhodnutia uskutoční (napríklad vo veciach vyživovacej povinnosti je potrebné vybrať súdneho vykonávateľa, odoslať mu žiadosť a vopred zaplatiť príslušný poplatok).

16. Na aký súd v Estónsku sa mám obrátiť, ak sa chcem brániť pred uznaním rozhodnutia o rodičovských právach a povinnostiach, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aké postupy sa pritom uplatňujú?

Prípadný odporca proti uznaniu sa priberie do konania ako účastník na návrh súdu, ktorý o uznaní rozhoduje. Ako je uvedené v bode 14, uznávanie zahraničných rozsudkov sa spravuje procesnými ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú na nesporové veci.

Uznesenie súdu ustanovuje spôsob a lehotu na podanie odvolania. Odvolanie sa môže podať na súd, ktorý rozsudok vydal, do 10 dní od vyhlásenia rozsudku, alebo od jeho doručenia stranám, ak sa konanie uskutočnilo bez účasti strán na pojednávaní.

17. Ktoré právne predpisy sa uplatňujú pri konaní o rodičovských právach a povinnostiach, ak dieťa alebo príslušné strany nežijú v Estónsku alebo majú inú štátnu príslušnosť?

Podľa estónskeho medzinárodného súkromného a procesného práva sa právne vzťahy medzi rodičom a dieťaťom riadia právnymi predpismi štátu, v ktorom má dieťa trvalé bydlisko.

Haagsky dohovor z 2.októbra 1973 o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti vyplývajúcej z rodinných vzťahov.

Bližšie informácie

 • Estónsky občiansky súdny poriadok eesti keel - English
 • Estónsky zákon o rodine eesti keel - English

« Rodičovské práva a povinnosti - Všeobecné informácie | Estónsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo