Evropska komisija > EPM > Starševska odgovornost > Anglija & Wales

Zadnja sprememba: 10-01-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Starševska odgovornost - Anglija & Wales

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti? 1.
2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka? 2.
3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo? 3.
4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti? 4.
5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč? 5.
6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, katera so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča? 6.
7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o katerih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom? 7.
8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev? 8.
9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi? 9.
10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi? 10.
11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti? 13.
14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja? 14.
15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Angliji in Walesu? 15.
16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 16.
17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Angliji in Walesu ali imata različno državljanstvo? 17.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „starševska odgovornost“ v praksi? Katere so pravice in obveznosti nosilca starševske odgovornosti?

Starševska odgovornost pomeni vse pravice, dolžnosti, pooblastila in odgovornosti, ki jih imata starša otroka v zvezi z otrokom in njegovim premoženjem. To zajema katero koli obveznost, ki jo lahko imata v zvezi z otrokom (na primer dolžnost preživljanja), in katere koli pravice, ki jih lahko imata, v primeru otrokove smrti, v zvezi z njegovim premoženjem.

2. Kdo ima običajno starševsko odgovornost za otroka?

Če sta otrokova starša poročena, imata oba starševsko odgovornost za otroka. Neporočene matere imajo starševsko odgovornost, neporočeni očetje pa jo lahko dobijo na podlagi sporazuma z materjo ali odločbe sodišča. Od 1. decembra 2003 dobijo neporočeni očetje starševsko odgovornost, če vpišejo rojstvo v register skupaj z otrokovo materjo. Oseba, ki ima odločbo o prebivališču za otroka, ima starševsko odgovornost za čas veljavnosti odločbe. Odločba o posvojitvi podeljuje starševsko odgovornost brez časovne omejitve, razen če se odločba razveljavi. Skrbniki (glejte vprašanje 3 spodaj) imajo starševsko odgovornost za čas veljavnosti odločbe. Starševsko odgovornost do otroka ima lokalni vladni organ, če je bila za otroka izdana odločba o oskrbi.

3. Če so starši nesposobni ali nepripravljeni izvrševati starševsko odgovornost za otroka, ali je mogoče za to določiti drugo osebo?

Sodišče lahko imenuje skrbnika, ki izvršuje starševsko odgovornost, če starši ne morejo skrbeti za otroka. Tisti od staršev, ki ima starševsko odgovornost, lahko imenuje osebo, ki bo otrokov skrbnik v primeru njegove smrti.

back

Na vrh straniNa vrh strani

4. Če se starša razvežeta ali razideta, kako se v tem primeru reši vprašanje starševske odgovornosti?

Če se razvežeta poročena starša, oba obdržita starševsko odgovornost, razen če jo izrecno odvzame sodišče. Če neporočena starša ne živita več v življenjski skupnosti, mati obdrži starševsko odgovornost, oče pa jo obdrži, če jo že ima, ali pa jo pridobi na podlagi sporazuma ali odločbe sodišča.

5. Če starša skleneta sporazum o starševski odgovornosti, katere formalnosti morata spoštovati, da je sporazum pravno zavezujoč?

Sporazum mora biti sklenjen v obliki, ki jo določajo predpisi. Obrazec za sporazum o starševski odgovornosti (Parental Responsibility Agreement) je na voljo pri lokalnem sodišču za družinskopravne zadeve (family proceedings court), okrajnem sodišču (county court) ali glavni sodni pisarni družinskega oddelka (Principal Registry of the Family Division). Podrobnosti o naslovih sodišč je mogoče najti na spletni strani Sodne službe: www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddresses.htm. Obrazec ima priložena navodila za izpolnjevanje. Ker sklenitev sporazuma resno vpliva na pravni položaj obeh staršev, je za oba priporočljivo, da pred izpolnjevanjem obrazca zaprosita za pravni nasvet. Ime in naslov odvetnika lahko dobita pri Senatu za otroke (Children Panel) (00 44 20 7242 1222) ali pri:

 • lokalnem sodišču za družinskopravne zadeve (family proceedings court) ali okrajnem sodišču (county court),
 • Uradu za svetovanje državljanom (Citizens Advice Bureau),
 • Pravnem središču (Law Centre),
 • lokalni knjižnici.

Lahko sta tudi upravičena do pravne pomoči.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Starša morata izkazati svojo identiteto in podpisati sporazum v navzočnosti pooblaščenega sodnega uradnika. Mati mora dokazati, da je otrokova mati, zato mora imeti s seboj izvod otrokovega rojstnega lista v celoti. Predložiti mora tudi identifikacijski dokument s svojo fotografijo in podpisom (na primer osebno izkaznico, uradno izkaznico ali potni list). Sodišče sprejme tudi vozniško dovoljenje, bančne/kreditne kartice ali knjižico za varstveni dodatek/otroški dodatek (Income Support/Child Benefit book). Oče mora predložiti le identifikacijski dokument s svojo fotografijo in podpisom (na primer osebno izkaznico, uradno izkaznico ali potni list). Sodišče sprejme tudi vozniško dovoljenje, bančne/kreditne kartice ali knjižico za varstveni dodatek/otroški dodatek (Income Support/Child Benefit book).

Po podpisu sporazuma v navzočnosti priče je treba pripraviti še dva izvoda sporazuma. Izvirnik vloge za sporazum in izvoda se lahko osebno izročijo ali pošljejo na naslov:

The Principal Registry of the Family Division,

First Avenue House,

42-49 High Holborn,

London WC1V 6NP.

Sodna pisarna vnese sporazum v register in obdrži izvirnik. Ostala dva izvoda ožigosa in pošlje vsakemu od staršev na naslov, naveden v sporazumu. Sporazum ne velja, dokler ga ne prejme in vpiše v register glavna sodna pisarna družinskega oddelka (Principal Registry of the Family Division).

Za vpis sporazuma o starševski odgovornosti v register se ne plača taksa. Če je treba skleniti sporazum za več otrok, je treba za vsakega otroka izpolniti ločen obrazec.

6. Če se starša ne moreta sporazumeti o starševski odgovornosti, katera so alternativna sredstva za reševanje sporov zunaj sodišča?

Mediacija je predvidena kot pomoč staršem pri doseganju sporazuma o starševski skrbi za otroka, ki bo ugoden za vse. Kateri koli sporazum, ki ga starša dosežeta, je treba vpisati v register pri sodišču. Z vpisom postane sporazum veljaven in izvršljiv.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Več informacij o družinski mediaciji je na voljo na spletni strani English Oddelka za ustavne zadeve (Department for Constitutional Affairs).

7. Če starša vložita zadevo pri sodišču, o katerih vprašanjih lahko sodnik odloča v zvezi z otrokom?

Sodnik lahko odloči o prebivališču otroka. Če bo otrok prebival pri enem od staršev, lahko sodnik določi, kako bodo urejeni stiki otroka s tistim staršem, ki ni rezident in/ali drugimi sorodniki, čeprav se starše spodbuja, da se dogovorijo o stikih, ne glede na to, da mora o prebivališču odločiti sodišče. Sodišče ne odloča o preživnini za otroke, ker je za to odgovorna Agencija za nadzor preživnin (Child Support Agency). Starši se običajno dogovorijo o tem, katero šolo bo obiskoval otrok; če se ne morejo dogovoriti, o tem odloči sodnik s posebno odločbo. Otrok obdrži svoj priimek, razen če sodišče ne odloči drugače. Sodišče lahko tudi stranki prepreči izvrševanje dela njene starševske odgovornosti, tako da izda odredbo o prepovedanih dejanjih (prohibited steps order). Sodišče lahko tudi odredi trajno premestitev z območja sodne pristojnosti in spremembo priimka (glejte vprašanje 8 spodaj).

8. Če sodišče odloči, da ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, ali to pomeni, da odloča o vsem v zvezi z otrokom, brez predhodnega posvetovanja z drugim od staršev?

Sodišče pričakuje, da bodo starši sprejemali odločitve skupaj in z dogovorom. Če imata starševsko odgovornost oba starša, mora tisti od staršev, ki ima odločbo o prebivališču, dobiti soglasje tistega od staršev, ki ni rezident, (in katere koli druge osebe, ki ima starševsko odgovornost) za trajno premestitev otroka iz Združenega kraljestva ali pa mora imeti dovoljenje sodišča. Tisti od staršev, ki prebiva v Združenem kraljestvu, se lahko preseli na območje pod sodno pristojnostjo Anglije in Walesa. Za spremembo otrokovega priimka je potrebno soglasje vseh oseb, ki imajo starševsko odgovornost, ali dovoljenje sodišča.

back

Na vrh straniNa vrh strani

9. Če sodišče odloči, da imata starša skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, kaj to pomeni v praksi?

Starši si bodo delili prebivališče. Otrok je za obdobje, ki ga določi sodišče, pri enem od staršev. To lahko dejansko vpliva na znesek preživnine za otroka, ki jo je treba plačati.

10. Pri katerem sodišču ali organu je treba vložiti vlogo za starševsko odgovornost? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti k vlogi?

Vloga je v skladu s členom 4 Zakona o otrocih iz leta 1989 (Children Act 1989) lahko vložena pri mirovnem sodišču (magistrates’ court) ali okrajnem sodišču (county court). Podrobnosti o lokalnem sodišču so na voljo v telefonskem imeniku, javni knjižnici ali na spletni strani Sodne službe: www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddresses.htm. Izvod obrazca je mogoče dobiti pri sodišču. Vsaki osebi, ki ima starševsko odgovornost, je treba poslati izvod obrazca za vlogo. Dokumenti bodo predloženi pozneje, po navodilu sodišča.

11. Kateri postopek se pri tem uporablja? Ali je na voljo hitri postopek?

Uporablja se postopek, kot je natančno opisan zgoraj. Za pridobitev starševske odgovornosti niso predvideni hitri postopki.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Pravna pomoč se lahko dodeli na podlagi običajnih preverjanj finančnih sredstev in vsebine (glejte „Pravna pomoč - Združeno kraljestvo“).

back

Na vrh straniNa vrh strani

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo o starševski odgovornosti?

Da. Zoper odločbe o starševski odgovornosti, ki jih izda mirovno sodišče (magistrates’ court), se je mogoče pritožiti pri okrajnem sodišču (county court). Pritožbe zoper odločbe okrajnega sodišča obravnava glavno civilno sodišče (High Court).

14. V nekaterih primerih je treba pri sodišču vložiti zahtevek za izvršitev odločbe o starševski odgovornosti. Pri katerem sodišču ga je mogoče vložiti in kateri postopek se uporablja?

Starševska odgovornost je osebna pravica, ki kot taka ne more biti predmet izvršitve. Neizvrševanje starševske odgovornosti obravnava mirovno sodišče ali okrajno sodišče na podlagi zahtevka v zvezi z določenim spornim vprašanjem, kot je obveznost preživljanja otroka. Podrobnosti o naslovih sodišč je mogoče najti na spletni strani Sodne službe (Court Service English).

15. Kaj je treba storiti, da se odločba o starševski odgovornosti, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, prizna in izvrši v Angliji in Walesu?

Za izvršitev odločbe, izdane v drugi državi članici, v skladu z Uredbo ES št. 1347/2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo (splošno znana kot Uredba Bruselj II), je treba pri sodišču, ki je izdalo odločbo, dobiti listine, ki so potrebne v skladu s členoma 32 in 33 Uredbe ES, in jih predložiti glavnemu civilnemu sodišču (High Court) v Angliji in Walesu. Pri tem lahko pomaga pravni nasvet o zadevi. Če odločba v zvezi z otrokom ni bila izdana v zakonskem postopku v drugi državi članici ali če otrok ni otrok obeh staršev, se uporabljajo drugi postopki. Vloga mora biti vložena pri mirovnem sodišču (magistrates’ court) ali okrajnem sodišču (county court).

16. Pri katerem sodišču je treba vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o starševski odgovornosti, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Ugovor zoper odločbo je treba vložiti pred izdajo odločbe pri sodišču z izvirno pristojnostjo. Če to omogoča pravo te države, je treba o tem, da sodišče obravnava vlogo za izdajo odločbe, obvestiti vse, ki imajo pravni interes v zadevi. Za to, kakšen postopek je mogoče uporabiti za ugovor zoper odločbo, je odločilno pravo te države članice.

17. Katero pravo uporabi sodišče v postopkih starševske odgovornosti, kadar otrok ali stranki ne prebivata v Angliji in Walesu ali imata različno državljanstvo?

Postopek je treba sprožiti pri sodišču, ki je krajevno pristojno glede na običajno prebivališče otroka.

Nadaljnje informacije

 • Informacije o družinskih zadevah English in sodni praksi English na spletni strani Oddelka za ustavne zadeve (Department for Constitutional Affairs).

 • Informacije o Agenciji za nadzor preživnin (Child Support Agency English), ki se ukvarja s plačevanjem preživnin.

  Vključene so tudi informacije o postopkih za vzajemno izvršitev odločb o preživnini.

« Starševska odgovornost - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 10-01-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo