Európai Bizottság > EIH > Szülői felelősség > Anglia és Wales

Utolsó frissítés: 09-01-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Szülői felelősség - Anglia és Wales

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei? 1.
2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget? 2.
3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy? 3.
4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról? 4.
5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a megállapodásuk jogilag kötelező érvényű legyen? 5.
6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére? 6.
7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban? 7.
8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben? 8.
9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet? 9.
10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérvényhez? 10.
11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás? 11.
12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat ellen? 13.
14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell folyamodni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Melyik bírósághoz kell fordulni, és milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 14.
15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Angliában vagy Walesben akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 15.
16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 16.
17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Angliában vagy Walesben élnek, illetve más az állampolgárságuk? 17.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei?

A szülői felelősség a szülőnek a gyermekkel és a gyermek vagyonával kapcsolatos törvény adta jogai, kötelességei, jogkörei, feladatai és hatásköre összességét jelenti. Ebbe beletartozik a szülő bármely gyermekkel kapcsolatos kötelessége (például a tartási kötelezettség), illetve a gyermek halála esetén a gyermek vagyonával kapcsolatos minden joga.

2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget?

Amennyiben a gyermek szülei házasságban élnek, mindketten gyakorolják a szülői felelősséget. A nem házasságban élő anyák automatikusan rendelkeznek szülői felelősséggel, míg a nem házasságban élő apa az anyával kötött megállapodás vagy bírósági határozat révén kaphatnak szülői felelősséget. 2003. december 1-je óta a nem házasságban élő apák szülői felelősséget kapnak, ha a gyermek anyjával együtt jegyeztetik be a gyermek születését. Az a személy, akivel a gyermek az elhelyezési határozat értelmében közös háztartásban él, szülői felelősséggel rendelkezik a határozat időtartamára. Az örökbefogadási határozat a szülői felelősséget időbeli korlátok nélkül, visszavonásig a szóban forgó személyre ruházza. A gyámok (lásd a 3. kérdést) a határozat időtartamára szülői felelősséggel rendelkeznek. A lakóhely szerint illetékes kormányhatóság szülői felelősséggel bír a gyermek tekintetében, amennyiben a szóban forgó gyermekre gondozási határozat vonatkozik.

back

Lap tetejeLap teteje

3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy?

A bíróság akkor nevezhet ki gyámot a szülői felelősség gyakorlására, ha a szülők nem tudnak gondoskodni a gyermekről. A szülői felelősséggel rendelkező szülő gyámot jelölhet ki a gyermek számára a szülő halála esetére.

4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról?

Házasságban élő szülők válása esetén mindkét szülő megtartja szülői felelősségét, kivéve, ha a bíróság azt kifejezetten visszavonja. Ha egy nem házasságban élő pár különválik, az anya minden esetben, az apa pedig abban az esetben tartja meg szülő felelősségét, ha már rendelkezik vele, illetve megállapodás vagy bírósági határozat révén szerzi meg.

5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a megállapodásuk jogilag kötelező érvényű legyen?

A megállapodást a jogszabályok által előírt formában kell megkötni. A szülői felelősségről szóló megállapodás formanyomtatványa beszerezhető a lakóhely szerint illetékes családjogi bíróságtól, a megyei bíróságtól vagy a Családügyi Osztály Központi Nyilvántartójából. A bíróságok címe az Igazságszolgáltatási Tanács internetes honlapján (www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddresses.htm) található. A formanyomtatványhoz kitöltési útmutató is tartozik. Mivel a megállapodás megkötése mindkét szülő jogi helyzetére komolyan kihatással van, a formanyomtatvány kitöltése előtt ajánlatos jogi szaktanácsot kérniük. Ügyvédek neve és címe a Gyermekügyi Tanácstól szerezhető be (00 44 20 7242 1222) vagy:

back

Lap tetejeLap teteje

 • a helyi családjogi bíróságtól vagy a megyei bíróságtól,
 • az Állampolgári Tájékoztató Hivataltól,
 • a Jogi Tanácsadó Szolgálattól és
 • a helyi könyvtárból.

A szülők jogsegélyre is jogosultak lehetnek.

A szülőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, és aláírásukat felhatalmazott bírósági tisztviselőnek kell hitelesíteni. Az anyának igazolni kell, hogy ő a gyermek anyja, ezért szüksége lesz a gyermek teljes születési anyakönyvi kivonatának egy példányára, valamint valamely fényképével és aláírásával ellátott okmánnyal (például fényképes igazolvánnyal, hivatalos belépővel vagy útlevéllel) igazolnia kell személyazonosságát. A bíróság a személyazonosság igazolására elfogad még jogosítványt, bank- vagy hitelkártyát vagy jövedelemtámogatási/családi pótlék könyvet is. Az apának csak személyazonosságát kell igazolni egy fényképével és aláírásával ellátott okmánnyal (például fényképes igazolvánnyal, hivatalos belépővel vagy útlevéllel). A bíróság elfogad még jogosítványt, bank- vagy hitelkártyát vagy jövedelemtámogatási/családi pótlék könyvet is.

Az aláírt és tanúk által hitelesített formanyomtatványról két másolatot kell készíteni. Az eredeti megállapodást és a másolatokat az alábbi helyre kell elküldeni:

Családügyi Osztály Központi Nyilvántartója

First Avenue House

42-49 High Holborn

London WC1V 6NP.

A Nyilvántartó nyilvántartásba veszi a megállapodást, és annak eredeti példányát megtartja. A másolatokat lebélyegzi, és visszaküldi a két szülőnek a megállapodásban szereplő címekre. A megállapodás csak akkor lép érvénybe, ha a Családügyi Osztály Központi Nyilvántartójához beérkezett, és ott bejegyezték.

back

Lap tetejeLap teteje

A szülői felelősségről szóló megállapodás bejegyeztetése nem díjköteles. Amennyiben több gyermekről van szó, minden gyermekre külön formanyomtatványt kell kitölteni.

6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére?

A szülőknek a gyermek további nevelésével kapcsolatos megfelelő megoldás sikeres megkötéséhez mediációs szolgáltatás áll rendelkezésére. A megkötött megállapodást be kell jegyeztetni a bíróságnál. A bejegyzésre a megállapodás érvényesítése és végrehajthatósága céljából van szükség.

A családi mediációs szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk az Alkotmányügyi Minisztérium honlapján English találhatók.

7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban?

A bíró határozhat a gyermek elhelyezéséről. Amennyiben a bíróság a gyermeket egyik szülőjénél helyezi el, a bíró határozhat a gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő és/vagy a nagyobb család kapcsolattartásáról, bár a szülőket arra ösztönzi, hogy a kapcsolattartást illetően akkor is állapodjanak meg egymás között, ha a gyermek elhelyezéséről a bíróságnak kell határoznia. A bíróságok nem döntenek a gyermektartásról, mivel ezt a kérést a Gyermektartási Hivatal kezeli. A szülők általában megállapodnak abban, hogy a gyermek melyik iskolába járjon; amennyiben nem tudnak megegyezni, a bíró külön határozatban döntheti el. A bíróság ellenkező értelmű utasítása hiányában a gyermek megtartja saját nevét. A bíróság tiltó határozattal megakadályozhatja továbbá, hogy egyik fél teljes körűen gyakorolja a szülői felelősséget. A bíróság dönthet a joghatóság végérvényes elhagyásáról, illetve a gyermek vezetéknevének megváltoztatásáról (lásd a 8. kérdést).

back

Lap tetejeLap teteje

8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben?

A bíróság elvárja, hogy a szülők közös döntéseket hozzanak. Amennyiben mindkét szülő rendelkezik szülői felelősséggel, az elhelyezési határozattal rendelkező szülő csak a gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő (vagy más, szülői felelősséggel rendelkező személy) hozzájárulásával vagy a bíróság engedélyével viheti el a gyermeket véglegesen az Egyesült Királyságból. A gyermekkel közös háztartásban élő szülő a joghatóságon (Anglia és Wales) belül szabadon költözhet. A gyermek vezetékneve csak a szülői felelősséggel rendelkező személyek hozzájárulásával vagy a bíróság engedélyével változtatható meg.

9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet?

A szülők megosztják a gyermek elhelyezését. A gyermek a bíróság határozatának megfelelően osztja meg idejét a két szülő között. Ennek gyakorlati kihatása lehet a gyermektartás fizetendő összegére.

10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérvényhez?

Kérelem az 1989. évi gyermektörvény 4. paragrafusa értelmében a törvényszékre vagy a megyei bírósághoz nyújtható be. A lakóhely szerint illetékes bíróság adatai a telefonkönyvben, a közkönyvtárban vagy az Igazságszolgáltatási Tanács honlapján (www.courtservice.gov.uk/cms/courtaddresses.htm) találhatók. A formanyomtatvány a bíróságtól szerezhető be. A kérelemből minden szülői felelősséggel rendelkező személynek küldeni kell egy példányt. Az iratokat később, a bíróság utasításának megfelelően kell benyújtani.

back

Lap tetejeLap teteje

11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás?

Az eljárásrend megegyezik a fent leírtakkal. Szülői felelősség megszerzésére nincs sürgőségi eljárás.

12. Igényelhető-e jogsegély az eljárás költségeinek fedezésére?

Jogsegély a vagyoni helyzet és az érdemi okok szokásos vizsgálatainak függvényében igényelhető (lásd „Jogsegély - Egyesült Királyság”).

13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat ellen?

Igen. A szülői felelősséggel kapcsolatban a törvényszék által hozott határozatok ellen a megyei bíróságnál lehet fellebbezni. A megyei bíróság határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket az ítélőtábla tárgyalja.

14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz vagy egy adott hatósághoz kell folyamodni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Melyik bírósághoz kell fordulni, és milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A szülői felelősség egy jog, amely önmagában nem végrehajtható. A szülői felelősség gyakorlásának elmulasztása a törvényszékhez vagy a megyei bírósághoz beadott, a vitás kérdés, például a gyermektartás kötelezettsége kérdésének kivizsgálásra irányuló kérvény formájában kezelhető. A bíróságok pontos elérhetősége az Igazságszolgáltatási Tanács honlapján English található.

back

Lap tetejeLap teteje

15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Angliában vagy Walesben akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

Amennyiben valaki egy másik tagállam által hozott határozatot kíván végrehajtani a házassági ügyekben és a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1347/2000/EK tanácsi rendelet (ismert nevén a Brüsszel II. rendelet) értelmében, a határozatot hozó bíróságtól be kell szereznie, és az Anglia és Wales ítélőtáblájához be kell nyújtania az említett rendelet 32. és 33. cikkében meghatározott iratokat. Ebben az ügyben ajánlatos jogi szaktanácsot kérni. Amennyiben a gyermeket érintő határozat nem családjogi eljárás során született a másik tagállamban, vagy a gyermek nem a két szülő közös gyermeke, más eljárások érvényesek. A kérelmet a törvényszékre vagy a megyei bírósághoz kell benyújtani.

16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat elismerése ellen kíván tiltakozni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A határozat ellen az eredetileg illetékes bíróságnál kell ellenvetéssel élni a határozat meghozatala előtt. Amennyiben a kérdéses tagállam jogrendje úgy rendelkezik, az ügyben érintett valamennyi személyt tájékoztatni kell arról, hogy a bíróság határozati kérelmet tárgyal. A szóban forgó tagállam törvényei rögzítik, hogy milyen intézkedés tehető a határozat meghozatala ellen.

17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Angliában vagy Walesben élnek, illetve más az állampolgárságuk?

Az eljárást a gyermek lakóhelye szerinti bíróságon kell kezdeményezni.

További információk

 • Családi ügyekkel English és bírósági gyakorlatokkal English kapcsolatos további információk az Alkotmányügy Minisztérium honlapján olvashatók.
 • A gyermektartással foglalkozó Gyermektartási Hivatallal English kapcsolatos információk.

  Itt a tartási határozatok kölcsönös végrehajtására érvényes eljárásokról is találhatók információk.

« Szülői felelősség - Általános információk | Egyesült királyság - Általános információk »

back

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 09-01-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság