Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Γονική μέριμνα > Τσεχία

Τελευταία ενημέρωση: 06-11-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Γονική μέριμνα - Τσεχία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τί σημαίνει στην πράξη η έννοια “γονική μέριμνα”; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα; 1.
2. Γενικώς ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός παιδιού; 2.
3. Εάν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί; 3.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας; 4.
5. Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή η συμφωνία τους να είναι νόμιμα δεσμευτική; 5.
6. Αν οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμιστεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια; 6.
7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το ανήλικο παιδί; 7.
8. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο γονιός μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτεί τον άλλο γονιό; 8.
9. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού, τί σημαίνει αυτό στην πράξη; 9.
10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την αγωγή; 10.
11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’αυτή την περίπτωση; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης; 12.
13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας; 13.
14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μία άλλη αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μία δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; 14.
15. Τί πρέπει να κάνω για την αναγνώριση στην Τσεχική Δημοκρατία μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από το δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; 15.
16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις; 16.
17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Τσεχική Δημοκρατία ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων; 17.

 

1. Τί σημαίνει στην πράξη η έννοια “γονική μέριμνα”; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Ο όρος “γονική μέριμνα” εντάσσεται στο οικογενειακό δίκαιο. Ο όρος αυτός αντιπροσωπεύει ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν:

α) την επιμέλεια ανήλικου παιδιού, όπου περιλαμβάνεται ειδικότερα η επιμέλεια για την υγεία και τη φυσική κατάσταση του παιδιού, καθώς και η συναισθηματική, διανοητική και ηθική του ανάπτυξη,

β) την εκπροσώπηση ανήλικου παιδιού,

γ) τη διοίκηση της περιουσίας ανήλικου παιδιού.

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εντός του πλαισίου της γονικής μέριμνας, οι γονείς υποχρεούνται ειδικά να φροντίσουν για την προστασία των συμφερόντων του παιδιού, τη διαπαιδαγώγησή του και την εποπτεία του παιδιού ανάλογα με το επίπεδο της ανάπτυξής του. Δικαιούνται να χρησιμοποιούν εύλογη πειθαρχία κατά τρόπο ώστε να μην θίγεται η αξιοπρέπεια του παιδιού και να μην υπάρχει απειλή για την υγεία ή τη φυσική κατάσταση του παιδιού, καθώς και τη συναισθηματική, διανοητική ή ηθική του ανάπτυξη. Οι γονείς υποχρεούνται να προσφέρουν στο παιδί το οποίο είναι ικανό να εκφράσει την άποψή του και να εκτιμήσει το σκοπό όλων των μέτρων που το αφορούν, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με όλες τις αποφάσεις που αφορούν ουσιώδη ζητήματα της ζωής του παιδιού. Οι γονείς εκπροσωπούν το παιδί σε όλες τις νομικές πράξεις για τις οποίες το παιδί θεωρείται ανήλικο.

2. Γενικώς ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός παιδιού;

Οι βιολογικοί γονείς του παιδιού γενικώς ασκούν τη γονική μέριμνα. Σε περίπτωση υιοθεσίας, τη γονική μέριμνα ασκούν οι εξ υιοθεσίας γονείς. Δεν έχει καμία σημασία αν οι γονείς είναι παντρεμένοι ή εάν το παιδί γεννήθηκε εντός ή εκτός γάμου. Η γονική μέριμνα προκύπτει με τη γέννηση του παιδιού. Σε περίπτωση υιοθεσίας, η γονική μέριμνα αρχίζει να ισχύει με την έναρξη ισχύος της απόφασης του δικαστηρίου για την υιοθεσία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Γονική μέριμνα ασκούν οι γονείς, αρκεί να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πάντως, το δικαστήριο μπορεί επίσης να αναγνωρίσει γονική μέριμνα ενός παιδιού στην περίπτωση ανήλικου γονέα ηλικίας τουλάχιστον δεκαέξι ετών, αρκεί ο εν λόγω γονέας να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη γονική μέριμνα.

Εάν ο ένας από τους γονείς, πεθάνει, κηρυχθεί σε αφάνεια ή απωλέσει τη δικαιοπρακτική του ικανότητα, η γονική μέριμνα ασκείται αποκλειστικά από τον άλλο γονέα.

Εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει για την αναστολή της άσκησης της γονικής μέριμνας, τον περιορισμό της γονικής μέριμνας ή την έκπτωση από τη γονική μέριμνα.

Το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την άσκηση της γονικής μέριμνας, εάν σοβαρό κώλυμα εμποδίσει ένα γονέα να ασκήσει τη γονική μέριμνα και εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Το δικαστήριο μπορεί να περιορίσει τη γονική μέριμνα ενός γονέα, εάν ο εν λόγω γονέας δεν εκπληρώνει ορθά τις υποχρεώσεις του/της που απορρέουν από τη γονική μέριμνα και εάν αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Εάν ένας γονέας καταχράται της γονικής μέριμνας του/της ή την αμελεί σοβαρά, το δικαστήριο αφαιρεί από τον εν λόγω γονέα την άσκηση της γονικής μέριμνας.

Εάν οι γονείς ενός παιδιού έχουν πεθάνει, έχουν εκπέσει της γονικής τους μέριμνας, έχει ανασταλεί η άσκηση της γονικής τους μέριμνας ή δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το δικαστήριο ορίζει επίτροπο για το παιδί ο οποίος το επιμελείται, το εκπροσωπεί και διοικεί την περιουσία του αντί των γονέων.

Εάν ο γονέας διαπράξει αξιόποινη πράξη εκ προθέσεως κατά του παιδιού του/της ή εάν ο εν λόγω γονέας χρησιμοποιήσει το παιδί ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών για τη διάπραξη εγκλήματος ή διαπράξει έγκλημα και το χρησιμοποιήσει ως συνεργό ή ηθικό αυτουργό, το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να εκτιμήσει κατά πόσον οι πράξεις αυτές αποτελούν λόγο για την έκπτωση του γονέα από τη γονική μέριμνα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 Οι προαναφερθείσες αποφάσεις του δικαστηρίου δεν οδηγούν στην απώλεια της υποχρέωσης των γονέων να παρέχουν διατροφή στο παιδί.

3. Εάν οι γονείς είναι ανίκανοι ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί κάποιος άλλος να την ασκεί;

Οι γονείς εκπροσωπούν το παιδί σε όλες τις νομικές πράξεις για τις οποίες το παιδί δεν έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κανείς από τους γονείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει το παιδί εφόσον πρόκειται για νομικές πράξεις σε υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ γονέων και παιδιού ή μεταξύ διαφόρων παιδιών των ιδίων γονέων. Εάν κανείς από τους γονείς δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσει το παιδί, το δικαστήριο ορίζει διαχειριστή που θα εκπροσωπεί το παιδί ενώπιον του δικαστηρίου ή κατά τη διεξαγωγή μιας ειδικής νομικής πράξης. Ο διαχειριστής αυτός συνήθως ορίζεται από φορέα κοινωνικής προστασίας του παιδιού.

Εάν οι γονείς των παιδιών έχουν πεθάνει, έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας, έχει ανασταλεί η άσκηση της γονικής μέριμνας ή δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το δικαστήριο ορίζει επίτροπο για την επιμέλεια του παιδιού, την εκπροσώπησή του και τη διαχείριση της περιουσίας του αντί των γονέων. Ο επίτροπος ειδικά θα μπορούσε να είναι άτομο που υποδεικνύουν οι γονείς. Εάν δεν υποδεικνύουν κανένα, το δικαστήριο ορίζει επίτροπο μεταξύ των συγγενών του παιδιού ή προσώπων του στενού περιβάλλοντος του παιδιού ή της οικογένειας ή άλλο φυσικό πρόσωπο. Εάν δεν οριστεί κανένα φυσικό πρόσωπο ως επίτροπος του παιδιού, το δικαστήριο ορίζει έναν φορέα κοινωνικής προστασίας του παιδιού. Ο επίτροπος είναι υπόλογος έναντι του δικαστηρίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και υποχρεούται να υποβάλει στο δικαστήριο εκθέσεις σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού και λογαριασμούς σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του παιδιού. Πάντως, ο επίτροπος δεν έχει υποχρέωση διατροφής έναντι του παιδιού. Επίσης, ο επίτροπος δεν ασκεί τη γονική μέριμνα· πάντως, η σχέση μεταξύ επιτρόπου και παιδιού διέπεται από τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις παιδιών και γονέων. Όλες οι αποφάσεις του επιτρόπου σε ουσιώδη θέματα που αφορούν το παιδί απαιτούν την έγκριση του δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επίσης το οικογενειακό δίκαιο επιτρέπει την εκχώρηση ορισμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη γονική μέριμνα σε άλλο κατάλληλο άτομο. Για παράδειγμα, είναι δεκτό για το δικαστήριο το να ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού σε άλλο φυσικό πρόσωπο, εάν το εν λόγω πρόσωπο παρέχει εγγυήσεις ότι θα δώσει σωστή ανατροφή και συμφωνεί να του ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο διευκρινίζει την έκταση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσώπου αυτού σε σχέση με το συγκεκριμένο παιδί.

Μία άλλη εναλλακτική λύση είναι να ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού σε ανάδοχους γονείς. Στο πλαίσιο της επιμέλειας του παιδιού, οι ανάδοχοι γονείς έχουν αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους γονείς του παιδιού. Πάντως, ο ανάδοχος γονέας δεν έχει υποχρεώσεις διατροφής έναντι του παιδιού, αλλά μόνον εκπροσωπεί το παιδί και διαχειρίζεται τις συνήθεις υποθέσεις του.

Στην περίπτωση που απειλούνται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του παιδιού, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει διαχειριστή για αυξημένη προστασία των περιουσιακών στοιχείων του παιδιού. Επίσης, πρέπει να οριστεί διαχειριστής εάν το δικαστήριο έλαβε απόφαση για τον περιορισμό της άσκησης γονικής μέριμνας και αυτό τάσσεται προς το συμφέρον του παιδιού. Ο διαχειριστής είναι φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, του οποίου ο τρόπος ζωής εγγυάται την ορθή άσκηση των καθηκόντων του και ο οποίος συμφωνεί να οριστεί ως διαχειριστής. Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστεί φυσικό πρόσωπο, το δικαστήριο γενικώς ορίζει ως διαχειριστή έναν φορέα κοινωνικής προστασίας του παιδιού.

Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να αμφισβητείται ότι οι γονείς μπορούν να διασφαλίσουν την ανατροφή του παιδιού ή εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ανατροφή του παιδιού λόγω σοβαρών λόγων ή η ανατροφή απειλείται σοβαρά ή παραβιάζεται, το δικαστήριο μπορεί να τοποθετήσει το παιδί σε ειδικό οικοτροφείο ή σε ίδρυμα για παιδιά που απαιτούν άμεση συνδρομή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιο τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Στις περιπτώσεις αυτές, πάντα επιλέγεται η λύση της συμφωνίας μεταξύ των γονέων. Στην περίπτωση συμφωνίας, είναι απαραίτητο να επιλυθεί το ζήτημα σε ποιον θα ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού και με ποιο τρόπο θα συμμετέχει ο κάθε ένας από τους γονείς στη διατροφή του παιδιού. Πάντως, η συμφωνία αυτή απαιτεί έγκριση του δικαστηρίου για να καταστεί ισχυρή. Μπορεί επίσης να γίνει συμφωνία για τη ρύθμιση της επικοινωνίας του παιδιού με τους γονείς· πάντως, η συμφωνία αυτή δεν απαιτεί έγκριση του δικαστηρίου. Εάν οι γονείς δεν συνάψουν συμφωνία για τα ουσιώδη θέματα που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας, τότε αποφαίνεται το δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει σχετικά με τα θέματα αυτά αυτεπαγγέλτως, εάν πρόκειται για ανήλικο παιδί οι γονείς του οποίου δεν συνοικούν και δεν μπόρεσαν να συνάψουν συμφωνία σχετικά με το ζήτημα της διατροφής και της επιμέλειας του παιδιού. Σε περίπτωση διαζυγίου, ο διακανονισμός σχετικά με το ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού καθώς και ο τρόπος που ο κάθε ένας από τους γονείς θα συμμετέχει στη διατροφή του παιδιού (είτε η ρύθμιση έγινε μέσω συμφωνίας είτε μέσω απόφασης του δικαστηρίου) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το διαζύγιο.

5. Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου αυτή η συμφωνία τους να είναι νόμιμα δεσμευτική;

Εάν μία συμφωνία που διέπει την άσκηση γονικής μέριμνας λαμβάνει τη θέση μιας απόφασης δικαστηρίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων έναντι ανήλικου παιδιού για την περίοδο μετά από ένα διαζύγιο (ιδίως τον καθορισμό του ποιος από τους γονείς θα ασκήσει την επιμέλεια του παιδιού και πώς κάθε ένας από τους γονείς θα συμμετέχει στη διατροφή του παιδιού), η συμφωνία αυτή απαιτεί έγκριση του δικαστηρίου για να είναι ισχυρή. Πάντως, η συμφωνία σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των γονέων και του παιδιού δεν απαιτεί τέτοιου είδους έγκριση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Αν οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το θέμα της άσκησης της γονικής μέριμνας, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι προκειμένου να ρυθμιστεί η διαφορά χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια;

Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να γίνει χρήση των υπηρεσιών διαμεσολαβητών οι οποίοι εργάζονται σε κάθε Πρωτοδικείο. Έχουν αρμοδιότητα για την επίτευξη φιλικού διακανονισμού μεταξύ των δύο μερών· διαδραματίζουν τον ρόλο του ενδιάμεσου στις διαδικασίες αυτές.

Εκτός από τη λύση αυτή, είναι δυνατόν να γίνει επίσης χρήση των λεγόμενων υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα γάμου, οικογένειας και διαπροσωπικών σχέσεων, που περιλαμβάνουν τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Υπάρχουν επίσης πολλές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Τσεχική Δημοκρατία με τις οποίες μπορεί κανείς να έλθει σε επαφή σχετικά με τα θέματα αυτά.

Επίσης, όσον αφορά τη γονική μέριμνα, οι γονείς μπορούν να στραφούν σε φορέα για την κοινωνική προστασία του παιδιού.

7. Αν οι γονείς προσφύγουν στο δικαστήριο, επί ποίων θεμάτων μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής όσον αφορά το ανήλικο παιδί;

Γενικώς το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί σχετικά με τα ακόλουθα θέματα που αφορούν την επιμέλεια του παιδιού:

α) μέτρα εκπαίδευσης,

β) υιοθεσία,

γ) επιμέλεια και επιτροπεία,

δ) διατροφή.

Το συνηθέστερο ζήτημα για την έκδοση απόφασης εκ μέρους του δικαστηρίου είναι ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού. Το ζήτημα αυτό συνήθως λύνεται στην περίπτωση διαζυγίου των γονέων. Συχνά η επιμέλεια του παιδιού ανατίθεται σε έναν από τους γονείς. Το δικαστήριο πάνω από όλα λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του παιδιού σε σχέση με την προσωπικότητά του, τις δυνατότητες ανατροφής που μπορούν να του προσφέρουν οι γονείς του και άλλους σχετικούς παράγοντες. Πάντως, εάν και οι δύο γονείς είναι σε θέση να αναλάβουν την επιμέλεια του παιδιού και εάν ενδιαφέρονται και οι δύο να αναλάβουν την ανατροφή του, το δικαστήριο δύναται να αναθέσει τη γονική μέριμνα από κοινού στους δύο γονείς ή εναλλακτικά, εφόσον είναι προς το συμφέρον του παιδιού και εφόσον αυτό εξασφαλίζει καλύτερα την κάλυψη των αναγκών του παιδιού. Το δικαστήριο δύναται επίσης να αποφανθεί σχετικά με το ποσό με το οποίο θα συμμετέχει κάθε γονέας στη διατροφή του παιδιού. Κατά τον καθορισμό του ποσού της διατροφής, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία, οι ικανότητες και δυνατότητες των γονέων, οι αιτιολογημένες ανάγκες του παιδιού καθώς και η αναλογία της προσωπικής φροντίδας για το παιδί του κάθε γονέα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δικαστήριο δύναται επίσης να αποφανθεί σχετικά με θέματα που αφορούν τη ρύθμιση της επιμέλειας και διατροφής του παιδιού αυτεπαγγέλτως, με την προϋπόθεση ότι το παιδί είναι ανήλικο. Πλην των προαναφερθεισών υποθέσεων, το δικαστήριο επίσης δύναται να αποφανθεί σχετικά με την επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς του (αυτό μπορεί να περιοριστεί ή και να απαγορευτεί, εφόσον είναι προς το συμφέρον του παιδιού), τους παππούδες ή τους αδελφούς.

8. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι ο ένας από τους δύο γονείς θα έχει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο γονιός μπορεί να αποφασίσει για οτιδήποτε αφορά το παιδί, χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτεί τον άλλο γονιό;

Η επιμέλεια και φροντίδα του παιδιού αποτελεί μόνον μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οι οποίες εμπίπτουν στη γονική μέριμνα. Εάν ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού δεν έχει εκπέσει της άσκησης γονικής μέριμνας του/της ή δεν έχει η μέριμνα αυτή περιοριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, τότε ο γονέας αυτός δικαιούται επίσης να λαμβάνει αποφάσεις για τα θεμελιώδη θέματα που αφορούν το παιδί.

9. Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού, τί σημαίνει αυτό στην πράξη;

Σε συνάρτηση με το διαζύγιο, το οικογενειακό δίκαιο διαφοροποιεί την κοινή επιμέλεια από την εναλλακτική επιμέλεια, με βάση το συμφέρον του παιδιού και τις ανάγκες του παιδιού για να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί εάν οι γονείς είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζονται όσον αφορά την ανατροφή του παιδιού.

Κοινή επιμέλεια

Το δικαστήριο αποφαίνεται για την ανάθεση του παιδιού στην κοινή επιμέλεια των γονέων, εάν οι γονείς των παιδιών ζουν μαζί και καλύπτουν από κοινού μέρος των αναγκών τους και εφόσον πληρούνται και άλλες προϋποθέσεις. Στην πράξη, η κοινή επιμέλεια μπορεί να έχει τη μορφή ότι ο ένας γονέας εξασφαλίζει τις σχολικές ανάγκες του παιδιού και ο άλλος τις αθλητικές του δραστηριότητες ή ο ένας ασχολείται με τις γλωσσικές σπουδές του παιδιού ενώ ο άλλος με εξωσχολικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή και οι δύο γονείς μοιράζονται την ιατρική φροντίδα και τις υλικές ανάγκες του παιδιού, όπως το μαγείρεμα, το καθάρισμα, το πλύσιμο των ρούχων και λοιπά.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εναλλακτική επιμέλεια

Εναλλακτική επιμέλεια σημαίνει ότι το παιδί ανατίθεται στην επιμέλεια του ενός γονέα και στη συνέχεια στην επιμέλεια του άλλου για χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί σαφώς. Το δικαστήριο συγχρόνως ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε αυτά τα εναλλακτικά χρονικά διαστήματα. Η εναλλαγή μεταξύ των γονέων συνήθως πραγματοποιείται ανά διάστημα ενός μηνός. Στην περίπτωση εναλλακτικής επιμέλειας του παιδιού, είναι σημαντικό οι γονείς να ζουν σε κοντινή απόσταση, ιδίως από την άποψη της πρόσβασης στο σχολείο.

10. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την αγωγή;

Είναι απαραίτητο να έλθει κανείς σε επαφή με το Πρωτοδικείο (στο Brno το Δημοτικό Δικαστήριο), της περιφέρειας όπου κατοικεί το παιδί με προτάσεις σχετικά με τη γονική μέριμνα. Το δικαστήριο δύναται επίσης να αποφανθεί σχετικά με θέματα που αφορούν την επιμέλεια ανηλίκου αυτεπαγγέλτως.

Οι τυπικές διαδικασίες και τα σχετικά έγγραφα για την πρόταση εξαρτώνται από το είδος της πρότασης. Γενικά είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα στοιχεία του καταθέτοντος την πρόταση, του παιδιού και του εναγομένου. Επίσης είναι απαραίτητο να κατατεθεί αίτηση του αιτούντος, οι λόγοι της αίτησης και τα υποστηρικτικά της αίτησης στοιχεία. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά έγγραφα που αφορούν τις υποθέσεις αυτές - για παράδειγμα, πιστοποιητικό γεννήσεως, πιστοποιητικό γάμου, προγενέστερες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το παιδί και λοιπά. Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί σε τόσα αντίγραφα ώστε το κάθε μέρος να λάβει ένα αντίγραφο και ένα αντίγραφο να παραμείνει στο δικαστήριο.

Εάν η πρόταση δεν πληροί τις προαναφερθείσες τυπικές διαδικασίες ή εάν δεν υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα, το δικαστήριο ζητά από τον αιτούντα τη διόρθωση των ελλείψεων αυτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’αυτή την περίπτωση; Υπάρχει επείγουσα διαδικασία;

Το δικαστήριο μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία σχετικά με την επιμέλεια ανήλικου παιδιού αυτεπαγγέλτως, αλλά επίσης η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με την κατάθεση αγωγής.

Πριν από την έκδοση της τελικής απόφασης, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον εναγόμενο την ευθύνη της καταβολής διατροφής ή να αναθέσει την επιμέλεια του παιδιού στον δεύτερο γονέα ή σε άτομο που ορίζει το δικαστήριο στο πλαίσιο προδικαστικής απόφασης.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ρυθμίζει περαιτέρω την ειδική διαδικασία για υποθέσεις όπου ο ανήλικος βρίσκεται σε μία κατάσταση χωρίς οποιαδήποτε φροντίδα ή σε μία κατάσταση όπου η ζωή του ή η ανάπτυξή του απειλούνται ή παραβιάζονται σοβαρά. Στις περιπτώσεις αυτές, το δικαστήριο αποφαίνεται με βάση τη γνωμοδότηση αρμόδιου φορέα κοινωνικής προστασία του παιδιού στο πλαίσιο προδικαστικής απόφασης και η φροντίδα του παιδιού ανατίθεται σε άτομο που ορίζεται στο πλαίσιο της απόφασης αυτής. Μετά την πρόταση για τη λήψη προδικαστικής απόφασης, η εν λόγω απόφαση πρέπει να ληφθεί το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 24 ωρών από της υποβολής της πρότασης. Η προδικαστική απόφαση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών αφής στιγμής κατέστη εκτελεστή· αν οι διαδικασίες σχετικά με την υπόθεση ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, η προδικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου η απόφαση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστεί εκτελεστή. Αφής στιγμής η απόφαση τεθεί σε ισχύ, είναι άμεσα εκτελεστή και βάσει αυτής το δικαστήριο συνεργάζεται με τον αρμόδιο φορέα για την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε συγκεκριμένο άτομο· εάν το παιδί εκείνη την περίοδο μένει με άλλο άτομο, θα πρέπει να απομακρυνθεί από το άτομο αυτό.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της δίκης;

Σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες σχετικά με τα δικαστικά τέλη, οι διαδικασίες σχετικά με υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων εξαιρούνται της καταβολής δικαστικών τελών. Κατά συνέπεια, ο αιτών δεν καταβάλλει κανένα τέλος όταν υποβάλλει αίτηση σχετικά με την άσκηση γονικής μέριμνας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πάντως, η αποζημίωση για τη δαπάνη που συνδέεται με τον διορισμό συνηγόρου είναι διαφορετική υπόθεση. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται εφόσον αυτό αιτιολογείται από την κατάσταση του ατόμου, που σημαίνει ότι το εν λόγω άτομο δεν είναι σε θέση να καταβάλει την αμοιβή του συνηγόρου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει δυσχερή οικονομική ή κοινωνική κατάσταση του εν λόγω ατόμου. Η δυσχερής οικονομική και κοινωνική κατάσταση ορίζεται βάσει των γενικών προϋποθέσεων που ορίζονται για την απαλλαγή από δικαστικά τέλη (ανεργία, αναπηρία, ειδική άδεια άνευ αποδοχών λόγω μητρότητας ή πατρότητας), αλλά πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες σε κάθε υπόθεση.

Επίσης, τηρουμένων των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο περί δικηγόρων, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον δικηγορικό σύλλογο ο διορισμός δωρεάν συνηγόρου.

13. Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας;

Ναι, είναι δυνατή η άσκηση έφεσης κατά μιας δικαστικής απόφασης που αφορά την ανάθεση γονικής μέριμνας. Για την πρωτοβάθμια εξέταση υποθέσεων που αφορούν την ανάθεση γονικής μέριμνας, αρμόδια είναι τα Πρωτοδικεία. Κατά συνέπεια, τα Περιφερειακά Δικαστήρια (ή το Δημοτικό Δικαστήριο στην Πράγα) θα εκδικάσουν τις εφέσεις. Είναι δυνατή η άσκηση έφεσης κατά δικαστικής απόφασης εντός δεκαπέντε ημερών από της επιδόσεως αντιγράφου της εν λόγω δικαστικής απόφασης κατά της οποίας ασκείται η έφεση. Εάν εκδοθεί διορθωτική απόφαση επί της αρχικής απόφασης, η προθεσμία άσκησης έφεσης αρχίζει από τη στιγμή που η εν λόγω διορθωτική απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα. Επίσης θεωρείται ότι μία έφεση ασκήθηκε εγκαίρως, εάν ασκήθηκε μετά την προθεσμία των δεκαπέντε ημερών διότι ο ασκών το ένδικο μέσο ακολούθησε εσφαλμένες οδηγίες που δόθηκαν από το δικαστήριο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η απόφαση μπορεί να είναι προσωρινά εκτελεστή, που σημαίνει ότι μπορεί να έχει εκτελεστική ισχύ ακόμη και αν δεν παράγει έννομα αποτελέσματα λόγω της άσκησης έφεσης.

14. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητο να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δικαστήριο ή σε μία άλλη αρχή, προκειμένου να εκτελέσει μία δικαστική απόφαση ανάθεσης γονικής μέριμνας. Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Στην Τσεχική Δημοκρατία είναι απαραίτητο να απευθυνθεί κανείς στο δικαστήριο για την εκτέλεση απόφασης που αφορά γονική μέριμνα· η διαδικασία εκτέλεσης της απόφασης διέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο να απευθυνθεί κανείς για την εκτέλεση της απόφασης στο Πρωτοδικείο της δικαστικής περιφέρειας της κατοικίας του ανηλίκου. Στην αίτηση αυτή, που πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες (προσδιορισμός του υπόχρεου, του δικαιούχου, ορισμός του σκοπού και του περιεχομένου της υποχρέωσης, ορισμός της προθεσμίας για την εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης και διευκρίνιση του καλούμενου εκτελεστού τίτλου-απόφασης που πρέπει να εκτελεστεί), πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της απόφασης (ή της εγκεκριμένης από το δικαστήριο συμφωνίας σχετικά με την επιμέλεια ανηλίκου ή τη ρύθμιση της επικοινωνίας με ανήλικο), καθώς και πιστοποίηση του εκτελεστού χαρακτήρα της. Προτού διατάξει την εκτέλεση της απόφασης, το δικαστήριο ζητά από το διάδικο που αρνείται να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου ή αρνείται να τηρήσει τη συμφωνία που ενέκρινε το δικαστήριο σχετικά με την επιμέλεια ανηλίκου ή τη συμφωνία που διέπει την επικοινωνία με ανήλικο να συμμορφωθεί προς την απόφαση του δικαστηρίου ή προς τη συμφωνία την οποία ενέκρινε το δικαστήριο. Το δικαστήριο, ζητώντας από το διάδικο να συμμορφωθεί προς τα παραπάνω, στρέφει την προσοχή του εν λόγω διαδίκου στις επιπτώσεις της άρνησης εκτέλεσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην απόφαση ή τη συμφωνία. Πάντως, σε ειδικές περιστάσεις, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εκτέλεση με την απομάκρυνση του παιδιού ακόμη και χωρίς να έχει υποβληθεί ανάλογο αίτημα. Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί επίσης να ζητήσει τη συμμετοχή αρμόδιου φορέα για την κοινωνική προστασία του παιδιού. Αν το αίτημα για συμμόρφωση παραμείνει χωρίς ανταπόκριση, το δικαστήριο επιβάλλει πρόστιμο στο διάδικο που δεν συμμορφώθηκε προς την απόφαση ή τη συμφωνία που εγκρίθηκε από το δικαστήριο σχετικά με τη γονική μέριμνα· το πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί κατ’επανάληψη, εφόσον τα μεμονωμένα πρόστιμα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 50,000 τσεχικών κορωνών. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση του παιδιού από τον διάδικο, με τον οποίο δεν μπορεί να διαμείνει το παιδί βάσει της απόφασης ή της συμφωνίας και να θέσει το παιδί υπό την επιμέλεια του διαδίκου στον οποίο ανατέθηκε η άσκηση γονικής μέριμνας σύμφωνα με την απόφαση ή τη συμφωνία ή στον οποίο θα πρέπει να επιστραφεί το παιδί ή στον διάδικο στον οποίο η απόφαση ή η συμφωνία χορηγεί δικαίωμα επικοινωνίας με το παιδί.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

15. Τί πρέπει να κάνω για την αναγνώριση στην Τσεχική Δημοκρατία μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από το δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Οι δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τη γονική μέριμνα που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη ισχύουν στην Τσεχική Δημοκρατία σύμφωνα με το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο και την Πολιτική Δικονομία, αρκεί να παράγουν έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με την πιστοποίηση του αρμόδιου αλλοδαπού φορέα και να έχουν αναγνωριστεί από τους τσεχικούς φορείς με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον νόμο. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, η διαδικασία είναι ανάλογη με την εκτέλεση μιας απόφασης που εκδόθηκε από τσεχικό δικαστήριο - βλέπε την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση. Οι αρμόδιοι τσεχικοί φορείς αναγνωρίζουν όλες τις αλλοδαπές αποφάσεις αφού ελέγξουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης· κατά συνέπεια αναγνωρίζουν μία απόφαση χωρίς να απαιτηθεί ειδική δήλωση εφόσον η εν λόγω απόφαση ισοδυναμεί με απόφαση που εκδόθηκε από τσεχικό δικαστήριο.

Οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν το θέμα αυτό οι οποίες είναι δεσμευτικές για την Τσεχική Δημοκρατία πρέπει να τηρούνται και έχουν προτεραιότητα έναντι του εθνικού δικαίου.

16. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις;

Όπως προαναφέρθηκε, η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων σε υποθέσεις ανάθεσης γονικής μέριμνας δεν προϋποθέτουν ειδική δήλωση σχετικά με την απόφαση του τσεχικού δικαστηρίου και η αναγνώριση αυτή της αλλοδαπής απόφασης δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε ειδική διαδικασία αναγνώρισης. Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπουν ότι η αλλοδαπή απόφαση ενδέχεται να μην αναγνωριστεί ή εκτελεστεί εάν αυτό αντίκειται στην τσεχική δημόσια τάξη. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο να υποβληθεί αίτηση προς τον σκοπό αυτό στο αρμόδιο δικαστήριο (βλέπε παραπάνω - ερώτηση αριθ. 10 και 14).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν στην Τσεχική Δημοκρατία ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων;

Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπουν ότι οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, περιλαμβανομένης της επιμέλειας και της διατροφής, διέπονται από το δίκαιο του κράτους του οποίου το παιδί έχει την ιθαγένεια. Εάν το παιδί διαμένει στην Τσεχική Δημοκρατία, οι σχέσεις αυτές μπορούν να διέπονται από το τσεχικό δίκαιο, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού.

Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν ότι τα τσεχικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία επί όλων των υποθέσεων που αφορούν την επιμέλεια και τη διατροφή ανηλίκων και όλων των συναφών υποθέσεων, αρκεί οι εν λόγω ανήλικοι να έχουν την τσεχική ιθαγένεια, έστω και αν διαμένουν στο εξωτερικό. Οι τσεχικές προξενικές υπηρεσίες μπορούν επίσης να αναλάβουν την επιμέλεια τσέχων ανηλίκων που διαμένουν στο εξωτερικό και δεν υπόκεινται σε γονική μέριμνα και αυτό μπορεί να γίνει με δικαστική απόφαση, αρκεί το κράτος όπου διαμένει το παιδί να αναγνωρίζει την απόφαση αυτή. Όσον αφορά υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους που έχουν την ιθαγένεια αλλοδαπών χωρών οι οποίοι όμως διαμένουν εντός της Τσεχικής Δημοκρατίας, τα τσεχικά δικαστήρια εφαρμόζουν μόνον τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία του εν λόγω ανηλίκου προσώπου καθώς και της περιουσίας του και στη συνέχεια ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες στη χώρα προέλευσης του ανηλίκου για τη λήψη των μέτρων αυτών. Εάν ο αρμόδιος φορέας της χώρας προέλευσης του ανηλίκου δεν τροποποιήσει τις συνθήκες ζωής του ανηλίκου εντός εύλογης προθεσμίας, το τσεχικό δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να το κάνει. Στην περίπτωση απόφασης για τη λύση του γάμου των γονέων ανηλίκου που διαμένει εντός της επικράτειας της Τσεχικής Δημοκρατίας, το δικαστήριο ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων έναντι του παιδιού για την περίοδο μετά το διαζύγιο, αρκεί ο ανήλικος να παραμείνει εντός της εδαφικής επικράτειας και εφόσον η χώρα προέλευσης του παιδιού δεν εφαρμόσει άλλα μέτρα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά το ζήτημα αυτό, είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας χρησιμοποιούνται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται προς οποιαδήποτε διεθνή συνθήκη στην οποία έχει προσχωρήσει η Τσεχική Δημοκρατία. Στις 4.3.1999, η Τσεχική Δημοκρατία υπέγραψε τη Σύμβαση της Χάγης σχετικά με τη Διεθνή Δικαιοδοσία, το Εφαρμοστέο Δίκαιο, την Αναγνώριση, την Εκτέλεση και τη Συνεργασία σε θέματα Γονικής Μέριμνας και Μέτρων Προστασίας των Παιδιών. Η σύμβαση αυτή προβλέπει ότι το δικαστήριο ή οι διοικητικές υπηρεσίες του συμβαλλόμενου μέρους όπου το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του έχουν την εξουσία να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία του προσώπου ή την περιουσία του παιδιού. Αυτό εφαρμόζεται με την εξαίρεση του άρθρου 7, που προβλέπει ότι σε περίπτωση αλλαγής της συνήθους διαμονής του παιδιού λόγω μετακίνησής του προς άλλη συμβαλλόμενη χώρα, δικαιοδοσία θα έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του τόπου της νέας συνήθους διαμονής του παιδιού. Κατά την εκτέλεση αποφάσεων σχετικά με την προστασία του παιδιού και της περιουσίας του, οι αρμόδιες υπηρεσίες των συμβαλλομένων μερών εφαρμόζουν τη δική τους νομοθεσία. Πάντως, εάν το απαιτεί η προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του παιδιού, κατ’εξαίρεση μπορούν να εφαρμόσουν ή να λάβουν υπόψη τη νομοθεσία άλλου κράτους προς το οποίο η συγκεκριμένη κατάσταση συνδέεται θεμελιωδώς. Εάν αλλάξει η συνήθης διαμονή του παιδιού και εάν το παιδί πρόκειται να ζήσει σε άλλη συμβαλλόμενη χώρα, οι προϋποθέσεις για τη χρήση των μέτρων που εκδόθηκαν στη χώρα όπου αρχικά είχε τη συνήθη διαμονή του το παιδί υπόκεινται στη νομοθεσία της νέας χώρας από τη στιγμή της αλλαγής του τόπου της συνήθους διαμονής. Η ανάθεση ή η ακύρωση της νόμιμης γονικής μέριμνας (χωρίς παρέμβαση δικαστηρίου ή διοικητικής υπηρεσίας) υπόκειται στο δίκαιο της χώρας όπου το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του. Η ανάθεση ή ακύρωση της γονικής μέριμνας βάσει συμφωνίας ή μονομερούς νομικής πράξης (χωρίς την παρέμβαση δικαστηρίου ή διοικητικής υπηρεσίας) υπόκειται στο δίκαιο του κράτους όπου το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος της συμφωνίας ή της μονομερούς νομικής πράξης. Η γονική μέριμνα που υφίσταται βάσει του δικαίου της χώρας όπου το παιδί είχε τη συνήθη διαμονή του εξακολουθεί να ισχύει και μετά την αλλαγή της συνήθους διαμονής του παιδιού, λόγω μετακίνησής του προς άλλη χώρα. Σε περίπτωση αλλαγής της συνήθους διαμονής του παιδιού, η νόμιμη ανάθεση της γονικής μέριμνας προς ένα άτομο, το οποίο μέχρι τότε δεν είχε τέτοιου είδους υποχρεώσεις, υπόκειται στο δίκαιο της χώρας της νέας συνήθους διαμονής του παιδιού. Η άσκηση της γονικής μέριμνας υπόκειται στο δίκαιο της χώρας της συνήθους διαμονής του παιδιού. Εάν το παιδί αλλάξει τόπο συνήθους διαμονής, η άσκηση αυτή υπόκειται στο δίκαιο της χώρας της νέας συνήθους διαμονής του παιδιού.

Επίσης, η Σύμβαση της 2ας Οκτωβρίου 1973 για την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε Υποθέσεις Διατροφής και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της 20ής Μαΐου 1980 για την Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε Θέματα Επιμέλειας των Τέκνων και για την Αποκατάσταση της Επιμέλειάς τους είναι επίσης δεσμευτικές.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύνδεσμοι δικτυακών τόπων:

Δικαστήρια στην Τσεχική Δημοκρατία ceština - English

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις - Πληροφορίες σχετικά με τη γονική μέριμνα

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για γαμικές, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις ceština

« Γονική μέριμνα - Γενικές Πληροφορίες | Τσεχία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-11-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο