Európai Bizottság > EIH > Szülői felelősség > Ciprus

Utolsó frissítés: 18-10-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Szülői felelősség - Ciprus

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei? 1.
2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget? 2.
3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy? 3.
4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról? 4.
5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy megállapodásuk jogilag kötelező erejű legyen? 5.
6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére? 6.
7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban? 7.
8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben? 8.
9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet? 9.
10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérelemhez? 10.
11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás? 11.
12. Igényelhető-e költségmentesség az eljárás költségeinek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat ellen? 13.
14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz kell fordulni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Milyen bírósághoz kell fordulni és milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 14.
15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Cipruson akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben? 15.
16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozatot kíván kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetekben? 16.
17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Cipruson élnek, illetve állampolgárságuk különböző? 17.

 

1. Mit jelent a gyakorlatban a jogi értelemben vett szülői felelősség fogalma? Melyek a szülői felelősséggel rendelkező személy jogai és kötelességei?

A gyermek vonatkozásában fennálló felelősség (szülői felelősség) a szülők feladata és joga, akik ezt a felelősséget közösen gyakorolják. A szülői felelősség körébe tartozik a névadás, a gyermek gondozása, vagyonának kezelése, valamint a gyermek képviselete a gyermeket vagy vagyonát érintő bármely ügyben, illetve jogügyletben.

2. Általában ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felelősséget?

Főszabályként a gyermek szülei rendelkeznek szülői felelősséggel a gyermek felett, feltéve, hogy házasok és együtt élnek; az egyik szülő halála vagy – vélelmezett halála miatt – eltűntnek nyilvánítása esetén, illetve valamelyik szülő hiányában a másik szülő egyedül gyakorolja a szülői felelősséget. Ugyanígy, ha az egyik szülő más valós indok miatt nem tudja a szülői felelősséget gyakorolni, vagy ha az egyik szülő nem vagy csak korlátozottan jogképes, a szülői felügyeletet a másik szülő gyakorolja. A kiskorú szülőt is megilleti azonban a szülői felügyeleti jog. Örökbefogadott gyermek esetében a szülői felelősséget az örökbefogadó szülők gyakorolják. Ha a gyermek házasságon kívül születik és ez a jogállása továbbra is fennáll, a szülői felelősséget az anya gyakorolja, kivéve, ha az apa elismeri a gyermeket, mely esetben az apa is gyakorolja a szülői felelősséget a gyermek felett.

Lap tetejeLap teteje

3. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget gyermekeik felett, kinevezhető-e helyettük egy másik személy?

Igen. Ha a szülők nem tudják vagy nem akarják gyakorolni a szülői felelősséget, vagy szülői felelősségük valamilyen okból megszűnik, a Családügyi Bíróság szülői felelősséggel rendelkező gyámot nevez ki a gyermek mellé. A gyámságot lehetőség szerint rokonnak ítélik oda. A bíróság meghatározza a gyámra ruházott szülői felelősség alkalmazási körét, valamint gyakorlásának feltételeit.

4. Ha a szülők elválnak vagy különválnak, hogyan születik döntés a szülői felelősség további gyakorlásáról?

A házasság felbontása, érvénytelenítése vagy semmissé nyilvánítása esetén – feltéve, hogy mindkét szülő életben van – a szülői felelősség kérdését bíróság dönti el. A szülői felelősség odaítélhető az egyik szülőnek, vagy – ha mindkét szülő belegyezik és egyidejűleg rögzítik a gyermek állandó lakhelyét – közösen mindkét szülőnek. A Családügyi Bíróság megoszthatja a szülői felelősség gyakorlását a szülők között vagy harmadik félre ruházhatja azt. A bíróság határozatában figyelembe veszi a gyermeknek szüleivel és testvéreivel fennálló kapcsolatát, valamint a szülőknek a gyermek felügyeletére és vagyonának kezelésére vonatkozó megállapodását, mindenkor szem előtt tartva a gyermek érdekét.

5. Ha a szülők megállapodást kötnek a szülői felelősség tárgyában, milyen alaki szabályokat kell betartani ahhoz, hogy megállapodásuk jogilag kötelező erejű legyen?

Nincs ilyen lehetőség.

Lap tetejeLap teteje

6. Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni a szülői felelősség kérdésében, milyen egyéb, bíróságon kívüli alternatív megoldások vannak a konfliktus rendezésére?

A jog a bírósági eljáráson kívül nem rendelkezik alternatív eszközökről a szülői felelősség megállapítására vonatkozóan. A jogalkotási biztos jelenleg készít elő jogszabály-tervezetet a családjogi ügyekben alkalmazott közvetítésről.

7. Ha a szülők bírósághoz fordulnak, mely kérdésekben hozhat döntést a bíró a gyermekkel kapcsolatban?

Ha a szülők bírósághoz fordulnak, a bíró bármelyik vagy mindkét szülőnek is odaítélheti a szülői felelősséget, megoszthatja azt a szülők között, illetve részben vagy egészben harmadik félre ruházhatja. A házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése esetén a gyermek felügyeletét annak a szülőnek ítélik oda, akivel a gyermek együtt fog élni. A felügyelet különösen a gyermek felnevelésére, felügyeletére, iskoláztatására és oktatására, állandó lakhelyére, vagyonának kezelésére, valamint a gyermeket vagy vagyonát érintő bármely ügyben, illetve jogügyletben történő képviseletére terjed ki. A bíró rendelkezik továbbá a másik szülő által fizetendő tartásdíjról, és meghatározza a gyermeknek a másik szülővel történő kapcsolattartásra vonatkozó jogát.

8. Ha a bíróság a szülői felügyeletet csak az egyik szülőnek ítéli meg, az egyben azt is jelenti, hogy a jogot gyakorló szülő a másik szülő megkérdezése nélkül dönthet a gyermeket érintő minden kérdésben?

A szabály az, hogy a szülők a szülői felelősség gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérdésben együtt kötelesek dönteni. Ha azonban a bíróság határozatában kizárólag az egyik szülőnek ítéli oda a gyermek feletti felügyelet jogát, az említett, egyedül eljáró szülő végrehajthatja a gyermek felügyeletével kapcsolatos szokásos cselekményeket, végezheti a gyermek vagyonának szokásos kezelését, illetve végrehajthatja a sürgős jogcselekményeket, és átveheti a gyermeknek szóló jogi aktusokat. Ezen túlmenően a felügyeleti joggal nem rendelkező szülővel szemben az a szülő nyújtja be a tartásdíj iránti követelést a gyermek nevében, akinek a gyermek felügyeletét odaítélték. Ha a másik szülő kifogásolja a felügyeleti joggal rendelkező szülő valamely cselekményét azon az alapon, hogy a cselekményt nem a szokásos felügyelet vagy a gyermek vagyonának szokásos kezelése során hajtották végre, illetőleg a cselekmény nem volt sürgős vagy a másik szülő általánosságban véve nem képes feladatait ellátni, a sértett szülő bírósághoz fordulhat jogorvoslatért azon a címen, hogy a cselekmény a szülői felelősség feladatának megszegése vagy azzal való visszaélés volt.

Lap tetejeLap teteje

9. Mit jelent a gyakorlatban, ha a bíróság úgy dönt, hogy a két szülő közösen gyakorolja a szülői felügyeletet?

Ha a Családügyi Bíróság határozatával közös felügyeleti jogot biztosít a szülőknek gyermekük felett, a szülők a gyermek érdekét szem előtt tartva közösen döntenek a felügyelet gyakorlásáról.

10. Ha valaki szülői felelősséggel kapcsolatos kérelmet kíván benyújtani, melyik bírósághoz vagy hatósághoz kell fordulnia? Milyen alaki szabályokat kell betartani, és milyen iratokat kell csatolni a kérelemhez?

A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a Családügyi Bíróság rendelkezik joghatósággal. A keresetet a Családügyi Bíróság titkárságán kell benyújtani, ahol kitűzik a tárgyalás napját, és a felperes ügyvédje gondoskodik arról, hogy küldjék meg a kereset másolatát az alperes részére. Ha a kézbesítést az ország területén kell végrehajtani, a másolatot a végrehajtó kézbesíti az alperes részére. Ha a kézbesítést külföldön kell végrehajtani, az okmányok külföldön történő kézbesítéséről szóló 1965. november 15-i hágai egyezményt kell alkalmazni, feltéve, hogy az adott állam részese az egyezménynek.

Az ügy tárgyalása során a felek követeléseiket tartalmazó írásbeli javaslatokat nyújtanak be, és a felek állításainak bizonyítására tanúkat hallgatnak meg. Ha az alperes jogszerűen és kellő idézés ellenére nem jelenik meg a bíróság előtt, az ügy bizonyítását és tárgyalását távollétében folytatják le. A tárgyalás előtt a kiskorú lakhelye szerinti Jóléti Iroda egyik tisztviselője jelentést készít. A kiskorú életkorától és értelmi fejlettségétől függően a bíróság – amennyiben a kiskorú érdekei érintettek – a kiskorút is meghallgathatja. A tárgyalást követően a bíróság meghozza ítéletét, amely a Családügyi Fellebbviteli Bíróságon megfellebbezhető.

Lap tetejeLap teteje

11. Milyen eljárás érvényes ezen esetekre? Van-e sürgősségi eljárás?

Léteznek esetek, ahol a szülői felelősséggel kapcsolatos főkereset benyújtását egyoldalú kérelmek is követhetik. Ezek az azonnali rendezést igénylő kérdésekre vonatkozhatnak, például ideiglenes gyermektartásdíj igénylése vagy a szülői felelősség visszavonására irányuló kérelem, mely esetben ideiglenes kérelem nyújtható be a gyermek átmeneti elvitelére.

12. Igényelhető-e költségmentesség az eljárás költségeinek fedezésére?

Igen, a Családügyi Bíróságra benyújtott kérelmet követően.

13. Lehet-e fellebbezni a szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozat ellen?

Igen, a Családügyi Fellebbviteli Bíróságon.

14. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bírósághoz kell fordulni a szülői felelősséggel kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében. Milyen bírósághoz kell fordulni és milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A Családügyi Bírósághoz kell folyamodni, feltéve, hogy létezik hatályos igazságügyi együttműködési megállapodás az adott országgal.

15. Mi a teendő, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősség tárgyában hozott döntést Cipruson akar elismertetni vagy végrehajtatni? Milyen eljárás követendő ilyen esetekben?

A szülői felelősség tárgyában egy másik tagállam bírósága által kiadott határozat elismerése és végrehajtása érdekében kérelem nyújtható be a Családügyi Bíróságra a külföldi bíróság által kiadott határozat nyilvántartásba vétele, elismerése és végrehajtása tárgyában, feltéve, hogy a két államra - azaz Ciprusra és a másik tagállamra - kötelező a vonatkozó megállapodás. A nyilvántartásba vétel feltételeit a megállapodás tartalmazza. Az eljárás akkor indul, amikor a bíróság eskü alatt tett nyilatkozattal ellátott idézéssel nyilvántartásba veszi a kérelmet a Polgári Perrendtartás szabályai szerint. Ha az eljárásban, amelynek során a határozatot kibocsátották, nem volt ellenérdekű fél, az eljárás eskü alatt tett nyilatkozattal ellátott egyoldalú kérelemmel indul. A kérelem nyilvántartásba vételekor - legkésőbb a nyilvántartásba vétel napját követő négy héten belüli időpontra - kitűzik a tárgyalás napját.

16. Melyik bírósághoz kell fordulni, ha valaki egy másik tagállam bírósága által szülői felelősséggel kapcsolatban hozott határozatot kíván kifogásolni? Milyen eljárás alkalmazandó ilyen esetekben?

A szülői felelősséget odaítélő határozat elleni kifogásra vonatkozóan a Családügyi Bíróság rendelkezik joghatósággal.

A kérelem fenti 15. pontban leírt nyilvántartásba vételét követően a kérelmet haladéktalanul kézbesítik az alperes részére; ha a joggal rendelkező személy írásbeli kifogást kíván benyújtani, a kifogásnak legkésőbb két nappal a tárgyalás napja előtt be kell érkeznie a bíróságra.

17. Milyen jogszabály érvényes olyan szülői felelősséggel kapcsolatos eljárás esetén, amikor a gyermek vagy a felek nem Cipruson élnek, illetve állampolgárságuk különböző?

A Családügyi Bíróság akkor rendelkezik joghatósággal a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyre vonatkozóan, ha a felek legalább három hónapja állandó lakhellyel rendelkeznek Cipruson. A joghatóság fennállása esetén az alkalmazandó jog a ciprusi jog.

« Szülői felelősség - Általános információk | Ciprus - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 18-10-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság