Europa-Kommissionen > ERN > Forældremyndighed > Østrig

Seneste opdatering : 03-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forældremyndighed - Østrig

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder udtrykket "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden? 1.
2. Hvem har generelt forældremyndigheden over et barn? 2.
3. Kan der udpeges en anden person end forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn? 3.
4. Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden for fremtiden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses? 4.
5. Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver juridisk bindende? 5.
6. Hvilke alternative udenretslige konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden? 6.
7. Hvilke spørgsmål kan dommeren afgøre med hensyn til barnet, hvis forældrene indbringer sagen for retten? 7.
8. Betyder det, hvis retten træffer den afgørelse, at en forælder kan udøve forældremyndigheden over et barn alene, at han eller hun kan træffe afgørelse om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder? 8.
9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten træffer den afgørelse, at forældrene har fælles forældremyndighed over et barn? 9.
10. Hvilken ret eller hvilken myndighed skal jeg henvende mig til for at indgive en ansøgning vedrørende forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning? 10.
11. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure? 11.
12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at appellere en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed? 13.
14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at rette henvendelse til en ret eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde? 14.
15. Hvad skal jeg gøre for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Østrig? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde? 15.
16. Hvilken ret i Østrig skal jeg henvende mig til for at forhindre, at en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, anerkendes? 16.
17. Hvilke retsregler finder anvendelse i en sag vedrørende forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor i Østrig eller har forskellig nationalitet? 17.

 

1. Hvad betyder udtrykket "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden?

I østrigsk familieret er forældremyndigheden over et barn beskrevet med begrebet "Obsorge". Herved forstås ifølge loven retten og pligten til at drage omsorg for og opdrage det mindreårige barn, forvalte dets formue og repræsentere det over for andre personer i dette samt alle andre forhold. Forældrene skal opfylde disse pligter og udøve disse rettigheder i forening.

2. Hvem har generelt forældremyndigheden over et barn?

Forældremyndigheden over et barn født i ægteskab tillægges automatisk faderen og moderen fra barnets fødsel, mens forældremyndigheden over et barn født uden for ægteskab automatisk tillægges moderen fra barnets fødsel. Dette fremgår umiddelbart af loven og kræver ingen retsafgørelse.

3. Kan der udpeges en anden person end forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn?

Er der forhold omkring forældrene (eller andre forældremyndighedsindehavere) , som ikke er til barnets bedste, kan retten (til dels) fratage dem forældremyndigheden og overføre den til en anden egnet person. Denne person skal primært vælges blandt slægtninge til barnet og sekundært blandt øvrige nærtstående personer. Er det ikke muligt at finde en anden egnet person, skal retten overføre forældremyndigheden til børne- og ungdomsværnet (Jugendwohlfahrtsträger). Børne- og ungdomsværnet er imidlertid også forpligtet til at træffe de pågældende foranstaltninger i tilfælde af overhængende fare, men skal efterfølgende forelægge sagen for retten. Overførslen af forældremyndigheden til børne- og ungdomsværnet afhænger ikke af, om forældrene har forårsaget eller er skyld i barnets problematiske opvækstsituation. Uafhængigt heraf har foranstaltningen til formål at varetage barnets interesser bedst muligt.

TopTop

Forældremyndigheden kan imidlertid også overføres på grundlag af en aftale mellem forældrene og børne- og ungdomsværnet (i dette tilfælde kan forældrene ensidigt tilbagekalde deres samtykke).

Børne- og ungdomsværnet kan ved udøvelsen af forældremyndigheden benytte andre personer, f.eks. anbringe barnet i en egnet plejefamilie eller på en institution.

4. Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden for fremtiden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses?

I denne henseende skal der sondres mellem børn født i ægteskab og børn født uden for ægteskab:

1. Opløsning af forholdet mellem forældrene til et barn født i ægteskab:

Med ikrafttrædelsen af Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 den 1. juli 2001 har forældre efter en opløsning af forholdet vidtgående muligheder for at få indflydelse på fordelingen af forældremyndigheden. Opløses et ægteskab ved skilsmisse, opretholdes principielt begge forældres forældremyndighed over et mindreårigt barn født i ægteskab. Forældrene skal imidlertid, hvis de ønsker at opretholde begge parters fulde forældremyndighed som i et bestående ægteskab, inden for en passende frist fremsende retten en aftale om barnets hovedsaglige opholdssted. Retten skal godkende en sådan aftale, såfremt den er til barnets bedste. Indgås en sådan aftale ikke inden for en passende frist efter skilsmissen, eller er den ikke til barnets bedste, skal retten, hvis det heller ikke lykkes at finde en mindelig løsning (eventuelt gennem mægling) træffe afgørelse om, hvilken forælder der fremover alene skal tillægges forældremyndigheden.

TopTop

Forældrene kan imidlertid også på forhånd aftale, at det efter ægteskabets opløsning kun er den ene forælder, der skal have forældremyndigheden.

Hvis begge forældre har forældremyndigheden, kan hver forælder til enhver tid ansøge om ophævelse af den fælles forældremyndighed. Retten skal derpå under hensyntagen til barnets bedste tillægge den ene af forældrene forældremyndigheden alene.

2. Opløsning af forholdet mellem forældrene til et barn født uden for ægteskab:

Samlevende, som har et fælles barn, kan også begge tillægges forældremyndigheden. Efter fælles anmodning fra forældrene til et barn født uden for ægteskab, som har barnet boende hos sig, skal retten tillægge begge forældre forældremyndigheden, såfremt dette er til barnets bedste; i tilfælde af, at samlivsforholdet opløses, gælder det under punkt 1. anførte vedrørende forældremyndigheden ved opløsning af forældrenes ægteskab. Samlevende, som har et fælles barn, har dermed principielt samme muligheder for at få indflydelse på fordelingen af forældremyndigheden som forældrene til et barn født i ægteskab.

5. Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver juridisk bindende?

Aftaler mellem forældrene, som fraviger den fordeling af forældremyndigheden, der er fastsat i loven, skal godkendes af Pflegschaftsgericht (værgemålsret).

6. Hvilke alternative udenretslige konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden?

Retten skal altid forsøge at få tilvejebragt en mindelig løsning, eventuelt gennem mægling.

TopTop

7. Hvilke spørgsmål kan dommeren afgøre med hensyn til barnet, hvis forældrene indbringer sagen for retten?

Hvis begge forældre har forældremyndigheden, kan hver forælder til enhver tid ansøge om ophævelse af den fælles forældremyndighed. I dette tilfælde skal retten under hensyntagen til barnets bedste tillægge den ene af forældrene forældremyndigheden alene. I modsætning hertil kan retten imidlertid ikke mod forældrenes vilje (eller også kun den ene forælders vilje) pålægge forældrene fælles forældremyndighed.

Bor en forælder ikke i samme husstand som sit mindreårige barn, har denne forælder og barnet ret til at have personligt samvær med hinanden - man taler om den såkaldte samværsret. Udøvelsen af samværsretten skal forældrene aftale i fællesskab. Kan der ikke opnås en sådan aftale, skal retten fastsætte udøvelsen af denne ret under hensyntagen til barnets behov og ønsker og på en måde, der er til barnets bedste. Retten kan om fornødent begrænse eller helt forbyde udøvelsen af samværsretten.

Hvis et krav på underholdsbidrag gøres gældende ad rettens vej, skal retten under hensyntagen til de konkrete omstændigheder i det enkelte tilfælde fastsætte underholdsbidragets størrelse på grundlag af dels barnets rimelige behov for underhold, dels den bidragspligtige forælders formåen.

8. Betyder det, hvis retten træffer den afgørelse, at en forælder kan udøve forældremyndigheden over et barn alene, at han eller hun kan træffe afgørelse om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden forælder?

Biologiske forældre, der ikke har fået tillagt forældremyndigheden, bevarer visse kommunikationsrettigheder. Dette vedrører f.eks. samværsretten (se svaret på 7). Derudover har den forælder, der ikke har forældremyndigheden, ret til af den anden forælder at blive underrettet om vigtige forhold for at kunne tage del i sit barns udvikling. Sådanne vigtige forhold er f.eks. barnets sygdom, skoleresultater, afslutning af en faguddannelse, men også sprogferier i udlandet eller et længere fravær fra bopælen. En flytning - det være sig inden for landets grænser eller til udlandet - er mulig uden samtykke fra den forælder, der ikke har forældremyndigheden, så længe denne underrettes herom. Denne underretning skal ske så rettidigt, at den forælder, der ikke har forældremyndigheden, kan nå at udtale sig om planen. Retten skal tage hensyn til denne udtalelse, hvis det ønske, der tilkendegives heri, i højere grad er til barnets bedste. Opfylder den forælder, der har fået tillagt forældremyndigheden, vedholdende ikke sin forpligtelse til at tolerere og fremme samværet eller sine informationsforpligtelser, skal retten efter anmodning (eller af egen drift, hvis hensynet til barnets bedste taler herfor) træffe passende bestemmelser. Omvendt kan retten også begrænse eller helt ophæve samværsretten eller informationsrettighederne, hvis udøvelsen af disse rettigheder alvorligt vil tilsidesætte hensynet til barnets bedste.

TopTop

9. Hvad betyder det i praksis, hvis retten træffer den afgørelse, at forældrene har fælles forældremyndighed over et barn?

Indledningsvis bemærkes endnu en gang, at retten ikke mod forældrenes vilje (eller også kun den ene forælders vilje) kan pålægge forældrene fælles forældremyndighed. Dette kræver altid en aftale mellem forældrene; kan en sådan ikke opnås, skal retten under hensyntagen til barnets bedste tillægge den ene af forældrene forældremyndigheden alene.

Forældremyndigheden består i forholdet indadtil af omsorg og opdragelse samt formueforvaltning og i forholdet udadtil af værgemålet.

I forholdet indadtil skal par, der har fået tillagt forældremyndigheden, udøve denne i forening. I tilfælde af uenighed om et vigtigt forhold omkring barnet kan hver forælder henvende sig til retten, som skal træffe de nødvendige bestemmelser.

I forholdet udadtil har hver forælder i forbindelse med fælles forældremyndighed principielt ret til at repræsentere barnet alene (f.eks. i forbindelse med udstedelse af rejsepas, skoleindskrivning) ; dvs. at hver forælder også mod den andens vilje kan træffe gyldige dispositioner på barnets vegne. Træffes der samtidig modstridende dispositioner, er begge imidlertid virkningsløse. I forbindelse med visse anliggender kræves imidlertid den anden forælders samtykke, for at der kan træffes dispositioner på barnets vegne, f.eks. i tilfælde af ændring af barnets for- eller efternavn, overgivelse til fremmed pleje, erhvervelse af og afkald på indfødsret osv.

I forbindelse med særligt vigtige formueanliggender kræves endvidere rettens godkendelse.

TopTop

10. Hvilken ret eller hvilken myndighed skal jeg henvende mig til for at indgive en ansøgning vedrørende forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min ansøgning?

Ansøgningen om at få overført forældremyndigheden skal indgives til den Bezirksgericht (distriktsdomstol) , i hvis retskreds den mindreårige har sit sædvanlige opholdssted; har den mindreårige ikke et sådant i Østrig, skal den indgives det sted, hvor den mindreårige opholder sig. Opholder den mindreårige sig ikke i Østrig, er den ret kompetent, i hvis retskreds værgen har sit sædvanlige opholdssted. Har denne heller ikke et sådant i Østrig, er den ret kompetent, i hvis retskreds en forælder har sit sædvanlige opholdssted; i andre tilfælde er Bezirksgericht Innere Stadt Wien kompetent.

Ansøgningen indgives inden for rammerne af frivillig retspleje (Verfahren außer Streitsachen) ; der stilles ingen særlige formalitetskrav. Der er ingen dokumenter, som obligatorisk skal vedlægges ansøgningen; det er dog tilrådeligt at vedlægge alle dokumenter, som vil kunne støtte ansøgningen.

11. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure?

Sager om tildeling af forældremyndighed afgøres inden for rammerne af frivillig retspleje, hvor der også er mulighed for foreløbige forholdsregler.

12. Kan jeg få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Også i forbindelse med denne type procedure er der mulighed for retshjælp efter de generelle regler (se "Retshjælp – Østrig").

TopTop

13. Er det muligt at appellere en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed?

Det er muligt at appellere en retsafgørelse truffet af førsteinstansretten vedrørende tildelingen af forældremyndighed. Afgørelsen påklages (Rekurs) til Landesgericht (delstatsret) som andeninstansret, der er overordnet den kompetente Bezirksgericht. Appelinstansens afgørelse kan kun appelleres (Revision) til Oberster Gerichtshof (højesteret) , hvis afgørelsen er betinget af løsningen af et retsspørgsmål, som er af væsentlig betydning for at sikre en ensartet retspraksis, retssikkerhed eller retsudvikling, f.eks. fordi appelinstansen fraviger Oberster Gerichtshofs praksis, en sådan retspraksis mangler eller er uensartet.

14. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at rette henvendelse til en ret eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde?

Gennemførelsen af retslige forældremyndighedsafgørelser sker inden for rammerne af frivillig retspleje i henhold til § 19 i Außerstreitgesetz med tvangsfuldbyrdelse under anvendelse af egnede tvangsmidler.

15. Hvad skal jeg gøre for at få en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i Østrig? Hvilken procedure finder anvendelse i sådanne tilfælde?

I forholdet mellem EU-medlemsstaterne, med undtagelse af Danmark, anerkendes og fuldbyrdes forældremyndighedsafgørelser, som træffes vedrørende ægtefællernes fælles børn i forbindelse med sager, der vedrører skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab, på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 1347/2000 af 29. maj 2000 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager samt i sager vedrørende forældremyndighed over ægtefællernes fælles børn, EFT L 160 af 30. 6. 2000, s. 19 (herefter "Bruxelles II-forordningen").

TopTop

En betingelse for fuldbyrdelsen er, at den udenlandske forældremyndighedsafgørelse erklæres eksigibel for Østrig. Anmodningen om, at udenlandske forældremyndighedsafgørelser erklæres for eksigible, fremsættes over for den Bezirksgericht, i hvis retskreds den sagsøgte eller barnet har sit sædvanlige opholdssted. Foreligger et sådant ikke i Østrig, afgøres rettens stedlige kompetence på grundlag af stedet for fuldbyrdelsen. Anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel skal foruden en genpart af afgørelsen også vedlægges en attest, der er udstedt af retten i domsstaten. Hvor det drejer sig om en udeblivelsesdom, skal der fremlægges yderligere dokumenter (se artikel 32, stk. 2, i Bruxelles II-forordningen).

Med hensyn til rene (ikke-) anerkendelsesprocedurer er der desuden mulighed for at benytte værnetingsbestemmelserne i § 109, stk. 2, i Jurisdiktionsnorm. På grundlag heraf er den ret kompetent, i hvis retskreds værgen har sit sædvanlige opholdssted; har denne ikke et sådant i Østrig, er den ret kompetent - såfremt der er tale om en mindreårig - i hvis retskreds en forælder har sit sædvanlige opholdssted; i andre tilfælde er Bezirksgericht Innere Stadt Wien kompetent.

16. Hvilken ret i Østrig skal jeg henvende mig til for at forhindre, at en retsafgørelse vedrørende forældremyndighed, der er truffet af en ret i en anden medlemsstat, anerkendes?

Se svaret på 15.

17. Hvilke retsregler finder anvendelse i en sag vedrørende forældremyndighed, hvis barnet eller parterne ikke bor i Østrig eller har forskellig nationalitet?

Principielt er barnets personalstatut (hjemlands lovgivning) afgørende i forbindelse med forældremyndigheden. Der skal tages hensyn til viderehenvisninger og tilbagevisninger i den ret, der finder anvendelse. Hvis den mindreårige imidlertid har sit sædvanlige opholdssted i Østrig, vil en ret træffe eventuelt nødvendige foranstaltninger i relation til forældremyndigheden på grundlag af østrigsk ret, også selv om forældrene ikke bor i Østrig, og ingen af parterne er østrigske statsborgere; et lovbestemt myndighedsforhold i henhold til lovgivningen i den mindreåriges hjemland vil imidlertid også skulle anerkendes i dette tilfælde.

« Forældremyndighed - Generelle oplysninger | Østrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 03-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige