Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Sverige

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Sverige

Inledning

Sverige har två parallella typer av domstolar - de allmänna domstolarna, som handlägger brottmål och tvistemål och de allmänna förvaltningsdomstolarna, som handlägger förvaltningsmål. De allmänna domstolarna har tre instanser - tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen (HD). Även förvaltningsdomstolarna har tre instanser - länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten.

Organisation chart (39 KB pdf)

Information

Allmänna domstolar
Tingsrätten är första instans. Det finns 72 tingsrätter spridda över landet. Dessa varierar i storlek från flera hundra till ett tiotal anställda.

Nästa instans är hovrätten. Det finns sex hovrätter. I allmänhet står det en part fritt att överklaga tingsrättens avgörande till hovrätten.

Högsta domstolen är högsta instans. Den består av minst 16 justitieråd. Högsta domstolens främsta uppgift är att pröva mål som kan ha betydelse för rättsutvecklingen, dvs. att skapa prejudikat. För att få ett mål fullständigt prövat krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd. Vid denna prövning tar domstolen ställning till om det finns någon fråga i målet som kan ha betydelse för prejudikatsbildningen. Om ett mål får prövningstillstånd prövas målet vanligtvis av fem justitieråd.

Allmänna förvaltningsdomstolar
Länsrätten är första instans. Det finns minst en länsrätt i varje län.

Kammarrätterna är andra instans. Det finns fyra kammarrätter. För de flesta typer av mål krävs prövningstillstånd för att kammarrätten skall ta upp målet till en fullständig prövning.

Regeringsrätten är högsta instans. Den består av minst 17 regeringsråd. Regeringsrättens främsta uppgift är, liksom Högsta domstolens, att skapa prejudikat. Prövningstillstånd krävs i de flesta typer av mål. Mål som har meddelats prövningstillstånd avgörs vanligtvis av fem regeringsråd.

Specialdomstolar
Specialdomstolarna avgör tvister inom olika specialområden som har ansetts kräva särskild sakkunskap att avgöra tvister inom vissa rättsområden. Exempel på specialdomstolar är Arbetsdomstolen som avgör arbetsrättstvister och Marknadsdomstolen som bl.a. avgör tvister om otillåten marknadsföring och konkurrensmål.
Summarisk process
Alla förmögenhetsrättliga tvister behöver inte handläggas i domstol utan vissa kan avgöras efter ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndigheten. Om svaranden inte bestrider ansökan utfärdar kronofogdemyndigheten ett utslag i enlighet med ansökan. Ett sådant utslag har samma verkan som en dom av domstol. Om svaranden däremot bestrider kravet, kan sökanden begära att målet lämnas över till tingsrätten för rättegång. Upplysningar om summarisk process och ansökningsblanketter finns på www.rsv.se/kronofogden.
Konsumenttvister
I konsumenttvister, dvs. tvister mellan en näringsidkare och en konsument om en vara eller en tjänst som konsumenten köpt för enskilt bruk, kan man som konsument få hjälp av en konsumentvägledare. Konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. En konsument som inte får rättelse efter att ha anmärkt på en vara eller en tjänst kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Nämndens beslut har formen av en rekommendation till parterna att lösa tvisten på ett visst sätt. Om näringsidkaren inte följer ett beslut av nämnden kan konsumenten föra saken till domstol. Mera om ARN:s verksamhet och anmälningsblanketter finns på ARN - Allmänna reklamationsnämnden.

Länkar

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Sverige - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket