Evropska komisija > EPM > Pravosodna organizacija > Švedska

Zadnja sprememba: 31-03-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravosodna organizacija - Švedska

Uvod

Na Švedskem sta dve vzporedni vrsti sodišč – redna sodišča, ki obravnavajo kazenske in civilne zadeve, ter redna upravna sodišča, ki obravnavajo upravne zadeve. Redna sodišča imajo tri stopnje – okrožna sodišča (tingsrätt), pritožbena sodišča (hovrätt) in vrhovno sodišče (Högsta domstolen). Tristopenjska so tudi upravna sodišča – okrajna sodišča (länsrätt), upravna pritožbena sodišča (kammarrätt) in vrhovno upravno sodišče (Regeringsrätten).

Organizacijska shema PDF File (PDF File 45 KB)

Informacije

Redna sodišča
Okrožno sodišče je sodišče prve stopnje. Na Švedskem je 72 okrožnih sodišč. Med seboj se razlikujejo po velikosti, tako da imajo nekatera približno deset, nekatera pa nekaj sto zaposlenih.

Naslednja stopnja je pritožbeno sodišče. Na Švedskem jih je šest. Na splošno lahko stranka sodbo okrožnega sodišča predloži pritožbenemu sodišču.

Na najvišji stopnji odloča vrhovno sodišče. Sestavlja ga najmanj 16 sodnikov. Glavna naloga vrhovnega sodišča je preizkus sodb, ki so lahko pomembne za razvoj prava, tj. lahko predstavljajo precedens. Vrhovno sodišče mora za celovit preizkus sodbe izdati posebno dovoljenje. Pri preizkusu sodišče odloči, ali sodba vsebuje kakršna koli vprašanja, ki bi jih lahko uporabilo za določitev novega precedensa. Če sodišče dovoli preizkus, sodbo običajno preizkusi pet sodnikov.

Redna upravna sodišča

Okrajno sodišče je sodišče prve stopnje. Vsak okraj (län) ima vsaj eno okrajno sodišče.

Na drugi stopnji odloča upravno pritožbeno sodišče. Na Švedskem so štiri takšna sodišča. Za večino sodb je pri upravnem pritožbenem sodišču potrebno dovoljenje za celovit preizkus.

Na najvišji stopnji odloča vrhovno upravno sodišče. Sestavlja ga najmanj 17 sodnikov. Njegova glavna naloga je, podobno kot pri vrhovnem sodišču, določitev precedensa. V večini primerov je potrebno dovoljenje. Če sodišče dovoli preizkus, zadevo običajno preizkusi pet sodnikov.

Specializirana sodišča
Specializirana sodišča obravnavajo spore na posebnih področjih, za katere je potrebno posebno znanje. Primera specializiranih sodišč sta delovno sodišče (Arbetsdomstolen), ki rešuje spore v skladu z delovnim pravom, in gospodarsko sodišče (Marknadsdomstolen), ki je pristojno za zadeve v zvezi z nezakonitim trženjem in konkurenco.
Skrajšani postopki
Sporov v zvezi s pravom lastninskih razmerij ne obravnavajo nujno le sodišča, ampak lahko v nekaterih zadevah o njih odločajo organi kazenskega pregona po vložitvi zahtevka za nalog za plačilo dolga ali za pomoč. Če tožena stranka zahtevku ne ugovarja, lahko organi kazenskega pregona izdajo odločbo v prid vlagatelja. Takšna odločba ima enak učinek kot sodba sodišča. Če tožena stranka ne ugovarja zahtevku, lahko vlagatelj zahteva, da se zadeva predloži v odločanje okrožnemu sodišču. Informacije o skrajšanih postopkih in obrazci za predloge so na voljo na spletni strani www.rsv.se/kronofogden svenska.
Potrošniški spori
V potrošniških sporih, tj. sporih med trgovcem in potrošnikom v zvezi z izdelkom ali storitvijo, ki jo je potrošnik kupil za lastno uporabo, lahko potrošnik prosi za pomoč svetovalca za potrošniške zadeve, ki je na voljo v večini občin. Potrošnik, ki ne doseže odškodnine, potem ko se je pritožil o izdelku ali storitvi, lahko zadevo predloži Splošnemu odboru za potrošniške pritožbe (Allmänna eklamationsnämnden ali ARN), ki izda priporočilo, da stranke rešijo spor na določen način. Če trgovec ne ravna v skladu z odločitvijo odbora, lahko potrošnik zadevo predloži sodišču. Več informacij o dejavnostih odbora in obrazci so na voljo na spletni strani www.arn.se Deutsch - English - español- français - suomi - svenska

Na vrh straniNa vrh strani

Povezave

 • Ministrstvo za pravosodje (Justitiedepartementet) English - svenska
 • Uprava nacionalnih sodišč (Domstolsverket) English - svenska
 • Državna davčna uprava (Riksskatteverket) svenska
 • Švedska potrošniška agencija (Konsumentverket) English - français - svenska
 • Splošni odbor za potrošniške pritožbe (Allmänna reklamationsnämnden) Deutsch - English - español - français - suomi - svenska

« Pravosodna organizacija - Splošne informacije | Švedska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 31-03-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo