Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Švédsko

Posledná úprava: 27-04-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Švédsko

Úvod

Vo Švédsku existujú paralelne dva typy súdov – všeobecné súdy, ktoré sa zaoberajú trestnými a občianskymi záležitosťami, a všeobecné správne súdy, ktoré sa zaoberajú správnymi otázkami. Sú tri úrovne všeobecných súdov – okresné súdy (tingsrätt), odvolací súd (hovrätt) a najvyšší súd (Högsta domstolen). Aj správne súdy majú tri úrovne – provinčné súdy (länsrätt), správny odvolací súd (kammarrätt) a najvyšší správny súd (Regeringsrätten).

Organizačná schéma PDF File (PDF File 48 KB)

Informácie

Všeobecné súdy

Okresný súd je súdom prvého stupňa. Vo Švédsku je 72 okresných súdov rozptýlených po celej krajine. Majú rozličnú veľkosť – od desať zamestnancov po niekoľko sto zamestnancov.

Ďalším stupňom je odvolací súd. Vo Švédsku je šesť odvolacích súdov. Vo všeobecnosti strana sporu môže postúpiť rozhodnutie okresného súdu odvolaciemu súdu.

Najvyšší súd je súdom najvyššieho stupňa. Skladá sa minimálne zo 16 sudcov. Hlavnou úlohou najvyššieho súdu je preverovať rozsudky, ktoré by mohli mať význam pre vývoj práva, a to vytvorením precedensu. Na to, aby mohol najvyšší súd plne preveriť rozsudok, musí vydať osobitné povolenie. Pri výkone takejto previerky súd rozhodne, či rozsudok obsahuje otázky, ktoré by sa dali použiť na vytvorenie precedensu. Ak bolo vydané povolenie, rozsudok obyčajne preveruje päť sudcov.

Všeobecné správne súdy

Provinčný súd je súdom prvého stupňa. V každej provincii (län) je aspoň jeden provinčný súd.

Správny odvolací súd je súdom druhého stupňa. Takéto súdy sú štyri. Na to, aby správny odvolací súd mohol úplne preveriť rozsudky, je na väčšinu typov rozsudkov potrebné povolenie.

Najvyšší správny súd je súdom najvyššieho stupňa. Skladá sa minimálne zo 17 sudcov. Jeho hlavnou úlohou, ako aj najvyššieho súdu je vytvárať precedensy. Vo väčšine prípadov sa vyžaduje povolenie. Ak bolo vydané povolenie, prípad obyčajne preveruje päť sudcov.

Špeciálne súdy

Špeciálne súdy sa zaoberajú spormi v rámci špecifických oblastí, v ktorých sa vyžadujú osobitné znalosti. Ako príklad možno uviesť pracovný súd (Arbetsdomstolen), ktorý rieši spory podľa pracovného práva, a trhový súd (Marknadsdomstolen), do ktorého právomoci spadajú prípady spojené s nezákonným marketingom a hospodárskou súťažou.

HoreHore

Skrátené konanie

Nie všetky spory podľa majetkového práva sa riešia pred súdom. V niektorých prípadoch sa takéto spory riešia predložením žiadosti o vydanie platobného príkazu alebo o pomoc orgánom štátnej prokuratúry. Ak žalovaný žiadosť nenapadne, orgány štátnej prokuratúry môžu vydať rozhodnutie v prospech žiadateľa. Takéto rozhodnutie má rovnaké účinky ako rozsudok súdu. Ak však žalovaný žiadosť napadne, žiadateľ môže požiadať o postúpenie záležitosti okresnému súdu na vydanie rozsudku. Informácie o skrátenom konaní a formuláre žiadostí sa nachádzajú na internetovej stránke www.rsv.se/kronofogden svenska.

Spotrebiteľské spory

Pri spotrebiteľských sporoch, t.j. pri sporoch medzi obchodníkom a spotrebiteľom týkajúcich sa výrobku alebo služby, ktorý/ú spotrebiteľ kúpil na vlastné použitie, môže spotrebiteľ požiadať o pomoc spotrebiteľského poradcu. Spotrebiteľského poradcu je možné nájsť na väčšine magistrátov. Spotrebiteľ, ktorému sa napriek sťažnosti na výrobok alebo službu nedostane nápravy, môže záležitosť postúpiť Všeobecnej rade pre reklamácie (Allmänna reklamationsnämnden, alebo ARN). Rozhodnutie tejto rady má formu odporúčania stranám sporu, aby spor určitým spôsobom urovnali. Ak obchodník nevyhovie rozhodnutiu rady, spotrebiteľ môže záležitosť predložiť súdu. Ďalšie informácie o činnosti rady a formuláre žiadostí sa nachádzajú na internetovej stránke www.arn.se Deutsch - English - español- français - română - suomi - svenska.

HoreHore

Linky

 • Justitiedepartementet English - svenska (Ministerstvo spravodlivosti)
 • Domstolsverket English - svenska (Národná súdna správa)
 • Riksskatteverket svenska (Národná daňová správa)
 • Konsumentverket English - français - svenska (Švédska spotrebiteľská agentúra)
 • Allmänna reklamationsnämnden Deutsch - English - español - français - română - suomi - svenska (Všeobecná rada pre reklamácie)

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Švédsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 27-04-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo