Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak > Zweden

Laatste aanpassing: 11-05-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Zweden

Inleiding

In Zweden bestaan twee soorten rechtbanken: algemene rechtbanken, die strafzaken en civiele zaken behandelen, en algemene bestuursrechtbanken, die bestuurszaken behandelen. De algemene rechtbanken kennen drie instanties: tingsrätt (arrondissementsrechtbank), hovrätt (beroepsinstantie voor arrondissementsrechtbank) en Högsta domstol (hoogste rechtscollege). Ook bij de bestuursrechtbanken bestaan drie lagen: länsrätt (districtsrechtbank), kammarrätt (beroepsinstantie voor districtsrechtbank) en Regeringsrätt (hoogste rechtscollege voor bestuurszaken).

Organisatieschema

Algemene rechtbanken Algemene bestuursrechtbanken

Högsta domstol

(hoogste rechtscollege)

(1)

Regeringsrätt

(hoogste rechtscollege voor bestuursrechtspraak)

(1)

­

­

Hovrätt

(beroepsinstantie)

(6)

Kammarrätt

(beroepsinstantie)

(4)

­

­

Tingsrätt

(arrondissements-rechtbank)

(72)

Länsrätt

(districtsrechtbank)

(23)

Toelichting

Algemene rechtbanken

Het tingsrätt is de eerste instantie. Hiervan zijn er 72, verspreid over het land. Ze variëren in grootte, van een tiental tot enkele honderden medewerkers.

De daaropvolgende instantie is het hovrätt, waarvan er zes zijn. In het algemeen kan elke partij bij het hövratt in beroep gaan tegen een beslissing van een tingsrätt.

De hoogste instantie (Högsta domstol) bestaat uit ten minste 16 raadsheren. De belangrijkste taak van dit hoogste rechtscollege is het toetsen van zaken die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van het recht, d.w.z. het scheppen van precedenten. Volledige toetsing kan alleen plaatsvinden als toestemming wordt verleend om in beroep te gaan. Het rechtscollege bepaalt of bepaalde aspecten van een zaak van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jurisprudentie. Als de toestemming wordt verleend, wordt een zaak doorgaans door vijf raadsheren getoetst.

Algemene bestuursrechtbanken

Het länsrätt is de eerste instantie. In elke provincie (län) is minstens één länsrätt.

Het kammarrät is de tweede instantie. Hiervan zijn er vier. In de meeste gevallen moet toestemming worden verleend om in beroep te gaan voordat deze beroepsinstantie de zaak aan een volledige toetsing kan onderwerpen.

De hoogste instantie (Regeringsrätt) bestaat uit minstens 17 raadsheren. Evenals de Högsta domstol moet het Regeringsrätt in de eerste plaats precedenten scheppen. Voor de meeste zaken moet toestemming worden verleend om in beroep te gaan, waarna een zaak gewoonlijk door vijf raadsheren wordt behandeld.

Gespecialiseerde rechtbanken

Gespecialiseerde rechtbanken behandelen geschillen op verschillende gebieden, waarvoor specifieke deskundigheid nodig wordt geacht. Zo is er bijvoorbeeld de arbeidsrechtbank (arbetsdomstol) voor de beslechting van geschillen op het gebied van het arbeidsrecht, en de marktrechtbank (marknadsdomstol), die geschillen betreffende ongeoorloofde marketing en concurrentiezaken behandelt.

Verkorte procedures

Vermogensrechtelijke geschillen hoeven niet altijd te worden behandeld door een rechtbank, maar kunnen soms worden beslecht nadat bij de instantie die zich bezighoudt met schuldinvorderingen (kronofogdemyndigheten) een verzoek om een betalingsbevel of om assistentie is ingediend. Als de gedaagde het verzoek niet betwist, beslist deze instantie overeenkomstig het verzoek. Zo'n beslissing heeft dezelfde werking als een beslissing van een rechtbank. Indien de gedaagde daarentegen de vordering wel betwist, kan de verzoeker eisen dat de zaak wordt voorgelegd aan een tingsrätt. Verdere informatie over de verkorte procedure en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.rsv.se/kronofogden.

Consumentengeschillen

In consumentengeschillen, d.w.z. geschillen tussen een ondernemer en een consument over een product of een dienst voor eigen gebruik, kan de consument hulp vragen van een consumentenadviseur (konsumentvägledare). In de meeste gemeenten is een consumentenadviseur. Een consument die geen genoegdoening krijgt na een klacht over een product of een dienst, kan zich wenden tot de algemene reclameringscommissie (allmänna reklamationsnämnd (ARN)). De beslissing van deze commissie heeft de vorm van een aanbeveling aan de partijen om het geschil op een bepaalde manier op te lossen. Indien de ondernemer geen gevolg geeft aan de beslissing van de commissie kan de consument de zaak voorleggen aan de rechter. Nadere informatie over de werkzaamheden van de ARN en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.arn.se .

Links

« Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie | Zweden - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 11-05-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk