Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Švedija

Naujausia redakcija: 05-09-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Švedija

Įvadas

Švedijoje yra dvi gretutinės teismo rūšys – bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėjantys baudžiamąsias ir civilines bylas, ir bendrieji administraciniai teismai, nagrinėjantys administracines bylas. Bendrosios kompetencijos teismai yra trijų pakopų: apylinkių teismai (tingsrätt), apeliaciniai teismai (hovrätt) ir Aukščiausiasis teismas (Högsta domstolen). Administraciniai teismai taip pat yra trijų pakopų: apygardų teismai (länsrätt), apeliaciniai administraciniai teismai (kammarrätt) ir Aukščiausiasis administracinis teismas (Regeringsrätten).

Organizacinė schema PDF File (PDF File 71 KB)

Informacija

Bendrosios kompetencijos teismai

Apylinkės teismas yra pirmosios instancijos teismas. Švedijoje iš viso yra 72 apylinkių teismai. Pagal dydį jie labai nevienodi: vienuose dirba keli šimtai darbuotojų, kituose – apie dešimt.

Kita instancija – apeliacinis teismas. Jų yra šeši. Apskritai kalbant, bylos šalis gali laisvai perduoti apylinkės teismo sprendimą svarstyti apeliaciniam teismui.

Aukčiausiasis teismas yra aukščiausioji instancija. Jį sudaro ne mažiau kaip 16 teisėjų. Pagrindinis Aukščiausiojo teismo tikslas – peržiūrėti teismų sprendimus, kurie galėtų būti svarbūs teisės raidai, t. y. precedento nustatymui. Kad koks nors teismo sprendimas būtų išsamiai peržiūrėtas, Aukščiausiasis teismas turi duoti specialų leidimą. Atlikdamas peržiūrą, teismas nuspręs, ar tame teismo sprendime yra klausimų, kurie galėtų būti naudingi precedento nustatymo požiūriu. Jei leidimas duodamas, tą teismo sprendimą paprastai peržiūri penki teisėjai.

Bendrieji administraciniai teismai

Apygardos teismas yra pirmosios instancijos teismas. Kiekvienoje apygardoje (län) yra bent vienas apygardos teismas.

Apeliacinis administracinis teismas yra antrosios instancijos teismas. Tokių teismų yra keturi. Daugelio rūšių sprendimams yra reikalingas leidimas, kad apeliacinis administracinis teismas atliktų išsamią peržiūrą.

Aukščiausiasis administracinis teismas yra aukščiausioji instancija. Jį sudaro ne mažiau kaip 17 teisėjų. Kaip ir Aukščiausiojo teismo, pagrindinis jo tikslas – sukurti precedentą. Dauguma atvejų yra reikalingas leidimas. Davus leidimą, bylą paprastai peržiūri penki teisėjai.

viršųviršų

 Specialūs teismai

Specialūs teismai nagrinėja ginčus įvairiose specifinėse srityse, kuriose jaučiama, kad reikia specialių žinių. Pavyzdžiui, Darbo teismas (Arbetsdomstolen), sprendžiantis darbo ginčus pagal darbo teisę, ir Rinkos teismas (Marknadsdomstolen), kurio veiklos sričiai priklauso bylos, susijusios su neteisėtu pardavimu ir konkurencija.

Supaprastinto proceso tvarka

Ne visi ginčai pagal nuosavybės įstatymą turi būti nagrinėjami teismuose, kai kuriais atvejais jie gali būti išspręsti valstybinėms teisėsaugos institucijoms pateikus prašymą priimti nutartį, kad būtų grąžinta skola, arba prašymą suteikti pagalbą. Jei besiginančioji šalis neginčija prašymo, valstybinės teisėsaugos institucijos gali priimti nutartį pareiškėjo naudai. Tokia nutartis turi tokią pat galią, kaip ir teismo sprendimas. Tačiau jei besiginančioji šalis ginčija prašymą, pareiškėjas gali prašyti bylą perduoti apylinkės teismui, kad šis priimtų sprendimą. Daugiau informacijos apie supaprastinto proceso tvarką ir prašymų formas galima rasti tinklalapyje www.rsv.se/kronofogden svenska.

Vartotojų ginčai

Vartotojų ginčuose, t. y. ginčuose tarp prekybininko ir vartotojo dėl produkto arba paslaugos, kuriuos vartotojas pirko sau naudoti, vartotojui pagalbą gali suteikti vartotojų konsultantas. Šių konsultantų yra daugumoje savivaldybių. Vartotojas, kuris, pasiskundęs dėl produkto arba paslaugos, negauna žalos atlyginimo, gali perduoti šį reikalą svarstyti Generalinei reklamacijų komisijai (Allmänna reklamationsnämnden arba ARN). Šios komisijos sprendimas yra rekomendacija šalims, kokiu konkrečiu būdu išspręsti ginčą. Jeigu prekybininkas nesilaiko Komisijos sprendimo, vartotojas gali kreiptis į teismą. Daugiau informacijos apie Komisijos veiklą ir pareiškimo formas galima rasti tinklalapyje www.arn.se Deutsch - English - español - français - suomi - svenska.

viršųviršų

Nuorodos

 • Justitiedepartementet (Teisingumo departamentas) English - svenska
 • Domstolsverket (Nacionalinė teismų administracija) English - svenska
 • Riksskatteverket (Nacionalinė mokesčių administracija) svenska
 • Konsumentverket (Švedijos vartotojų agentūra) English - français - svenska
 • Allmänna reklamationsnämnden (Generalinė reklamacijų komisija) Deutsch - English - español - français - suomi - svenska 

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Švedija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-09-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė