Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskorraldus > Rootsi

Viimati muudetud: 05-09-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskorraldus - Rootsi

Sissejuhatus

Rootsis on paralleelselt kahte liiki kohtud – üldkohtud, kes tegelevad kriminaal- ja tsiviilasjadega, ja halduskohtud, kes tegelevad haldusasjadega. Rootsis on kolmeastmelised üldkohtud – piirkonnakohtud (tingsrätt), apellatsioonikohtud (hovrätt) ja Ülemkohus (Högsta domstolen). Halduskohtud on samuti kolmeastmelised – maakonnakohtud (länsrätt), apellatsiooniastme halduskohtud (kammarrätt) ja kõrgeim halduskohus (Regeringsrätten).

Õiguskorralduse süsteem PDF File (PDF File 15 KB)

Teave

Üldkohtud

Piirkonnakohus on esimese astme kohus. Kogu Rootsis on 72 piirkonnakohut. Nende suurus on erinev, mõnesajast töötajast kuni kümne töötajani.

Järgmise astme kohus on apellatsioonikohus. Neid on kokku kuus. Üldiselt on poolel õigus hageda piirkonnakohtu otsuse peale apellatsioonikohtusse.

Ülemkohus on kõrgeima astme kohus. See koosneb vähemalt 16 kohtunikust. Ülemkohtu peamiseks ülesandeks on nende kohtuotsuste läbivaatamine, mis võivad olla tähtsad õiguse edasiarendamise seisukohast, st pretsedendi loomisel. Kohtuasja Ülemkohtus terviklikuks läbivaatamiseks peab Ülemkohus andma eriloa. Sellise läbivaatamise käigus otsustab kohus, kas kohtuasjas on mingeid küsimusi, mis võiksid olla kasulikud pretsedendi loomisel. Kui eriluba antakse, vaatab kohtuotsuse üldjuhul läbi viis kohtunikku.

Halduskohtud

Maakonnakohus on esimese astme kohus. Igas maakonnas (län) on vähemalt üks maakonnakohus.

Apellatsiooniastme halduskohus on teise astme kohus. Neid kohtuid on neli. Enamiku kohtuotsuste puhul on vajalik luba kohtuasja terviklikuks läbivaatamiseks apellatsiooniastme halduskohtu poolt.

Kõrgem halduskohus on kõrgeima astme kohus. See koosneb vähemalt 17 kohtunikust. Selle kohtu, nagu ka Ülemkohtu peamiseks ülesandeks on pretsedendi loomine. Enamikul juhtudel on vajalik kohtu luba. Kui luba antakse, vaatab kohtuasja üldjuhul läbi viis kohtunikku.

Erikohtud

Erikohtud lahendavad vaidlusi erinevates konkreetsetes valdkondades, mis vajavad eriteadmisi. Näiteks töökohus (Arbetsdomstolen) lahendab tööõigusalaseid vaidlusi, kaubanduskohtu (Marknadsdomstolen) pädevusse kuuluvad kohtuasjad, mis puudutavad ebaseaduslikku kauplemist ja konkurentsi.

ÜlesÜles

Lihtmenetlus

Kõiki omandiõigusest tulenevaid vaidlusi ei pea lahendama kohus, vaid mõnel juhul võivad neid esildise alusel võlanõuete ja abialaste kohtumääruste osas lahendada riiklikud täitevametid. Kui kostja kohtumääruse täitmist ei vaidlusta, võib täitevamet teha otsuse taotleja kasuks. Sellisel otsusel on kohtuotsusega võrdne toime. Kui aga kostja täitmise vaidlustab, võib hageja nõuda asja edasikaebamist piirkonnakohtusse otsuse tegemiseks. Teavet lihtmenetluse ja taotluse vormide kohta saab aadressil: www.rsv.se/kronofogden svenska.

Tarbijavaidlused

Tarbijavaidlustes, st vaidlustes kaupleja ja tarbija vahel toote või teenuse üle, mille tarbija on enda tarbeks ostnud, võib tarbija taotleda abi tarbijanõustajalt. Need on olemas enamikus omavalitsustes. Tarbija, kes ei taotle hüvitust pärast kaebust toote või teenuse kohta, võib esitada asja üldkaebuste ametile (Allmänna reklamationsnämnden ehk ARN). Viimase otsus on pooltele soovituseks vaidlus teatud viisil lahendada. Kui kaupleja ei nõustu ameti otsusega, võib tarbija pöörduda asjaga kohtusse. Täiendavat teavet ameti tegevuse kohta ja taotluse vormide kohta saab aadressil: www.arn.se Deutsch - English - español - français - suomi - svenska.

Viidad

 • Justitiedepartementet (justiitsministeerium) English - svenska
 • Domstolsverket (riigi kohtute administratsioon) English - svenska
 • Riksskatteverket (riigi maksuamet) svenska
 • Konsumentverket (Rootsi tarbijakaitseamet) English - français - svenska
 • Allmänna reklamationsnämnden (üldreklamatsiooniamet) Deutsch - English - español - français - suomi - svenska 

« Õiguskorraldus - Üldteave | Rootsi - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 05-09-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik