Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Slovakien

Senaste uppdatering: 11-12-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Slovakien

I Slovakien görs åtskillnad mellan allmänna domstolar och Republiken Slovakiens författningsdomstol, som har en särskild ställning. Domstolsväsendet har två instanser.

Det slovakiska justitieministeriet är den centrala statliga myndighet som ansvarar för domstolsförvaltningen.

Domstolsväsendet

Det slovakiska domstolsväsendet utgörs av

 • distriktsdomstolar (okresné súdy),
 • regionala domstolar (krajské súdy), och
 • Slovakiens högsta domstol (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Systemet omfattar också en specialdomstol (Špeciálny súd). Därutöver finns det militärdomstolar i form av militära distriktsdomstolar och en högre militärdomstol.

Domstolarnas behörighet

Distriktsdomstolarna fungerar som första instans i tvistemål och brottmål.

De handlägger även valärenden, i de fall som anges i lag.

De regionala domstolarna fungerar som andra instans i tvistemål och brottmål som prövats av distriktsdomstol i första instans.

De regionala domstolarna fungerar som första instans i förvaltningsmål, om inte annat anges i lag.

Högsta domstolen prövar ordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av regionala domstolar, specialdomstolen och den högre militärdomstolen i de fall som anges i den processrättsliga lagstiftningen.

Högsta domstolen prövar extraordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av distriktsdomstolar, regionala domstolar, specialdomstolen, högsta domstolen och militärdomstolarna, i de fall som anges i den processrättsliga lagstiftningen.

Högsta domstolen prövar behörighetstvister mellan domstolar och myndigheter inom den centrala statsförvaltningen.

Högsta domstolen kan också hänskjuta ett mål till en annan domstol än den domstol som är formellt behörig, om en sådan möjlighet föreskrivs i tillämpliga processrättsliga bestämmelser.

Republiken Slovakiens författningsdomstol är ett oberoende rättsligt organ som övervakar att författningen efterlevs. Författningsdomstolens särskilda ställning regleras i Republiken Slovakiens författning.

Författningsdomstolen prövar

 • om lagstiftning är förenlig med författningen, med konstitutionella lagar och internationella fördrag som har ingåtts av Nationalrådet (parlamentet) och som har ratificerats och utfärdats på föreskrivet sätt,
 • om förordningar samt ministeriers och andra statliga myndigheters allmänt bindande bestämmelser är förenliga med författningen, konstitutionella lagar och internationella fördrag som har ingåtts av Nationalrådet och ratificerats och utfärdats på föreskrivet sätt,
 • om allmänt bindande bestämmelser enligt artikel 68 är förenliga med konstitutionella lagar och internationella fördrag som har ingåtts av Nationalrådet och som har ratificerats och utfärdats på föreskrivet sätt, och med lagar, förutsatt att inte en annan domstol är behörig,
 • om allmänt bindande bestämmelser som utfärdats av lokala instanser inom statsförvaltningen, och allmänt bindande föreskrifter som utfärdats av självstyrande lokala myndigheter i enlighet med artikel 71(2), är förenliga med författningen, konstitutionella lagar och internationella fördrag som utfärdats på föreskrivet sätt, lagar, förordningar samt ministeriers och andra centrala statliga myndigheters allmänt bindande bestämmelser, förutsatt att denna prövning inte omfattas av en annan domstols behörighet.

Författningsdomstolen prövar behörighetstvister mellan myndigheter inom den centrala statsförvaltningen, utom när lagen föreskriver att sådana tvister ska avgöras av ett annat statligt organ.

Författningsdomstolen prövar klagomål från privatpersoner och juridiska personer som gör gällande att deras grundläggande rättigheter och friheter, eller deras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, som föreskrivs i ett internationellt fördrag som undertecknats av Slovakien och utfärdats på föreskrivet sätt, förutsatt att inte någon annan domstol är behörig att ta tillvara detta skydd.

Författningsdomstolen prövar klagomål från självstyrande lokala myndigheter mot författningsstridiga eller olagliga ingripanden i frågor som omfattas av deras behörighetsområde, förutsatt att inte någon annan domstol är behörig att ta tillvara detta skydd.

Vid eventuella tolkningstvister är det författningsdomstolen som tolkar författningen och konstitutionella lagar. Författningsdomstolens beslut om tolkningen av författningen eller konstitutionella lagar utfärdas på samma sätt som lagar. Tolkningen blir allmänt bindande från och den dag beslutet utfärdas.

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Slovakien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 11-12-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket