Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak > Slowakije

Laatste aanpassing: 10-09-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Slowakije

Er wordt in Slowakije een onderscheid gemaakt tussen gewone rechtbanken en het grondwettelijk hof van de Slowaakse Republiek, dat een bijzondere status heeft. Het rechtsstelsel van Slowakije kent twee niveaus, met hogere en lagere rechtbanken.

Het Slowaakse ministerie van Justitie is het centrale overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur van de rechtbanken.

De rechterlijke instanties

De Slowaakse rechterlijke instanties zijn:

 • de districtsrechtbanken (okresné súdy);
 • de regionale rechtbanken (krajské súdy) en;
 • het hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek (Najvyšší súd Slovenskej republiky).

Het rechtsstelsel kent verder een bijzondere rechtbank. Daarnaast zijn er militaire rechtbanken in de vorm van militaire districtsrechtbanken en de hogere militaire rechtbank.

Bevoegdheid van de rechtbanken

Districtsrechtbanken behandelen burgerlijke en strafzaken in eerste aanleg.

Daarnaast behandelen zij zaken die verband houden met verkiezingen, indien dit bij wet is bepaald.

Regionale rechtbanken zijn gerechten van tweede aanleg in burgerlijke en strafzaken die in eerste aanleg door districtsrechtbanken zijn behandeld.

In bestuursrechtelijke zaken zijn regionale rechtbanken gerechten van eerste aanleg, tenzij bij wet anders is bepaald.

Het hooggerechtshof behandelt gewone zaken van hoger beroep tegen uitspraken van regionale rechtbanken, de bijzondere rechtbank en de hogere militaire rechtbank, indien de toepasselijke procesregels dat bepalen.

Het hooggerechtshof behandelt verder buitengewone zaken van hoger beroep tegen uitspraken van districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de bijzondere rechtbank, het hooggerechtshof en de militaire rechtbanken, indien de toepasselijke procesregels dat bepalen.

Het hooggerechtshof doet uitspraak in bevoegdheidsconflicten tussen rechtbanken en centrale overheidsorganen.

Het hooggerechtshof kan een zaak ook terugverwijzen naar een andere dan de bevoegde rechtbank, indien de toepasselijke procesregels dat bepalen.

Het grondwettelijk hof van de Slowaakse Republiek is een onafhankelijke rechterlijke instantie die de grondwettelijkheid van wetten, verordeningen en rechtsbepalingen bewaakt. De rechtspositie van het grondwettelijk hof is vastgelegd in de Grondwet van de Slowaakse Republiek.

Het grondwettelijk hof toetst:

 • de verenigbaarheid van wetten met de Grondwet, constitutionele wetten en internationale verdragen die zijn aanvaard door de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en bekendgemaakt;
 • de verenigbaarheid van door ministeries en andere centrale overheidsorganen vastgestelde verordeningen en eenieder verbindende rechtsbepalingen met de Grondwet, constitutionele wetten, internationale verdragen die zijn aanvaard door de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en bekendgemaakt, en wetten;
 • de verenigbaarheid van eenieder verbindende rechtsbepalingen in de zin van artikel 68 met constitutionele wetten, internationale verdragen die zijn aanvaard door de Nationale Raad van de Slowaakse Republiek en op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en bekendgemaakt, en wetten, indien deze toetsing niet tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoort;
 • de verenigbaarheid van door lokale organen van de centrale overheid vastgestelde eenieder verbindende rechtsbepalingen en door autonome lokale autoriteiten in de zin van artikel 71, lid 2, vastgestelde eenieder verbindende verordeningen met de Grondwet, constitutionele wetten, internationale verdragen die op de wettelijk voorgeschreven wijze zijn geratificeerd en bekendgemaakt, wetten en door ministeries en andere centrale overheidsorganen vastgestelde verordeningen en eenieder verbindende rechtsbepalingen, indien deze toetsing niet tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoort.

Het grondwettelijk hof beslecht geschillen tussen centrale overheidsorganen met betrekking tot hun bevoegdheid, behalve wanneer de wet bepaalt dat dergelijke geschillen door een ander overheidsorgaan dienen te worden behandeld.

Het grondwettelijk hof doet uitspraak over klachten van personen en rechtspersonen inzake vermeende inbreuken op hun grondrechten en vrijheden of hun mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals die zijn neergelegd in een door de Slowaakse Republiek geratificeerd internationaal verdrag dat op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, indien de bescherming van deze rechten en vrijheden niet tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoort.

Het grondwettelijk hof doet uitspraak over klachten van autonome lokale autoriteiten inzake een ongrondwettelijk of onrechtmatig besluit of enige andere vorm van ongrondwettelijke of onrechtmatige inmenging in een zaak die onder hun autonome bevoegdheden valt, indien deze bescherming niet tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoort.

Wanneer zich een geschil voordoet, legt het grondwettelijk hof de Grondwet en de constitutionele wetten uit. Een besluit van het grondwettelijk hof over de uitleg van de Grondwet of een constitutionele wet wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als een wet. De uitleg wordt voor eenieder verbindend vanaf de datum van bekendmaking.

« Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie | Slowakije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-09-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk