Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Slovakia

Uusin päivitys: 04-09-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Slovakia

Slovakiassa tehdään ero yleistuomioistuinten ja erityistuomioistuimen – Slovakian perustuslakituomioistuimen – välillä. Slovakiassa on kaksi oikeusastetta.

Oikeuslaitoksen keskusviranomainen on Slovakian oikeusministeriö.

Oikeuslaitoksen organisaatio

Slovakian oikeuslaitos muodostuu:

 • piirituomioistuimista;
 • alueoikeuksista;
 • Slovakian korkeimmasta oikeudesta.

Myös erityistuomioistuin on osa Slovakian oikeuslaitosta. Slovakian oikeuslaitos käsittää lisäksi sotilastuomioistuimet, joita ovat alueiden sotilastuomioistuimet sekä korkein sotilasoikeus.

Tuomioistuimien toimivalta

Piirituomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat siviili‑ ja rikosoikeudelliset asiat ensimmäisenä oikeusasteena.

Piirituomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat myös vaaliasiat, jos laissa niin säädetään.

Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat toisena oikeusasteena ne siviili‑ ja rikosoikeudelliset asiat, joissa ensimmäisen oikeusasteen ratkaisut on tehnyt piirituomioistuin.

Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat myös hallinto-oikeudelliset asiat ensimmäisenä oikeusasteena, jollei laissa toisin säädetä.

Korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee varsinaiset muutoksenhaut alueoikeuksien, erityistuomioistuimen ja korkeimman sotilasoikeuden päätöksiin, jos näin määrätään prosessisäännöissä.

Korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräiset muutoksenhaut piirioikeuksien, alueoikeuksien, erityistuomioistuimen, korkeimman oikeuden ja sotilastuomioistuimien päätöksiin, jos näin määrätään prosessisäännöissä.

Korkein oikeus tekee päätökset tuomioistuimien ja valtionhallinnon viranomaisten välisissä toimivaltakiistoissa.

Korkein oikeus päättää myös asian siirtämisestä tuomioistuimelta toiselle, jos näin määrätään prosessisäännöissä.

Slovakian perustuslakituomioistuin on perustuslainmukaisuutta suojaava riippumaton oikeusistuin. Perustuslakituomioistuimen asemasta säädetään Slovakian tasavallan perustuslaissa.

Perustuslakituomioistuin ratkaisee:

 • ovatko lait perustuslain, perustuslaillisten lakien ja Slovakian tasavallan kansallisneuvoston (parlamentin) hyväksymien ja laissa säädetyllä tavalla ratifioitujen ja voimaansaatettujen kansainvälisten sopimusten mukaisia;
 • ovatko hallituksen asetukset ja ministeriöiden ja muiden keskusviranomaisten antamat yleisesti sitovat säännökset perustuslain, perustuslaillisten lakien ja Slovakian tasavallan kansallisneuvoston hyväksymien ja laissa säädetyllä tavalla ratifioitujen ja voimaansaatettujen kansainvälisten sopimusten mukaisia sekä lakien mukaisia;
 • ovatko 68 pykälän nojalla annetut yleisesti sitovat määräykset perustuslain, perustuslaillisten lakien ja Slovakian tasavallan kansallisneuvoston hyväksymien ja laissa säädetyllä tavalla ratifioitujen ja voimaansaatettujen kansainvälisten sopimusten mukaisia sekä lakien mukaisia, jollei jokin muu tuomioistuin ole toimivaltainen;
 • ovatko 71 pykälän 2 momentin nojalla annetut paikallishallinnon elinten yleisesti sitovat säännökset ja alueellisten itsehallintoelinten yleisesti sitovat määräykset perustuslain, perustuslaillisten lakien, laissa säädetyllä tavalla voimaansaatettujen kansainvälisten sopimusten sekä lakien, hallituksen asetusten ja ministeriöiden ja muiden keskusviranomaisten antamien yleisesti sitovien säännösten mukaisia, jollei jokin muu tuomioistuin ole toimivaltainen.

Perustuslakituomioistuin ratkaisee valtionhallinnon viranomaisten väliset toimivaltakiistat, jollei laissa ole säädetty, että kyseiset kiistat ratkaisee jokin muu valtion viranomainen.

Perustuslakituomioistuin tekee päätökset luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden valituksista, jotka koskevat heidän perusoikeuksiensa tai ‑vapauksiensa tai Slovakian ratifioimaan ja asianmukaisesti voimaansaatettuun kansainväliseen sopimukseen perustuvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkaamista, jollei näiden oikeuksien ja vapauksien suojaaminen kuulu jonkin muun tuomioistuimen toimivaltaan.

Perustuslakituomioistuin tekee päätökset myös alueellisten itsehallintoviranomaisten valituksista, jotka koskevat lain tai perustuslain vastaista päätöstä tai muuta lain tai perustuslain vastaista puuttumista alueen itsehallintoon, jolleivät alueen itsehallinnon suojelua koskevat päätökset kuulu jollekin muulle tuomioistuimelle.

Perustuslakituomioistuin antaa tulkinnat perustuslaista tai perustuslaillisesta laista, jos tulkinta on kiistanalainen. Perustuslakituomioistuimen päätös perustuslain tai perustuslaillisen lain tulkinnasta saatetaan voimaan siten kuin lakien voimaansaattamisesta on säädetty. Tulkinta on yleisesti sitova sen voimaansaattamisesta lähtien.

« Oikeuslaitos - Yleistä | Slovakia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 04-09-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta