Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Slovakiet

Seneste opdatering : 04-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Slovakiet

I Slovakiet sondres der mellem ordinære retter og Slovakiets forfatningsdomstol, som har en særlig status. Slovakiet har et toinstanssystem.

Slovakiets justitsministerium er den centrale statslige instans, som er ansvarlig for domstolsforvaltningen.

Domstolsordningen

Den slovakiske domstolsordning består af:

 • okresné súdy (byretter);
 • krajské súdy (regionale retter);
 • Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakiets højesteret).

Systemet omfatter også en Špeciálny súd (specialdomstol). Derudover er der militærdomstole i form af militære byretter og en militær landsret.

Retternes kompetence

Byretter fungerer som første instans i civile sager og straffesager.

De behandler også sager vedrørende valg, når dette er fastsat i loven.

De regionale retter fungerer som anden instans i civile sager og straffesager, der er behandlet i første instans ved en byret.

De regionale retter er første instans i forvaltningssager, medmindre andet er fastsat ved lov.

Højesteret behandler ordinær appel af afgørelser truffet af en regional ret, specialdomstolen og den militære landsret, jf. retsplejereglerne.

Højesteret behandler ekstraordinær appel af afgørelser truffet af byretter, regionale retter, specialdomstolen, højesteret og militærdomstole, jf. retsplejereglerne.

Højesteret afgør kompetencestridigheder mellem retter og organer i den centrale statsadministration.

Højesteret kan også henvise sager til en anden ret end den kompetente ret, jf. retsplejereglerne.

Slovakiets forfatningsdomstol er en uafhængig retsinstans, der påser, at forfatningen overholdes. Forfatningsdomstolens særlige status er fastsat i Slovakiets forfatning.

Forfatningsdomstolen udtaler sig om spørgsmålet om forenelighed på følgende områder:

 • om love er forenelige med forfatningen, forfatningsmæssige forskrifter og internationale traktater, der er indgået af Slovakiets nationalråd, og som er blevet ratificeret og bekendtgjort som foreskrevet;
 • om regeringsbekendtgørelser og ministeriers og andre statslige instansers generelt bindende retsforskrifter er forenelige med forfatningen, forfatningsmæssige forskrifter, internationale traktater, der er indgået af Slovakiets nationalråd, og som er blevet ratificeret og bekendtgjort som foreskrevet, og med love;
 • om generelt bindende retsforskrifter efter artikel 68 er forenelige med forfatningsmæssige forskrifter, internationale traktater, der er indgået af Slovakiets nationalråd, og som er blevet ratificeret og bekendtgjort som foreskrevet, og med love, medmindre en anden ret er kompetent;
 • om generelt bindende retsforskrifter, der er fastsat af centraladministrationens lokale instanser, og generelt bindende retsforskrifter, der er fastsat af selvstyrende lokale myndigheder efter artikel 71, stk. 2, er forenelige med forfatningen, forfatningsmæssige forskrifter, internationale traktater, der er blevet bekendtgjort som foreskrevet, love, regeringsbekendtgørelser og ministeriers og andre statslige instansers generelt bindende retsforskrifter, medmindre en anden ret er kompetent.

Forfatningsdomstolen afgør tvister i sager om kompetencefordelingen mellem centrale statslige instanser, medmindre det er fastsat ved lov, at de pågældende tvister skal afgøres af en anden statslig instans.

Forfatningsdomstolen afgør klager fra fysiske og juridiske personer over tilsidesættelse af deres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder eller menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder i henhold til en international traktat, der er blevet ratificeret af Slovakiet, og som er blevet bekendtgjort som foreskrevet, medmindre en anden ret er beføjet til at varetage beskyttelsen af de pågældende rettigheder og frihedsrettigheder.

Forfatningsdomstolen afgør klager fra selvstyrende lokale myndigheder over en forfatnings- eller lovstridig afgørelse eller anden forfatnings- eller lovstridig foranstaltning i en sag, der henhører under deres selvstyrebeføjelser, medmindre en anden ret er beføjet til at varetage beskyttelsen.

Er der tale om et spørgsmål, der er genstand for tvist, fortolker forfatningsdomstolen forfatningen og forfatningsmæssige forskrifter. En afgørelse truffet af forfatningsdomstolen, hvor denne fortolker forfatningen eller en forfatningsmæssig forskrift, bekendtgøres på samme måde som love. Fortolkningen får generelt bindende virkning fra den dato, hvor den bekendtgøres.

« Domstolene - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 04-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige