Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Spanien

Senaste uppdatering: 14-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Spanien

Inledning

Rättssystemet i Spanien bygger på principen om att rättsväsendet är en enhet. Alla domare och andra ämbetsmän inom rättsväsendet tillhör samma tjänstemannakategori.

Men det finns ändå en uppdelning i olika domstolskategorier efter ämnesområde.

Domstolarna delas upp i:

 • Tvistemålsdomstolar PDF File (PDF File 113 KB) (som förutom "vanliga" tvistemål även handlägger handels- och familjemål).
 • Brottmålsdomstolar (frågor om brott och straff).
 • Förvaltningsdomstolar (som handlägger mål som berör myndigheterna).
 • Arbetsdomstolarna PDF File (PDF File 114 KB) (som prövar arbetsrättsliga tvister och socialförsäkringstvister).

1. Vad kallas de olika tvistemålsdomstolarna?

Samlingsnamnet för alla domstolar är "tribunal" i lagen om rättegången i tvistemål från 2000. Tvister som gäller mindre värden (högst 90 euro) handläggs av fredsdomare (juzgados de paz), som är en lekmannadomstol. Den lägsta instansen för tvistemål är annars de allmänna underrätterna (juzgados de primera instancia), som har yrkesdomare som ordförande. Det finns också specialdomstolar, till exempel för familje- eller förmynderskapsmål. Dessa domstolars avgöranden kan överklagas till provinsdomstolen (Audiencia Provincial), som är en kollegial domstol med tre domare, eller i vissa fall genom kassationstalan till tvistemålsavdelningen vid högsta domstolen (Tribunal Supremo) eller i sällsynta fall till tvistemåls- och brottmålsavdelningarna i de högre regiondomstolarna (Tribunales Superiores de Justicia) i vissa autonoma regioner.

2. Vad kallas de olika arbetsdomstolarna?

Arbetsrättsliga tvister och socialförsäkringsmål prövas som regel i första instans av arbetsdomstolarna (juzgados de lo social). I mål som gäller mindre värden (krav på högst 1 803 euro) kan deras avgöranden inte överklagas. I andra fall finns det möjlighet att överklaga till arbetsrättsavdelningarna vid de högre regiondomstolarna. Dessa arbetsrättsavdelningar prövar också som första instans kollektiva tvister som berör mer än en provins inom den autonoma regionen. Avgöranden i sådana mål kan överklagas genom kassationstalan. Arbetsrättsavdelningen vid högsta förvaltningsdomstolen (Audiencia Nacional) prövar kollektiva tvister som berör mer än en autonom region. Arbetsrättsavdelningen vid högsta domstolen avgör mål där kassationstalan väckts mot avgöranden från arbetsrättsavdelningarna vid Audiencia Nacional och de högre regiondomstolarna, och överklaganden av de högre regiondomstolarnas avgöranden i syfte att åstadkomma en enhetlig rättstillämpning.

Till börjanTill början

3. Vilka arbetar vid domstolarna?

Yrkesdomare.

Justitiesekreterare (secretarios judiciales). Justitiesekreterarna har juristexamen och väljs ut genom officiella uttagningsprov. Justitiesekreterarna har hand om domstolsregistret, biträder domarna och ansvarar för handläggningens behöriga gång, leder utarbetandet av domstolshandlingar, ansvarar för att verkställa domstolsavgöranden och är närmast ansvariga arbetsledare för personalen vid domstolskansliet.

Andra tjänstemannakategorier (oficiales, auxiliares och agentes). Oficiales sköter den praktiska handläggningen av ärenden, medan auxiliares fyller en stödfunktion under handläggningen. Agentes ansvarar för ordningen under förhandlingarna, verkställer kvarstadsbeslut, hämtningsbeslut och andra tvångsmedel, sköter delgivningen av domstolshandlingar och fungerar som exekutionstjänstemän med polisiära befogenheter.

4. Deltar det allmännas ombud (Ministerio Fiscal) i tvistemål?

Ja, i familje- och statusmål som berör underåriga och omyndiga, konkursmål och mål med anknytning till grundläggande rättigheter.

5. Vad finns det för olika handläggningsformer i tvistemål?

Muntlig handläggning, ordinär handläggning, verkställighetsförfaranden, konkursförfaranden och olika specialförfaranden (i förmynderskaps-, faderskaps-, äktenskaps- och barnmål, bodelning och liknande, mål om mindre värden och mål om penningfordringar).

6. Hur sker handläggningen av tvistemål?

Rättegången inleds alltid med en stämningsansökan. I mål som gäller högst 3 006 euro, hyresmål och summariska förfaranden sker hela handläggningen muntligt, med partsinlagor, avgörande av formfrågor, bevisupptagning och bevisföring och parternas plädering muntligt. Vid ordinär handläggning lämnas svaromålet in skriftligt. Därefter sker handläggningen muntligt. En förberedelse äger rum inför domstolen, där man löser processuella frågor, redogör för bevisningen och godkänner den samt fastställer datum för huvudförhandlingen. Under huvudförhandlingen förebringas bevisningen och parterna pläderar för sin sak.

Klicka på "Väckande av talan i domstol i Spanien" för ytterligare information

7. Kan man alltid överklaga domar i tvistemål?

Som regel finns det möjlighet till prövning i två instanser. I vissa mål kan domen överklagas till högsta domstolen genom kassationstalan eller med särskilt rättsmedel när rättegångsfel har förekommit. I undantagsfall kan domar överklagas till tvistemåls- och brottmålsavdelningen vid högre regiondomstolar i vissa autonoma regioner.

Klicka på "Domstolarnas behörighet i Spanien" för ytterligare information.

8. Kan man alltid överklaga domar i arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål?

Ja, utom i mål om mindre värden (krav som gäller högst 1 803 euro).

Se "Vad kallas de olika arbetsdomstolarna?" ovan.

9. När kan man överklaga till författningsdomstolen (Tribunal Constitucional)?

Det finns en särskild form för överklagande om en dom kan ha kränkt de grundläggande fri- och rättigheterna.

Kompletterande upplysningar PDF File (PDF File 85 KB)

Länkar

 • Spanska domstolsverket español
 • Justitieministeriet español

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 14-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket