Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Španielsko

Posledná úprava: 13-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Španielsko

Úvod

Organizácia súdnictva v Španielsku sa riadi zásadou jednoty súdneho systému. Všetci sudcovia a magistráti sú súčasťou rovnakého kariérneho systému.

Napriek tomuto tvrdeniu existuje rozdelenie podľa súdnych poriadkov v závislosti od právnej veci.

Súdne poriadky sú nasledujúce:

 • Občiansky PDF File (PDF File 94 KB), ktorý obsahuje tiež obchodné a rodinné veci.
 • Trestný, ktorý sa zaoberá trestnými vecami
 • Správnych sporov, ktorý obsahuje sporné veci, v ktorých sú zúčastnené orgány verejnej správy
 • Sociálny PDF File (PDF File 96 KB), ktorý pokrýva pracovné spory a spory týkajúce sa sociálneho zabezpečenia. 

1. Ako sa nazývajú súdne orgány, ktoré sa zaoberajú občianskymi vecami?

V každom prípade sa na základe občianskeho zákona Leciv/2000 nazývajú „súd (tribunal)“, pre žaloby s nízkou hodnotou (menej ako 90€) existujú „Zmierovací sudcovia (Juzgados de Paz)“, ktorí sa nazývajú Laickí sudcovia. „Súd (tribunal)“, ktorý začína konanie v občianskych veciach je sudcom prvého stupňa, ktorému predsedá profesionálny sudca alebo magistrát, z ktorých niektorí sú špecializovaní ako sudcovia v rodinných veciach a vo veciach nespôsobilostí. Proti rozsudkom týchto sudcov je možné podať odvolanie pred Provinčnou audienciou (Audiencia Provinicial), kolegiálnym orgánom zloženým z troch magistrátov a v niektorých prípadoch je možné podať kasačný podnet (na zrušenie rozsudku) pred Občiansku komorou Najvyššieho súdu (Tribunal Supremo), ako aj obmedzené nároky pred Občianskou a Trestnou komorou niektorých Vyšších súdnych dvorov v niektorých Nezávislých spoločenstvách.

2. Ako sa nazývajú súdne orgány, ktoré sa zaoberajú sociálnymi vecami?

Sociálny súd (Juzgados de lo Social) je orgánom, ktorý sa zvyčajne zaoberá na prvom stupni spormi v pracovných veciach a vo veciach sociálneho zabezpečenia. Proti jeho rozsudkom nie je možné podať odvolania v otázkach malého významu (žaloby, ktorých hodnota nepresahuje 1803€, ...), okrem týchto prípadov sa tento orgán zaoberá zvláštnou žiadosťou o milosť pred Sociálnou komorou Vyšších súdnych dvorov (Tribunales Superiores de Justicia). Tieto Sociálne komory sa zaoberajú na prvom stupni kolektívnymi spormi, ktorých rozsah presahuje jednu Provinciu v rámci Nezávislého spoločenstva, proti rozsudkom vydaným v týchto prípadoch je možné podať kasačný podnet (na zrušenie rozsudku). Sociálna komora Štátnej audiencie sa zaoberá sociálnymi spormi, ktorých rozsah presahuje hranice Nezávislého spoločenstva. Sociálna komora Najvyššieho súdu sa zaoberá kasačnými podnetmi (na zrušenie rozsudku) proti rozsudkom vydaným Sociálnymi komorami Štátnej audiencie a Vyšších súdnych dvorov, ako aj „podnetom na zjednotenie doktríny“ proti rozhodnutiam vydaným týmito orgánmi, ktoré rozhodujú o žiadostiach o milosť.

HoreHore

3. Kto tvorí súdy a súdne dvory?

Titulárni sudcovania a magistráti.

Súdni jednatelia, ktorí tvoria Orgán, do ktorého sa nastupuje na základe absolvovania právneho štúdia, vykonávajú verejnú službu, asistujú sudcom a magistrátom, ako zodpovední za začatie konania, riadia vypracovávanie aktov súdnych oznámení, sú zodpovední za vykonávanie súdnych uznesení a sú riadení priamo personálom súdnej kancelárie.

Úradníci, asistenti a agenti sú kariérnymi funkcionármi, ktorí vykonávajú svoje služby v súdoch a súdnych dvoroch. Úradníci vykonávajú vybavovanie podnetov, asistenti vykonávajú pomocné funkcie počas priebehu procesného konania. Agenti sa starajú o dodržiavanie poriadku počas pojednávaní, vykonávajú konfiškácie, spustenia a ostatné úkony, ktoré si vyžadujú donútenie, materiálne vykonávajú úkony súdnej komunikácie a konajú ako Justičná polícia s charakterom verejných úradníkov.

4. Zúčastňuje sa prokuratúra na občianskych konaniach?

Áno v rodinných konaniach, týkajúcich sa občianskeho stavu, konaniach týkajúcich sa maloletých alebo nesvojprávnych, vo veciach dedičskej nesolventnosti a vo veciach týkajúcich sa základných práv.

5. Aké druhy občianskeho konania existujú?

Slovné, bežné, vykonávacie konania, konania dedičskej nesolventnosti, zvláštne konania: právna spôsobilosť, uznania otcovstva a príbuzenského vzťahu, manželstva maloletých, súdne rozdelenie majetkov, dozorné a menové.

6. Ako sa odohrávajú občianske konania?

Konanie sa vždy začína na základe písomnej žaloby, v slovných konaniach (žaloby, ktorých hodnota nepresahuje 3006€ a zvláštne konania proti nájomcom alebo „zrýchlené“), celé konanie nasledujúce po obžalobe, vyriešenie formálnych otázok, návrh a predloženie dôkazov ako aj závery strán sa odohráva na „slovnom pojednávaní“. V bežnom konaní (Juicio Ordinario) sa námietky voči žalobe vznášajú v písomnej podobe. Potom nasleduje slovné konanie, s „pojednávaním pred sudcom“, počas ktorého sa vyriešia procesné otázky, navrhnú sa a príjmu dôkazy a stanoví sa dátum pre vyslovenie rozsudku; v deň vyslovenia rozsudku sa predložia prijateľné dôkazy a strany predstavia svoje závery.

HoreHore

Viď informácie o „Ako sa obrátiť na súdy? – Španielsko

7. Existuje vždy opravný prostriedok proti rozsudkom vyneseným v občianskych konaniach?

Všeobecným pravidlom je dvojitý stupeň, aj keď v niektorých prípadoch existuje okrem toho kasačný podnet (na zrušenie rozsudku) pred Najvyšší súd a zvláštny podnet pre porušenia procesných predpisov. V obmedzených prípadoch je možné tieto podnety predložiť pred občiansku a trestnú komoru niektorých Vyšších súdnych dvorov v niektorých Nezávislých spoločenstvách.

Viď informácie o „Príslušnosť súdnych orgánov – Španielsko

8. Existuje vždy opravný prostriedok proti rozsudkom vyneseným v sociálnych veciach?

Áno, okrem otázok malého významu (žaloby, ktorých hodnota neprekračuje 1803 € , …) .

Viď Ako sa nazývajú súdne orgány, ktoré sa zaoberajú sociálnymi vecami?

9. Čo je ochranný podnet pred Ústavným súdom?

Je to opravný prostriedok určený na ochranu základných práv, ktoré mohli byť porušené súdnym rozhodnutím.

Dodatočné informácie PDF File (PDF File 112 KB)

Užitočné odkazy.

 • Všeobecná rada súdnej moci ( španielsky ) español
 • Ministerstvo spravodlivosti ( španielsky ) español

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Španielsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 13-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo