Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Spānija

Pēdējo reizi atjaunots: 14-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Spānija

Ievads

Spānijas tiesu organizāciju nosaka tiesību sistēmas vienotības princips. Visi tiesneši un miertiesneši darbojas vienas tiesu sistēmas ietvaros.

Tomēr, neskatoties uz šo vienotības principu, Spānijas tiesu sistēmā pastāv iedalījums pa tiesu jurisdikcijām, kas apkalpo katra savu sfēru.

Pastāv šādas tiesu jurisdikcijas:

 • civiltiesiskā PDF File (PDF File 115 KB) jurisdikcija, kas iekļauj arī komerclietas un ģimenes lietas,
 • krimināltiesiskā jurisdikcija, uz kuru attiecas krimināllietu izskatīšana,
 • administratīvā jurisdikcija, kurā tiek skatīti tie konflikti, kuros iesaistītas izpildvaras iestādes,
 • darba tiesību PDF File (PDF File 130 KB) jurisdikcija, kas iever darba un sociālās apdrošināšanas strīdus.

1. Kā sauc tās tiesu iestādes, kas izskata civillietas?

2000. gada Likumā par civillietu izskatīšanu (LECiv/2000) noteikts, ka visos gadījumos nelielu prasību civillietas (par summām, kas nav lielākas par € 90) izskata „Miertiesas”, kurās miertiesneši ir neprofesionāli tiesneši. Tiesas, kas izskata civiltiesiskas prasības, sauc par Pirmās instances tiesām, ko vada profesionāli tiesneši vai miertiesneši. Pastāv arī vairākas specializētās tiesas, piemēram, ģimenes lietu un darbnespējas tiesas. Spriedumus, ko pieņēmušas minētās tiesas, var pārsūdzēt apelācijas kārtībā attiecīgajā apgabaltiesā – tiesu iestādē, ko veido trīs tiesneši, kā arī atsevišķos gadījumos var iesniegt kasācijas sūdzību Nacionālās Augstākās tiesas Civillietu departamentā vai retāk – noteiktu Spānijas autonomo apgabalu Augstāko tiesu Civillietu un krimināllietu departamentos.

2. Kā sauc tās tiesu iestādes, kas izskata darba un sociālās prasības?

Tiesu iestādes, kas parasti pirmajā instancē izskata strīdus darba un sociālās apdrošināšanas jomās, sauc par Darba tiesām. To spriedumi nav pārsūdzami mazāk svarīgām prasībām (kas nepārsniedz € 1803,…), bet attiecībā uz lielākām prasībām var iesniegt kasācijas sūdzību Spānijas autonomo apgabalu Augstāko tiesu Darba lietu departamentos. Šie Darba lietu departamenti pirmajā instancē izskata tos darba kolektīvu konfliktus, kas attiecas vairāk nekā uz vienu autonomā apgabala provinci. Spriedumi, kas pieņemti šādos gadījumos, ir pārsūdzami kasācijas kārtībā. Spānijas Audiencia Nacional (Spānijas Augstākās tiesas īpašas palīginstitūcijas) Darba lietu departaments izskata darba kolektīvu konfliktus, kas attiecas vairāk nekā uz vienu autonomo apgabalu. Nacionālās Augstākās tiesas Darba lietu departaments izskata kasācijas sūdzības, kas iesniegtas par spriedumiem, ko pieņēmuši Audiencia Nacional un Spānijas autonomo apgabalu Augstākās tiesas Darba lietu departamenti, kā arī „kasācijas sūdzības par darba likumdošanas vienlīdzīgu piemērošanu” par spriedumiem, ko pieņēmušas minētās institūcijas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Kas veido tiesas un tribunālus?

Oficiāli iecelti tiesneši un miertiesneši.

Tiesu sekretāri, kas veido kādu tiesu institūciju, kurā amatu var iegūt konkursa kārtībā tie, kuri ieguvuši augstāko izglītību jurisprudencē, pārstāv valsts tiesisko varu, palīdz tiesnešiem un miertiesnešiem kā atbildīgie par tiesas procesa norisi, koordinē tiesas paziņojumus, ir atbildīgi par tiesas spriedumu izpildi un veic tiesu institūcijas personāla tiešās vadības pienākumus.

Ierēdņi, tiesneša palīgi un tiesu izpildītāji ir tiesu darbinieki, kas sniedz savus pakalpojumus tiesās un tribunālos. Pirmie kārto tiesā izskatāmo lietu formalitātes, otrie pilda palīgu funkcijas procesu izskatīšanas gaitā. Tiesu izpildītāji rūpējas par kārtību tiesas sēdēs, veic arestus, izlikšanu no īpašuma un citas piespiedu darbības, izpilda tiesu paziņojumus, kā arī darbojas kā tiesu policijas pilnvaroti pārstāvji.

4. Vai prokuratūra iesaistās civillietu izskatīšanā?

Jā, tā piedalās tajos ģimenes lietu tiesu procesos, kas attiecas uz laulāto civilstāvokli un kuros ir iesaistīti nepilngadīgie vai invalīdi, kā arī maksātnespējas gadījumos un lietās, kas attiecas uz cilvēku pamattiesību ievērošanu.

5. Kādi ir civilprocesu veidi?

Mutiski un parastas kārtības procesi, piespiedu spriedumu izpildes un maksātnespējas procesi, kā arī īpaši procesi: par darbaspējām, paternitātes atzīšanu, laulību un nepilngadīgiem bērniem, tiesas ceļā veiktu īpašumu sadalīšanu un naudas pieprasīšanu.

6. Kāda ir civilprocesu norises gaita?

Tiesas process vienmēr sākas ar rakstveida prasības iesniegšanu, bet mutiskos tiesas procesos (prasībām, kuru summa nepārsniedz € 3006, kā arī īpašos procesos par iznomāšanu vai apsūdzības aktos) visas procedūras pēc prasības celšanas, lēmumi par formāliem jautājumiem, pierādījumu iesniegšana un pārbaude, kā arī iesaistīto pušu slēdzieni tiek „izskatīti mutiski”. Parastas kārtības tiesu procesos apsūdzētā paziņojums tiesai tiek sagatavots rakstiski. Pēc tam pārējās procedūras notiek mutiski – „iepriekšējas izskatīšanas” laikā, kurā lemj par lietas ietvaros izskatāmajiem jautājumiem, piedāvā un pieņem pierādījumus un nosaka iztiesāšanas datumu; tiesas procesa laikā tiek izskatīti iesniegtie pierādījumi un iesaistītās puses formulē savus slēdzienus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Skatīt informāciju „Kā vērsties tiesās? - Spānija

7. Vai vienmēr iespējams pārsūdzēt spriedumus, kas pieņemti civillietās?

Vispārējie noteikumi nosaka divu instanču sistēmu, taču dažos gadījumos ir iespējams iesniegt kasācijas sūdzību Nacionālajai Augstākajai tiesai, kā arī ārkārtas sūdzību par tiesas procesa pārkāpumiem. Šajos atsevišķajos gadījumos minētās prasības var arī iesniegt noteiktos autonomo apgabalu Augstāko tiesu Civillietu un krimināllietu departamentos.

Skatīt informāciju „Tiesu iestāžu kompetence – Spānija

8. Vai vienmēr iespējams pārsūdzēt spriedumus, kas pieņemti darba un sociālo prasību lietās?

Jā, izņemot lietās par mazām summām (prasības, kas nepārsniedz € 1803,…).

Skatīt informāciju „Kā sauc tās tiesu iestādes, kas izskata darba un sociālās prasības?

9. Kas ir konstitucionālā sūdzība, ko iesniedz Konstitucionālajā tiesā?

Tā ir sūdzība, kas izstrādāta, lai aizsargātu cilvēka pamattiesības, kas varētu būt pārkāptas kāda tiesas sprieduma rezultātā.

Papildu informācija PDF File (PDF File 113 KB)

Noderīgas saites.

 • Centrālā tiesu padome (Spānija) español

 • Tieslietu ministrija (Spānija) español

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Spānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 14-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste