Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Ispanija

Naujausia redakcija: 14-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Ispanija

Įvadas

Ispanijos teismų sistema grindžiama jurisdikcinės vienybės principu. Visi teisėjai bei teismo pareigūnai priklauso tai pačiai profesinei sričiai.

Vis dėlto, priklausomai nuo veiklos turinio, egzistuoja padalijimas į jurisdikcines sritis.

Jurisdikcinės sritys yra tokios:

 • Civilinė PDF File (PDF File 90 KB), apimanti taip pat komercinę bei šeimos.
 • Baudžiamoji, nagrinėjanti kriminalinius klausimus.
 • Administracinių bylų, apimanti ginčus, į kuriuos įtraukti viešosios administracijos organai.
 • Socialinė PDF File (PDF File 96 KB), susijusi su darbo bei socialinės saugos ginčais.

1. Kaip vadinami jurisdikciniai organai, nagrinėjantys civilinius klausimus?

Visais atvejais nustatomi remiantis Leciv/2000 „tribunal“; ieškiniams, susijusiems su nedidelėmis sumomis (neviršijančiomis 90 €) egzistuoja Taikos teismai, kuriuose veikia neprofesionalūs teisėjai. Teismas, kuriame pradedami nagrinėti socialinio teisingumo klausimai, yra 1-osios instancijos teismas, pirmininkaujamas vieno profesionalaus teisėjo ar teismo pareigūno; egzistuoja ir siauresnės specializacijos, kaip šeimos ar neveiksnumo. Šių teismų nutarimai gali būti apskundžiami provincijos teisme, kolegialiame organe, kurį sudaro trys teismo pareigūnai, ir tam tikrais atvejais yra galimybė paduoti kasacinį skundą Aukščiausiojo Teismo civilinių reikalų skyriui. Tam tikromis ribotomis sąlygomis šie skundai gali būti paduoti kai kurių autonominių sričių aukštesniųjų teismų civilinių bei baudžiamųjų bylų skyriams.

2. Kaip vadinami jurisdikciniai organai, nagrinėjantys socialinius klausimus?

Socialinių reikalų teismai; tai organai, paprastai pirmojoje instancijoje nagrinėjantys ginčus darbo bei socialinės saugos srityse. Jų sprendimai negali būti užginčyti nedidelės svarbos bylose (ieškiniai dėl sumų, neviršijančių 1803 €,), kitais atvejais galioja teisė kreiptis su apeliaciniu ar ypatinguoju prašymu į aukštesniųjų teismų civilinių reikalų skyrius. Šie socialinių reikalų skyriai nagrinėja pirmojoje instancijoje kolektyvinius ginčus, apimančius ne vieną autonominės srities provinciją, dėl jų nutarimų gali būti paduodami kasaciniai skundai. Nacionalinio teismo socialinių reikalų skyrius nagrinėja kolektyvinius ginčus, apimančius ne vieną autonominę sritį. Aukščiausiojo teismo socialinių reikalų skyrius nagrinėja kasacinius skundus dėl Nacionalinio teismo bei aukštesniųjų teismų civilinių reikalų skyrių priimtų nutarimų, o taip pat „doktrinos vienumo pareiškimus“ dėl jų nutarimų apeliacinių prašymų atžvilgiu. 

viršųviršų

3. Iš ko susideda teismai?

Iš teisėjų ir teismo pareigūnų.

Teismo sekretoriai, sudarantys korpusą, į kurį konkurso būdu atrenkami diplomuoti teisininkai, vykdo oficialius teisminius aktus, teikia pagalbą teisėjams ir teismo pareigūnams, būdami atsakingi už proceso eigą, vadovauja vykdant teisminės komunikacijos aktus, atsako už teismo nutarimų vykdymą ir yra teismo įstaigos personalo tiesioginiai viršininkai.

Tarnautojai, pagalbiniai darbuotojai ir agentai yra profesionalūs pareigūnai, teikiantys savo paslaugas teismuose. Pirmieji vykdo bylų procedūras, antrieji bendradarbiauja vykdant procesines procedūras. Agentai atsako už tvarką posėdžių metu, atlieka sekvestravimus, iškeldinimus ir kitokius veiksmus, reikalaujančius prievartos, fiziškai įgyvendina teismo komunikacijos aktus ir veikia kaip Teismų policija, turinti valdžios atstovo įgaliojimus. 

4. Ar Teisingumo ministerija dalyvauja civilinėse bylose?

Taip, procesuose šeimos klausimais bei susijusiuose su civiline būkle, taip pat kuriuose suinteresuoti asmenys yra nepilnamečiai ar neveiksnūs asmenys; turtinio nemokumo klausimais bei procesuose, susijusiuose su pagrindinėmis teisėmis.

5. Kokios yra civilinių procesų rūšys?

Žodinis, paprastasis, vykdomieji procesai, turtinio nemokumo procesai, specialieji procesai: veiksnumas, giminystė, santuokos bei nepilnamečių reikalų, teisminės turto dalybos, įspėjimai bei keitimasis. 

6. Kaip vyksta civiliniai procesai?

Procedūra visuomet pradedama nuo raštiško ieškinio; žodiniuose bylos nagrinėjimuose (ieškiniai dėl sumų, neviršijančių 3006 €, bei specialiosios bylos dėl nuomos ar parengtiniai tyrimai), visos procedūros, atliekamos po ginamosios kalbos, formalaus pobūdžio klausimų sprendimas, įrodymų siūlymas bei tikrinimas, o taip pat šalių išvados, vyksta žodiniu būdu. Eilinėje byloje atsakymas į ieškinį pateikiamas raštu. Po to vyksta žodinė procedūra, parengiamasis posėdis, kuriame sprendžiami procesiniai klausimai, pateikiami bei priimami įrodymai ir nurodoma teismo posėdžio data; teismo posėdyje tikrinami priimti įrodymai ir šalys formuluoja savo išvadas.

Žr. Informaciją „Kaip kreiptis į teismą? – Ispanija

7. Ar visuomet galima pateikti apeliaciją dėl civiliniame procese priimtų nutarimų?

Bendroji taisyklė yra dviguba instancija, nors kai kuriais atvejais galima taip pat pateikti kasacinį skundą Aukščiausiajam Teismui ir ypatingąjį skundą dėl procesinio pobūdžio pažeidimo. Tam tikromis ribotomis sąlygomis šios apeliacijos gali būti pateiktos kai kurių autonominių sričių aukštesniųjų teismų civilinių bei baudžiamųjų bylų skyriams.

Žr. Informaciją „Jurisdikcinių organų kompetencija – Ispanija

8. Ar visuomet galima pateikti apeliaciją dėl socialiniais klausimais priimtų nutarimų?

Taip, išskyrus klausimus, susijusius su nedidelėmis sumomis (ieškiniai dėl sumų, neviršijančių 1803 €, …) .

Žr. Kaip vadinami jurisdikciniai organai, nagrinėjantys socialinius klausimus?

9. Kas yra apeliacija Konstituciniam Teismui?

Tai apeliacija, skirta apginti pagrindines teises, kurias galėjo pažeisti teismo nutartis.

Papildoma informacija PDF File (PDF File 113 KB)

Naudingos nuorodos

 • Generalinė teismų taryba (Ispanija) español
 • Teisingumo ministerija (Ispanija) español

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Ispanija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 14-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė