Európai Bizottság > EIH > Igazságügyi szervezet > Spanyolország

Utolsó frissítés: 13-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Igazságügyi szervezet - Spanyolország

Bevezetés

A spanyol bírói szervezet az ítélkezés egységének elve alapján épül fel. Valamennyi bíró és felsőbíró ugyanazt a hivatást űzi.

Ugyanakkor - az előbbiek sérelme nélkül – az ügyek természetének megfelelően különböző bíráskodási körök léteznek.

A bíráskodási körök az alábbiak:

 • Büntető bíráskodás, amely a büntetőjogi ügyekkel foglalkozik.
 • Közigazgatási-peres bíráskodás, amelyhez a közigazgatási intézmények közötti jogviták tartoznak.

1. A polgári ügyekben eljáró igazságszolgáltatási szervek elnevezései

A 2000. évi Polgári Törvénykönyvnek megfelelően nevük minden esetben „bíróság”, míg a kis perértékű ügyek (maximum 90 euró) elbírálására a „Békebíróságok” szolgálnak, amelyek tagjai laikus bírák. A polgári ügyekben első fokon illetékes bíróság az Elsőfokú Bíróság, amelynek elnöke egy hivatásos Bíró vagy Felsőbíró. Van néhány szakosodott Elsőfokú Bíróság, például a családjogi ügyekkel vagy a cselekvőképtelenekkel foglalkozó bíróság. Az általuk hozott ítéletek ellen a három felsőbíróból álló Tartományi Törvényszékhez lehet fellebbezést benyújtani. Bizonyos esetekben a Legfelsőbb Bíróság Polgári Tanácsához, illetve meghatározott Autonóm Közösségek Igazságügyi Felsőbíróságainak Polgári és Büntető Tanácsaihoz semmisségi indítványt lehet benyújtani.

2. A társadalmi ügyekben eljáró igazságszolgáltatási szervek elnevezései

A munkaügyi és társadalombiztosítási ügyekben első fokon általában a Társadalmi Bíróságok járnak el. A kis perértékű (maximum 1803 euró) ügyekben hozott határozataik ellen fellebbezésnek nincs helye, a többi ügyben különleges fellebbviteli kérelmet lehet benyújtani az Igazságügyi Felsőbíróságok Társadalmi Tanácsaihoz. Ezek a Társadalmi Tanácsok járnak el első fokon azokat a kollektív jogvitákat illetően, amelyek az Autonóm Közösséghez tartozó valamely megye határait meghaladó területre vonatkoznak. Az ilyen ügyekben hozott határozatok ellen semmisségi kérelemmel lehet élni. A Nemzeti Törvényszék Társadalmi Tanácsa tárgyalja azokat a kollektív jogvitákat, amelyek az Autonóm Közösség területét meghaladó területre vonatkoznak. A Nemzeti Törvényszék és az Igazságügyi Felsőbb Bíróságok Társadalmi Tanácsai által hozott döntések ellen semmisségi kérelmet, valamint a különleges fellebbviteli kérelmek ügyében az általuk hozott döntésekkel szemben – a „határozatok egységesítése érdekében”- fellebbezést a Legfelsőbb Bíróság Társadalmi Tanácsához lehet benyújtani.

Lap tetejeLap teteje

3. Az Alsó és Felsőbíróságok tagjai

A Bírák és a Felsőbírák.

A bírósági titkári testület tagjai jogvégzett személyek, akiket pályázat útján választanak ki; ők hitelesítik a bírósági tevékenységet, segítik a bírákat és felsőbírákat, az eljárás lefolytatásának felelőseiként irányítják az igazságszolgáltatás kommunikációs aktusait, felelnek a bírósági határozatok végrehajtásáért és a bírói iroda személyi állományának közvetlen felettesei.

A tisztviselők, előadók és a rendfenntartók az alsóbb és felsőbíróságokon működő közalkalmazottak. Az előbbiek végzik a bírósági eljáráshoz kapcsolódó feladatokat, az előadók együttműködnek az eljárás lefolytatásában. A rendfenntartók ügyelnek a tárgyalások rendjére, végrehajtják a lefoglalásokat, a kilakoltatásokat és hatósági kényszert igénylő más aktusokat, ténylegesen megvalósítják az idézések és kézbesítések aktusait és hatósági megbízotti jelleggel bírósági rendőrségként működnek.

4. Az Államügyészségi Minisztérium részt vesz a polgári peres ügyekben?

Igen, a családjogi ügyekben, a családi állapottal kapcsolatos ügyekben, olyan ügyekben, amelyekben kiskorúak vagy cselekvőképtelenek érdekeltek, fizetésképtelenség esetén, valamint az emberi jogokat érintő ügyekben.

5. A polgári eljárás típusai

Szóbeli, rendes eljárás, végrehajtási eljárások, fizetésképtelenségi eljárások, sajátos eljárások: cselekvőképesség, származás megállapítás, házassággal és kiskorúakkal kapcsolatos ügyek, bírósági vagyonmegosztás, figyelmeztető és módosító eljárások.

6. A polgári eljárás lefolytatása.

Az eljárás mindig a keresettel kezdődik, szóbeli eljárásoknál ( a 3006 eurónál kisebb perértékű ügyekkel, valamit a bérleti ügyekkel kapcsolatos különleges eljárások és a rövidített eljárások) ez után következik az állítások előterjesztése, a formai kérdésekről való döntés, a bizonyításra tett javaslat és a bizonyítási eljárás, a felek nyilatkozat tétele, amelyre „szóbeli meghallgatás” keretében kerül sor. A rendes eljárás során az ellenkérelem előterjesztése írásban történik. Ezután az eljárás szóbeli formában folytatódik, amelynek első lépése a „tárgyalás előtti meghallgatás”, amelynek során foglalkoznak az eljárási kérdésekkel, javasolják és elfogadják a bizonyítást, és kitűzik a tárgyalás napját; a tárgyaláson megtartják a bizonyításokat és a felek megfogalmazzák végső következtetéseiket.

Lap tetejeLap teteje

Lásd a „Hogyan fordulhatunk a bírósághoz Spanyolországban?” című tájékoztatót.

7. A polgári eljárásokban hozott határozatokkal szemben mindig van helye fellebbezésnek?

Általános szabály a két eljárási fok, de ezenfelül néhány esetben semmisségi indítványt lehet tenni a Legfelsőbb Bíróságnál, illetve kifogással lehet élni az eljárás szabálytalansága ellen. Néhány esetben az ilyen fellebbezéseket az egyes Autonóm Közösségek meghatározott Igazságügyi Felsőbíróságainak Polgári és Büntető Tanácsaihoz lehet benyújtani.

Lásd a „Az igazságszolgáltatási szervek hatásköre Spanyolországba” című tájékoztatót.

8.  A társadalmi ügyekben hozott határozatokkal szemben mindig van helye fellebbezésnek?

Igen, kivéve a csekély jelentőségű ügyeket (legfeljebb 1803 euró perértékű ügyek,…) .

Lásd a „Mi a nevük a társadalmi ügyekben eljáró Igazságszolgáltatási Szerveknek?” című tájékoztatót.

9. Mit jelent az alkotmánybírósági eljárás?

Ez az eljárás a bírói döntés által esetleg megsérült alapvető jogok védelmét szolgálja.

Kiegészítő információk PDF File (PDF File 112 KB)

Hasznos linkek

 • Consejo General del Poder Judicial ( españa ) español
 • Ministerio de Justicia ( españa ) español

« Igazságügyi szervezet - Általános információk | Spanyolország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 13-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság