Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Espanja

Uusin päivitys: 14-07-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Espanja

Johdanto

Espanjan oikeusjärjestyksen perustana on tuomiovallan yhtenäisyys. Kaikki tuomarit (jueces, magistrados) kuuluvat samaan tuomarikuntaan.

Erityyppisiä oikeusasioita käsittelevät kuitenkin eri tuomioistuimet.

Oikeuslaitoksessa on seuraavanlaisia tuomioistuimia:

 • Rikostuomioistuimet käsittelevät rikosasioita.
 • Hallintotuomioistuimet ratkaisevat riitoja, joiden asianosaisina ovat julkisyhteisöt.

1. Mitkä tuomioistuimet käsittelevät siviiliasioita?

Vuoden 2000 siviiliprosessilain mukaan vähäiset vaateet (vaateet, joiden rahamääräinen arvo on enintään 90 euroa) ratkaistaan rauhantuomioistuimissa (Juzgados de Paz), joissa on maallikkotuomareita. Siviilioikeudelliset asiat pannaan vireille alioikeudessa (Juzgado de Primera Instancia), jota johtaa ammattituomari (magistrado). Jotkin alioikeudet ovat erikoistuneet käsittelemään perheasioita ja vajaavaltaisuutta koskevia asioita. Alioikeuksien päätöksiin voidaan hakea muutosta maakunnallisessa ylioikeudessa (Audiencia Provincial), joka toimii kolmen tuomarin (magistrados) kokoonpanossa. Tietyissä asioissa muutosta voidaan hakea kassaatiomenettelyssä korkeimman oikeuden siviilioikeusjaostossa (Sala de lo Civil del Tribunal Supremo) ja määrätyin edellytyksin tiettyjen autonomisten alueiden joidenkin ylioikeuksien (Tribunales Superiores de Justicia) siviili- ja rikosoikeusjaostoissa (Salas de lo Civil y Penal).

2. Mitkä tuomioistuimet käsittelevät sosiaaliasioita?

Sosiaalituomioistuimet (Juzgados de lo Social) ratkaisevat yleensä ensimmäisessä oikeusasteessa työ- ja sosiaaliturvariitoja. Niiden päätöksiin ei voida hakea muutosta vähäisissä vaateissa (vaateet, joiden rahamääräinen arvo on enintään 1 803 euroa). Muissa asioissa valitus (recurso extraordinario de suplicación) tehdään autonomisten alueiden ylioikeuksien (Tribunales Superiores de Justicia) sosiaalioikeusjaostoissa (Salas de lo Social). Sosiaalioikeusjaostot ratkaisevat ensimmäisessä oikeusasteessa työehtosopimusriitoja, joiden vaikutus ulottuu autonomiseen alueeseen kuuluvan maakunnan ulkopuolelle. Näissä asioissa annettuihin tuomioihin voidaan hakea muutosta kassaatiomenettelyssä. Valtakunnallisen ylioikeuden (Audiencia Nacional) sosiaalioikeusjaosto ratkaisee työehtosopimusriitoja, joiden vaikutus ulottuu autonomisen alueen ulkopuolelle. Korkeimman oikeuden (Tribunal Supremo) sosiaalioikeusjaosto käsittelee kassaatiomuutoksenhaut valtakunnallisen ylioikeuden ja autonomisten alueiden ylioikeuksien sosiaalioikeusjaostojen antamiin tuomioihin. Se käsittelee myös lainkäytön yhdenmukaisuusvaatimukseen perustuvat valitukset (recursos para unificación de doctrina) valituksia koskeviin ylioikeuksien tuomioihin.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Ketkä työskentelevät tuomioistuimissa?

Tuomioistuimissa on tuomareita (jueces, magistrados).

Oikeusnotaarit (secretarios judiciales), jotka valitaan oikeustieteen tutkinnon suorittaneiden (Licenciados en Derecho) keskuudessa järjestettävissä kilpailuissa, hoitavat oikeudellista luottamustointa, avustavat tuomareita vastaamalla oikeudenkäynnin kulusta, valvovat oikeudenkäyntiasiakirjojen laatimista ja vastaavat tuomioistuimen päätösten täytäntöönpanosta. Kirjaamon henkilöstö on suoraan heidän alaisuudessaan.

Kirjurit (oficiales), avustajat (auxiliares) ja oikeudenpalvelijat (agentes) ovat tuomioistuimissa työskenteleviä virkamiehiä. Kirjurit vastaavat asioiden valmistelusta, ja avustajat avustavat oikeudenkäynnissä. Oikeudenpalvelijat pitävät yllä järjestystä istunnoissa, panevat täytäntöön takavarikot, häädöt ja muut pakkotoimet sekä toimivat haastemiehinä.

4. Mikä on syyttäjäviranomaisen asema siviilioikeudellisissa asioissa?

Virallinen syyttäjä toimii siviilisäätyä koskevissa perheoikeudellisisa asioissa, asioissa, joiden asianosaisina on alaikäisiä tai vajaavaltaisia, maksukyvyttömyysasioissa ja perusoikeuksiin vaikuttavissa asioissa.

5. Millaisia siviiliprosesseja on olemassa?

Siviiliprosessin lajit ovat suullinen käsittely, tavanomainen käsittely, täytäntöönpanoprosessi, maksukyvyttömyysprosessi sekä erikoiskäsittelyt, joissa käsitellään oikeustoimikelpoisuutta, lasten ja vanhempien välisiä asioita, avioliittoa ja alaikäisiä, pesänjakoa, vähäisiä vaateita (proceso monitorio) sekä velan ulosottoa (proceso cambiario).

6. Millainen on siviiliprosessin kulku?

Oikeudenkäynti pannaan aina vireille haastehakemuksella. Suullisessa oikeudenkäynnissä (vaateet, joiden rahallinen arvo on enintään 3 006 euroa, ja huoneenvuokra-asioita koskevat tai summaariset erikoiskäsittelyt) käsittely tapahtuu aina suullisessa istunnossa sitten, kun asiakirjat on toimitettu, muotoseikat tutkittu ja todisteet esitetty ja tutkittu ja kun asianosaiset ovat esittäneet perustelunsa. Tavanomaisessa käsittelyssä haastehakemukseen vastataan kirjallisesti. Sen jälkeen asiaa käsitellään suullisesti valmisteluistunnossa (audiencia previa al juicio), jossa ratkaistaan prosessikysymykset, esitetään ja otetaan tutkittaviksi todisteet sekä vahvistetaan oikeudenkäyntipäivä. Oikeudenkäynnissä tutkitaan esitetyt todisteet, ja osapuolet esittävät päätelmänsä.

Ks. aihe "Asian vireillepano tuomioistuimessa – Espanja"

7. Voidaanko siviiliprosesseissa annettuihin päätöksiin hakea aina muutosta?

Päätöksiin voidaan pääsääntöisesti hakea muutosta ylemmässä oikeusasteessa, mutta joissakin asioissa muutosta voidaan hakea menettelyvirheen vuoksi myös kassaatiomenettelyssä korkeimmassa oikeudessa (Tribunal Supremo). Määrätyin edellytyksin muutosta voidaan hakea tiettyjen autonomisten alueiden joidenkin ylioikeuksien (Tribunales Superiores de Justicia) siviili- ja rikosoikeusjaostoissa (Salas de lo Civil y Penal).

Ks. aihe "Tuomioistuinten toimivalta – Espanja"

8. Voidaanko sosiaaliasioissa annettuihin päätöksiin hakea aina muutosta?

Kyllä, paitsi vähäisiä vaateita koskeviin päätöksiin (vaateet, joiden rahallinen arvo on enintään 1 803 euroa).

Ks. kohta "Mitkä tuomioistuimet käsittelevät sosiaaliasioita?"

9. Milloin muutosta voidaan hakea perustuslakituomioistuimessa?

Muutosta voidaan hakea perustuslakituomioistuimessa, kun halutaan suojella perusoikeuksia, joita tuomioistuimen päätöksellä on mahdollisesti loukattu.

Lisätietoja PDF File (PDF File 67 KB)

Hyödyllisiä linkkejä

 • Espanjan yleinen oikeusneuvosto español
 • Espanjan oikeusministeriö español

« Oikeuslaitos - Yleistä | Espanja - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 14-07-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta