Evropská komise > ESS > Organizace soudnictví > Španělsko

Poslední aktualizace: 14-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Organizace soudnictví - Španělsko

Úvod

Organizace soudnictví ve Španělsku se řídí principem jurisdikční jednoty. Všichni soudci a soudní úředníci jsou součástí téhož celku.

Nicméně existuje rozdělení podle justičních kategorií v závislosti na zaměření na určitou oblast.

Soudními kategoriemi jsou:

 • Občanská PDF File (PDF File 95 KB), která zahrnuje také oblasti obchodního a rodinného práva.
 • Trestní, která se zabývá kriminální oblastí
 • Trestně-správní, která řeší spory týkající se veřejné správy
 • Sociální PDF File (PDF File 98 KB), která se zabývá pracovními spory a sociálním zabezpečením.

1. Jak se nazývají soudní orgány, které řeší občanské záležitosti?

Ve všech případech se nazývají podle zákona z roku 2000 "soud", pro spory týkající se menších částek (nepřesahujících 90 €) existují "smírčí soudy", které vedou lidoví soudci. "Soud", zahajující řízení v občanském sporu, je soud 1. instance, kterému předsedá profesionální soudce nebo soudní úředník, existují některé specializované soudy, například rodinné nebo o nezpůsobilosti. Vůči rozsudkům vyneseným těmito soudy je možné se odvolat u zemského soudu, což je kolektivní orgán tvořený třemi soudními úředníky, a v některých případech se uplatňuje prostředek kasace z občanského oddělení Nejvyššího soudu, dále v omezených případech u občanského a trestního soudu některých vyšších soudů určitých autonomních společenství.

2.  Jak se nazývají justiční orgány, které soudí sociální záležitosti?

Soudy pro sociální záležitosti jsou orgány, které v první instanci obvykle řeší spory v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. Vůči jejich rozsudkům není možné se odvolat vzhledem k malému významu (reklamace částek nepřevyšujících 1.803 € , …) , mimo tyto případy existuje výjimečné odvolání u sociálního oddělení vyšších soudů. Tato sociální oddělení řeší v první instanci kolektivní spory, jejichž rozsah nepřesahuje hranice provincie autonomního společenství, jako opravný prostředek je možné využít kasaci. Sociální oddělení Národního soudu řeší kolektivní spory, jejichž rozsah přesahuje rámec autonomního společenství. Sociální oddělení Nejvyššího soudu řeší kasace vůči rozsudkům sociálních oddělení Národního soudu a vyšších soudů a "prostředek pro sjednocení doktríny", vůči rozsudkům vyneseným Národním soudem, které řeší odvolání. 

NahoruNahoru

3. Kdo tvoří soudy a tribunály?

Soudci a vedoucí soudní úředníci.

Soudní tajemníci, kteří tvoří sbor, do něhož je možné vstoupit po licenciátské zkoušce z práv, vykonávají veřejnou soudní moc, pomáhají soudcům a soudním úředníkům, jsou zodpovědní za vedení procesu, řídí vykonávání aktů soudní komunikace, jsou zodpovědní za vykonávání soudních rozhodnutí a jsou přímými nadřízenými administrativního personálu soudu.

Úředníci, pomocníci a jednatelé jsou profesionální úředníci, kteří poskytují své služby soudům. První z nich vykonávají práci vyřizování záležitostí, druzí spolupracují pro rozvoj procesního jednání. Jednatelé se starají o pořádek jednání, provádějí exekuce, soudní vystěhování a další akty vyžadující soudní ověření, vypracovávají protokoly ze soudního jednání a vystupují jako soudní policie se statutem úředních osob.

4. Zasahuje prokuratura do občanských soudních procesů?

Ano, v rodinných procesech týkajících se občanského stavu, v takových, kde jsou zainteresováni nezletilí nebo nezpůsobilí, v případech insolvence a takových, které se týkají základních práv.

5. Jaké druhy civilních procesů existují?

Ústní, řádný, exekuční, procesy o platební neschopnosti, zvláštní procesy: způsobilost, příbuznost, manželství a nezletilí, soudní dělení majetku, upomínky a směnky.

6. Jak probíhají občanské procesy?

Postup vždy začíná písemnou žalobou, u ústních procesů (požadavky na částky nepřevyšující 3.006 € a zvláštní procesy o pronájmech nebo "rychlá řízení"), veškeré postupy po námitce, řešení formálních otázek, návrhy a praktické důkazy a závěry stran se odehrávají při "ústním slyšení". U řádného soudu je odpověď na žalobu písemná. Následné řízení je ústní, s jediným slyšením před soudem, kde se řeší procesní otázky, navrhují a přijímají se důkazy a stanoví se datum pro soud; u soudu se předkládají přijaté důkazy a strany formulují své závěry.

Viz informace k "Jak se obracet na soud? – Španělsko"

7. Je vždy možné uplatnit opravný prostředek vůči rozsudkům v občanských procesech?

Obvykle je pravidlem dvojí instance, ačkoliv v některých případech je možná i kasace u Nejvyššího soudu a mimořádný opravný prostředek pro porušení procesního postupu. V případech omezení se tyto prostředky mohou uplatnit u občanského a soudního oddělení některých vyšších soudů určitých autonomních společenství.

Viz informace o "Kompetenci soudních orgánů - Španělsko"

8. Existuje vždy opravný prostředek v případě rozsudků vynesených v sociálních záležitostech?

Ano, s výjimkou případů malého významu (reklamace nepřesahující 1.803 € , …) .

Viz Jak se nazývají soudní orgány, které soudí sociální záležitosti?

9. Co to je ochranný prostředek u Ústavního soudu?

Je to prostředek určený pro ochranu základních práv, která mohla být porušena soudním rozsudkem.

Doplňkové informace PDF File (PDF File 120 KB)

Užitečné odkazy.

 • Generální rada soudní moci ( Španělsko ) español
 • Ministerstvo spravedlnosti ( Španělsko ) español 

« Organizace soudnictví - Obecné informace | Španělsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 14-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království