Europeiska Kommissionen > ERN > Rättssystemets uppbyggnad > Slovenien

Senaste uppdatering: 31-05-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättssystemets uppbyggnad - Slovenien

Inledning:

Distriktsdomstolar och regiondomstolar är första instans i tvistemål. Appellationsdomstolen är andra intans. Det finns 44 distriktsdomstolar, 11 regiondomstolar och 4 appellationsdomstolar. När det är fråga om extraordinaära rättsmedel beslutar vanligen Sloveniens högsta domstol, som i vissa fall fungerar som tredje instans. Det finns 4 arbetsdomstolar och en socialdomstol i första instans, som beslutar antingen vid domstolens säte eller vid en av de externa avdelningarna. Individuella och kollektiva arbetstvister samt socialförsäkringsmål prövas i andra instans av appellationsdomstolen för arbets- och socialfrågor.

Organigram:

org_justice_sln_sv

CIVIL- OCH HANDELSMÅL

Distrikts- och regiondomstolarna är första instans i tvistemål. Distriktsdomstolarna är behöriga i följande typer av civilrättsliga ärenden: mål om frivillig rättsvård, boutredningar, utmätning och säkerhetsåtgärder samt vissa typer av tvistemål. Distriktsdomstolarna är behöriga att pröva sakrättsliga anspråk om värdet på den omtvistade egendomen inte överstiger 2 000 000 SIT (ca 8 315 euro): det kan till exempel röra sig om tvister om besittningsintrång, servitut, inteckning, och tvister rörande hyres- och arrendeförhållanden. I tvister där distriktsdomstolen är behörig dömer en ensam domare. Regiondomstolarna är behöriga i följande typer av tvistemål: mål om tvångsförlikning, konkurs och likvidering, mål om immateriell äganderätt, vissa i lag föreskrivna rättsvårdsärenden, erkännande av utländska domar och vissa typer av tvistemål. I tvistemål är regiondomstolarna behöriga att pröva sakrättsliga anspråk om värdet på egendomen inte övergår 2 000 000 SIT (ca 8 315 euro). De är också behöriga att pröva tvister om fastställande eller bestridande av fader- eller moderskap, i äktenskapstvister, i tvister om lagstadgat underhåll, i vårdnadstvister, i tvister om kontakter mellan barn, deras föräldrar och andra vuxna, i upphovsrättsliga tvister och tvister som gäller skydd eller användning av uppfinningar och märken eller rätt att använda företagsnamn, konflikter om konkurrensskydd och handelsrättsliga tvister.

Förslag till att förfaranden tas om som rättsmedel i undantagsfall lämnas in till den domstol som beslutade i första instans.

Till börjanTill början

I civilmål i andra instans dömer appellationsdomstolen, som är behörig i överklaganden av distrikts- och regiondomstolarnas domar och andra lagstadgade mål. I appellationsdomstolen dömer tre domare i varje mål. Parterna kan överklaga domarna i första instans inom femton dagar från den dag dom faller, men i mål rörande växlings- och checkärenden redan inom åtta dagar. Om överklaganden lämnas in i rätt tid hinner den del av domen som överklagandet gäller inte få laga kraft. Domar kan överklagas till följd av en väsentlig överträdelse i ett civilrättsligt förfarande, felaktig eller ofullständig faktaredovisning eller felaktig användning av den materiella rätten.

I civilmål i tredje instans dömer Sloveniens högsta domstol, som är behörig i mål som gäller överklaganden av domar från appellationsdomstolen, revisioner och skydd av lagligheten/rättsäkerhet? och verkställighet i andra lagenliga mål. I högsta domstolen dömer tre domare tillsammans, utom i vissa fall där det enligt lag krävs fem domare.

ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Det finns arbetsdomstolar och en socialdomstol i första instans, som beslutar antingen i huvuddomstolen eller en av de externa avdelningarna.

Arbetsdomstolen dömer i följande enskilda arbetsrättsliga tvister: anställningsrelationers inledande, föreliggande, varaktighet och upphörande, om rättigheter, skyldigheter och ansvar i anställningsrelationen mellan arbetstagare och arbetsgivare eller deras rättsliga efterträdare, om rättigheter och ansvar i relationer mellan arbetstagare och klienter som har ett kontrakt, relationer i anställningsförfaranden mellan arbetsgivare och arbetssökande, om rättigheter och ansvar rörande industriegendom i anställningsrelationer mellan arbetstagare och arbetsgivare, arbete för barn under 15 år, lärlingar, elever och studerande, frågor om personalstipendier mellan arbetsgivare och elever eller studerande, om obetald provanställning och tvister om skadestånd i vilka arbetsdomstolen är behörig enligt lag om försäkringsbolaget är föremål för stämning. Arbetsdomstolen dömer i följande kollektiva arbetsrättsliga tvister: om kollektivavtals giltighet och deras genomförande mellan kollektivavtalets parter eller kollektivavtalets parter och andra personer, om behörigheten i kollektiva förhandlingar, om kollektivavtalens överensstämmelse med lagen, kollektivavtalens överensstämmelse med varandra och arbetsgivarens olika reglers överensstämmelse med lagen och med kollektivavtalen, om strejkers och andra industriella aktioners laglighet, om arbetstagarnas medbestämmande, om fackföreningars behörighet när det gäller anställningsförhållanden, om fackföreningars representation.

Appellationsdomstolen för arbets- och socialfrågor har sitt säte i Ljubljana och dömer i andra instans med tre domare för varje mål.

Högsta domstolen dömer i överklaganden av arbets- och socialmål.

Användbara länkar

 • Republiken Sloveniens justitieministerium: http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina
 • Republiken Sloveniens högsta domstol: http://www.sodisce.si/ Deutsch - English - slovenšcina

« Rättssystemets uppbyggnad - Allmän information | Slovenien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 31-05-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket