Európska komisia > EJS > Organizácia súdnictva > Slovinsko

Posledná úprava: 11-12-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Organizácia súdnictva - Slovinsko

Úvod

Súdmi prvého stupňa pre občianske prípady sú v Slovinsku miestne súdy (okrajna sodišča) a krajské súdy (okrožna sodišča), zatiaľ čo súdmi druhého stupňa sú vyššie súdy (Višja sodišča). Slovinsko má 44 miestnych súdov, 11 okresných súdov a 4 vyššie súdy. Najvyšší súd (Vrhovno sodišče) obvykle rozhoduje o mimoriadnych právnych opravných prostriedkoch a v niektorých prípadoch je súdom tretieho stupňa. Slovinsko má 4 ďalšie súdy prvého stupňa - 3 pracovné súdy (delovna sodišča) a 1 sociálny súd (socialno sodišče), ktoré rozhodujú buď v sídle súdu alebo v jeho externých oddeleniach. Vyšší pracovný a sociálny súd (Višje delovno in socialno sodišče) je súd, ktorý sa zaoberá individuálnymi a kolektívnymi pracovnými a sociálnymi spormi v druhom stupni.

Organizačný diagram

org_justice_sln_sk

OBČIANSKE A OBCHODNÉ VECI

Krajské a miestne súdy prejednávajú občianske veci na prvom stupni. Miestne súdy majú právomoc prejednávať tieto občianske veci: nesporové veci, dedičské veci, vymáhanie a poistenie pohľadávok a rôzne súdne spory. Súdne spory spadajúce pod právomoc miestnych súdov zahŕňajú rozhodovanie o nárokoch súvisiacich s majetkovým právom, v prípade ktorých hodnota sporného majetku nepresahuje 2 000 000 SIT (približne 8 315 eur); spory týkajúce sa priestupku, vecného práva na cudziu vec, zaťaženia nehnuteľnosti a spory v oblasti prenájmu a nájomných vzťahov. Spory spadajúce pod právomoc miestnych súdov prejednáva jeden sudca. Krajské súdy sú príslušné prejednávať tieto občianske veci: povinné vyrovnanie, konkurz a likvidácia; spory týkajúce sa práv duševného vlastníctva; nesporové konania vo veciach stanovených zákonom; uznávanie rozsudkov zahraničného súdu a určitých súdnych sporov. Súdne spory spadajúce pod príslušnosť krajských súdov zahŕňajú rozhodovanie o nárokoch súvisiacich s majetkovým právom, v prípade ktorých hodnota sporného majetku presahuje 2 000 000 SIT (približne 8 315 eur); spory týkajúce sa uznania alebo zapretia otcovstva alebo materstva; manželské spory; spory týkajúce sa zákonnej vyživovacej povinnosti; spory týkajúce sa starostlivosti o deti; spory týkajúce sa kontaktov medzi deťmi, ich rodičmi a inými osobami; spory týkajúce sa autorských práv a ochrany alebo používania vynálezov a charakteristických známok alebo práva používať názov spoločnosti a spory týkajúce sa ochrany hospodárskej súťaže; obchodné spory.

HoreHore

Žiadosti o revíziu mimoriadneho opravného prostriedku sa podávajú súdu, ktorý prejednával vec v prvom stupni.

Občianske veci v druhom stupni prejednávajú vyššie súdy, ktoré majú právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam miestnych a krajských súdov a zaoberať sa inými prípadmi stanovenými zákonom. Vyššie súdy zasadajú v porotách pozostávajúcich z troch sudcov. Odvolanie proti rozsudku v prvom stupni možno podať do pätnástich dní od oznámenia rozsudku alebo do ôsmich dní v prípade súdnych sporov týkajúcich sa zmeniek alebo šekov. Rýchle podanie odvolania bráni tomu, aby časť rozsudku, proti ktorej sa podáva námietka, nadobudla právoplatnosť. Proti rozsudku možno vzniesť námietku z dôvodu závažného porušenia občianskoprávneho konania, nesprávneho alebo neúplného zistenia skutočností alebo nesprávneho uplatňovania hmotného práva.

Rozsudky v občianskych veciach na treťom stupni vydáva Najvyšší súd Slovinskej republiky, ktorý je príslušný rozhodovať o odvolaniach proti rozsudkom vyšších súdov, prijímať rozhodnutia týkajúce sa preskúmania a ochrany zákonnosti a zaoberať sa inými vecami stanovenými zákonom. Najvyšší súd zasadá v porote zloženej z troch sudcov alebo piatich sudcov, keď to stanovuje zákon.

PRACOVNOPRÁVNE VECI

Slovinsko má pracovné a sociálne súdy prvého stupňa, ktoré rozhodujú buď v sídle súdu alebo v jeho externých oddeleniach.

Pracovný súd je príslušný v individuálnych pracovných sporoch: týkajúcich sa uzavretia, existencie, trvania a ukončenia pracovného pomeru; medzi zamestnancami a zamestnávateľmi alebo ich právnymi nástupcami, ktoré sa týkajú práv, povinností a zodpovedností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu; týkajúcich sa práv a povinností vznikajúcich v súvislosti so vzťahmi medzi zamestnancami a klientmi, s ktorými je uzavretá pracovná zmluva na základe zmluvy medzi zamestnancami a klientmi; medzi zamestnávateľmi a uchádzačmi o zamestnanie v súvislosti s postupmi prijímania pracovníkov; týkajúcich sa práv priemyselného vlastníctva a povinností vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom na základe pracovnoprávneho vzťahu; týkajúcich sa práce detí mladších ako 15 rokov, učňov a študentov; medzi zamestnávateľmi a študentmi, pokiaľ ide o príspevky pre pracovníkov; týkajúcich sa neplatených skúšobných lehôt a sporov súvisiacich so škodami, v prípade ktorých má pracovný súd právomoc v súlade so zákonom, keď poisťovňa je jednou zo žalovaných strán. Pracovný súd má právomoc v kolektívnych pracovných sporoch: medzi stranami kolektívnej zmluvy alebo medzi stranami zmluvy a treťou stranou, ktoré sa týkajú platnosti a výkonu kolektívnej zmluvy; týkajúcich sa právomoci na kolektívne vyjednávanie; týkajúcich sa súladu kolektívnych zmlúv so zákonom, súladu s inými kolektívnymi zmluvami, súladu všeobecných úkonov zamestnávateľov so zákonom a s kolektívnymi zmluvami; týkajúcich sa zákonnosti štrajkov a iných foriem protestných akcií zamestnancov; týkajúcich sa účasti zamestnancov na riadení; týkajúcich sa právomocí odborových organizácií v pracovnoprávnych vzťahoch; týkajúcich sa stanovenia reprezentativity odborov.

Vyšší pracovný a sociálny súd má sídlo v Ľubľane, kde rozhoduje o veciach na druhom stupni a je zložený z poroty troch sudcov.

Najvyšší súd preskúmava rozsudky v pracovných a sociálnych sporoch.

Užitočné odkazy

 • Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky: http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina
 • Najvyšší súd Slovinskej republiky: http://www.sodisce.si/ Deutsch - English - slovenšcina

« Organizácia súdnictva - Všeobecné informácie | Slovinsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 11-12-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo