Europese Commissie > EJN > Organisatie van de rechtspraak > Slovenië

Laatste aanpassing: 11-12-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Organisatie van de rechtspraak - Slovenië

Inleiding

Rechtbanken van eerste aanleg voor burgerlijke zaken in Slovenië zijn de plaatselijke rechtbanken (okrajna sodišča) en arrondissementsrechtbanken (okrožna sodišča). De gerechtshoven (Višja sodišča) zijn de rechtbanken van tweede aanleg. Slovenië heeft 44 plaatselijke rechtbanken, 11 arrondissementsrechtbanken en 4 gerechtshoven. Het hooggerechtshof (Vrhovno sodišče) doet uitspraken over buitengewone rechtsmiddelen en is in sommige gevallen de rechtbank van derde aanleg. Slovenië heeft 4 andere rechtbanken van eerste aanleg - 3 rechtbanken voor arbeidszaken (delovna sodišča) en 1 voor sociale zaken (socialno sodišče). Deze gerechten houden zitting in de vestigingsplaats van de rechtbank of in een van de nevenvestigingsplaatsen. Het gerechtshof voor arbeids- en sociale zaken (Višje delovno in socialno sodišče) is het gerecht dat individuele en collectieve arbeidsgeschillen en sociale geschillen in tweede aanleg behandelt.

Organigram

org_justice_sln_nl

BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

De arrondissements- en plaatselijke rechtbanken behandelen burgerlijke zaken in eerste aanleg. De plaatselijke rechtbanken zijn bevoegd de volgende burgerlijke zaken te behandelen: niet-contentieuze kwesties, zaken met betrekking tot de verificatie van testamenten, tenuitvoerlegging en zekerheidstelling van vorderingen, en uiteenlopende litigieuze kwesties. Tot de litigieuze kwesties die onder de bevoegdheid van de plaatselijke rechtbanken vallen, behoren vorderingen ten aanzien van betwiste eigendommen met een waarde van ten hoogste 2 000 000 SIT (ongeveer 8 315 EUR), en geschillen over het betreden van verboden terrein, over erfdienstbaarheid, hypotheekvestiging op grond en geschillen over lease of huur. Geschillen die onder de bevoegdheid van de plaatselijke rechtbanken vallen, worden door een alleensprekende rechter behandeld. De arrondissementsrechtbanken zijn bevoegd tot behandeling van de volgende burgerlijke zaken: dwangakkoorden, faillissementen en liquidatie; geschillen over intellectuele eigendomsrechten; niet-contentieuze procedures in gevallen waarin de wet voorziet; erkenning van uitspraken van een buitenlandse rechtbank en bepaalde litigieuze kwesties. Tot de litigieuze kwesties die onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbanken vallen, behoren vorderingen over betwiste eigendommen met een waarde hoger dan 2 000 000 SIT (ongeveer 8 315 EUR); geschillen inzake de vaststelling of betwisting van vaderschap of moederschap; huwelijksaangelegenheden; geschillen over de wettelijke onderhoudsplicht; geschillen over de voogdij van kinderen; geschillen over de omgang tussen kinderen, hun ouders en anderen; geschillen over auteursrecht en de bescherming of het gebruik van uitvindingen en emblemen of het gebruiksrecht van een bedrijfsnaam, en geschillen die betrekking hebben op de bescherming van concurrentie en op handelsgeschillen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Verzoeken om herziening als bijzonder rechtsmiddel moeten worden ingediend bij de rechtbank die de zaak in eerste aanleg heeft behandeld.

Burgerlijke zaken in tweede aanleg worden behandeld door de gerechtshoven, die bevoegd zijn in hoger beroep te beslissen over uitspraken van plaatselijke of arrondissementsrechtbanken. Ze behandelen ook andere bij wet vastgestelde zaken. De gerechtshoven spreken recht in meervoudige kamers van drie rechters. Een hoger beroep tegen een vonnis in eerste aanleg is toegestaan binnen vijftien dagen na de gedane uitspraak, of binnen acht dagen in geval van rechtsgedingen inzake wissels of cheques. Het direct instellen van een beroep voorkomt dat het bestreden deel van de uitspraak rechtskracht krijgt. Een rechterlijke uitspraak kan worden aangevochten op grond van een materiële schending van de civiele procedure, onjuiste of onvolledige vaststelling van de feiten of onjuiste toepassing van het materieel recht.

In civiele zaken worden uitspraken in derde aanleg gedaan door het hooggerechtshof van de Republiek Slovenië, dat de bevoegdheid heeft in beroep te oordelen over uitspraken van de gerechtshoven. Dit hooggerechtshof neemt ook besluiten over herziening en rechtsbescherming en houdt zich bezig met andere in de wet bepaalde kwesties. Het hooggerechtshof spreekt recht in een meervoudige kamer van drie rechters, of van vijf rechters wanneer de wet dat voorschrijft.

ARBEIDSRECHTELIJKE ZAKEN

Slovenië heeft gerechten voor arbeids- en sociale zaken van eerste aanleg die rechtspreken in de vestigingsplaats van de rechtbank of in nevenvestigingsplaatsen.

De rechtbank voor arbeidszaken is bevoegd in individuele arbeidsgeschillen: over totstandkoming, bestaan, duur en beëindiging van dienstverbanden; tussen werknemers en werkgevers of hun wettelijke opvolgers; over de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de arbeidsverhouding; over rechten en plichten die voortvloeien uit de betrekkingen tussen werknemers en de klanten voor wie zij volgens overeenkomst werken; tussen werkgevers en sollicitanten inzake sollicitatieprocedures; over rechten en verplichtingen ten aanzien van industriële eigendom tussen werkgever en de werknemer op grond van de arbeidsverhouding; over het verrichten van arbeid door kinderen jonger dan 15 jaar, leerlingen en studenten; tussen werknemers en studenten inzake personeelsvergoedingen; over onbetaalde proeftijden en geschillen met betrekking tot schade, waarvoor de rechtbank voor arbeidszaken krachtens de wet bevoegd is in die gevallen waarin de verzekeringsmaatschappij een van de gedaagde partijen is. De rechtbank voor arbeidszaken is bevoegd in collectieve arbeidsgeschillen: tussen de partijen bij een collectieve overeenkomst of tussen de partijen bij de overeenkomst en een derde partij inzake de geldigheid en uitvoering van een collectieve overeenkomst; over de bevoegdheid tot collectieve onderhandeling; over de verenigbaarheid van collectieve overeenkomsten met de wet, de verenigbaarheid met andere collectieve overeenkomsten, de verenigbaarheid van algemene gedragingen van werkgevers met de wet en collectieve overeenkomsten; over de rechtmatigheid van stakingen en andere vormen van collectieve acties; over inspraak van werknemers in het ondernemingsbestuur; over de bevoegdheden van vakbonden in arbeidsverhoudingen; over de vaststelling van de representativiteit van de vakbonden.

Het gerechtshof voor arbeids- en sociale zaken zetelt in Ljubljana waar het zaken in tweede aanleg behandelt. Het hof bestaat uit een meervoudige kamer van drie rechters.

Het hooggerechtshof doet uitspraken over de herziening van rechterlijke uitspraken in arbeids- en sociale geschillen.

Nuttige links

 • Ministerie van Justitie van de Republiek Slovenië: http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina
 • Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië: http://www.sodisce.si/ Deutsch - English - slovenšcina

« Organisatie van de rechtspraak - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 11-12-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk