Eiropas Komisija > ETST > Tieslietu organizācija > Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunots: 11-12-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tieslietu organizācija - Slovēnija

Ievads

Pirmās instances tiesas civillietās Slovēnijā ir vietējās tiesas (okrajna sodišča) un rajona tiesas (okrožna sodišča), bet augstās tiesas (Višja sodišča) ir otrās instances tiesas. Slovēnijā ir 44 vietējās tiesas, 11 rajonu tiesas un 4 augstās tiesas. Augstākā tiesa (Vrhovno sodišče) parasti lemj par ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un dažos gadījumos tā ir trešās instances tiesa. Slovēnijā ir 4 citas pirmās instances tiesas - 3 darba lietu tiesas (delovna sodišča) un 1 sociālo lietu tiesa (socialno sodišče), kas pasludina spriedumus vai nu tiesas mītnes vietā vai tās ārējās nodaļās. Darba lietu un sociālo lietu augstā tiesa (Višje delovno in socialno sodišče) ir tiesa, kas izskata individuālos un kolektīvos darba strīdus un sociālos strīdus otrajā instancē.

Struktūras diagramma

org_justice_sln_lv

CIVILLIETAS UN KOMERCLIETAS

Rajona un vietējās tiesas izskata civillietas pirmajā instancē. Vietējām tiesām ir jurisdikcija izskatīt šādas civillietas: bezstrīda lietas, testamentu lietas, parādu piedziņas un prasījumu apdrošināšanas lietas un dažādas tiesvedības lietas. Vietējo tiesu jurisdikcijā ir šādas tiesvedības lietas: prasījumi par īpašumtiesībām, ja apstrīdamās lietas vērtība nepārsniedz SIT 2 000 000 (aptuveni EUR 8315); strīdi par pārkāpumiem, atvieglojumiem, faktiskiem apgrūtinājumiem un strīdi par īres vai nomas attiecībām. Strīdus, kas ir vietējo tiesu jurisdikcijā, izskata viens tiesnesis. Rajona tiesām ir jurisdikcija izskatīt šādas civillietas: piespiedu izlīgums, maksātnespēja un likvidācija; strīdi par intelektuālā īpašuma tiesībām; bezstrīda tiesvedība likumā paredzētajos gadījumos; ārvalsts tiesu spriedumu atzīšana un atsevišķas tiesvedības lietas. Rajonu tiesu jurisdikcijā ir šāda tiesvedības lietas: prasījumi par īpašumtiesībām, ja apstrīdamās lietas vērtība pārsniedz SIT 2 000 000 (aptuveni EUR 8 315); strīdi par paternitātes vai maternitātes pierādīšanu vai apstrīdēšanu, laulāto strīdi; strīdi par juridisko uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu; strīdi par bērnu aizbildnību; strīdi par kontaktiem starp bērniem, vecākiem un citām personām; strīdi par autortiesībām un izgudrojumu un atšķirības zīmju aizsardzību vai izmantošanu, vai tiesības izmantot firmu, un strīdi par konkurences aizsardzību; komercstrīdi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Iesniegumus par pārskatīšanu kā ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekli iesniedz tiesā, kas lietu izskatīja pirmajā instancē.

Civillietas otrajā instancē izskata augstās tiesas, kurām ir jurisdikcija izskatīt apelācijas pret vietējo un rajona tiesu lēmumiem un izskatīt citas likumā noteiktās lietas. Augstās tiesas taisa spriedumu triju tiesnešu sastāvā. Apelācija pret spriedumu pirmajā instancē ir atļauta piecpadsmit dienu laikā no sprieduma nodošanas vai astoņu dienu laikā tiesas procesos par vekseļiem vai čekiem. Ja apelāciju iesniedz bez kavēšanās, var izvairīties no tā, ka apstrīdētā sprieduma daļa stātos spēkā. Spriedumu drīkst apstrīdēt, pamatojoties uz svarīgu civilprocesa pārkāpumu, kļūdainu vai nepabeigtu faktu konstatāciju vai kļūdainu materiālo tiesību piemērošanu.

Civillietās spriedumus trešajā instancē taisa Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa, kurai ir jurisdikcija izskatīt apelācijas pret augsto tiesu spriedumiem, pieņemt lēmumus par pārskatīšanu un likumības aizsardzību un izskatīt citus likumā paredzētos jautājumus. Augstākā tiesa sanāk triju tiesnešu vai, ja to paredz likums - piecu tiesnešu sastāvā.

DARBA LIKUMA LIETAS

Slovēnijā ir pirmās instances darba lietu un sociālo lietu tiesas, kas izskata lietas vai nu tiesas mītnes vietā vai savās ārējās nodaļās.

Darba lietu tiesai ir jurisdikcija izskatīt individuālus darba strīdus: par nodarbinātības uzsākšanu, pastāvēšanu, ilgumu un izbeigšanu; starp darbiniekiem un darba devējiem vai viņu likumīgajiem pēctečiem par tiesībām, pienākumiem un saistībām, kas izriet no darba attiecībām; par tiesībām un saistībām, kas izriet no attiecībām starp klientiem un darbiniekiem, ko darba devējs ir pieņēmis darbā saskaņā ar līgumu starp darba devēju un klientiem; starp darba devējiem un kandidātiem par darbā pieņemšanas procesu; par rūpnieciskā īpašuma tiesībām un saistībām, kas rodas starp darba devēju un darbiniekiem, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām; par tādu bērnu, kas ir jaunāki par 15 gadiem, mācekļu un studentu nodarbināšanu; starp darba devējiem un studentiem par piemaksām darbiniekiem; par nesamaksāto darba algu pārbaudes laikā un strīdiem par radītiem zaudējumiem, par ko saskaņā ar likumu ir kompetenta lemt Darba tiesa, ja apdrošināšanas kompānija ir viena no iesūdzētajām pusēm. Darba lietu tiesai ir jurisdikcija izskatīt kolektīvus darba strīdus: starp koplīguma pusēm vai starp līguma pusēm un trešām personām par koplīguma spēkā esamību un izpildi; par kompetenci piedalīties sarunās par koplīgumiem; par koplīgumu atbilstību likumam, atbilstību citiem koplīgumiem, darba devēja vispārējo darbību atbilstību likumam un koplīgumiem; par streiku un citu protesta akciju likumību; par darbinieku līdzdalību uzņēmuma pārvaldē, par arodbiedrību pilnvarām darba tiesiskajās attiecībās; par arodbiedrību pārstāvības izveidi.

Darba un sociālo lietu augstā tiesa atrodas Ļubļanā, kur tā lemj par jautājumiem otrajā instancē un to veido trīs tiesneši.

Augstākā tiesa lemj par spriedumu pārskatīšanu darba un sociālo lietu strīdos.

Noderīgas saites

 • Slovēnijas Republikas Tieslietu ministrija: http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina
 • Slovēnijas Republikas Augstākā tiesa: http://www.mp.gov.si/ Deutsch - English - slovenšcina

« Tieslietu organizācija - Vispārīgas ziņas | Slovēnija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 11-12-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste