Europos Komisija > ETIT > Teisėtvarkos sistema > Slovėnija

Naujausia redakcija: 11-12-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisėtvarkos sistema - Slovėnija

Įžanginė dalis

Civilines bylas nagrinėjantys pirmosios instancijos teismai Slovėnijoje yra vietos teismai (okrajna sodišča) ir apygardos teismai (okrožna sodišča), o aukštesnieji teismai (Višja sodišča) yra antrosios instancijos teismai. Slovėnijoje yra 44 vietos teismai, 11 apygardos teismų ir 4 aukštesnieji teismai. Aukščiausiasis Teismas (Vrhovno sodišče) paprastai nagrinėja bylas dėl ypatingų teisės gynimo priemonių ir kai kuriais atvejais šis teismas yra trečiosios instancijos teismas. Slovėnijoje taip pat yra 4 kiti pirmosios instancijos teismai - 3 darbo teismai (delovna sodišča) ir 1 socialinis teismas (socialno sodišče), kurie bylas nagrinėja teismo būstinėje arba teismo išorės departamentuose. Aukštesnysis darbo ir socialinis teismas (Višje delovno in socialno sodišče) yra individualius ir kolektyvinius darbo bei socialinius ginčus kaip antroji instancija nagrinėjantis teismas.

Organizacinė schema

org_justice_sln_lt

CIVILINĖS IR KOMERCINĖS BYLOS

Apygardos ir vietos teismai yra civilines bylas nagrinėjantys pirmosios instancijos teismai. Vietos teismai turi jurisdikciją nagrinėti šias civilines bylas: bylas, kuriose nėra ginčo, bylas dėl testamento, ieškinius dėl vykdymo ir draudimo, įvairius ginčus. Vietos teismai, kurių jurisdikcijai priklauso nagrinėti ginčus, taip pat nagrinėja su nuosavybės teise susijusius ieškinius, kai ginčijamo turto vertė neviršija 2 000 000 SIT (Slovėnijos tolarų) (apytiksliai 8 315 EUR), ginčus, susijusius su žemės teisių pažeidimu, servitutu, nekilnojamojo turto įkeitimu, ir ginčus dėl išperkamosios nuomos arba nuomos santykių. Vietos teismų jurisdikcijai priklausančius ginčus nagrinėja vienas teisėjas. Apygardos teismai turi jurisdikciją nagrinėti šias civilines bylas: priverstinai vykdomų susitarimų, bankroto ir likvidavimo; ginčus dėl intelektinės nuosavybės teisių; įstatymų nustatytais atvejais - bylas, kuriose nėra ginčo; ginčus dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir tam tikrų rūšių ginčus. Apygardos teismai, kurių jurisdikcijai priklauso nagrinėti ginčus, taip pat nagrinėja su nuosavybės teise susijusius ieškinius, kai ginčijamo turto vertė viršija 2 000 000 SIT (maždaug 8 315 EUR); ginčus dėl tėvystės arba motinystės nustatymo arba ginčijimo nagrinėjimą; santuokos ginčus; ginčus dėl išlaikymo pareigos; ginčus dėl vaiko globos; ginčus dėl vaikų, jų tėvų ir kitų asmenų matymosi; ginčus dėl autorių teisių, išradimų ir skiriamųjų ženklų apsaugos arba naudojimo, arba teisės naudoti įmonės pavadinimą ir ginčus, susijusius su konkurencijos apsauga; komercinius ginčus.

viršųviršų

Prašymai peržiūrėti sprendimą, kaip išimtinė teisinė teisių gynimo priemonė, pateikiami teismui, kuris nagrinėja bylą kaip pirmoji instancija.

Civilines bylas kaip antroji instancija nagrinėja aukštesnieji teismai, kurie turi kompetenciją nagrinėti apeliacinius skundus dėl vietos ir apygardos teismų sprendimų, ir kitas įstatyme nustatytas bylas. Aukštesniuosiuose teismuose bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija. Apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo galima paduoti per penkiolika dienų nuo teismo sprendimo priėmimo arba per aštuonias dienas tuo atveju, kai pateikiami ieškiniai dėl vekselių arba čekių. Tinkamu laiku paduotas apeliacinis skundas panaikina teismo sprendimo dalį, kurios teisinė galia yra ginčijama. Teismo sprendimas gali būti ginčijamas remiantis svarbiais civilinio proceso pažeidimais, klaidingu arba nepakankamu faktų nustatymu arba klaidingu materialinės teisės taikymu.

Civilinėse bylose teismo sprendimus kaip trečioji instancija priima Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas, kuris turi jurisdikciją nagrinėti apeliacinius skundus dėl aukštesniųjų teismų sprendimų, priimti sprendimus, susijusius su peržiūrėjimu ir teisėtumo apsauga, ir nagrinėti kitus įstatyme nustatytus klausimus. Aukščiausiajame Teisme bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija arba įstatyme numatytais atvejais - penkių teisėjų kolegija.

DARBO TEISĖS BYLOS

Slovėnijoje yra pirmosios instancijos darbo ir socialiniai teismai, kurie bylas nagrinėja teismo būstinėje arba išoriniuose teismo departamentuose.

Darbo teismas turi jurisdikciją nagrinėti individualius darbo ginčus: susijusius su darbo sutarties sudarymu, buvimu, trukme ir nutraukimu; darbuotojų ir darbdavių arba jų paveldėtojų ginčus, susijusius su teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, kylančia iš darbo santykių; ginčus, susijusius su teisėmis ir pareigomis, kylančiomis dėl santykių tarp darbuotojų ir klientų, kurie yra samdomi dirbti, pagal sutartį tarp darbuotojų ir klientų; tarp darbdavių ir kandidatų dėl įdarbinimo procedūrų; dėl pramoninės nuosavybės teisių ir pareigų, kylančių tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbo santykių; dėl jaunesnių nei 15 metų amžiaus vaikų, mokinių ir studentų darbo; tarp darbdavio ir studentų dėl išmokų personalui; dėl neapmokėto bandomojo laikotarpio ir ginčus, susijusius su nuostoliais, kuriuos nagrinėti pagal įstatymą jurisdikciją turi darbo teismas, kai vienas iš atsakovų yra draudimo įmonė. Darbo teismas turi jurisdikciją nagrinėti kolektyvinius darbo ginčus: tarp kolektyvinės sutarties šalių arba tarp sutarties šalių ir trečiosios šalies dėl kolektyvinės sutarties galiojimo ir vykdymo; dėl kompetencijos vykdant kolektyvines derybas; dėl kolektyvinių sutarčių atitikties įstatymams, kitoms kolektyvinėms sutartims, darbdavio patvirtintų bendrųjų taisyklių atitikties įstatymams ir kolektyvinėms sutartims; dėl streikų ir kitų pramoninės veiklos formų teisėtumo; dėl darbuotojų dalyvavimo valdant įmonę; dėl profesinių sąjungų įgaliojimų darbo santykių srityje; dėl profesinės sąjungos atstovybės įkūrimo.

Aukštesnysis darbo ir socialinis teismas įsikūręs Liublianoje ir priima sprendimus kaip antroji instancija. Šiame teisme bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija.

Aukščiausiasis Teismas, peržiūrėjęs teismo sprendimus, priimtus išnagrinėjus darbo ir socialinius ginčus, priima galutinį sprendimą.

Naudingos nuorodos

 • Slovėnijos Respublikos teisingumo ministerija http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina.
 • Slovėnijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas http://www.sodisce.si/ Deutsch - English - slovenšcina.

« Teisėtvarkos sistema - Bendro pobūdžio informacija | Slovėnija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 11-12-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė