Euroopan komissio > EOV > Oikeuslaitos > Slovenia

Uusin päivitys: 11-06-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuslaitos - Slovenia

Johdanto

Sloveniassa siviiliasioissa ensimmäisenä oikeusasteena toimivat paikallistuomioistuimet (okrajno sodišče) ja aluetuomioistuimet (okrožno sodišče) ja toisena oikeusasteena ylemmät tuomioistuimet (višje sodišče). Paikallistuomioistuimia on 44 ja aluetuomioistuimia 11. Ylempiä tuomioistuimia on neljä. Jos kyseessä on ylimääräinen muutoksenhaku, ratkaisun tekee Slovenian korkein oikeus (vrhovno sodišče), joka käsittelee joitain asioita kolmantena oikeusasteena. Sloveniassa on myös erityistuomioistuimia: 4 työtuomioistuinta ja 1 sosiaalituomioistuin, jotka käsittelevät asiat ensimmäisenä oikeusasteena joko tuomioistuimen päätoimipaikassa tai jossakin sen paikallisosastossa. Yksittäisissä ja kollektiivisissa työriidoissa ja sosiaaliasioita koskevissa riidoissa toisen asteen toimivalta on ylemmällä työ- ja sosiaalituomioistuimella (višje delovno in socialno sodišče).

Organisaatiokaavio

org_justice_sln_fi

SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDELLISET ASIAT

Siviiliasioissa ensimmäisenä oikeusasteena toimivat paikallis- ja aluetuomioistuimet. Paikallistuomioistuimilla on toimivalta seuraavissa siviiliasioissa: riidattomat asiat, perintöasiat, täytäntöönpano- ja turvaamisasiat sekä eräät riita-asiat. Riita-asioissa paikallistuomioistuimilla on toimivalta varallisuusoikeudellisissa asioissa, joissa riidan kohteena olevan varallisuuden arvo on enintään 2 000 000 Slovenian tolaria (n. 8 315 euroa), omistusoikeuden loukkausasioissa, rasiteoikeuksia ja vuokrasuhteita koskevissa asioissa. Paikallistuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat asiat ratkaisee yksi tuomari. Aluetuomioistuimilla on toimivalta seuraavissa siviiliasioissa: pakkosovintoa, konkurssia ja selvitystilaa koskevat asiat, immateriaalioikeuksia koskevat asiat, laissa niiden ratkaistavaksi säädetyt riidattomat asiat, ulkomaisten tuomioistuinten päätösten tunnustaminen ja eräät riita-asiat. Riita-asioissa aluetuomioistuimella on toimivalta varallisuusoikeudellisissa asioissa, joissa riidan kohteena olevan varallisuuden arvo on suurempi kuin 2 miljoonaa Slovenian tolaria (n. 8 315 euroa), isyyden tai äitiyden vahvistamista tai kumoamista koskevissa asioissa, avioeroasioissa, elatusasioissa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa, asioissa, joissa on kyse tekijänoikeuksista tai keksintöjen ja tavaramerkkien suojasta ja käytöstä taikka oikeudesta käyttää toiminimeä, kilpailuoikeutta koskevissa asioissaja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Asian käsittelyä uudelleen voi hakea ylimääräisenä muutoksenhakukeinona siinä tuomioistuimessa, joka on ratkaissut asian ensimmäisenä oikeusasteena.

Siviiliasioissa toisena oikeusasteena toimivat ylemmät tuomioistuimet (višje sodišče), joilla on toimivalta käsitellä paikallis- ja aluetuomioistuinten päätöksiä koskevat valitukset sekä ratkaista tietyt muut asiat, joista säädetään laissa. Ylemmässä tuomioistuimessa päätökset tekee kolmen tuomarin muodostama jaosto. Asianosaiset voivat valittaa ensimmäisessä oikeusasteessa annetusta tuomiosta viidentoista päivän kuluessa tuomion tiedoksiantamisesta tai, jos kyseessä on vekseli- tai sekkiasia, kahdeksan päivän kuluessa. Kun valitus tehdään ajoissa, estetään tuomion tuleminen lainvoimaiseksi siltä osin kuin se valituksella riitautetaan. Tuomio voidaan riitauttaa menettelysääntöjen olennaisen rikkomisen vuoksi, tosiseikkoja koskevaa todistelmaa rasittavan virheellisyyden tai puutteellisuuden vuoksi ja aineellisen oikeuden virheellisen soveltamisen vuoksi.

Siviiliasioissa kolmantena oikeusasteena on Slovenian korkein oikeus (Vrhovno sodišče Republike Slovenije), jolla on toimivalta käsitellä ylempien tuomioistuinten päätöksiä koskevat valitukset, ratkaista uudelleenkäsittelyä ja laillisuuden suojaamista (varstvo zakonitosti) koskevat asiat sekä muut asiat, joista laissa säädetään. Korkeimmassa oikeudessa päätökset tehdään kolmen tuomarin jaostoissa. Joissakin laissa säädetyissä tapauksissa jaoston muodostaa kuitenkin viisi tuomaria.

TYÖOIKEUDELLISET ASIAT

Sloveniassa on ensimmäisen oikeusasteen työ- ja sosiaalituomioistuimia, jotka tekevät ratkaisuja tuomioistuimen päätoimipaikassa tai sen paikallisosastoissa.

Työtuomioistuimella on toimivalta ratkaista yksittäisiä työriitoja, jotka koskevat seuraavia: työsuhteen solmiminen, olemassaolo, kesto ja päättyminen; työntekijän ja työnantajan tai tämän oikeudellisen seuraajan väliset työsuhteesta johtuvat oikeudet, velvollisuudet ja vastuut; oikeudet ja velvollisuudet työntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa, kun työntekijä työskentelee asiakkaan luona työnantajan ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella; työnantajan ja työnhakijan suhteet työhönottomenettelyissä; työntekijän ja työnantajan välillä työsuhteen nojalla syntyvät, teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet; alle 15-vuotiaiden lasten, oppisopimuskoulutettavien, koululaisten ja opiskelijoiden työsuhteet; työnantajan stipendit koululaisille tai opiskelijoille; palkaton harjoittelu ja lain mukaan työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat vahingonkorvausriidat, kuten riidat, joissa toisena osapuolena on vakuutuslaitos. Työtuomioistuimella on toimivalta ratkaista kollektiivisiin työriitoihin liittyvät asiat, jotka koskevat seuraavia: keskitetyn työehtosopimuksen voimassaoloa ja täytäntöönpanoa koskevat riidat keskitetyn sopimuksen osapuolten välillä tai keskitetyn sopimuksen osapuolten ja muiden henkilöiden välillä; toimivalta keskitetyissä työehtosopimusneuvotteluissa; keskitettyjen työehtosopimusten lainmukaisuus, niiden keskinäinen ristiriidattomuus ja työnantajan yleisen toiminnan lainmukaisuus ja työehtosopimusten mukaisuus; lakkojen ja muiden työtaistelutoimien laillisuus; työntekijöiden osallistuminen päätöksentekoon; ammattiyhdistysten toimivalta työsuhteissa; ammattiyhdistysten edustavuuteen liittyvät asiat.

Toisena oikeusasteena on ylempi työ- ja sosiaalituomioistuin, jonka toimipaikka on Ljubljanassa. Se tekee ratkaisunsa kolmen tuomarin jaostossa.

Korkein oikeus ratkaisee työ- ja sosiaaliriidoissa annettujen tuomioiden uudelleenkäsittelyä koskevat asiat.

Hyödyllisiä linkkejä

 • Slovenian oikeusministeriö: http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina
 • Slovenian korkein oikeus: http://www.sodisce.si/ Deutsch - English - slovenšcina

« Oikeuslaitos - Yleistä | Slovenia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 11-06-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta