Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskorraldus > Sloveenia

Viimati muudetud: 11-12-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskorraldus - Sloveenia

Sissejuhatus

Sloveenias arutavad tsiviilasju esimese astme kohtuna kohalikud kohtud (okrajna sodišča) ja piirkonnakohtud (okrožna sodišča) ja teise astme kohtuna kõrgemad kohtud (Višja sodišča). Sloveenias on 44 kohalikku kohut, 11 piirkonnakohut ja 4 kõrgemat kohut. Ülemkohus (Vrhovno sodišče) langetab tavaliselt erakorralisi õiguskaitsevahendeid käsitlevaid otsuseid ning on mõningatel juhtudel kolmanda astme kohtuks. Sloveenias on neli muud esimese astme kohut - kolm töökohut (delovna sodišča) ja üks sotsiaalkohus (socialno sodišče), kes mõistavad kohut kohtu asukohas või selle välisosakondades. Kõrgem töö- ja sotsiaalkohus (Višje delovno in socialno sodišče) lahendab teise astme kohtuna individuaalseid ja kollektiivseid töö- ja sotsiaalvaidlusi.

Organisatsioonilise ülesehituse skeem

org_justice_sln_et

TSIVIIL- JA KAUBANDUSASJAD

Piirkonnakohtud ja kohalikud kohtud arutavad tsiviilasju esimese astmes kohtutena. Kohaliku kohtu pädevusse kuulub järgmiste tsiviilasjade arutamine: hagita asjad, pärimisasjad, nõuete täitmine ja kindlustamine ning erinevad kohtuvaidlused. Kohaliku kohtu pädevusse kuuluvad kohtuvaidlused hõlmavad asjaõiguslikke nõudeid, mille puhul vaidlusaluse vara väärtus ei ületa 2 000 000 Sloveenia tolarit (ligikaudu 8 315 eurot), ning omandiõiguse rikkumist, servituuti, reaalkoormatist ja rendi- ning üürisuhteid käsitlevaid vaidlusi. Kohaliku kohtu pädevusse kuuluvaid vaidlusi arutab üks kohtunik. Piirkonnakohtu pädevusse kuuluvad järgmised tsiviilasjad: sundvõõrandamine, pankrot ja likvideerimine; intellektuaalse omandi õigusi käsitlevad vaidlused; hagita asjad seaduses sätestatud juhtudel; välisriigi kohtuotsuste ja teatavate kohtuvaidluste tunnustamine. Piirkonnakohtu pädevusse kuuluvad asjaõiguslikud nõuded, mille puhul vaidlusaluse vara väärtus on suurem kui 2 000 000 Sloveenia tolarit (umbes 8 315 eurot); põlvnemise tuvastamist või vaidlustamist käsitlevad vaidlused; abieluasjad; seaduslikku ülalpidamiskohustust käsitlevad vaidlused; laste eestkostet käsitlevad vaidlused; laste, nende vanemate ja teiste isikute suhtlusõigust käsitlevad vaidlused; autoriõigust ja leiutiste ning eraldusmärkide kaitset või kasutamist või äriühingu nime kasutamise õigust käsitlevad vaidlused ning konkurentsi kaitset käsitlevad vaidlused; äriõiguslikud vaidlused.

ÜlesÜles

Taotlus kohtuotsuse läbivaatamiseks erakorralise õiguskaitsevahendina esitatakse esimeses astmes asja arutanud kohtule.

Teises astmes arutab tsiviilasju kõrgem kohus, kelle pädevusse kuulub kohalike ja piirkonnakohtute otsuste peale esitatud apellatsioonkaebuste lahendamine ning muude seaduses sätestatud asjade lahendamine. Kõrgema kohtu koosseisu kuulub kolm kohtunikku. Esimese astme kohtu otsuse peale võib apellatsioonkaebuse esitada viieteistkümne päeva jooksul, või veksleid või tšekke käsitlevate kohtuvaidluste puhul kaheksa päeva jooksul alates kohtuotsuse kättetoimetamisest. Apellatsioonkaebuse viivitamata esitamisega välditakse kohtuotsuse vaidlustatud osa jõustumist. Kohtuotsuse võib vaidlustada tsiviilmenetlusnormide olulise rikkumise, asjaolude ebaõige või puuduliku tuvastamise või materiaalõigusnormide väära kohaldamise põhjendusel.

Kolmandas astmes teeb tsiviilasjades otsuseid Sloveenia Vabariigi Ülemkohus, kelle pädevusse kuulub kõrgema kohtu otsuste peale esitatud kaebuste arutamine, läbivaatamist ja õiguspärasust käsitlevate kohtuasjade lahendamine ning muude seaduses sätestatud asjade arutamine. Ülemkohtu koosseisu kuulub kolm või, kui see on nii seaduses sätestatud, viis kohtunikku.

TÖÖÕIGUSLIKUD ASJAD

Sloveenias on esimese astme töö- ja sotsiaalkohtud, kes arutavad asju kohtu asukohas või selle välisosakondades.

Töökohtu pädevusse kuuluvad individuaalsed töövaidlused: vaidlused, mis käsitlevad töölepingu sõlmimist, olemasolu ja lõpetamist; töötajate ja tööandjate või nende õigusjärglaste vahelisi töösuhtest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevad vaidlused; töötajate ja klientide, kelle heaks töötajad tegutsevad vastavalt nendevahelisele lepingule, vahelistest suhetest tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevad vaidlused; tööandjate ja taotlejate vahelised värbamismenetlusega seotud vaidlused; tööandja ja töötaja töösuhtest tulenevaid tööstusomandi õigusi ja sellega seotud kohustusi käsitlevad vaidlused; alla 15-aastaste laste, praktikantide ja üliõpilaste tööd käsitlevad vaidlused; tööandjate ja üliõpilaste vahelised vaidlused, mis käsitlevad töötajatele makstavaid toetusi; vaidlused, mis käsitlevad katseaja eest tasu maksmata jätmist ja kahjusid käsitlevad vaidlused, mis vastavalt seadusele kuuluvad töökohtu pädevusse, kui üks kohtusse antud pooltest on kindlustusselts. Töökohtu pädevusse kuuluvad kollektiivsed töövaidlused: kollektiivlepingu poolte vahelised või töölepingu poolte ja kolmandate isikute vahelised vaidlused, mis käsitlevad kollektiivlepingu kehtivust ja täitmist; vaidlused, mis käsitlevad kollektiivläbirääkimiste pidamise pädevust; vaidlused, mis käsitlevad kollektiivlepingu vastavust seadusele, teistele kollektiivlepingutele, tööandja põhikirja vastavust seadusele ja kollektiivlepingutele; vaidlused, mis käsitlevad streikide ja muude tööõiguslike meetmete õiguspärasust; vaidlused, mis käsitlevad töötajate osalemist ettevõtte juhtimises; vaidlused, mis käsitlevad ametiühingute volitusi töösuhetes; vaidlused, mis käsitlevad ametiühingu usaldusisiku määramist.

Kõrgema töö- ja sotsiaalkohtu asukoht on Ljubljanas, kus toimub teise astme kohtumõistmine, ning kõnealuse kohtu koosseisu kuulub kolm kohtunikku.

Ülemkohus teeb otsuseid töö- ja sotsiaalvaidlustes tehtud kohtuotsuste läbivaatamise kohta.

Kasulikud lingid

 • Sloveenia Vabariigi Justiitsministeerium: http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina
 • Sloveenia Vabariigi Ülemkohus: http://www.sodisce.si/ Deutsch - English - slovenšcina

« Õiguskorraldus - Üldteave | Sloveenia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 11-12-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik