Europa-Kommissionen > ERN > Domstolene > Slovenien

Seneste opdatering : 31-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Domstolene - Slovenien

Indledning:

I Slovenien afgøres civile sager i første instans af lokaldomstole (okrajno sodišče) og distriktsdomstole (okrožno sodišče), i anden instans af de højere domstole (Višje sodišče). Der er 44 lokaldomstole, 11 distriktsdomstole og 4 højere domstole. Når der er tale om ekstraordinære retsmidler, afgøres sagen som regel af Sloveniens højesteret (Vrhovno sodišče), som i visse tilfælde er ret i tredje instans. Der er 4 arbejdsretter (delovno sodišče) og 1 socialret (socialno sodišče) i første instans, som afsiger dom i rettens hovedsæde eller i dens eksterne afdelinger. Den højere arbejds- og socialret (Višje delovno in socialno sodišče) træffer afgørelse i individuelle og kollektive arbejdstvister og i sociale tvister i anden instans.

Opbygning:

org_justice_sln_da

CIVIL- OG HANDELSRETLIGE SAGER

Civilretlige sager i første instans behandles ved lokal- og distriktsdomstolene. Lokaldomstolene har kompetence i følgende civile sager: forligssager, skifteretssager, fuldbyrdelses- og forsikringssager og visse tvistemålssager. I tvistemålssager har lokaldomstolene domskompetence i tvister om formueretlige krav, hvis værdien af tvistens genstand ikke overstiger 2 000 000,00 SIT (ca. 8315 EUR); i tvister om ulovlig indtrængen på privat ejendom, om servitutter og behæftelser; og i tvister om leje- og forpagtningsforhold. I tvister henhørende under lokaldomstolene afgøres sagen af en enkelt dommer. Distriktsdomstolene har kompetence i følgende civile sager: i sager om tvangsforlig, konkurs og likvidation; i tvister om intellektuel ejendomsret; i forligssager, hvor dette er bestemt ved lov; i sager om anerkendelse af udenlandske retsafgørelser og i visse tvistemålssager. I tvistemålssager har lokaldomstolene domskompetence i tvister om formueretlige krav, hvis værdien af tvistens genstand overstiger 2 000 000,00 SIT (ca. 8315 EUR); i faderskabs‑ eller moderskabstvister; i ægteskabssager; i tvister om lovfæstet underholdsbidrag; tvister om forældremyndighed; i tvister om kontakten mellem børn og forældre og andre personer, om ophavsret, om beskyttelse eller brug af opfindelser og varemærker eller om retten til brug af handelsnavne samt tvister om beskyttelse af konkurrencen; i handelstvister.

Anmodning om, at en sag genoptages som et ekstraordinært retsmiddel, indgives til den domstol, som har afsagt dom i første instans.

TopTop

I civile sager i anden instans dømmer de højere domstole, som har kompetence til at træffe afgørelse i appelsager mod domme, der er afsagt af lokal- eller distriktsdomstole, og til at behandle andre lovbestemte sager. Ved de højere domstole afgøres sagen af et kollegium af tre dommere. Parterne kan indgive appel mod en dom, der er afsagt i første instans, senest femten dage efter domfældelse, i veksel- og checksager dog inden otte dage. Ved rettidig appel undgås det, at den del af retsafgørelsen, der anfægtes, bliver retsgyldig. En dom kan anfægtes som følge af materiel overtrædelse af retsproceduren, fejlagtig eller ufuldstændig redegørelse for sagens omstændigheder og fejlagtig brug af den materielle ret.

Civile sager i tredje instans behandles af Sloveniens højesteret, som er kompetent til at træffe afgørelse om appelsager mod retsafgørelser afsagt af de højere domstole, om genoptagelser og krav om sikring af lovlighed og andre lovbestemte sager. Ved højesteret afsiges dom af et kollegium på tre dommere, eller fem dommerne, når loven kræver det.

ARBEJDSRETLIGE SAGER

Slovenien har arbejdsretter og en socialret i første instans, som afsiger dom i rettens hovedsæde eller i dens eksterne afdelinger.

Arbejdsretten er kompetent i følgende individuelle arbejdskonflikter: om ansættelsesforholds indgåelse, beståen, varighed og afbrydelse; om rettigheder, forpligtelser og ansvar i tilknytning til arbejdsrelationerne mellem arbejdstager og arbejdsgiver eller disses lovlige efterfølgere; om rettigheder og forpligtelser knyttet til relationerne mellem arbejdstagere og kunder, som arbejdstagerne arbejder for efter kontrakt mellem arbejdsgiveren og kunden;

mellem arbejdsgiver og ansøger i forbindelse med ansættelsesproceduren; om rettigheder og forpligtelser i tilknytning til industriel ejendom, som opstår på grundlag af arbejdsrelationerne mellem arbejdstager og arbejdsgiver; om arbejde, der udføres af unge under 15 år, lærlinge, skoleelever og studenter; sager vedrørende personalestipendier mellem arbejdsgiver og elev eller student; sager om ubetalt prøveansættelse og om skadeserstatning i tilfælde, hvor arbejdsretten er kompetent efter loven, såfremt forsikringsselskabet er sagsøgt part i sagen. Arbejdsretten er kompetent i følgende kollektive arbejdskonflikter: om gyldigheden af kollektive aftaler og fuldbyrdelsen heraf mellem aftaleparterne eller mellem aftaleparterne og andre personer; om kompetence i kollektive forhandlinger; om kollektive aftalers overensstemmelse med loven, om indbyrdes overensstemmelse mellem kollektive aftaler og om overensstemmelse mellem arbejdsgiverens regler og loven og de kollektive aftaler; om lovligheden af strejker og andre arbejderaktioner; om arbejdstagernes medbestemmelse; om fagforeningernes beføjelser i forbindelse med arbejdsrelationer og fagforeningernes repræsentativitet.

Den højere arbejds- og socialret har sæde i Ljubljana. Den er ret i anden instans og består af et kollegium på tre dommere.

Højesteret afsiger dom om genoptagelse af afgørelser i arbejdskonflikter og sociale tvister.

Nyttige links

 • Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (justitsministeriet): http://www.mp.gov.si/ English - slovenšcina
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije (højesteret): http://www.sodisce.si/ Deutsch - English - slovenšcina

« Domstolene - Generelle oplysninger | Slovenien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 31-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige